02/09/2018 - Israel neemt de Messias aan & een oordeel wat komt & alle volken bekeer u

Profeet van De HEERE live op Jezus Is HEER Radio

Zeer uitgebreide samenvatting, letterlijke vertaling

´Amen. Wel, De HEER heeft met Mij gesproken, geliefde mensen. Ik wil drie gesprekken delen wat De HEER met Mij heeft gehad, drie gesprekken. En, Ik wil met het eerste gesprek beginnen waar De HEERE JEHOVA Mij de vijgenboom liet zien, die voor Israel staat. Nog eens, Ik wil beginnen met een gesprek waar De HEER Mij een vijgenboom toont. En wij weten allemaal dat de vijgenboom symbool staat voor Israel. En deze vijgenboom was heel groen, heel krachtig, heel prachtige boom, heel machtige boom. En de boom was overladen met vruchten. De boom, de vijgenboom overladen met vijgen, de vijgenvrucht. Veel vruchten, een heel gewas. En toen raakte De HEER Mijn rechterhand aan, en toen werd de hand langer. En Hij schudde aan de boom en een heel gewas, het was zo krachtig om te zien, viel in zijn geheel van de boom. Er vond daar een grote oogst plaats. Dus, De HEER heeft Mij de vijgenboom getoond, en wij weten allen dat die boom staat voor Israel.

En de vijgenboom in deze machtige droom was overladen van vruchten, overal. Het was tussen de bladeren en de vruchten, tussen de bladeren en de vijgen. En heel groene bladeren, heel gezonde boom. En toen strekte HIJ Mijn rechterhand uit, HIJ raakte Mijn rechterhand aan, en Ik schudde aan de boom, en een heel gewas stroomde naar beneden. Er was een grote volle oogst aan vijgen. En dat kan ons alleen maar zeggen dat heel spoedig Israel haar plek zal innemen. Zij zal haar plek innemen op de tijdlijn van GOD, de profetische tijdlijn, de klok van GOD. En heel spoedig zal Israel vruchten afgeven, zij zal De HEER aannemen. En dat weten wij allemaal, zal gebeuren als de kerk is weggevoerd, in de opname. Dus heel duidelijk kunnen wij nu zien wat De HEER zegt. HIJ spreekt in termen van de positie die HIJ inneemt richting Israel, en ZIJN liefde voor Israel. En dan spreekt HIJ nu ook over de productiviteit van Israel, hun geloof. Zij gaan uiteindelijk in De MESSIAS geloven, als HIJ hen komt redden van de misleiding die onderweg is, voor ons. Maar HIJ spreekt in essentie ook over de kerk, dat de kerk weggenomen zal zijn. Dus HIJ spreekt over de tijd, over de profetische tijdlijn. Dus dat is het eerste gesprek wat Ik met u wilde delen.

In datzelfde gesprek zei De HEER ´Zie´. Hij liet Mij nu een groene tuin zien, waar de vijgenboom was. Bij stem zei HIJ ´Zie, hoe geweldig deze tuin is´. Zo een prachtige tuin, enorme tuin. En er is zoveel gesprek verborgen daar, wat Ik u niet breng. Maar voor nu heeft De HEER over Israel gesproken. Hoe Israel geestelijk vrucht zal dragen. Geestelijk vrucht voor De HEER. Zij zullen in CHRISTUS de MESSIAS geloven. Maar er zullen omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat zij dit doen. En dit alles heeft verband met Hij die hier met u spreekt, en de bediening die Hij doet. Daarom bespreek Ik dat deel niet, de bediening die Hij doet nadat de kerk is weggenomen. Hij speekt over de bediening van deze twee immense Profeten van De HEER. En nadat de kerk is weggenomen, komen wij in die situatie, waar Israel overtuigd zal worden om in De MESSIAS te geloven. En de misleiding af te wijzen die aan de horizon is, hier.

Een ander gesprek. Ongeveer drie uur geleden zette de HEER Mij op een fiets, het was eigenlijk meer een voertuig, zoals een vliegtuig. En Ik reed op die fiets. En Ik ging helemaal naar boven de heuvel op, en naar beneden. Heel snel. En Ik verkondigde ´Bekeer u, bekeer u, keer u af van de zonden, bekeer u. Keer u af van misleiding, wijs leugens af, wijs het voorspoedevangelie af wat deze wereld heeft voorgelogen. Wijs valsheid af, wijs valse apostelen af, wijs valse profeten af. Bekeer u, keer terug naar heiligheid. Neem JEZUS aan´ En Ik ging door samenlevingen heen, en landen, op een zeer hoge snelheid over een weg. En terwijl Ik ging zie Ik de weg voor Mij schoon worden, en aankondigend dat mensen zich gereed moeten maken en de weg bereiden, en de valse profeten moeten afwijzen. De valse apostelen moeten afwijzen, het evangelie van de voorspoed. Wijs misleiding af, wijs leugens af. Wijs onzedelijkheid af. Wijs de zonde af. Wijs abortus af. Wij de liefde voor geld in de kerk af, wat een monument is geworden, dat de liefde voor CHRISTUS heeft geblokkeerd.

