21 jan. 2018

22 januari 2018
Tot op dit moment is de telling van de genezingen tijdens Wereldwijde Grootse Mega Genezingsdienst als volgt: 192 kreupelen, 33 blinden, 121 doven en/of stommen, 35 bedlegerige gehandicapten, 9 geestelijk gestoorden, 7 tumoren, 3 kindjes met een zwakke nek, 1 parkinson, 1 nierfalen, 1 chronische wonden. De Heer heeft wederom Zijn bovenmenselijke beloften vervuld. Ook vonden er wereldwijd genezingen plaats.

Dit is de grootste opwekking in de geschiedenis van de aarde. De Messias komt spoedig, maak u gereed!

Vreeswekkend en ontzagwekkend
genoeg genas de Heer,
via Zijn grootste Profeet,
31 doven van één school ineens

 

 

 

 

 


'En Hij zei 'deze zijn voor de genezing van de volken'. En toen, op dat moment begon Hij met Mij te spreken over een immense historische Genezingsdienst, die er dit weekeinde komt. Ik heb een immense, hoogst ongelooflijke genezende zalving gezien, die vanuit deze plek zal uitgaan en de Bijeenkomsten zal bestormen.'
Profetie 15 januari 2017 - Profeet van de Heer - Grootste Genezingsdienst ooit, zondag aanstaande

'Wel, de Heere Jehova heeft met Mij gesproken, geliefde mensen. Deze afgelopen ochtend sprak de Heere Jehova met Mij, vandaag, vanochtend, en Hij sprak met Mij op zeer, zeer immense wijze. God de Vader, Jehova Jireh; Jehova Adonai, de Heere God; de God van Israël, de God van onze Heere Jezus Christus. Vanochtend kwam Hij en toen tilde Hij Mij op, de hemel in.

En, Hij bracht Mij rechtstreeks de troonzaal in, in de hemel. Zijn troonzaal. En Jehova Mephalti, onze Bevrijder, zonder Wie er geen Redder is, Hij liep met Mij rechtstreeks Zijn troonzaal in de hemel binnen. En toen, daarna, bracht Hij Mij naar de Boom des levens. En toen Wij daar aankwamen begon de Heere Jehova de bladeren van de Boom des levens te plukken, en legde deze op Mijn linker Profetische hand. Maar deze keer toen Hij ze plukte, plukte Hij hele krachtige - wederom, zoals gewoonlijk - heel krachtige, heel verse bladeren.
 
Maar deze keer waren sommige van deze veel grotere bladeren. Veel, veel, veel grotere bladeren. Heel veel groter. Ik weet niet hoe deze te beschrijven in aardse afmetingen, en Ik wil het niet beschrijven. Ik kan het niet beschrijven. Maar sommige bladeren zijn veel groter, van meer omvang, en vers. En toen nam Hij veel andere bladeren, vele andere grotere, en van grotere omvang, en Hij legde ze op Mijn linker Profetische hand. En toen Hij ze eenmaal in Mijn hand gelegd had, bracht de Heer Mij hier terug.

En Hij zei 'deze zijn voor de genezing van de volken'. En toen, op dat moment begon Hij met Mij te spreken over een immense historische Genezingsdienst, die er dit weekeinde komt. Ik heb een immense, hoogst ongelooflijke genezende zalving gezien, die vanuit deze plek zal uitgaan en de Bijeenkomsten zal bestormen. Kreupelen zal oprichten, blinde ogen openen, de doven oren openen, de tongen losmaken - tongen die vast zitten, en stom zijn - tumoren aanraken en oplossen, kankers en Hiv, leukemie. Hij gaat wonden uitdrogen, Hij gaat scheppingswonderen doen. Immens Bezoek gaat er plaatsvinden.
 
Deze keer, deze is groter. Ik het nooit eerder op dit niveau gezien, zoals vanochtend. Nogmaals, geliefde mensen; De Heere Jehova Elolam, Jehova Elohim, de eeuwige Schepper van het Universum, de hemel en de aarde; Jehova Hoseenu, de Heere onze Maker; Jehova Sabaoth, de Heere der legermachten, Jehova Tsidkenu, de Koning der gerechtigheid, Hij kwam vanochtend. En Hij nam tilde Mij op, en Hij bracht Mij de hemel binnen. En toen Hij Mij de hemel binnen bracht, voorbij aan dit Universum, en toen bracht Hij Mij naar het heilige der heiligen. De allerheiligste plek in de hemel. En in de allerheiligste plek in de hemel, de troonzaal van de Heere Jehova Rohi, Jehova Hamelech, de eeuwige Koning, toen liep Hij verder met Mij, door de allerheiligste troonzaal van de Heere God, de Almachtige, waar niet iedereen komt. Niet iedere legermacht komt daar. Dit is het heilige der heiligen.
 
