28/08/2016 - Het vuur van God daalt neer

Samenvatting – Speciale uitzendingen over de dagen van Elia 20 t/m 23 februari 2017 - Live op www.jesusislordradio.info

De Heer heeft de Geest van Elia gezonden; de kracht van Elia. Hij heeft het vuur van Elia naar de kerk gezonden, in Kenia. En de Heer spreekt tot de volken der aarde. De Heer heeft Zijn dienaar de grootse profeet van de Heer gezonden. Hij spreekt tot Kenia. Wij hebben hem tegen de Hemel zien spreken; we hebben hem de Hemel zien aanroepen en gebieden – en inderdaad is het vuur van Elia neergedaald. Op 27 augustus 2016, in Nakuru, in Kenia gebeurde dit, het vuur van Elia kwam neer op het Offeraltaar in Nakuru. Op de videoclip van die bijeenkomst is het vastgelegd, en daar horen wij hem uitroepen: “Vuur, vuur, vuur! Ik heb vuur neer geroepen uit de Hemel. Het vuur van Elia; het vuur van de profeet Elia. Laten de volken weten dat er hier vuur is.” Wij dachten allen dat de Profeet in ons midden was, maar kijken we naar de beelden, dan beseffen wij dat hij zich in het vuur van Elia bevond. Dus hij was in dat vuur van de Hemel opgenomen. Ook op 28 augustus vond dit bezoek van de Heer plaats; het vuur van Elia daalde neer vanuit de hemel, en werd ook op camera vastgelegd!

Wij zagen ook de kracht van Elia, die over de bijeenkomst kwam, toen plotseling vele kreupelen tegelijkertijd begonnen te lopen. Een dergelijk bezoek hadden wij niet eerder gezien. Zovelen tegelijk, kleine kinderen, verlamde volwassenen, bejaarde mensen die kreupel waren. En ook blinde ogen werden in groepen geopend. De getuigenissen moesten in groepjes worden afgenomen, zoveel waren het er. De profeet hief zijn hand op en de genezen blinden hieven hun hand op dezelfde wijze op! Ook het aantal genezen dove oren was ontelbaar. Het bezoek wat plaatsvond doet ons tot vandaag versteld staan. Het vuur van Elia kwam werkelijk neer in die bijeenkomst van de Heer. En in die Geest van Elia, ging de Profeet door met de oogst van de zielen, ook van de mensen die in grote nood verkeren, en de ernstig zieken, tot op de dag van vandaag. Recent nog toen hij in Nairobi preekte werd tijdens de dienst een jonge vrouw van chronische wonden genezen.

We konden ook zien hoe onlangs de profeet van de Heer het gehele land Kenia onder de autoriteit van de Bijbel bracht, toen het land gebukt ging onder aanhoudende droogte. En het was aangekondigd dat ca. 2.7 miljoen landgenoten hongersnood en de dood riskeerden. Nadat de Profeet de hemel opriep te openen zagen wij binnen 12 uur regen neerkomen, en inmiddels is deze meer dan 3 weken gaande. Het was werkelijk zo droog, in de media zagen wij foto's van dood vee en van mensen die kilometers aflegden in hun zoektocht naar water. Zoals gezegd, deze droogte zou aan 2.7 mensen het leven hebben gekost als de regen van de Heer niet gekomen zou zijn. Deze regen heeft letterlijk het seizoen veranderd. In deze kracht en de Geest van de Profeet Elia heeft de profeet van de Heer dus letterlijk dit land onder de macht van de Bijbel gebracht. Veel kerken deden afgelopen zondag nog verslag van zware regens. De mensen moesten wachten vanwege de regen. Overal in Kenia, zelfs daar waar men gewoonlijk haast nooit regen ziet is de aarde nu vochtig.

