10 dec. 2017

 
 
Op de historische 10 december 2017 is de kerk van Christus op grootse wijze bezocht, nadat de Profeet van de Heer Zijn linker Profetische hand ophief en verklaarde dat vanuit Zijn hand de kracht van God zou komen, en deze zou neerdalen in de samenkomsten, wereldwijd. De grootse Profeet van de Heer was in Zijn huis, en belde enkel naar Jezus Is HEER Radio. Hoe groots!
 
De genezingsgetuigenissen zijn ontelbaar en ontzagwekkend. Ieder verhaal achter de genezingen is hartverscheurend.

De drie op de afgebeelde foto vormen één gezin, die allemaal kreupel geworden waren, en daardoor ook verlaten door de mensen om hun heen. Geld voor behandeling is er niet, dus alleen de Heere God kan in zo'n geval de mensen helpen. En Jehova Rapha heeft alle drie, moeder, zoon en dochter genezen! Zij leren nu dag bij dag beter te lopen.

 
Er is een doorgaande stroom aan zeer indrukwekkende genezingsgetuigenissen in Kenia en daarbuiten, waarvoor wij u graag verwijzen naar onze Facebookpagina, en ook naar de website van de Profeet van de Heer 
 
 

 
De Profetie van 9 december 2017, die binnen één dag vervuld werd

"Terwijl hier in Kenia, in het tweede deel van dit gesprek sprak de Heer met Mij over Kenia. Over uw diensten, uw dankdiensten morgen. En de Heer, Hij tilde Mij op, de Heere God, God de Vader Zelf. Hij kwam, en tilde Mij op, boven het land Kenia. En toen vroeg Hij, Jehova, de Heere, God de Vader, de Godheid de Vader; Hij vroeg Mij om regen te brengen over het land. Om regen naar beneden te roepen, over het land. En toen Ik regen gebood, voor de diensten van morgen, de Heilige Geest Regen, gehoorzaamden de hemelen.
 
En toen vroeg de Heer Mij om Mijn linker Profetische hand te nemen, met alle vingers, en de individuele vingers te schudden, over het land. De Heer tilde Mij op, de Heere God, God de Vader tilde Mij op, boven het land, en Ik schudde Mijn vijf vingers van de linker Profetische hand. En Hij vroeg Mij de vingers zo te schudden. En hoe meer Ik de vingers schudde, hoe meer regen er viel. Hoe meer Ik de vingers schudde, des te zwaarder was de regenval. Des te meer Ik met de vingers schudde, des te zwaarder werd de regen. Dus er is een Heilige Geest Regen die morgen naar uw diensten komt.
 
En de Heer zal morgen zeer vele mensen genezen. De Heer zal morgen vele mensen genezen in de Dankdiensten en Vieringen, morgen. En Ik weet dat u de kreupelen viert, die zijn gaan lopen. Het verlamde kindje in Vehiga, wat totaal kreupel was, 2 jaar en 4 maanden. Het kreupele kindje Precious Njoki, uit Kasarani (Nairobi), en de vele blinden die genezen werden.
 
Maar nu heeft de Heer Mij gevraagde om de Heilige Geest Regen te gebieden te vallen. Dus morgen, als de mensen komen, begin hun aandoeningen vast te leggen. Zorg alstublieft dat u vandaag begint. Maak foto's en video's, leg vast hoe kreupel de kreupelen zijn, hoe zij niet kunnen lopen. Maak opnames van de blinden. Maak opnames van de doven, leg de tumoren vast. Zorg dat er documentatie is. Zodat, als de Heer ze morgen geneest, wij God de Vader in de Hemel kunnen verheerlijken.
 
De Heer, drie dagen geleden, bracht Hij Mij terug naar de Troonzaal. En de Heer sneed af, Hij sneed de bladeren uit, de kostbare bladeren van de boom des Levens. Deze keer trok Hij Mij heel nabij. Tot op ongeveer 70 cm afstand van Zijn vinger. De hand was aan het afsnijden. En toen legde Hij ze op Mijn linker Profetische hand. En weer zei Hij Mij 'Deze zijn voor de genezing van de volken'.

En nu verklaar Ik deze genezing over dit land. Als de mensen morgen bij uw ingangen komen, zal er een immens Bezoek zijn. De mensen zullen genezen worden. De kreupelen zullen gaan lopen, in uw bijeenkomsten. En de Heer tilde Mij, God de Vader, Hij tilde Mij op, boven Kenia. En Hij vroeg Mij de hemel te gebieden te openen, zodat de Heilige Geest Regen zal komen. En Ik gebood de hemel te openen, en de Heilige Geest Regen kwam. Ik heb die dag gezien en beleefd. Die dag heb Ik gezien.
 
En toen vroeg Hij Mij hier boven de aarde, om Mijn linker hand op te heffen. Mijn hand was wat groter, iets groter dan Kenia. Wat groter. Mijn linker Profetische hand, en dan te schudden met de Profetische vingers. De vingers van de linkerhand te schudden. En hoe meer Ik schudde, toen woeh woeh, des te meer Regen. Hoe meer Ik schudde, hoe meer Regen weer. Des te meer Ik schudde, weer meer Regen. Immens, enorm wonder. Schokkend gesprek.
 
Jehova 'Immeku, Jehova Hamelech, de Koning, de Koning van Israël, de God van de hemel, de God van onze Heere, Jezus Christus. Jehova Eli, de Heer mijn God. Jehova Rohi, de Heer mijn Herder. De Heer Elgibor, de Heer, de Machtige God. Jehova Shammah, Jehova Eloheenu, de Heere God, onze God. Jehova Hoseenu, onze God, de Heer onze Maker. Jehova Elohim, de eeuwige Schepper. Jehova Elyon, de Heer, de Allerhoogste. Jehova Elolam de eeuwigdurende God. Jehova Nissi, Jehova Rapha, de Geneesheer.
 
