21/08/2018 - Bekering van zonden & immense Opwekking voor de volken der aarde

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio

´Amen, nu geliefde mensen, De HEER JEHOVA heeft vandaag met Mij gesproken. Op deze dag, dierbare mensen. De HEER JEHOVA EL OLAM, JEHOVA SABAOTH DE HEERE DER LEGERMACHTEN die uit de Hemel komt. JEHOVAH ROHI de Herder van onze zielen. JEHOVAH EL SHADDAI, ELYON, ELOHIM, Hij heeft op zeer grootste wijze met Mij gesproken, geliefde mensen. En op deze dag, De HEERE JEHOVA, Hij sprak met Mij.

Het eerste deel van dit gesprek betreft voorgangers in seksuele zonden. Hij kon Mij voorgangers tonen die seksuele zonden begaan. En er is een kerk. Eerst zag Ik iets wat eruit ziet als een kerk. Toen zag Ik de vrouwen die gekleed waren in naaktheid. En zij zitten zo. Het is en vreselijk situatie, het is vreselijk om naar te kijken.  Het is alsof er een open deel is, daar. De naaktheid was te zien, die de Heer Mij liet zien. Ook in de kerk, terwijl men in de kerk zit. En dan is er deze voorganger die naar een winkelcentrum gaat. Ik zie hem dat winkelcentrum binnenlopen. En, weet u, er is een markt met vers fruit daar, een supermarkt daarbinnen. De deur is wat veranderd. Er is een glazen deur die daar geplaatst is. Er is een Aziatische markt als hij daar binnen gaat. Er is een kassa. Er is daar een vrouw. Hij gaat de wachtrij voorbij, en hij zegt tegen die vrouw dat zij naar voren moet gaan, en er is een heel verhaal, zoals al verteld is op deze Radio. Dan probeert Hij die vrouw te begeren en te verleiden, en dat allemaal. Maar De HEER benadrukt dat de kerk nul tolerantie moet gaan krijgen voor de zonden.

Echter, in diezelfde context heeft de Heer met Mij gesproken over een missie, de missie van De HEER naar Ivoorkust, die direct na terugkomst uit Peru gepland was. De missie in Peru, die heel groot is. En vandaag zei De HEER dat Hij het Mij niet zal toestaan om op dit uur naar Ivoorkust te gaan. Want ze zijn niet gereed. Hij nam Mij daar twee keer mee naartoe, op zeer grootse wijze. Ik zag het land, de kerk. En Hij zei ´ze zijn niet gereed, het is nog niet de tijd om daarheen te gaan´. Dus De HEER weerhoudt Zijn Dienaren ervan om naar Ivoorkust te gaan. Dat is waarom landen, mensen zoals in Kenia dit bezoek moeten koesteren. Nu zien wij dat De HEER de deur naar Ivoorkust sluit. Twee maal sprak Hij met Mij in deze droom. Hij bracht Mij erheen en vertelde Mij: ´Zie, het land is er nog niet klaar voor´. Dus Ik zal wachten op de tijd van De HEER, als De HEER Zijn Dienaren naar Ivoorkust stuurt. En wij hebben dit al gecommuniceerd met het leiderschap van de kerk daar. Het gaat over de kerk. Ik zie dat het priesterschap niet gereed is. Ze zijn nog in de misleiding, zij zijn nog in de altaren van de voorspoed en al de andere dingen. En de onzedelijkheid is heel groot.

En dan het derde deel van het gesprek wat ongeveer 5 uur geleden plaatsvond. Dat is toen De HEERE JEHOVA Mij de hemel in bracht. Deze dag bracht De HEER Mij naar de hemel, op deze dag. En Hij bracht Mij rechtstreeks de troonzaal van GOD de ALMACHTIGE in. En daarna bracht Hij Mij vlak achter de troonzaal, en Ik kon nu de Boom des levens zien. Hij toonde Mij de Boom des levens. Ongelooflijk. Enorme bladeren van de Boom des levens. En wat Hij toen deed beschrijf Ik. De Heer, Hij gebruikte Mijn hand,  Hij hield Mijn hand vast, en Hij strekte Mijn rechterhand. Mijn rechterhand werd iets langer. En raakte toen 1 tak aan. Ik kon de Boom des levens zien, met enorme vruchten, Deze had prachtige vruchten voortgebracht. Het had een gewas voortgebracht. Een gewas aan vruchten.