We luisteren graag naar aanbiddingsmuziek, en het lied dat zegt 'Heer, zend ons de Geest van Elia; zend ons het Vuur van Elia; zend ons de Kracht van Elia'; welnu, de Heer heeft met zekerheid de Kracht van Elia gezonden. De Heer heeft de Geest van Elia uitgestort. Hij heeft het Vuur van Elia gezonden, want sinds de Profeet van de Heer in Nairobi (25 januari 2017) het grootse gebed sprak is ons het grootste wonder en teken van onze tijd gebracht. Een dergelijk wonder kunnen wij ook niet in de Bijbel terugvinden, waar er een heel seizoen veranderd wordt. Maar in Kenia is, onder de Geest van Elia, het seizoen veranderd. Nu heeft het hele land regen. In Nairobi was het al zover gekomen dat er misschien nog één of twee keer per week water uit de kraan kwam, en nu is er weer volop water. Waar de autowasstraten waren gesloten, functioneert alles nu weer normaal. De dood is verwijderd uit het land Kenia. Dit land is onder de autoriteit en de Kracht en de Geest van Elia gebracht.

We lezen Maleachi 4:5-6 – “Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde en de ban zal slaan.” De Heer voorspelde dit over de Profeet van de Heer. Dit zijn de Dagen waarin wij leven, de Heer heeft de Geest en de Kracht van Elia uitgestort.

Nog een Schriftgedeelte. 1 Koningen 18 – De vertelling van de Profeet Elia op de berg Karmel. Vers 36. “En het gebeurde, toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: Heere, God van Abraham, Izak, en Israël, laat het heden bekend worden dat U God bent in Israël, en ik Uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig Uw woord heb gedaan. 37. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, Heere, de ware God bent, en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt. 38. Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. 39. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De Heere is God!, de Heer is God!”

En in Mattheus 17:10-11 lezen wij – “En Zijn discipelen vroegen Hem: Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? 11. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen.”

De Heere Jezus Zelf sprak over hem, profeteerde over hem, dat hij zou komen, en als hij komt, komt hij alle dingen herstellen. In 2005 werd de Eindtijd profeet van de Heer voor het eerst aan de wereld voorgesteld. Men wist in Kenia niet, en wereldwijd niet, dat dit de gekoesterde boodschapper van de Hemel was, gestuurd door de Heer, op dit uur. In iedere bijeenkomst heeft de Heer Zijn heerlijkheid op hem neer doen komen, openlijk, hem aanwijzend; met een grote kolom van Gods heerlijkheid. De schrikwekkende, levende kolom van God's heerlijkheid. De kolom bewoog met de Profeet mee, in de verschillende bijeenkomsten. Ook in Angola, om Zijn boodschapper aan te wijzen. De Heer transfigureerde hem voor de ogen van de mensen. God, de Almachtige stond het de mensen toe om dit te filmen. Hoe schrikwekkend, dat een mens werd getransfigureerd voor de ogen van de mensen, hoe vreeswekkend en groots. Dan beseffen wij als gelovigen, dat in het land Kenia grote dingen hebben plaatsgevonden, en in de kerk van Christus.

Deze Profeet bracht Kenia terug bij Jehova God. God de Vader Zelf kwam neer om hem te bezoeken. De wolk van God waarover wij alleen in de Bijbel gelezen hadden, komt nu in deze dagen neer om Zijn dienaar te bezoeken, de grote Profeet van de Heer, de grote Profeet Elia, op klaarlichte dag. Die wolk kwam neer, naar hem toe, dat is de Godheid Zelf, om de Profeet te bezoeken. Dit is een grootse tijd om in te leven, in de dagen van Zijn dienaar. Nogmaals, de Here God wijst Zijn Profeet aan, laat zien wie hij is. Voor het eerst in 2005 in Kapkatet kwam God de Vader in Zijn wolk, boven de hoofden van de mensen in de bijeenkomst en regende neer op hen. En ook in december 2012 in Kisumu. In Angola in een voorgangers conferentie kwam de Wolk ook op hem neer, en meest recent nogmaals in Nakuru Menengai velden, toen Hij neerkwam in een dikke duistere wolk van God de Vader Zelf, om Zijn dienaar te bezoeken, de Eindtijdprofeet. Hoe groots.

