22/07/2018 - Het lijden van de Messias, het kleed, de ruimte splijt open

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
Deel 1
´Amen, nu, de Heere Jehova heeft met Mij gesproken geliefde luisteraars. De Heere Jehova de heilige God van de hemel. De Schepper van Israel, de God van onze Heere Jezus Christus, Hij heeft met Mij gesproken, geliefde mensen. En dit zijn twee gesprekken die Ik met u wil delen. Het eerste gesprek vond eergisteren plaats, toen wij nog de laatste sessie van de Woord Explosie in Nairobi, 2018 hielden. En in dat gesprek, wat plaatsvond op vrijdag, leidde de Heere Jehova Mij naar de conferentie, toen Ik onderweg was naar de conferentie, de laatste dag en de laatste sessie van de conferentie. De Woord Explosie Conferentie Nairobi 2018. En terwijl Ik naar de conferentie werd gebracht viel Ik in slaap. En de Heere toonde Mij Christus de Messias, hier boven in de lucht hier. Nog eens, Hij toonde Mij de Messias boven in de lucht, boven de aarde. Heel reusachtig natuurlijk.

En Hij droeg een super verheerlijkt wit gewaad, super verheerlijkt wit gewaad. En Ik kon de heerlijkheid van De HEER om Hem heen zien.
En toen Zijn hoofd; de Heer liet Mij zijn hoofd zien. Helemaal rondom, het gezicht en het hoofd. En toen daar waar de doornen, de doornenkroon ingestoken was, en Ik zag het hele gebied van Zijn hoofd, waar de doornenkroon ingebracht was. De doornenkroon. En wat Mij schokte is dat Hij bloed had. Ik kon het bloed zien stromen, van rondom, uit de plekken. En het bloed stroomde over het Gezicht, aan de zijkanten, overal op Zijn hoofd, onderweg naar de conferentie. Maar Zijn kleed was een super super verheerlijk wit gewaad. En Ik zag het hele gedeelte van Zijn hoofd, waar de doornenkroon geprikt had, deze was er met geweld ingedrukt, op een zeer ruige wijze. En Hij had ernstig veel bloed overal over Zijn hoofd, het stroomde over Zijn ogen, tussen de tanden, over het hele Gezicht, aan beide kanten. Het was zoiets traumatiserends om dat te zien, iets heel schokkends om te zien, terwijl Ik onderweg was naar de conferentie, de laatste sessie.

En wij weten heel goed dat vanuit dat gesprek, dat de Heere Jehova deze generatie eraan herinnert: numeer 1 , over de kosten en de prijs van hun behoudenis. De prijs waardoor zij bevrijd zijn. De prijs, de prijs die betaald is, de immense prijs, de plagende prijs die de Messias en de Hemel betaalde voor de behoudenis van de mens. En dat is zoiets schokkends, want in die conferentie sprak Ik over het kleed der gerechtigheid, het kleed van de hemel, het kleed van de behoudenis, het kleed om mee binnen te kunnen treden, het eeuwige Koninkrijk van God in. Het kleed dat mensen zullen dragen, en zij die dit dragen zullen lopen op de trap, om op te gaan, het Koninkrijk der heerlijkheid in, in de hemel. Om God de Vader te gaan ontmoeten van aangezicht tot aangezicht.

En dus, onderweg naar de conferentie is dit wat de Heer Mij laat zien. Hij laat Mij Christus de Messias zien, boven in de lucht boven de aarde. En aanzienlijk reusachtig. Maar, met een immens wit verheerlijkt gewaad. Puur wit verheerlijkt kleed. Ik kan de heerlijkheid erom heen zien, en op Zijn kleed. En dan laat Hij Mij Zijn hoofd zien. En Ik kan zien waar zij met geweld en ernstig ingestoken hebben, gestoken en met kracht erin geduwd, de doornenkroon die Hij voor ons droeg. En toen kon Ik nu zien; natuurlijk was de kroon er niet, maar het bloed, Ik kon het bloed zien stromen vanuit die plekken waar er echt met veel geweld ingestoken was, rondom Zijn hoofd. En het bloed stoomde naar de ogen, stroomde naar de neus, stroomde helemaal naar de wangen, overal op het hoofd, en dat schokte Mij heel, heel erg. Want nu draagt Hij de kroon, maar dit keer de kroon der heerlijkheid, de kroon van rechtvaardigheid, als de Koning der gerechtigheid. Maar Ik kon die plekken zien, en het bloed wat stroomde.

