21/10/2018 - De Heer raakt Zijn mensen aan

DE GROOTSTE PROFEET VAN DE HEER - Live op Jezus Is HEER Radio 

´Amen. Wel, Wij zegenen de Heer zozeer. Gezegende mensen, wat een geweldige tijd in de geschiedenis van de kerk. En zoals Ik steeds weer gezegd heb is dit het uur om wedergeboren te zijn. Dit is het meest krachtige moment in de kerk, en ook het meest krachtige moment in de geschiedenis van de aarde, want nu bereidt de hele aarde, alle volken der aarde bereiden zich in essentie in grote verwachting voor, ze anticiperen op de enorme verheerlijkte komst van de Messias. Dit is het moment der waarheid geworden, voor de kerk. En daarom stelt de Heer nieuwe prioriteiten in de missie van de kerk, de opdracht die de kerk gegeven is, de agenda van de kerk. Opdat zij nu het plan, de agenda van de Heer zal verankeren in haar behoudenis, en haar wandel op deze aarde. Meer mensen oogst, mens doopt, discipelen van Jezus voortbrengt.

En Ik weet dat vele kerken, overal op aarde vandaag dit heel mooie Bezoek hebben bekeken, wat in de kerk getoond werd in dit land, en in vele landen. En Ik wil even 1 of 2 dingen erover zeggen. De missie voor Peru gaat nu door. Nu navigeert de Heer Zijn twee Profeten naar Peru. Het is verbazingwekkend, want gisteren zaten Zij samen. Het is gewoon een immense tijd, het is een heel historische tijd in de geschiedenis van de aarde. Maar de missie naar Peru is gaande, Ik heb de aankomst gezien, aan de andere kant. Ik heb een Ander zien aankomen. Zoals u weet gaan Zij voort met een snelheid groter dan die van het licht. Ze komen, Zij wisselen van plek, en twee Persoonlijkheden natuurlijk. In zoverre dat soms in een telefoon gesprek de Twee betrokken zijn. Ze kunnen met 1 beginnen, en eindigen met de Ander.

Maar hoe dan ook, de wonderen van God vinden plaats, vandaag heeft u ernaar gekeken in uw kerken. U heeft een veelheid aan kreupelen gezien. Ik weet niet hoeveel het er waren, of het er 40 of 30 waren. Maar u zag de kreupele kindjes die opgericht zijn, die nu leren stabiel te worden, leren te lopen, om stabiel te zijn. En vreugdevol te lopen. Mensen als Leah Wanjala, bij wie de Heer knieschijven aanbracht. Hij bracht knieschijven aan, twee nieuwe knieschijven. En Ik weet dat de blinden niet meegenomen zijn in dat specifieke stuk, die documentaire die u gezien heeft. Dit gaat allemaal over de Dankdienst die vorige week plaatsvond. Maar ook zijn er de blinden. Er was deze vrouw die 16 jaar compleet blind was, totaal, totale duisternis. En toen raakte de fysieke Hand van God haar oog aan. En de artsen hadden gezegd dat haar lenzen helemaal beschadigd waren, deze konden niet gebruikt worden. En daarom was zij blind. Ze had geen lenzen. Maar we zien dat de Heer haar fysiek aanraakt. Ze keek door een kijker. Maar spreek je met haar, en je vertaalt, dan zegt zij dat een fysieke Hand haar twee ogen aanraakte, en in essentie heeft de Heer haar ooglenzen vervangen. Hij heeft totaal nieuwe lenzen in haar ogen gezet. En dan deze andere jongeman in Homabay, die geen hoornvlies had. De Heer bracht twee nieuwe hoornvliezen aan. Dus, Ik geloof dat die er niet bij zaten, maar u zult deze in het volgende weekeinde hebben, de volgende zondagsdienst.