In de meest recente profetie, van 22 februari 2017, zag de Profeet de enorme dikke duistere wolk weer op hem neerdalen, een grootse vooraankondiging van een volgend bezoek van God de Vader Zelf aan de kerk, en aan Zijn dienaar. De Geest van de Heer sprak zeer diep in deze profetie. God bracht hem naar de hemel en liet hem de voorraadschuur van de regen zien. Dit zijn de dagen van de Geest van de Heer. De dagen waarin wij leven zijn zeker de dagen waarover in de Bijbel gesproken is. De Heer heeft ons daadwerkelijk de Geest van Elia gezonden; de Kracht van Elia, het Vuur van Elia! We zetten een aantal bezoeken op een rij:

Bukhungu Stadium Kakamega Bijeenkomst – 2005
De Geest van Elia kwam voor de eerste keer naar de aarde, op 5 juni om precies te zijn. Dit was een enorm historische bijeenkomst van de Heer. Op een heldere zomerdag beval de Profeet van de Heer de hemel te openen en regen neer te laten komen. In minder dan één minuut kwam de regen naar beneden in Bukhungu Stadium. De Geest van God golfde over de bijeenkomst en de mensen konden niet op hun benen blijven staan. Hier zagen wij voor het eerst de Geest van Elia neerkomen op de aarde. De Heilige Geest bracht bezoek. En dit was de eerste keer dat wij beseften dat dit de Ene was die 'Bekeer u, keer u af van zonden, want het Koninkrijk van God is nabij' verkondigt. De Profeet van de Heer sprak daar onder meer de woorden: “Het Altaar van de Heer moet worden hersteld, niemand kan dit tegenhouden. Ik heb met Jehova God gesproken. Ik heb de regen gezien, ik heb deze gezien. Heer, ik heb met mijn profetische tong de late heerlijkheid gesproken, ik heb de loslating van de vier witte paarden hier gesproken. Alleluja.”

Wij weten dat de Here Jezus destijds kwam verkondigen – Mattheus 4:17 - “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is gekomen”, de Profeet van de Heer trad dus in de voetsporen van de Heere Jezus.

Elburgon Bijeenkomst – 2005
Kenia hebben wij onder de autoriteit van de Geest van Elia de profeet gebracht zien worden. Ook in de kleine stad genaamd Elburgon, in een heel droog seizoen, toen er totaal geen water was, kwam de regen neer, nadat de Profeet van de Heer de regen naar beneden geroepen had.
In 2005 begon de Profeet de voorgangers te onderwijzen over de rechtvaardigheid en heiligheid van de Heer. Men kwam naar hem toe, om zonden te belijden. We wisten nog niet dat de Profeet het land gereed aan het maken was voor de Eindtijd opwekking van de Heer. De golf van bekering, de golf van Opwekking begon hier.

Njoro Bijeenkomst – 2006
In januari was er weer grote droogte, die het hele land overnam. Foto's van dode beesten werden in de media getoond. Voor deze bijeenkomst was er zelfs geen profetie vooraf gegeven, terwijl gewoonlijk vooraf de Heer met Zijn dienaar spreekt en iets van de bijeenkomst laat zien. Dus er was geen profetie van komende regen. Er waren veel mensen, en de Profeet gebood de hemel te openen en regen neer te laten komen, en direct begon het te regenen. Op YouTube kunt u het filmpje hiervan bekijken. Het zal u versteld doen staan! Overal was er droogte, en lagen de overblijfselen van dode dieren, en plotseling was er de regen.