En het is heel duidelijk dat de Heer deze generatie nog altijd herinnert aan wat het gekost heeft, wat op Golgotha betaald is, de prijs voor de verlossing. Hoeveel heeft de Messias doorstaan, om deze generatie te verlossen. En dat is heel krachtig, want de redding van de mens is gegeven op het kruis van Golgotha. En dus de Heer blijft Mij vragen in dat gesprek om u te herinneren: nummer 1, aan het kruis van Golgotha. De passie van de Christus op Golgotha, het lijden op Golgotha van de Heer. Opdat u de gebeurtenissen op het kruis van Golgotha nooit zult vergeten. Dat deze generatie, hoe modern zij ook geworden is, hoe zogenaamd ´nieuw´ zij ook geworden zijn, hoe zeer zij ook veranderd zijn in post-modern, zij zijn zo geworden; Hij herinnert deze generatie eraan en alle volken der aarde; Hij zendt Mij om u te herinneren aan het Golgotha kruis, het lijden van de Messias, wat de redding gekost heeft. De prijs die voor de bevrijding betaald is. De grote volharding en tolerantie van de pijn en het lijden, waar de Messias doorheen ging, in de passie van de Christus, opdat u bevrijd zult zijn en vrij gemaakt, en dat u nu geheiligd zal zijn, en dan gerechtvaardigd, voor het verheerlijkte Koninkrijk van God, wat op handen is.

En het tweede allerbelangrijkste wat wij in dat gesprek zien, is dat wij heel duidelijk kunnen zien dat het kleed wat Hij draagt een immense boodschap is waarvan Hij wil dat Ik deze laat weerklinken op het gehele aardoppervlak - het witte verheerlijkte kleed van de Heer. Het witte verheerlijkte kleed, wat wij zien in Openbaring hoofdstuk 19, vers 8. Het fijne linnen smetteloos en blinkend, wat haar gegeven is om zich mee te kleden. En het gewaad wat het kledingvoorschrift is voor zij die bevrijd zijn, die wedergeboren zijn, vrij gemaakt zijn, zij die gered zijn, door het bloed van Jezus wat op Golgotha gevloeid heeft, zij die verlost zijn door het Genadeverbond. Dus die boodschap is heel duidelijk hier. De Heer laat die boodschap heel helder weerklinken, dat dit het uur is van het kleed. Daarom laat Hij Mij dat kleed zien, terwijl Ik onderweg ben naar de conferentie. Dat als er op dit uur één allerbelangrijkste instructie is vanuit het preekgestoelte, aan de gemeente, aan de kerk, van deze twee profeten van de Heer, aan de volken der aarde, is: het kleed, het kleed, het kleed. Het kleed der gerechtigheid, het kleed der gerechtigheid, het kleed der gerechtigheid.

Er is geen andere boodschap op dit uur te prediken, anders dan het preken van rechtvaardigheid en heiligheid aan de gemeente van de Heer. Dat iedereen de Heere Jezus Christus zal aannemen als hun Heer en Redder, en door het berouw over zonden zich compleet afkeert van de zonden, dit betekent dat je niet terugkeert naar de zonde, opdat zij zich nu vast zullen houden aan rechtvaardigheid, en de heiligheid van God omarmen in hun eigen christelijke behoudenis. Heiligheid, heiligheid, heiligheid. Rechtvaardigheid, rechtvaardigheid, rechtvaardigheid. En er is geen andere boodschap voor dit uur, behalve de boodschap van het kleed van de Heer, wat de Heer de kerk gaf, bij Zijn wederopstanding. Het kleed van zuiverheid. Het kleed van de behoudenis. Het kleed van trouw, dat kleed van rechtvaardigheid is het kleed van trouw. Het kleed van gehoorzaamheid, het kleed van onberispelijkheid in uw christelijke levensstijl. Het kleed van gehoorzaamheid, het kleed wat de kerk de eigenschappen geeft die de Heer wilde geven in de hof van Eden voor de val. Dat toen Adam viel, ongehoorzaam werd, toen kwam Christus Jezus de Messias, die gehoorzaam was aan God de Vader. Tot zover dat Hij bereid was om Zijn eigen leven te verliezen, om gehoorzaam te zijn aan God de Vader.