Toen bracht Hij Mij naar achteren, en nu liet Hij Mij de Boom des levens zien. Ik zag dat met Zijn hand Hij afplukte, Hij begon de verse, prachtige, kostbare bladeren te plukken. Prachtige bladeren van de Boom des levens. De Levensbladeren. En Hij plukte de Levensbladeren. En dit keer zag Ik hem er heel veel plukken. Veel meer, heel veel meer. En toen zag Ik de grotere bladeren. Die kan Ik niet beschrijven. Het is Mij niet toegestaan dit met u te delen, in termen van deze dimensie, onze afmetingen in deze dimensie. Maar Hij plukte anderen, die heel veel groter waren, en verser. Heel krachtig, en Hij legde ze in Mijn linker Profetische hand. 
 
De Heer bracht Mij toen terug, en Hij verklaarde 'Zie, deze zijn voor de genezing der heidenvolken'. En toen liet Hij Mij de aankomende genezingsdienst zien. Dit is een immense tijd, dit wordt een genezingsdienst als geen ander. Dit gaat veel groter worden. Ik weet dat Kenia nu plotseling overspoeld is. Ik weet dat u nu niet eens uw wonderen kunt vieren. De kreupelen die zijn gaan lopen. Tot nu toe waarschijnlijk meer dan 203, per gisteren, die op 31 december in de Genezingsdienst zijn gaan lopen. 
 
En dan meer dan 120 kreupelen in de andere genezingsdiensten, sinds 19 november. En dus, u bent overspoeld, waarvoor Ik u gewaarschuwd had. Ik waarschuwde u, dat u overspoeld zou worden. U bent nog niet aan de blinden toegekomen. Ik geloof dat u pas 2 gevallen van blinden gevierd heeft. Wagongo en de vrouw helemaal uit Kehanga. En Ik heb ook een persoon gezien in Angola, Luanda. Ik heb u gezegd dat de kerk overspoeld zou worden. Zelfs nu u nog niet allen gevierd hebt, die genezen zijn, hier gaan we dan - de Heer zegt dat zelfs groter en de grootste ooit, is de genezende zalving die de kerk in komt, die de kerk zal binnen vallen, op die dag. Als Ik genezing zal verklaren, van waar Ik nu sta.
 
Geliefde mensen, wat een enorme tijd, van de late heerlijkheid van de Heer. De Messias komt, en de Heer is absoluut onvermurwbaar, en vastbesloten in de weg bereiding voor de verheerlijkte komst van de Messias. Hij boekt vooruitgang, stap voor stap, van één ding naar het volgende gaande. In het aftellen tot nul, naar de verheerlijkte komst van de Messias. Zoals u allen kunt zien is dit het aftellen naar nul, voor de verheerlijkte komst van de Messias, geliefde mensen. Wat enorm, wat immens, is het uur. Wat immens, dit moment, waarop de Heer de kerk een dergelijk historisch bezoek vrijelijk geeft, op dit uur. 
 
En nog eens, geliefde mensen, de Heere Jehova legde vanochtend de hele weg af; Hij kwam en bracht Mij tot voorbij het Universum. En Hij bracht Mij de hemel in. Hij bracht Mij naar het heilige der heiligen. Hij bracht Mij naar de troonzaal van God, de Almachtige, in de hemel. De plek waar de Ark van het Verbond van de Heer gezeteld is. En de twee cherubs der heerlijkheid bevinden zich aan beide zijden. Er is zoveel informatie die Ik hier niet deel. Maar hoe dan ook, Hij bracht Mij daar en toen begon Hij de bladeren te plukken van de Boom des levens. En toen plukte Hij deze, en zeer veel bladeren, heel krachtige bladeren. Sommigen zijn grotere bladeren, de Levensbladeren. De bladeren waarbij als iemand deze aanraakt of ervan neemt, dan leven zij eeuwig. Dus Hij legde ze in Mijn linker Profetische hand. En toen Ik terug beneden kwam zei Hij dat deze voor de genezing der heidenvolken zijn. 
 
En toen liet Hij Mij nu deze immense gezamenlijke genezingsdienst zien, die eraan komt, hier in Kenia, en waarschijnlijk zullen ook andere landen deelnemen, omdat zij nu ontdekken dat er aan hen voorbij gegaan is. Waarschijnlijk zullen zij wakker worden en zeggen 'wacht eens even, ik geloof dat er hier aan ons voorbij gegaan wordt. Moge ook onze kreupelen meeluisteren en opstaan'. Het zal een historische genezingsdienst worden. Een historische genezende zalving zal uitgaan van deze plek, op die dag, als Ik deze uitspreek. Deze aankomende zondag. En zeer vele kreupelen zullen opstaan en lopen. Vele blinden zullen zien, vele doven, vele stommen. Lichamelijk gehandicapten, verlamden, tumoren, kankers, Hiv zal onderzocht worden in de ziekenhuizen en negatief blijken; kindjes die hun hoofd niet omhoog konden houden, zwakke botten, broze botten - de Heer gaat de kerk op zeer historische wijze bezoeken.
 