Toen raakte De HEER Mijn rechterhand aan, en Hij strekte Mijn hand, dus Mijn rechterhand werd wat langer, er werd behoorlijk lang, en raakte 1 tak aan, en schudde deze zo. Toen werd er enorme vrucht geoogst. De prachtige vruchten van de Boom des levens, in de hemel. En dat betekent dat vanaf nu er een astronomisch bezoek gaat plaatsvinden in deze Bediening. Waar Hij Zijn twee enorme en ontzagwekkende Profeten heen zendt. Dat betekent dat vanaf het Bezoek aan Peru het enorm en absoluut heel schokkend gaat worden. Want de HEER, Hij heeft Mij vandaag in de hemel gebracht. Ongeveer 5 uur geleden bracht De HEER Mij in de hemel. En daar bracht Hij Mij naar de troonzaal, en Hij liet Mij deze prachtige wonderbare groene Boom des levens zien. De Boom des levens die achter de troonzaal is.

En toen nam Hij Mijn rechterhand, GOD de VADER raakte Mijn rechterhand aan, en Hij strekte deze. Dus Mijn rechterhand werd nogal lang. En deze ging, en toen Ik keek naar de Boom, groene, prachtige Boom met veel wonderbaar gewas, vol vruchten. Ik kan u geen andere details geven, maar vol met immense vruchten. De Boom des levens, de vruchten van de Boom des leven. En toen raakte Hij Mijn rechterhand aan, en Hij strekte Mijn hand. Mijn hand werd nogal lang, ongeveer 10 meter. En toen raakte Ik één van de takken aan, en schudde op deze manier. En toen stroomde een reusachtige oogst neer, van de vruchten van de Boom des levens, en er was een grote oogst die Hij deze Bediening binnen liet stromen. En dus, de missies om de weg te bereiden voor de verheerlijkte komst van De MESSIAS gaat tot een hoogtepunt komen. Hij gaat een volgend plan oppakken, een volgende fase.

Ik weet dat er nu in Kenia een prachtige opwekking is, er is een immense opwekking. Er is deze Catherine Muthoni, die een verbrijzeld been had. Het hoofd, alles. Geestelijk verstoord, blind, doof, stom, alles, ze kon ook niet slikken. En nu is het een groot wonder in het land. Zij loopt, zij spreekt, zij staat, zij hoort. Ik weet dat er nu deze grote opwekking is, en Ik weet dat de Kenianen niet slapen, zij zullen vannacht niet slapen, er zal door het hele land feest gevierd worden. Echter, De HEER zegt er een nieuw niveau komt. Het gaat heel groot worden. Want De HEER heeft Mij ongeveer 5 uur geleden de Hemel in gebracht. De plek waar u naar verlangt, om daar te komen geliefde mensen. En toen bracht Hij Mij achter de troonzaal, en dat was wat de HEER deed, met de Boom des levens. Er was een zwaar gewicht aan oogst van de Boom des levens, en overhandigde deze aan Hij die met u spreekt. En toen kwamen de twee Profeten naar beneden.

Dus dit is een grote tijd in de geschiedenis van de kerk. Dus mensen moeten zich afkeren van de zonde, vooral van seksuele zonde, en leugens. Er is ook een grote epidemie nu, er is een heel grote besmetting. De besmetting van seksuele zonden. Overal ter wereld nu, en specifiek in de kerk. Er is ook een grote besmetting van leugens. Nu vraagt De HEERE alle volken zich af te keren van de zonde. Zich af te keren van de zonde. En vanuit deze profetie vandaag wil Ik hier nu geven wat Ik niet eerder heb vrijgegeven. Het Schrift wat wij in de lucht hebben gezien. Voor het eerst ga Ik hier vrijgeven wat er staat. Want De HEER kan het Mij toestaan om de tekst te lezen. Alleen Ik kan die hemelse tekst lezen. Want Hij staat het Mij toe deze te lezen. De taal die Hij gebruikt voor de communicatie, de taal waarin de Twee spreken, de twee Boodschappers, die wij in de lucht zien. Het is een ernstig schrift in de lucht: Gods oordeel komt.

Dus laten de kerk en de volken zich gereed maken voor de komst van De MESSIAS, voor de vergelding, er is de opname en er is natuurlijk de openbaring van De HEER. Wat GOD Zijn mensen gaat openbaren, en de eeuwigheid wordt uitgerold. Nog eens, de opname, de vergelding en dan de openbaring. Dus ligt voor ons het vergeldend Recht wat naar de aarde komt. Vandaag heb ik het geheim in dit Schrift geopenbaard. Het is gedurfd geschreven, het schrift wat wij in de lucht zien is stoutmoedig geschreven, voor deze twee Dienaren. En deze luid, heel bruut: God´s oordeel komt.

