22/10/2018 - Hiv-aids genezen & Eindopwekking

Profeten van De HEER - live op Jezus Is HEER Radio
 
´Het is heel erg verbazingwekkend, dat de Heer met Mij sprak, deze afgelopen nacht, over deze immense genezing. Het verwijderen van het virus wat Hiv-aids veroorzaakt, van deze prachtige, prachtige vrouw, Helen. En neem de leeftijd in overweging, 81 jaar oud. De Heer bereidde Mij voor, deze afgelopen nacht, weet u, Wij vertrekken vandaag naar Lima, Peru. En wat een machtige manier om te vertrekken naar Lima Peru, dat de Heer Mij in de nacht voorbereidde. Ik zag grote vieringen, en Hij liet het Mij zien en zei: Zie, ze gaan het vieren. Herinnert U het zich toen Ik u naar Central Park bracht, en U naar hen toeging? Toen is dit gebeurd. De hele vertelling, van deze genezing. En toen daarna, toen de uitslagen gegeven werden door de senior adjunct-directeur Medische Diensten, dr. Toromo Kochei. Toen hoorde Ik het, en Hij toonde Mij nogal wat mannen en vrouwen, en toen: ´Baanbrekend nieuws, baanbrekend nieuws, Jezus van Nazareth heeft hiv-aids genezen. De Heere Jezus van Nazareth heeft hiv-aids genezen!´ En het hele land, in het hele land Kenia sprongen mensen hun huizen uit, uit hun kiosken, uit hun winkels. Ze zeiden ´Jezus heeft hiv-aids genezen. Baanbrekend nieuws! Jezus van Nazareth heeft genezing gebracht´. Het was iets krachtigs om te zien, in deze droom deze afgelopen nacht, toen de Heer Mij dit geval toonde, die genezen werd toen de Heer Mij zond naar Central Park, Nairobi.

Dit is een top-moment, in de kerk, dit is een absoluut hoogtepunt in de kerk. Dit is een hoogtepunt voor de mensen in de kerk. Vooral de kerk in Kenia, de opwekking heeft nu haar hoogtepunt bereikt: ´Baanbrekend nieuws, baanbrekend nieuws, de Heere Jezus van Nazareth heeft hiv-aids genezen. En Ik zag jongemannen springen en het uitroepen. Ik zal zelfs hun kleding, hoe ze gekleed waren. Sommigen van hen droegen pakken, ik denk dat zij op kantoor waren. Dus, zij sprongen op, zij sprongen naar buiten. Dit is iets groots, wat gebeurt in dit land. En dit land is nu een icoon aan het worden. U bent het schoolvoorbeeld geworden voor vele landen. En het is Mijn gebed dat andere landen dingen van u zullen overnemen. Dit land, weet u, het rouwgewaad. Dit weekend waren zij in rouwgewaden. Dit weekeinde was het hoogste leiderschap, meer dan 20.000 personen ofzo, en bisschoppen waren in rouwgewaden. Hun zonden belijdend en het uitroepend naar de Heer. De zondagsdiensten gisteren overal in dit land waren berouw diensten geworden. Zij waren hun zonden aan het belijden. Zij zeiden, Heer, wij belijden dat onze ogen Uw twee meest ontzagwekkende Profeten gezien hebben. Wij belijden dat wij niet eens weten Wie Zij zijn. Wij bedrijven rouw, dat wij in seksuele zonden leefden, met onze ogen, en leugens in onze ogen en gedachten. Wij zijn maar stervelingen. Wij tonen berouw, dat wij de heerlijkheid hebben gezien, de verheerlijkte trap van de Hemel. Wij hebben berouw omdat wij Uw wolk gezien hebben, met onze sterfelijke zondige ogen. Wij belijden. Dus, ziet u, zij droegen rouwgewaden, en bedreven rouw over hun zonden.
 
