Een Totaal Nieuw Brein!

DE GENEZINGSVERKLARING VAN DE GROOTSTE PROFEET DR. OWUOR DIE EEN TOTAAL NIEUW BREIN SCHIEP!
 

Samengevat

Op één verklaring van de Grootste Profeet Dr. Owuor werd een dyslectisch brein genezen. Dyslectie is een genetische aandoening die compleet ongeneeslijk is.
De vitale hersendelen kunnen niet kunstmatig worden bewerkt of tot stand worden gebracht.

Dat iemand van dyslectie genezen is, en nu goed kan lezen, direct begrijpt wat hij/zij leest, kan alleen door middel van
de schepping van een compleet nieuw brein, compleet met het vermogen tot woordanalyse en -samenstelling.
 

Wat is Dyslectie?

Dyslectie is leeshandicap ten gevolge van een fout in de hersenen voor wat betreft de verwerking van grafische symbolen. Dit heeft invloed op de manier waarop het brein het geschrevene verwerkt en wordt gewoonlijk gekenmerkt door moeilijkheden in woordherkenning, spelling en ontcijfering.

Dyslectie is een neurologische en vaak genetische aandoening, en niet het gevolg van slecht onderwijs, slechte instructie of opvoeding. Dit houdt in dat het een stoornis is die aangeboren is en niet voorkomen of genezen kan worden. Medici zijn het wereldwijd eens dat dyslectie een levenslange aandoening is, omdat er geen enkel geval van genezing bekend is.


Kenmerken van dyslectische mensen

- Moeite om verband te leggen tussen geluiden en letters, en letters en geluiden.
- Woorden en zinnen verwarren, zoals “mrasgaaier” zeggen in plaats van “grasmaaier”
- Moeite hardop te lezen, op de juiste toon, en met de juiste samenstelling woorden en zinnen
- Moeite om onbekende woorden goed uit te spreken
- Moeite om letters, getallen en symbolen in de juiste volgorde te schrijven

In medische termen, hebben dyslectische mensen hersenafwijkingen die leiden tot het disfunctioneren van de parieto-temporale en de occipito-temporale gebieden, daardoor wordt de woordanalyse en -samenstelling beïnvloed. Deze vitale hersendelen kunnen Niet kunstmatig worden beïnvloed, of tot stand worden gebracht. 

Dat een dyslectische persoon genezen is, kan alleen de schepping van een nieuw brein betekenen, compleet met het vermogen tot
de analyse en samenstelling van woorden! Dit is iets onmogelijks in de geneeskunde, omdat er geen succesvol geval van hersentransplantatie bekend is.

 

Het schokkende scheppingswonder

Anne Laurila, 54 jaar, uit Tampere, Finland leed sinds geboorte aan dyslectie. Ze onderging psychologische onderzoeken in een medisch centrum in Tampere en kreeg de diagnose dyslectie.

Anne herinnert het zich dat het moeilijk was om te studeren en huiswerk te doen toen zij nog op school zat. Ze was altijd verward als ze woorden moest uitspreken, en had oneindige moeite met schrijven en het in de juiste volgorde overschrijven van letters en cijfers.

 
 
 
Hardop lezen was een nachtmerrie van Anne, die totaal niet in staat was om woorden en zinnen in de goede volgorde te lezen. Ze had last van blackouts als ze las, en te begrijpen wat zij las was heel moeilijk voor haar.

Dit leidde ertoe dat ze altijd ontmoedigd was om te studeren en huiswerk te doen, vanwege deze ongeneeslijke aandoening.
Pogingen om met deze situatie om te gaan bleken vergeefs. Diverse bezoeken aan spraaktherapeuten en experts wierpen nooit vruchten af.
 

 
De schokkende wonderbare getuigenis van Anne uit Finland

 

De Grootste Profeet Dr. Owuor via de Radio

Anne luisterde thuis naar de Wereldwijde Genezingsdienst verzorgd door de Grootste Profeet Dr. Owuor, live op Jezus Is HEER Radio, de hele zondag 19 november 2017
 
 

   De Grootste Profeet Dr. Owuor tijdens één van de bijeenkomsten
 

De Profeet van de Heer ging live op de Radio en verklaarde dat immense Genezing alle landen zou doorgaan. En in die krachtige verklaring die op schokkende wijze een nieuw brein voor Anne die op 7.071 km afstand luisterde zou scheppen gebood de Grootste Profeet van de Heer specifiek de schepping van nieuwe organen, inclusief interne organen.  

Precies op dat moment, zegt Anne, werd zij geraakt en huilde zij vol vreugde. Zij voelde veel ongewone vrede en vreugde over de goedheid van God.

De volgende dag, op maandag, besefte Anne dat ze nu kon heel goed en snel kon lezen, zonder enige fout. En zij begrijpt nu voor het eerst heel erg goed wat zij leest!
Zij belde haar dochter Janica en las haar voor uit Deuteronomium 28:1-5, ze deelde haar blijdschap met haar dochter dat zij nu goed kon lezen en direct begreep wat zij las!
 
Zij zegt dat ze blijer is en vrolijker dan ooit tevoren. Anne, een lid van de Finse ´Jezus Komt Whatsapp Groep´, zegt dat ze nu met plezier de berichten leest, iets wat ze eerder nooit kon! 

Anne dankt God de almachtige dat Hij op grootse wijze aan haar heeft gedacht, en haar van schaamte bevrijd heeft. 
 
 
Een heel nieuw brein geschapen?

De hersenafwijkingen bij dyslectische mensen leiden tot blijvend, onomkeerbaar disfunctioneren van de parieto-temporale en occipito-temporale hersengebied, waardoor de analyse en samenstelling van woorden wordt beïnvloed. Deze vitale delen kunnen niet kunstmatig worden beïnvloed of tot stand gebracht worden.

Vergelijking dyslectisch versus niet dyslectisch brein

Dat Anne genezen is, en nu goed kan lezen en direct begrijpt wat zij leest, kan alleen maar betekenen dat op die 19e dag in november, op de verklaring van de
Grootste Profeet van Jehova Jahwe de schepping van een totaal nieuw brein plaats vond, compleet met het vermogen om woorden te begrijpen en te maken!
 

Maar Wie is dit?
 
Door een enkele verklaring, brengt Hij een totaal nieuw brein tot stand!

Het herinnert ons al gauw aan het boek Lukas 7:16
´En vrees greep hen allen aan en zij verheerlijkten God en zeiden: Een groot Profeet is onder ons opgestaan; en: God heeft naar Zijn volk omgezien.´