Maar alles wat Ik zeg is dat dit een enorme tijd is in de geschiedenis van de kerk. Dat nu de Heer landen klaar heeft gezet om ze gereed te maken voor de Messias. En het houdt in de dat mensen in die landen, de voorgangers echt moeite moeten doen om deze opwekking te kunnen verwelkomen. De opwekking van berouw en inkeer, de opwekking van de terugkeer naar rechtvaardigheid, de opwekking van de terugkeer naar heiligheid. Het bewuste en doelgericht gereed maken van de weg, voor de verheerlijkte komst van de Messias, het verheerlijkte Lam van God. Maar waarom kom Ik hier nu mee, en waarom vroeg Ik erom dat senior Gertrude voor de twee Profeten van de Heer dat lied zou draaien wat zegt ´Hij raakte mij aan´. Want dit doet Mij heel erg denken aan die 4e juli, 4 juli 2003 toen de Heer besloot binnen te lopen, in de woning waar Ik verbleef destijds, aan de andere kant - in de Verenigde Staten van Amerika, in Oklahoma. Toen besloot Hij binnen te lopen en pas later besefte Ik dat de hele Drie-eenheid binnen was komen lopen. De hele Drie-eenheid, de Drie-eenheid van God. En de Wolk die bij de deur stond, en toen tenslotte, weet u, legde Hij Zijn hand - en dat alles beschrijf Ik op vele plekken - Hij legde de hand op de muur, en de heerlijkheid die de Hand bedekte, en Ik kon de spijkerdoorboring zien. De linkerhand, want de palm was naar de muur gericht, binnen. Dus Ik wist dat het Zijn linkerhand was. En nadat Hij het vroeg, stond Ik het Hem toe om binnen te komen.

En toen kwam Hij, en Hij raakte aan, Hij raakte Mij aan. Hij nam de linkerhand, en Hij raakte de linkerkant van Mijn borst aan. En toen deed Hij dat, en op dat moment tilde de Heer Mij op. Hij tilde Mij op in die grote slaapkamer, helemaal. Ik weet niet hoe Ik daar terecht kwam, maar alles tezamen tilde Hij Mij op, naar een andere kamer. En tot nu toe weet Ik niet hoe lang het geduurd heeft, hoe lang Ik aan de andere kant was. Maar Ik herinner Mij dat Ik opstond vanaf die andere kant, teruglopend via de hal, en afvragend, weet u, hoe lang dit was geweest. En teruglopen naar de grote slaapkamer, en weer in slaap vallen. Hij maakte Mij weg, en toen zag Ik nu God de Vader Zelf Zijn Eigen Hand opheffen. En de Vinger schrijft Jesaja hoofdstuk 43, vers 11 en vers 1. In die volgorde. En toen nam Hij het plexi plastic, wat er meer doorzichtig uitziet. En dan wit handschrift, en toen plaatste Hij er één, en aan de andere kant één, en toen vulde Hij ze op, Zijn Woord beschermend. En in dat moment besefte Ik dat Hij er meer dan één was, hier. Het was een grote groep, een groot Bezoek. En God de Vader legde de staf van Mozes neer. Hij nam de staf van Mozes en Hij legde deze op het bed. Toen legde Hij deze op het bed. En toen, op dat moment zag Ik Mijzelf nu in Israel. En Ik zag Mijzelf op de plek waar Johannes de Doper het eerste dopen begon. Hij begon niet met dopen in de rivier de Jordaan. Hij begon met dopen op een plek, en dat water werd meer dan 2000 jaar verborgen gehouden. Daar begon Hij eerst. En toen zei Hij, nu dat U hier bent gekomen zou Hij het nu openen voor archeologen en zij zouden die plek ontdekken. En dan weer, dus Hij bracht de staf van Mozes op het bed. En daarna zag Ik Mijzelf uitgaan en prediken in vele landen, volken overal der aarde gereed maken. En overal heen gaande.