Dat is verbazingwekkend om te zien, het niveau wat de Heer in dit land aan het opstuwen is. En daarom is het Mijn uitroep, aan vele andere landen: Alstublieft verwijder de trots. Vaak zie Ik u naar Mij schrijven. De aartsbisschoppen in het buitenland zeggen: ´Oh, toen U ons vermaande, nu schamen wij ons, wij schamen ons.´ Welke schaamte? U kunt zich slechts schamen als u trots bent, als u zich druk maakt over een andere persoon. Als de Heer u vermaant, zoals Kenia - iedere gelegenheid waarbij de Heer ze vermaant, dan zijn zij blij. Ze gaan neer, in het rouwgewaad. Ze huilen, ze zeggen ´dank U Heer, dat U met ons spreekt´. Want het is altijd een wonderbare kans als de Heer met u spreekt, zodat u kunt weten welke richting u uitgaat. Als de Heer niet met u spreekt, dan is het een verschrikkelijke stilte, waarbij je niet weet of je op de juiste weg loopt, of niet. De meest vreselijke tijd voor Israel, was toen de Heer niet tot hen sprak. Ze wisten niet of de vijanden zouden komen, ze waren zich niet bewust of zij op de juiste weg waren. Of zij het juiste deden, het juiste offer brachten. Of zij in de richting van de Heer gingen, of niet, of in de richting van de vijand. Ze waren het zich niet bewust. En dus, zo zou het moeten zijn: u ziet de Keniaanse kerk, altijd als zij worden vermaand, als zij worden vermaand - zie dat nu: als zij vermaand worden dan vindt er een enorme berouw over zonden plaats, ze nemen deze in blijdschap aan. Je hoort ze niet schrijven: ´Oh, nu schamen wij ons´. Nooit. Zij schrijven nooit over schaamte. Want als je zegt dat je je schaamt, betekent dit dat je je drukker maakt over de mening van andere mensen over jou, dan over dat God met je spreekt.

Dus het is Mijn gebed, dat ieder land van Kenia zal leren. Gisteren was er landelijk gebed van berouw over de zonden, overal in het land was er berouw over de zonden, voor iedereen, in het hele land. En de Heer kwam en toonde Zijn twee Profeten in de nacht, Hij liet Hun zien dat Hij vandaag de uitzending zou onderbreken en dit baanbrekend nieuws zou brengen, wat voortkomt uit de werken die Zij deden, waarvoor Hij Ze naar Central Park zond. De werken die Jezus van Nazareth verrichtte, toen Hij Hen naar Central Park Nairobi zond. En zie nu, het land ontwaakt naar een immense opwekking. Dus, Kenia heeft nu de top bereikt. En als je hun houding ziet. Zij roepen nog steeds om meer. Zij verootmoedigen zich nog steeds meer. Als je ze rouw ziet bedrijven, nadat ze gezegend werden - de hele nacht, vrijdagnacht - als je zag wat er gebeurde. En je zag hoe de senior bisschoppen, onder-aartsbisschoppen, de aartsbisschop zelf, de senior voorgangers, de evangelisten, iedereen, ouderlingen: als je zag hoe ze in rouwgewaden gekleed gingen, as op hun hoofden, en rollend over de aarde. Op de grond rollend, terwijl ze ongeremd huilden en weenden - je zou zeggen, wauw zei wenen alsof hun situatie erger is dan welk land dan ook op het aardoppervlak. Voor hen is het: als ze vandaag hun zonden niet belijden dan is het afgelopen met ze. Het is alsof God hen vandaag weg zal vagen. Terwijl zij grote opwekking hebben, geliefde mensen.

Dus laten de landen de trots nu wegdoen, uit hun gedachtengoed, uit hun systemen, uit hoe zij te werk gaan. Bouw kerken, bouw. Doe zoals Kenia. Vestig kerken, plant altaren. Vestig grote altaren, voor de Heer. Er is geen tijd meer. Doe wat Kenia deed. En als de Heer u vermaant: wat een moment, dat u de aandacht van Jehova heeft getrokken, de God van de Hemel. Met veel landen heeft Hij niet gesproken, tegen vele mensen heeft Hij niet gesproken. Dus dat is zo een belangrijk iets, voor de kerk, wanneer de Heer spreekt. Maar Ik ben zo gezegend om U te vertellen dat de Heer het nieuws kwam brengen. Hij kwam naar Mij toe hier, in de nacht. En Hij toonde Mij, Hij wilde Mij laten zien, hoe dit nieuws uit ging breken. ´Baanbrekend nieuws, baanbrekend nieuws, Jezus van Nazareth heeft hiv-aids genezen. En mensen sprongen hun kantoren uit. In pakken, weet u. Zij die pakken droegen. Vrouwen, iedereen sprong uit hun winkeltjes, en huizen. Zij sprongen ´Alleluja, Jezus heeft hiv-aids genezen´. Het was zo een opwekking die de Heer Mij toonde, geliefden, geliefde mensen.