Laten de mensen zich nu afwenden van de zonden. Vooral de seksuele zonden is een grote besmetting die wij nu op de aarde zien. En misleiding, de leugens, de valse profeten, valse Evangelie, het valse christendom. Mensen moeten terugkeren naar het Evangelie van het bloed en het kruis. In Kenia vieren ze nu deze grote opwekking. In bijna ieder dorp wacht men om in de uitzending te komen en te vieren. Zo vele kreupelen zijn gaan lopen. Zovele blinden, zovele doven. En nu is er deze Muthoni, Catherine Muthoni uit Nanyuki. En ziet u, dit was iemand die door het ziekenhuis was opgegeven. Ze kon ook niet naar de bijeenkomst gebracht worden. En nu loopt zij dan nu. Ze is gevormd, opgebouwd door De HEER. Dus er is een grote opwekking. Ik spreek over het Evangelie en het christendom waar de volken naartoe terug moeten keren. Het is het Evangelie van het Kruis en het Bloed van JEZUS wat deze vrouw heeft opgericht van een bijna dood-situatie, naar nu bloeiende staat, normaal, gezond, geestelijk stabiel.
Dus laten wij terugkeren naar het Evangelie van het bloed en het kruis. Want dit is het uur waarop De HEER nu nieuwe golf loslaat, een nieuwe fase van het bereiden van de weg voor de komst van De MESSIAS, overal in de landen. Ik heb De MESSIAS zien komen. En dit is HIJ over wie de Schrift schreef, zeggende: Zie, Ik zend u Mijn Dienaar, die voor U uitgaat en Uw weg bereiden zal, voor de ontzagwekkende en de vreeswekkende dag van De HEER. Voorwaar, maak u gereed aarde. Mogen zij die oren hebben alstublieft acht slaan op de stem van De HEER.

De HEER roept op tot landelijke berouw en inkeer, voor alle volken der aarde. Organiseer landelijke berouw en inkeer. Organiseer een landelijke dag van gebed, van bekering, waarbij eerst de hele kerk bijeen komt, en de zonden belijdt. Ga voor het aangezicht van De HEER en zegt: ´Heer, wilt U ons herstellen? Mogen wij Uw instrument zijn om het land te oogsten?´ De HEER doet een duidelijke oproep aan de volken. Dat de kerk zicht zal bekeren, en dat het land dan de zonden zal belijden, nadat de kerk zich bekeerd heeft. Nadat de Kerk zich bekeerd heeft, kan de kerk dan het hele land voor het aangezicht van De HEER brengen, in een landelijk berouw en inkeer, ín CHRISTUS JEZUS. Alleen in de HERE JEZUS. En dan, daarna, zullen zij nu gereed zijn, als ze nu de rechtvaardigheid hooghouden en heiligheid, terwijl zij zich gereed maken voor de komst van De MESSIAS. Ik heb De MESSIAS zien komen.

En nog eens, nog maar ongeveer 5 uur geleden bracht De HEER Mij in Zijn troonzaal in de Hemel. En op die plek raakte De HEER Mijn rechterhand aan, fysiek aangeraakt, en Hij strekte Mijn rechterhand. En toen toonde Hij Mij de Boom des levens. En de enorme vruchten van de Boom des levens. Immense oogst. En Hij raakte Mijn hand aan, en Hij strekte deze tot bijna 10 meter. En ik raakte een tak aan, en schudde eraan, en een immense stroom van oogst kwam neer, en Hij overhandigde deze aan Hij die met U spreekt. Er gaat een mega opwekking de volken treffen.

En de landen die zich gereed moeten maken, wees alstublieft eerlijk. Maak u gereed en wees heel serieus, zoals Kenia dit nu is. We kunnen zien waar Kenia nu is. Kenia is gegaan naar een heel verheven plek. Zij spreken een andere taal. Zij maken zich gereed voor de komst van De MESSIAS. En zij zien de goedheid van De HEER. Maar de HEER heeft geen voorkeuren. In deze tijd, in het tijdperk van de heidenkerk, voordat de kerk wordt opgenomen, waarna Hij zich op Israel zal richten, in deze tijd heeft ieder land een gelijke kans. En het voetpad, het pad naar deze opwekking is helder. Berouw en inkeer. Een landelijke berouw over zonden, en de afkeer van de zonden. En het uitnodigen van Hij die met U spreekt, om de opwekking te komen ontvlammen.

En dan zal uw land de opbrengsten van de opwekking hebben. De meest beloofde en geliefde eindtijdopwekking van De HEER. Ik heb de MESSIAS zien komen, geliefde mensen. Wees heilig en weer rechtvaardig, en keer u af van de zonde. Verander uw manieren, keer terug naar De HEER.
Moge de HEER u zegenen. Shalom toda raba toda lachem toda chaverim´