Edama Ravine Bijeenkomst – 2008
Ook in deze bijeenkomst waren wij getuige van een bezoek van de Geest van Elia. Vooraf gaf de profeet van de Heer een profetie dat er regen zou komen. Hij was in Toronto, in Canada om daar de Boodschap van bekering en terugkeer naar de rechtvaardigheid en heiligheid van de Heer te brengen, toen hij de profetie live op Jesus Is LORD Radio gaf. Twee Canadese voorgangers die deze profetie hoorden, besloten: “Laat ons erheen gaan er zelf zien of wat er gezegd is gebeuren zal”. Ze reisden vanuit Toronto naar de bijeenkomst in Edama Ravine. En zeker, de hemel was gehoorzaam en opende, en het regende tijdens de bijeenkomst. Zware regen kwam er neer. Vele getuigenissen hebben wij daarna ontvangen; vele mensen werden genezen tijdens dat bezoek van de Heer. Ook HIV/Aids. Tot op vandaag worden deze genezingen gevierd. We leven in de in de Bijbel beloofde dagen, waarin een land genaamd Kenia onderworpen is aan de Geest van de Profeet Elia.

Gusii Stadium Bijeenkomst Kisii – 2011
Een heel groot bezoek vond er daar plaats, in de bijeenkomst in Kisii. Vooraf had de Profeet live op de Radio de profetie gesproken, de hele wereld luisterde mee, en hij sprak over de open hemel die er daar zou komen. De Heer had meerdere malen gesproken dat Hij de Profeet de autoriteit had gegeven, om te kiezen voor open of voor gesloten hemel als Hij naar deze bijeenkomst in Kisii zou gaan. Die profetie kwam op 9 september, en de bijeenkomst vond plaats op 17 en 18 september, in 2011. En we hebben dat bezoek van de Regen gezien. Het bezoek van de Profeet Elia, met de zware regen, die ongeveer een uur aanhield.

Laten we kijken naar die profetie van 9 september 2011, over het openen van de hemel in Kisii, in het Gusii Stadium. Dit sprak de Profeet destijds, live op Jesus Is LORD Radio.
“De Heer heeft met mij gesproken over de aankomende bijeenkomst in Kisii. Deze nacht om ongeveer 4 uur in de ochtend sprak de Heer met mij over die bijeenkomst die er in Kisii komt; de grootse bijeenkomst van de Heer. En de Heer zei weer dat als Hij mij naar het veld brengt, Hij mij de volledige autoriteit geeft om de hemel open te verklaren in Kisii. De Heer heeft mij bezocht. En toen Hij mij bezocht vertelde Hij mij dat Hij mij de volledige autoriteit zou geven om ofwel open hemel boven Kisii, ofwel gesloten hemel over dat gebied te verklaren. Dit zijn de dagen waarin wij leven. Dit zijn de dagen van Zijn dienaar. Dit zijn de verheerlijkte dagen van Zijn rechterhand. De Heer zei dat als Hij mij naar het stadion brengt, Hij nu open hemel zal verkondigen, en de regen zal vanuit de hemel komen; de regen van de Heilige Geest.”