En dus, nog eens, Kenia is nu echt; de Heer stuwt het land op, naar een mega mega opwekking. En u weet allen heel goed, dat toen het Lam van God, het verheerlijkte Lam van God dat deze vrouw genezen heeft, op machtige wijze, toen die krachtige Koning kwam, nog maar een paar dagen geleden, 17 oktober, dit jaar, 2018, en hier een ontmoeting met Mij had en een gesprek met Mij; dat kan u alleen maar zeggen dat iets heel groots op het punt staat te gebeuren. U weet het nog al te goed, dat toen Ik de profetie gaf, dat de Heere God de Almachtige, de Heere der Legermachten zou komen en Mij zou transfigureren, en toen kwam de profetie over die transfiguratie. Hoe ver het ook af ligt voor de sterfelijke en vleselijke denkgeest, toen het nu gebeurde op (het adres) Riverside Drive, in Nairobi, ik geloof dat het rond de maand april was, voordat Ik naar Helsinki ging, en toen gebeurde het ook in Helsinki Finland, tot op de letter - de profetie die Ik gaf over de transfiguratie. En Ik zei tegen de mensen, dat nu de Heer deze twee Profeten heeft getransfigureerd, wacht en zie, Hij wil ook iets heel groots en intens doen. Er is iets heel groots wat Hij gaat doen, en heel spoedig. En toen zagen wij ´boem´, de wederopstanding van mama Rosa, en daarna zagen wij nu dat Hij openlijk naar voren kwam om de Twee veel duidelijker openbaren. Hij onderscheidde nu de twee Profeten. En ook heb Ik mensen verteld, dat nu het verheerlijkte Lam gezonden is, en met Mij gesproken heeft, wacht en zie wat er staat te gebeuren.

Iets groots staat er te gebeuren. Dus, ieder land moet zichzelf in positie brengen, om werk te doen, opdat zij kan deelnemen in de grote beweging van God die staat te gebeuren, op de aarde. Daarom brengt Kenia zich in positie. Het was verbazingwekkend dat de Heer Zelf naar Mij kwam en het Mij toonde. Het gebeurde hier vannacht. Hij begon Zijn twee Profeten te tonden. ´Baanbrekend nieuws, baanbrekend nieuws.´ Viering brak overal uit in het land. Mensen sprongen hun kantoren uit, met de handen in de lucht. ´Baanbrekend nieuws, baanbrekend nieuws, Jezus van Nazareth heeft hiv-aids genezen. Dus toen Ik wakker werd wist Ik dat dit zou komen. Tenslotte kwam de adjunct-directeur, de senior adjunct-directeur Medische Diensten met Mij spreken, en zond Mij als deze uitslagen, en alles wat de Heer gedaan heeft. Dus, Ik zegen deze opwekking. Ik zegen de landen die zich hiervoor in stelling brengen. Zuid-Korea, Nigeria, Botswana, waar dan ook, UK. Open kerken. Open altaren, open heilige altaren. Zodat u niet afhankelijk bent van een ander mens, u niet afhankelijk bent van een ander die afvallig is. De kerk in Arkansaw, de regio Arkansaw, open vele Altaren. U kunt vele kerken openen, heilige kerken. U kunt mensen onderwijzen, om rechtvaardigheid te prediken. En dan de basis leggen, voor een nieuwe kerk. In plaats van afhankelijk te zijn van mensen die, weet u, binnen de kortste keren terugvallen in onzedelijkheid. Diegene zal de boodschap afwijzen, weet u. Die zal zeggen: ´Nee, die boodschap is te hard voor mij´