En door dat te doen, in dat proces, herstelde Hij gehoorzaamheid aan God in de kerk, die kwijt was geraakt in de hof. Dus Hij zegt dat kleed is het kleed van trouw, het kleed van ontzag voor de Heer, het kleed van gehoorzaamheid, het kleed van ijver voor het huis van de Heer, het kleed van herstel, het kleed van onberispelijkheid. Hij zegt, dat is het allerbelangrijkste kleed wat de kerk nu zou moeten dragen. De allerbelangrijkste boodschap die de voorgangers nu zouden moeten preken, is dat gewaad. Hij zegt, dat kleed, wat Hij Mij op vrijdag liet zien, wat de Messias draagt, is het kleed van de Heer wat Hij de kerk gratis gaf, zonder kosten. Het kleed der gerechtigheid, het kleed van heiligheid, zonder welke niemand de Heere zien zal. Zonder heiligheid zal niemand die trap opgaan, de verheerlijkte trap, en het Koninkrijk der hemelen binnen zal gaan.
Nu kunnen wij zien dat de twee ontzagwekkende profeten van Openbaring 11, al ten tonele zijn verschenen. Zij hebben al ingecheckt, op aarde. En wij kunnen zien dat de Heer Hen getoond heeft, Hij heeft Ze nu openlijk laten zien, Hij heeft nu aan de hele aarde geopenbaard dat Zij nu hier zijn, in deze tijd. En u weet dat Hun missie is om de kerk te leiden tot een veilig vertrek van de aarde, uit dit schouwspel, en dan zware plicht aangaan, in de verdrukkingstijd, en de grote verdrukking, en zij zullen daadwerkelijk verscheurend naar voren komen, ontzagwekkend, als de woeste profeten van Jehova Jahwe. En wij kunnen zien hoe de Heer met Hen te werk gaat. We kunnen dat in de conferentie de Heer hen een brief schrijft, schrijft Hen een brief, en wijst op Hun als Zij in de conferentie lopen. En mensen zien Hen. Iedereen begint hen te zien. En dan breekt een toestand uit. Mensen beginnen te schreeuwen, omdat het heel schokkend is.

Dus dat zegt ons dat de tijd om binnen te treden dichterbij is gekomen voor de kerk. Dus heiligheid gaat een heel belangrijk kenmerk worden, in de kerk. Rechtvaardigheid staat heel centraal. Als er één boodschap is waarvan de Heer zegt dat deze gepreekt moet worden, dan is het de boodschap van de rechtvaardigheid, de boodschap van heiligheid, en dat is het kleed wat de Heer Mij op die vrijdag liet zien, wat de Messias, de Koning, de Heer droeg, boven de lucht, boven de aarde hier. En de Messias heeft nu een gouden kroon. Echter, Hij toonde Mij ook de gaten, waar de doornen vastgezeten hebben, en met geweld rondom Zijn hoofd ingeduwd waren. Het bloeden wat overal op het hoofd gebeurde, en bloed stroomde over het gezicht, en overal op Zijn hoofd.