Na deze profetie zagen we veel voorbereidingen getroffen worden in Kenia. Mensen begonnen hun busreis te boeken. In konvooien vertrokken de bussen vanuit verschillende delen van het land, richting Kisii. Ook de zieken werden gevraagd om mee te gaan naar die bijeenkomst van de Heer. Ook zagen we gasten uit andere landen verschijnen, voorgangers uit het buitenland die de profetie gehoord hadden over de bijeenkomst. Die zeiden: “We moéten in die bijeenkomst zijn!” Laten we nu kijken naar wat er die dag op het Altaar van de Heer in Kisii gesproken werd door de profeet van de Heer:
“De Heer zei in de droom, hij zei, “Als u naar Kisii gaat, geef ik u de kracht om de hemel over deze mensen te openen of te sluiten. In de droom, en ik zei tegen de Heer, ik kies voor open. Laten wij klappen voor de Heer. Dit is geweldig! Ik zei tegen de Heer, laat de zon schijnen. Zodat als u de hemel opent, men zal weten dat het iets nieuws is, dat er iets anders gebeurt. Laten wij de Heer vieren. Hij heeft hier de hemel geopend. Dank U Heer! Dank U dat u de woorden van Uw dienaar eert. Dank u dat u de woorden van Uw profeet hebt geëerd. Ik heb het op de Radio aangekondigd en u in Texas heeft het gehoord. En daarom ben u gekomen, u wilt weten, kan de hemel werkelijk een mens gehoorzaam zijn? En zich openen in navolging van woorden van een mens? Laten wij de God van Elia vieren. Luistert u naar mij, volken der aarde! Ik sprak op de Radio en wij zonden het wereldwijd uit. Dat de Heer met mij gesproken had in een droom. Dat als ik naar deze stad kom, in de bijeenkomst van de Heer, dat wanneer ik hier kom, de hemel moét openen! Ik heb het aangekondigd. En de Heer liet het mij met opzet aankondigen. Maar toen ik bad vroeg ik de Heer, hoe zal men weten dat dit verschilt van gewone regen? En ik zei tegen de Heer, als het gebeurt, doe het dan zoals in Kakamega, toen de zon bleef schijnen. Dan zal men weten dat Jehova Zijn dienaar heeft geëerd. Dank U Heer. U hoorde het in Texas. Kom en vertel ons wat heeft u gehoord? Heeft u gehoord over de open hemel die zou komen? Een voorgangster uit Texas getuigt: ja, ik hoorde dat er regen zou komen! En ik voel de heerlijkheid van de Heer, nu de regen komt. De Profeet: Alleluja, nu zijn de hemelen open. En ik vertelde de Heer, Ik kies voor open. Ik kies voor de open hemel hier. En Hij zie, u kunt ervoor kiezen dat de hemel gesloten is en dat zelfs niemand daar genezen wordt. Of u opent de hemel en Ik zal uw woord gehoorzamen. Het grootse gesprek met de Vader van onze Heere Jezus. De Heer herhaalt de Bijbel. Dit zijn de tekenen van deze dagen. Dit zijn de dagen van Zijn dienaar. Laten wij God vrezen. Ik houd van de Heer! De Heer is mijn God. Hij is mijn Meester! Wie kan de hemelen zeggen zich te openen, behalve wanneer de Heer door hem spreekt? Welkom in de Eindtijd Opwekking van God. Ja! Dit zijn de dagen van Elia (en de profeet rende heen en weer). Laat het regenen op ons, laat het regenen! Laten de hemelen nu openen. Laat Zijn heerlijkheid op ons regenen. We zijn gereed. “

En inderdaad, dankzij de woorden van de Profeet van de Heer opende de hemel, en het regende en de Heer werd aanbeden.
Dit was september 2011. De dag dat de Heer Zijn dienaar naar Kisii bracht en Hij de bijeenkomst bezocht, begonnen de kreupelen op te staan en te lopen, waaronder een klein jongetje dat compleet verlamd was vanwege een gebroken rug. Hij lag continu op een stretcher, en kon niets, maar hij stond op en wandelde weg. En toen kwam dit moment waar de hele wereld op gewacht had, toen overeenkomstig de woorden van de Heer de hemel opende en het begon te regenen. En het regende hevig, ongeveer een uur lang. Het bezoek van de regen kwam met een grote genezende zalving, waarbij vele ziekten genezen werden. Kreupelen liepen, blinden zagen – ook Simom uit Bonchari Kisii, wiens ogen opende en hij ziet nog altijd en gaat naar een gewone school. Hiv/Aids werd genezen, onder de zeer vele andere wonderen. Het was werkelijk een heel groot bezoek van de Heer.

Kijken wij naar het Boek Openbaringen 11:6, dan zien wij dat die mannen de macht hebben om de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben de macht over de wateren, om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. De profeet van de Heer zei dat de Heer hem de volledige macht gaf om ofwel de hemel te openen, ofwel de hemel te sluiten over het gebied Kisii. En toen hij koos voor de open hemel, ontving men het bezoek dat nu bekend staat als de Kisii Regen. Dit land is met zekerheid onderworpen aan de macht van de Geest van Elia. In alle gegeven voorbeelden bezocht de Regen van Elia ons. En de Heer heeft Zijn dienaar de gouden sleutel gegeven, om de Hemel te openen of te sluiten!