En de reden dat de Heer dit doet, is omdat de Bijbel beloofde dat er het late bezoek zou zijn. De late heerlijkheid zou komen. De late zou komen, en de volken bezoeken, het huis van de Heer bezoeken, en de kerk gereed maken voor de verheerlijkte komst van de Messias. De heilige bruid, die zich heeft afgekeerd van de seksuele zonde die wij nu in de kerk zien. De naaktheid, de strakke broeken die wij nu in de kerken zien. De onzedelijkheid, de abortussen van de kerk van vandaag. Leugens, ongehoorzaamheid, misleiding. Al deze dingen die wij zien; afvalligheid. Het soort evangelie wat wij op de christelijke televisie zien, wereldwijd, overal.
Iedere prediking op tv is een poreus evangelie. Corruptie, het evangelie was geen bevrijdende kracht heeft. het evangelie wat heiligheid afwerpt. Het evangelie van geld en welvaart. 
 
Hij zegt, dit is het uur waarop Hijzelf gekomen is, om de verheerlijkte bruid gereed te maken, voor de verheerlijkte komst van de Messias. Een heilige kerk, een rechtvaardige kerk, een kerk in zuiverheid. Een kerk die teruggekeerd is naar haar Eigenaar, en die verzoend is. Een kerk wiens schuld is weggenomen. Wat een schokkende tijd, een immense tijd in het huis van de Heer, geliefde mensen.
 
En daarom is de instructie voor de mensen in Kenia, voordat ik vertrek naar de andere landen, kijk nu, voegt de Heer meer toe, en u bent al overweldigd. Maar Mijn instructie aan de artsen, de verpleegsters, de medische teams die in deze Bediening vrijwilligerswerk doen; dit is de instructie: Dit is het uur op naar buiten te gaan, en dossiers aan te leggen van de kreupelen; dit is het enige moment waarop u hun status goed kunt vastleggen. Onderzoek ze, of ze kunnen lopen. Als ze niet kunnen lopen, help ze te staan, laat hen echter niet vallen. Ziet u dat ze gaan vallen dan houdt u ze beet, dan ondersteunt u ze. Maar dit is de tijd om alles heel goed vast te leggen, ter wille van deze heerlijkheid van de Heere Jezus, de heerlijkheid van God de Vader. De heerlijkheid van de Heilige Geest, Mijn Ene en Enige Vriend. 
 
Geliefde mensen, er komt een enorm bezoek. Een schokkend bezoek komt er naar de kerk toe, deze zondag. Ga naar buiten en leg alles vast. Verzamel de kinderen bij de dovenscholen. U kunt ze met bussen brengen, zodat ook zij geoogst kunnen worden door de Heer. Haal zij die helemaal blind zijn van de blindenscholen, zij die blind geboren zijn. Ga de dorpen in, maar leg hun gegevens vast. De heerlijkheid van de Heer zit in dat dossier. Nadat zij genezen zijn zullen we de heerlijkheid van de Heer zien, als u terug verwijst, als u verwijzen zult naar hoe zij voorheen waren, hoe hun toestand was voor hun genezing. Dan zullen wij het machtige grootse werk wat de Kampioen, onze Heere Jezus gedaan zal hebben, wat God de Vader in de kerk verricht heeft. 
 
Gezegende mensen, God de Vader bracht Mij vanochtend, op deze dag bracht Hij Mij naar Zijn troonzaal in de hemel. Vandaag, deze 15e januari was Ik in de troonzaal van God in de hemel, om een immense boodschap te brengen, een immense boodschap, een boodschap van God, de heilige boodschap van God. En de boodschap van de Heer is het late bezoek: dit is het uur van het late bezoek. Er is een bewuste bedoeling, en een proces, waar de hemel zich in betrokken heeft. Om de kerk gereed te maken, een rechtvaardige kerk, een heilige kerk, een getrouwe kerk. Een kerk die oprecht is, verstoken van homoseksualiteit, weg van prostitutie en vermenging die we nu in de kerk zien. Ver weg van de misleiding en de valse profeten die wij langs zien komen op de wereldwijde zogenaamde christelijke tv. Daar tonen zij hun valse profeten, de Heer beschamend. Zij maken Jezus te schande. 
 
De Heer heeft Mij vandaag naar de troonzaal gebracht. Vanochtend was Ik in de hemel, en Ik was op de allerheiligste plek der heilige plekken. Daar was Ik. En dit is Godsspraak: Hij zegt dat er een laat bezoek is wat de kerk doorspoelt. Die komt, het regent al, en deze zal groter worden. 
 
En Hij roept alle volken op om zich bij deze grootse mars te voegen, het Koninkrijk van God in, bekrachtigd door de Geest van de Heer, om zonden af te wijzen, om voor rechtvaardigheid te kiezen, en heiligheid, en om zich gereed te maken, en wakker te zijn, voor de verheerlijkte komst van de Messias. En enkelen van de bladeren zijn groter en meer omvangrijk. En anderen waren medium, anderen waren kleiner, of dezelfde grootte. En behoorlijk veel, en verse. Hij sneed er echt veel van af, en legde ze in Mijn linker Profetische hand. En Ik droeg ze bij Mij. 
 
De Messias komt, geliefde mensen. 
Dit is de stem van iemand die roept in de woestijn , de woestijn in Afrika, roepende naar de volken: Bereid de weg des Heeren. Het Koninkrijk van God is op handen. Shalom, toda raba. Erev tov.'