Dus, de Heere zegt dat het gewaad dat Hij Mij heeft laten zien, door deze twee profeten uitgebazuind moet worden aan de volken der aarde. Dit is het kleed der gerechtigheid, het gewaad van heiligheid, het is ook het gewaad van gehoorzaamheid, het is het gewaad van zuiverheid. Het is het gewaad van trouw aan de Heer, het is het gewaad van rechtvaardigheid, het is het gewaad van heiligheid, het is het gewaad van onderwerping aan de Heer, het is het gewaad van wijsheid, het is het gewaad van het schuwen van het kwaad, het is het gewaad van een integer hart, het is het kleed van heiligheid, het is het kleed van ontzag voor de Heer, het is het kleed van ootmoed, het is het kleed van Godvrezendheid, het is het kleed van onderwerping aan de Heer, het is het kleed van wijsheid, het is het kleed van het schuwen van het kwaad, het is het kleed van onberispelijkheid. Het is het kleed van morele juistheid, het is het kleed van inwijding, het is het kleed van heiliging, het is het kleed van betrouwbaarheid, het is het gewaad van afhankelijkheid, dat men op u kan vertrouwen, dat de Heer op u kan rekenen, omdat u zich van Hem afhankelijk maakt. Dat u zo van Hem afhankelijk bent, dat Hij nu op u kan rekenen, Hij kan u vertrouwen. Het is het gewaad van ijver, zonder achteloosheid, zonder zelfvoldoening, u neemt uw behoudenis zonder zelfvoldoening: met ijver opdat u nu uw christelijke behoudenis kunt uitwerken met gepaste ijver, met extreme vlijt. Het is het gewaad van volharding, om de verachting te doorstaan, on de laster te doorstaan, om al dit misbruik te doorstaan, en de zwartmakerij op deze aarde, die ons op deze aarde overkomt. Het is het gewaad van inschikkelijkheid, en het kleed van goddelijkheid.

Dus, dit is de boodschap die de Heer overbrengt aan de volken, via deze immense en dodelijkste profeten van Israel. En Hij brengt het over aan alle volken, opdat de volken zullen begrijpen dat nu het uur is van het kleed. Als er een tijd is waarin iedere christelijke gelovige, de drager moet zijn van het kleed, dan is dit nu het uur. En die boodschap is absoluut heel duidelijk, het heeft geen vertaling nodig, want zoals wij zien heeft Hij nu de twee profeten getoond die betrokken zullen zijn in de verdrukking, na de opname van de kerk. Na dat zij die trouw zijn, op wie men kan rekenen, zij die puur zijn, de rechtvaardigen, deze heilige, ontzag hebbende christenen en gelovigen, op de verheerlijkte trap hebben gelopen, en het Koninkrijk der heerlijkheid in zijn opgegaan, in de hemel.´
 
 
Deel 2
´En dan komt deze afgelopen nacht het tweede gesprek, wat de Heer met Zijn twee profeten had deze afgelopen nacht. Er is een gebeurtenis die plaats vindt. En dan zie Ik een rechte lijn, de lucht is in tweeën gedeeld. Ik zie een rechte lijn, helemaal van één horizon tot de andere horizon. Halverwege gespleten, zo. In een recht lijn gespleten. Alsof er iets was gebeurd, en de ruimte heeft open gespleten, de materie van de ruimte deze is open gespleten, overal op het aardoppervlak.

Dit zijn de ontzagwekkende tekenen en wonderen, die boven in de hemelen plaats zullen vinden, boven in de luchten. Zoals ook naar voren gebracht en verheerlijkt in het boek Lukas 21, als wij lezen, helemaal in de verzen 24, 25, tot verder 26. En Hij zegt, als u deze wonderen ziet gebeuren - de botsing van de twee neutronen sterren, het heftig bewegen van de hemelse krachten, kijk dan omhoog en hef uw handen naar omhoog; uw verlossing door de Heere Zelf is nabij is gekomen.

Dus, gezegende mensen, dit is wat de Heer zegt tegen de volken, op dit uur. Hij zegt dat het uur om het verheerlijkte kleed, om de weg te bereiden voor de komst van de Messias, dat uur is nu, het is gekomen. En dat u de generatie bent nu, die de verheerlijkte heilige en rechtvaardige weg bereid voor de verheerlijkte komst van de Messias. En Hij zegt dat er geen andere manier is, om u gereed te maken voor de komst van de Messias, dan het witte verheerlijkte kleed te dragen, van de behoudenis van de heiligen. Het pure verheerlijkte kleed, van de bevrijding van de kerk. Het witte heilige kleed van de Heer, van de Messias, wat Hij aan het kruis van Golgotha aan de kerk gegeven heeft. En het bevestigde en dit mogelijk maakte door de Heilige Geest die met Pinksteren neerdaalde. En nu tijdens de late heerlijkheid. Dus dit is een boodschap van berouw over zonden, en het afkeren van de zonde. Dit is een boodschap die nu een heldere oproep is aan de volken der aarde, dat de Messias komt. Bereid de weg alstublieft, de Koning der heerlijkheid komt.