Nakuru Bijeenkomst Menengai Ground – 26-28th augustus 2016
We zagen het bezoek van de Regen. Ook voorafgaand aan deze Bijeenkomst kondigde de man van God de profeet van de Heer live op de Radio aan dat het bezoek van de open hemel zou komen en hij zei duidelijk dat hij nat zou regenen in de Bijeenkomst in Nakuru, en dat de Heer meerdere malen neer zou dalen. Dit nieuws maakte dat iedereen zich in vrezen gereed maakte voor deze Bijeenkomst. Zonden werden beleden, met ging in oprechte berouw voor de Heer en kwam tot inkeer (dat is de betekenis van bekering), grote doop sessies vonden plaats, huwelijken werden gezuiverd, op iedere manier bereidde de mensen hun harten voor om voor de Heer te verschijnen die 27 en 28ste augustus. En de woorden van de Profeet werden vervuld.

Dit was het moment waar de hele wereld op had gewacht, want werkelijk de hele wereld had de diverse vooraankondigingen van de Heer gehoord, en verspreid via het internet en via andere sociale media. Er kwamen ca. 600 buitenlandse voorgangers en gelovigen op de Bijeenkomst af, vanuit alle delen van de wereld. Precies zoals geprofeteerd bracht, aan het einde van de bijeenkomst, de Heer groots bezoek aan Zijn gemeente. We zagen de Regen. Onvergetelijk is dit bezoek, want het grootste aantal kreupelen liep, als nooit tevoren. Nooit zagen wij zoveel dove oren open springen, in groepen kwamen zij getuigen, in hun schooluniformen van de dovenscholen. Ontelbare genezingswonderen vonden daar plaats, die wij tot op de dag vandaag aan het vieren zijn.

Het Nigeria Bezoek
Ook in Nigeria, in maart 2016 in Lagos, kwam de regen van Elia neer. De profeet van de Heer had de profetie vooraf gegeven. Toen de Bijeenkomst plaatsvond was de Profeet een getuigenis aan het afnemen, van een man met de naam Timothy, want hij was zojuist van diabetes genezen, waar hij jarenlang onder geleden had. Onder meer ging hij gebukt onder een enorme druk op de blaas, waardoor hij de hele dag door het toilet bezocht. De Profeet was zo druk met alle andere getuigenissen, dat hij met Timothy als laatste in gesprek ging. En toen hij Timothy's getuigenis afnam, aan het einde van de Genezingsdienst sprak hij ook tegen de voorgangers in Nigeria, over de hem gegeven macht om Regen te brengen naar Nigeria. Hij zei, niet door de Verenigde Naties, niet door welk ander orgaan dan ook, niet door een mens, maar door de Heer. En precies op dat moment werden de woorden van de Profeet vervuld! En het begon te regenen op de profeet van de Heer. De voorgangers gingen rondom de Profeet staan, om deze zegening te ontvangen. Nigeria heeft het bezoek van de Regen gezien, en dus heeft zij de dagen van Elia mogen ervaren; de dagen van de Autoriteit van de Geest van Elia.

Nairobi Stad – 2017
Op 25 januari, na alle voorgaande Bijeenkomsten, liep de profeet van de Heer gewoon op straat in Nairobi. Hij verklaarde Regen in Kenia, dat onder een heftige droogte gebukt ging. En nu regent het in Kenia. De Geest van Elia heeft het grootste teken en wonder gedaan! De profeet van de Heer heeft feitelijk de seizoenen veranderd; van een voorspelde zware droogte tot in april, in een regenseizoen.
Dit zijn de dagen van Elia; de dagen van het grootste, geschiedschrijvende bezoek van de Geest van Elia.