Morgen zal Hij veel mensen genezen. En Hij heeft Mij opgetild, boven dit land. De Heere Jehova, Hij tilde Mij op, boven dit land. En Hij was iets groter, Mijn  hand was iets groter dan Kenia. Dus toen Hij Mij nu vroeg om de vingers te schudden, de vingers van de linker Profetische hand, de rechtvaardige ontzagwekkende hand van God. En toen Ik de vingers zo schudde, boven Kenia, Régende het. Hoe meer Ik schudde, hoe meer het Régende. Hoe meer Ik schudde, het Regende meer, meer. Heviger, heviger nu, toen Ik ze schudde. Als Ik de vingers schudt; meer Regen. Zware Regen, weer. Nog eens, als Ik zo schudt stroomt er meer Regen. Een imméns gesprek.

De Messias komt, geliefde mensen. Stop seksuele zonden, stop met de leugens in de kerk, houd op met het welvaartsevangelie, stop met de valse profetie, valse apostelen, houdt op met dit spel, in de kerk. Laat de kerk berouw tonen over haar zonden, en terugkeren naar rechtvaardigheid, in Christus Jezus. De Messias komt. De Heer onze , de Heere Yasha komt. De Messias komt. Het koninkrijk van God is nabij, geliefde mensen.
 
Hij doet deze dingen nu, God de Vader Zelf kwam, en Hij vroeg Mij te gebieden; Hij trilde Mij op boven Kenia en Hij vroeg Mij de hemelen te gebieden zich te openen, om Regen op Kenia los te laten. En toen de Regen kwam, toen vroeg Hij Mij nu, om de vingers van Mijn linker Profetische hand te schudden, de ontzagwekkende hand van God. En hoe meer Ik schudde, met de vier vingers vooruit, de vier vingers voor de duim. Toen Ik ze zo schudde, hoe meer de Regen stroomde. Toen Ik weer zo schudde; meer Regen stroomde. Toen Ik zo schudde, nog meer Regen stroomde over het land.
 
De Regen die u genezing brengt. De Heilige Geest Regen. Hij heeft Mij al de bladeren gegeven, van de Boom des Levens. Hoe enórm. Dus morgen zullen er mega genezingen zijn. Immense genezingsdienst morgen. De kreupelen zullen opstaan, en lopen. De doven zullen horen, de stommen zullen spreken. Verlamden, de blinden zullen zien. De kreupelen zullen lopen, de blinden zullen zien. De doven zullen horen, de stommen zullen spreken. Verlamden zullen lopen, tumoren zullen oplossen, ruggengraat aandoeningen genezen. Kankers zullen genezen worden. Lepra, wonden. Gebroken botten, organen zullen hersteld worden, hartaandoeningen, lever, nierfalen. Zij die incontinent zijn, zij die hun blaas niet kunnen aansturen, die vernederd zijn in dit leven. Ze zitten op hun stoel, met de urine. De Heer zal hen morgen herstellen. Degenen wiens urine stroomt als een rivier, als zij staan - vernederd, beschaamd, voor iedereen. De Heer zal u herstellen, Hij heeft nu aan u gedacht.
 
Maar Hij vraagt de volken der aarde om rechtvaardigheid. En voor u, andere landen,  Australië, en vele andere landen - de Heer werkt nog steeds met Mij om een kalender vast te stellen, volgend jaar beginnend, tot helemaal in 2020. Het is een grote taak geweest, met het hele team hier. Alleen Portugal is nu zeker. En waarschijnlijk Australië rond april. Maar voor dat moment: Laten wij ons bekeren, laten wij ons keren naar rechtvaardigheid. De Messias komt. De Bijbel zegt 'Niemand kent de dag en het uur.' Dus toon gewoon berouw, bedrijf rouw, en keer u af van de zonde. Bekeer u en keer terug naar heiligheid, bekeer u en bereid de weg voor de komst van de Messias.
 
Er gebeuren immense dingen in het land. En voor u, Kenia, bekeer u en wandel in de gehoorzaamheid, de gehoorzaamheid van God. Wandel in rechtvaardigheid. Er is u veel gegeven. Zoveel liefde is er aan u gegeven. De Messias komt.
God de Vader, Jehova, Hij sprak met Mij deze nacht. En Hij tilde Mij op, boven de aarde. En Hij sprak oordeel uit over Duitsland, de aardbeving die naar Duitsland komt. En toen sprak Hij de gezegendheid over Kenia. Dus hoe gezegend bent u, Kenia. Bekeer u dan. Ga in berouw en inkeer, en wees heilig. Bekeer u, en houdt op de Heer zwart te maken. Bekeer u en vrees de Heer Kenia. Opdat u dit zult voortzetten, totdat de Messias komt.
 
De volken zijn dorstig, Zuid-Korea is dorstig, Australië is dorstig, Peru is dorstig, Lima Peru is dorstig, Brazilië is dorstig, Engeland wacht, Duitsland wacht, iedereen wacht. Zweden wacht. Nigeria wacht. Zuid-Afrika, Botswana wacht, Namibië wil het weer. Bekeer u Kenia. Bekeer u, en wees rechtvaardigheid. Zoveel is u gegeven. Houd de gehoorzaamheid, houd de nederigheid Kenia. En Hij tilde Mij op, boven het land. En Mijn hand was veel groter dan het land. En dan schudt Hij met de vingers. Toen Ik de vingers schudde, ging het harder Regenen, van de linker ontzagwekkende hand van de Heer.
Geliefden, de Messias komt. Jehova Kabodhi, de Heer mijn Heerlijkheid. Hij komt. Shalom."