Open heilige altaren, leer van Kenia. Kenia is nu een icoon geworden hierin, door zo nauwgezet naar de Instructies te luisteren. Het is verbazend dat het afgelopen weekeinde, nadat zij met eeuwigheid gezegend werden, eeuwig, de zegen was uitgesproken, na de Dankdienst en nog een uitgesproken dit afgelopen weekeinde op vrijdag avond. Dat was een immense zegen, Ik geloof niet dat Hij eerder op die manier gesproken heeft. En dus, nadat die zegeningen losgelaten waren, zien we ze de volgende ochtend huilend in rouwgewaad, allemaal. Er zitten advocaten tussen, de beste artsen, de beste bouwkundigen, architecten, wie ook, weduwen, wezen, en kostschool leerlingen, iedereen. Rollend over de grond, met as op hun gezichten. Hun hoofden. Alsof de situatie de slechtste is, erger dan voor ieder ander op het aardoppervlak. Dat schokte Mij heel erg. Dus, dat is de houding die de volken zullen moeten hebben, dat is het gedrag wat de landen moeten overnemen. Dan is het gedrag wat de landen moeten tonen. En het is prachtig, de gebroken houding. Uw harten zijn gebroken. ´Ik ben gebroken, ik heb berouw, en bereid om naar de Heer te luisteren´. En uitroepend naar de Heer. Des te meer de Heer hen zegent, des te meer breken zij en beginnen door de aarde te rollen, in het rouwgewaad. Hoe meer zij het Lam van God zien komen spreken met deze twee Profeten, hoe meer zij nu breken en zeggen: Heer, wij belijden onze zonden, want het afgelopen met ons, het is afgelopen met ons. Er was zoveel wat wij niet wisten. Wij weten niet wie deze twee Profeten zijn. Maar kijk nu, onze toestand is erg, wij hebben Hen niet serieus genoeg genomen. Oh, Heer, help ons, het is gedaan met ons, we gaan verloren. Wij hebben Uw heerlijkheid gezien.´

Dus dat is een krachtige positie, een plek van gebrokenheid, een plaats van ootmoed, en berouw, wat de Heer aanneemt en waar Hij zoveel mee zal doen. Bedenk dat Hij in de Bijbel zegt over hen die verslagen zijn van geest en gebroken van hart, Hij zegt dat Hij hen naar een hoogverheven plek brengt, en dat is wat de Heer met ieder ander land probeert te doen. Dus, voor de voorgangers, en bisschoppen, de aartsbisschoppen in Angola, waar ook, in Brazilië nu - Ik ga Mauricio ontmoeten in Lima Peru: de kerk moet een stevig fundament leggen voor deze weg. De boodschap is gepredikt, u moet een krachtig fundament leggen, zodat het goede behouden blijft. Dus wees niet afhankelijk van enig andere stroming, of kerk die u neer brengen. Zij zijn gewend hun eigen ding te doen. Zij zullen zeggen: ´Nee, wij hebben onze zonden beleden, en zo en toen zijn wij verder gegaan´. Ze zijn teruggekeerd, ze zijn teruggevallen in onzedelijkheid, zij zijn teruggevallen in het prediken van geld. Ze zijn teruggevallen in afvalligheid, de zonden niet vermanend, en dat alles. Dit is het allerbelangrijkste voorrecht, en roeping, en baan, die iemand ooit kan hebben op het aardoppervlak. Dat de Allerhoogste, de Schepper van het hele Universum, van de hele aarde en de hemelen, onze Heere Jezus Christus, het verheerlijkte Lam van God u zou roepen om Zijn werk te doen op de aarde. Wie bent u, een sterveling, dat de Koning der Heerlijkheid, onze Heere Jezus van Nazareth u kan roepen, om Hem te dienen. Dit is de hoogste roeping. Dit is het hoogste ambt, geliefde mensen.

Vestig altaren. Maquengo, waar u ook bent, in Ivoorkust, vestig altaren. Bouw grote kerken. Iedere persoon wil altijd naar de hemel gaan. Dus u begint rechtvaardigheid te prediken. Berouw over zonden, en u vermaant de zonden. Iedereen heeft het vermogen om te komen, om van de straat te komen en zich bij de kerk te voegen. En het zullen grote altaren zijn, grote kerken, grote opwekking, weet u? Want God staat op het punt om iets groots te doen, geliefde mensen. Dus, ook nu de Heer Mij begint te leiden, de twee Dienaren begint te leiden naar Lima, Peru, zegen Ik de landen echt, die in een hogere versnelling zullen gaan, en zich gereed maken. Die een stevig fundament leggen van heiligheid, en rechtvaardigheid. En berouw over zonden, en vermaning van zonden, en nul tolerantie voor de zonde. En heiligheid zoekend, rechtvaardigheid najagend. De rechtvaardigheid van de Heer. Die landen zullen echt oogsten, want wij leven in een tijdperk van de open hemel. Moge de Heer u zegenen, de Messias komt, geliefde mensen. Dank u, dank u inderdaad. Dank u. Toda toda, toda raba.´