Zoveel, overal heen gaande, totdat Ik ook bij Islamitische scholen kwam, en zij kwamen allemaal. Iedereen, in alle samenlevingen. En alle landen waar Ik doorheen ging, daar knikte iedereen en zij zeiden ´Ja, het is waar, het is waar, wij zijn het ermee eens, wij aanvaarden het´. Iedereen aanvaardde de boodschap, inclusief Islamitische samenlevingen. Ik kan de school zien, Islamitische samenlevingen, zij zeiden ´Ja, het is waar. Wij willen ons bekeren en JEZUS aannemen´. Het was zo een geweldig iets overal ter aarde. En Ik bereikte de einden der aarde. En toen Ik aankwam bij de einden der aarde, toen kwam Ik dezelfde weg terug en, draaide naar links en ging weer helemaal naar de einden der aarde. ´Bekeer u, wijs de zonden af, wijs verdorvenheid af, wijs het kwaad af, neem CHRISTUS JEZUS aan, wijs homoseksualiteit af, wijs valse profeten af, wijs de valse mensen af die prediken in de kerk, de valse evangelisten, keer u af van abortus, keer u af van onzedelijkheid, keer u af van seksuele begeerten, keer u af misleiding. Neem CHRISTUS aan, keer terug naar heiligheid; het Evangelie van het kruis, het Evangelie van het bloed, het Evangelie van het kruis en het bloed, en Ik ging overal heen, tot de einden der aarde. En toen werd Ik wakker.

En toen zweette Ik en Ik was heel moe. Toen besefte Ik dat De HEER feitelijk gesproken had met de volken der aarde. En Ik weet dat vele, vele landen nu luisteren, vele honderden steden luisteren nu. Maar dat is in essentie wat De HEER net gezegd heeft. Dat gesprek wat Ik net aan u overgebracht heb, dat is precies wat De HEER nu aan de volken zegt. Aan alle volken der aarde. De HEER vraagt om berouw over zonden, het afkeren van de zonden, en dat iedereen CHRISTUS aanneemt. Maar ieder land, iedere samenleving, iedere stad waar Ik kwam, daar kwam iedereen naar buiten en ze waren het ermee eens ´Ja, het is waar, wij moeten de valse apostelen en valse profeten afwijzen. We moeten het valse Evangelie wat onzedelijk is afwijzen, wij moeten zonden afwijzen, alles.´. Mensen kwamen naar voren, ook de andere religies. Het betekent dat De HEER iedere persoon een gelijke kans geeft. Het doet er niet toe welke religie u voorheen aanbad, maar nu kunt u zich bekeren en JEZUS aannemen, en de hemel binnen treden. En dat kan alleen betekenen dat De HEER ernaar verlangt, ook de andere religies, dat iedereen nu de kans gegeven wordt om hun zonden te belijden, CHRISTUS JEZUS aan te nemen, en de hemel binnen te treden. Nog nooit wilde er iemand naar de hel. Immens, immens, immens.

En toen daarna het derde gesprek. En Ik weet dat Randy deze drie profetieën zal splitsen. Dus het derde is; De HEER toont Mij een Afrikaans land. Ik weet niet of het een Afrikaans land is maar Ik zie zwarte mensen, in dat land. En dan onderwerpen zij deze twee ontzagwekkende Profeten, zij proberen de twee profeten zwart te maken, die nu met u spreken, de voorgangers, predikers in dat land. Maar wat er gebeurt is historisch. Het oordeel wat hen treft vanuit de hemel, als deze Twee nu hun linker profetische vinger opheffen en wijzen naar de hemel; het oordeel wat hen treft: nooit heb Ik een dergelijk oordeel gezien op het aardoppervlak. En dat oordeel komt in twee golven. Ik zie mensen hun tassen vastgrijpen, rennend. Het is gewoon ongelooflijk, het is onbeschrijflijk. Omdat zij deze twee immense Dienaren van De HEER proberen zwart te maken, in menselijke vorm gekleed, met u sprekend. De toorn die hen treft vanuit de troon van GOD is historisch, zodat de landen die erover horen beven en bijna wegrennen. De landen die over het oordeel horen wat het land treft wat probeert De HEER zwart te maken. En De HEER legde het heel duidelijk uit dat zij niet deze Twee zwartmaken; zij proberen GOD de VADER ZELF zwart te maken, door te proberen deze Twee te pakken.

Dus dit zijn de gesprekken op dit uur, geliefde mensen. En u kunt zien dat De HEER berouw en inkeer verkondigt. En HIJ vraagt de volken en alle mensen nu JEZUS aan te nemen, en heilig te zijn. En rechtvaardig te zijn. Het maakt niet uit wat u voorheen geloofde. Maar nu is het venster, de deur, hier open voor alle mensen, om CHRISTUS JEZUS aan te nemen. Om JEHOVA te aanbidden. En de eeuwigheid in de hemel binnen te gaan, niet in de hel. Niet naar de hel te gaan, maar de hemel binnen te treden. Wij zien dat HIJ de trap van de hemel uitlegt, de trap naar de eeuwigheid, voor allen nu. Iedere persoon krijgt een gelijke kans om de hemel binnen te gaan. Ik heb de MESSIAS zien komen, geliefde mensen. De HEER heeft Mij op de Oostmuur geplaatst. En Ik kijk naar de oostelijke horizon. Ik kijk naar een specifieke oostelijke horizon, en Ik heb daar beweging gezien. Ik heb beweging gezien, Ik heb gezien dat de trap naar beneden gelaten is. Dus maak u gereed, geliefde mensen. De KONING DER HEERLIJKHEID komt om de kerk op te nemen. De MESSIAS komt. Dank u, toda shalom´