Dus, waarom kom Ik hier nu mee? Omdat Hij Mij aanraakte. Ik herinner Mij dat Hij Mij aanraakte toen Hij binnen kwam lopen met Zijn linker spijker doorboorde hand, die Hij op de muur had gelegd. Hij stond in de hal, en Hij legde de hand op de muur, binnen. De palm, de palm van Zijn linkerhand, was naar de muur gekeerd. Daarom wist Ik dat het de Linkerhand was. En toen vroeg Hij het, en toen Ik Hem toestond om binnen te komen, raakte Hij de linkerkant van Mijn borstkas aan. Dus, Hij raakte Mij aan. En sinds Hij Mij toen aanraakte, zijn de dingen nogal groot geweest. Dus, de vreugde die voort is gekomen uit Mijn hart. En vandaar ging het door naar 2 april 2004, waar Ik dan voor de troon van God sta, en de troon is bedekt door de pure witte heerlijkheid, totale heerlijkheid. En Hij liet Mij weten dat de Heere God de Almachtige Zelf gezeten was op de Troon, en het Lam zat op Zijn troon. En dan is er dit gesprek met Johannes de Doper, die verschijnt vanuit de Troon. Johannes de Doper loopt in essentie vanaf de Troon, verschijnt, spreekt met Mij, en verdwijnt in Mij. En dan verdwijnt Hij in Mij. Maar het gesprek wat Hij met Mij had is dat het verheerlijkte Lam van God komt.

En dan na een tijdje, natuurlijk waren er de gebeurtenissen in Israel, weet u. Maar na Mij dat te hebben getoond - Hij bracht Mij weer naar Israel - maar na korte tijd weer terug naar de Troonzaal. De troon van God, voor de Troon, een berg van heerlijkheid bedekte de Troon. Nu dan kwam het meest pure Lam van God naar Mij toe. En alles werd meer verheerlijkt, terwijl het Lam naar Mij toe kwam. En het Lam kwam toen bij Mijn voeten. Hij kwam toen bij Mijn voeten. Toen raakte Hij Mij weer aan. Hij raakte Mij aan. En dan nu weer recent, op 17 oktober dit jaar, ongeveer drie dagen geleden hiervandaan. Dan verschijnt de Ark des Verbonds in deze slaapkamer hier. En dan zie Ik het Lam gezeten op de Ark, de genadetroon van de Ark des Verbonds. Dat schokte Mij heel erg. En daarna het hele verhaal, wat Ik heb gegeven. Maar Ik wil op dit deel de nadruk leggen: op een bepaald moment kwam Hij en sliep en toen werd Hij wakker. En toen Hij opstond nam Hij nu Zijn rechterhand, en Hij raakte Mij aan. Weer raakte Hij Mijn borst aan.

Dus, sindsdien is het immens geweest, heeft Hij mensen aangeraakt. En daarom zien wij dat waar u vandaag naar heeft gekeken: Hij heeft mensen aangeraakt. Mensen als Catharine Muthoni, Hij heeft ze aangeraakt. Zij was in de meest jammerlijke staat ooit: blind, kreupel, doof, epileptisch. Zij viel op vuur zodat het vuur haar hoofd verbrandde, totdat het vuur uitging. Vier dagen lang, u kunt het zich voorstellen. Het hoofd werd verbrand, totdat het vuur zelf doofde. Ze kreeg een aanval, en toen viel zij en het hoofd viel letterlijk in het vuur. En dat brandde vier dagen. En helemaal kreupel, helemaal blind, helemaal doof, dus u kunt zich voorstellen hoe Hij mensen heeft aangeraakt. Hij raakt nog altijd mensen aan, geliefde mensen. En wij zien nu kindje Leah Wanjala, Hij raakte haar benen aan, Hij bracht nieuwe knieschijven aan. Hij raakte haar aan. Dus, sindsdien raakt Hij mensen aan. En nu gaan Wij richting Lima Peru. Hij gaat mensen daar aanraken. Geliefde mensen, dit zijn de dagen waarin de Heer mensen aanraakt. Dus, zorg ervoor dat ook u, uw land, uw kerk, u in persoon, zorg dat de Heer u aanraakt. Hij bezoekt mensen op immense wijze.

Wij zien nu op weg naar Lima Peru. Ik heb een kreupele op zien staan, wat betekent dat Hij daar vele kreupelen gaat oprichten. Blinden, de doven, de stommen, dingen gaan er gebeuren, in vele landen. ´Untill He touched me´. En wat Mij betreft, sinds Hij Mij heeft aangeraakt ben Ik nooit meer dezelfde gebleven. Het Lam van God, het verheerlijkte Lam van God. Ook slechts een paar dagen geleden, 17 oktober, drie dagen geleden, toen weer, toen Hij hier kwam, aan het einde ervan stond Hij op en Hij raakte Mij aan. Dus zeker, zeker, de Heer raakt de kerk aan op dit uur. Hij raakt de landen aan. Hij raakt de gelovige aan. Hij raakt de christen aan, Hij raakt hen aan die Hem volgen, de volgelingen. Hij raakt mensen aan, Hij raakt Gods uitverkorenen aan. Hij maakt mensen gereed, voor het verheerlijkte Koninkrijk van God. Dus kijken wij naar wat u vandaag in uw kerken bekeken heeft, de grotere boodschap is dat ´wauw, God raakt nu mensen aan op dit uur´. Hij zorgt dat vele kreupelen opstaan, u heeft er een paar gezien die Hij heeft laten lopen. Er zijn ook vele blinden, hiv dat waren er 25 van de 52. Zij brachten er 25 hier. Op het internet, als u gaat naar jesusislord.info of u gaat naar repentandpreparetheway.org, dan ziet u deze foto´s waar u nu ziet dat de twee Profeten lopen. Zie lopen met de hiv-genezen, zij lopen met de kreupelen, zij lopen. Hij raakt mensen aan in massa´s.

Dus zorg dat ook u, u zich echt gereed maakt voor het Bezoek van uw leven. Uw uur waarop er naar u omgezien wordt. Als u die vele kreupelen ziet, die u in de kerk heeft bekeken. Lopend, met verschillende aandoeningen, we hebben ze niet allemaal gevierd. Vele kleine kindjes zoals Chanel, de ene die links helemaal kreupel was. Zij loopt nu, zet eerste stapjes, prachtig. Dit andere prachtige meisje, Ik weet niet 7, of 9 of 11 jaar oud, uit Narok, diep in de dorpen. Een kledingstuk werd haar gegeven en Hij raakte haar aan. Dus, Hij raakt mensen aan. En dus dat is waarom Ik u wil aanmoedigen, als u deze video´s bekijkt, als u kijkt naar die Bezoeken, bedenk dat Hij mensen aanraakt. In andere woorden, Hij bezoekt mensen. Hij bezoekt de kerk, Hij bezoekt landen. Dus maakt u zich gereed. Zorg dat u het nastreeft, vecht ervoor. Het is het waard om voor te vechten. Dit is een prachtig iets wat het vechten waard is. U vecht hiervoor, dat de Heer u zal bezoeken. Vertel Hem ´Heer, sluit mij niet buiten, als u Uw mensen bezoekt, laat mij er dan niet buiten vallen. Raak mij ook aan´. Dus moge de Heer u zegenen, geliefde mensen. En Gertrude, draai voor Mij nog eens die drie liederen. ´He touched me´. Ik bedacht Mij gewoon dat dit een geweldige tijd is. Nog maar drie dagen geleden kwam Hij, en Hij raakte Mij weer aan. De Koning der koningen, en de Heer der heren. Het verheerlijkte Lam, de Messias.

Moge de Heer u zegenen, de Messias komt, geliefde mensen. Laten wij ons gereed maken. Toda, shalom.´

Aanbidding ´When He touched me´