Wees alstublieft heilig. Werk uw christelijke behoudenis uit. Verwijder alles waarvan u weet dat het u kan tegenhouden, om die verheerlijkte trap op te gaan, en het Koninkrijk der heerlijkheid in te gaan, het Koninkrijk van God, het Koninkrijk van de hemel. Want doet u dit niet, dan zult u naar de hel gaan. U zult lijden onder het vuur wat nooit uitgaat, en wormen die nooit zullen sterven, die uw rotte lichaam voor eeuwig zullen aanvreten. En de ondraaglijke pijn, de vlijmende pijn, eeuwig, tot in de oneindigheid. Dus, geliefde mensen, mogen zij die oren hebben de weg gereed maken voor de verheerlijkte komst van de Messias. Als het om de tekenen gaat, die heeft u gezien.
Kijk wat er gebeurd is, bij (het adres) Riversidedrive, toen plotseling, vooraf, de dag ervoor de Heer met de twee profeten spreekt, en Hij vertelt Hen dat op een bepaald moment in de Conferentie de twee profeten openlijk actief zullen zijn. Want zij Beiden zijn actief. Echter, Hij bepaalt, de Heer bepaalt wanneer de mensheid Hen kan zien, wanneer de sterflijke mens Hen mag zien. Zodat op een bepaald moment Zij aanwezig zijn in de conferentie, Zij langs de kant zullen lopen, bij de muur. En weet u, zij wisselen af, zij veranderen meerdere keren van plek. De Ene die bij de muur loopt, terwijl de Andere voorgaat. En we ontdekken dat de Ene die voorgaat, weer bij de Ene is die bij de muur loopt. Dus in ieder moment is er een complete wisseling, zij wisselen van plek, en wij kunnen weten dat dit de oorlogsformatie van de Heer is, om de vijand te bevechten, in het tijdperk nadat de kerk is opgenomen.

En wij zien heel duidelijk dat mensen beginnen te roepen in de conferentie, zij schreeuwden toen Ik op het punt stond om de conferentie af te ronden. Wij Twee wilden de conferentie afsluiten, en toen begonnen er mensen te schreeuwen. Ze riepen uit ´Kijk, U bent er Twee, wij zien er Twee. Eén is er groter. Wij zien U Twee, wij zien de twee profeten van Jahwe´. Zij begonnen te schreeuwen en het uit te roepen. En toen op een bepaald moment riepen ze ´De zon, wij zien de zon, de heerlijkheid´. Dus, de straling in de lucht, de Heer straalt Zijn heerlijkheid vanuit de hemel over hen heen. En dan het Schrift, de Heer die schrijft voor Hun, een notitie voor Hun. De Heer schrijft hun een briefje. Boven Hen, en dan op een bepaald moment plaatst Hij deze op Hun, waar Zij ook heen gaan. En dan daarna, Ik kon zien dat toen Hij uiteindelijke vertrok van de plek van de bijeenkomst, toen verdween dat briefje tenslotte. En toen, op een moment schreeuwden zij ´De zon, de zon, de zon is naar beneden gekomen. De zon´.

Wij weten niet of het de ster is, of een zon, wat de Heer ook neerzette, maar Hij plaatste achter Hen een ster die licht glansde, als de zon. Dus nu begrijpt u waarom mensen het uitriepen en zeiden ´De zon, de zon, de zon is neergekomen, op U´ Al dat soort toestanden. Dit zijn immense tekenen en wonderen, en u kunt deze wonderen niet zien en in de hel terecht komen. U kunt deze grote daden van God niet zien, die vele volken en vele generatie niet gezien hebben, en dan eindigen in de hel. Laten deze u helpen om u te verwonderen over de grootheid van de Heer, en de tekenen en de tijden te begrijpen, dat de Messias komt, en dat witte verheerlijkte kleed van rechtvaardigheid gereed te maken, het kleed van heiligheid.

Mogen zij die oren hebben weten dat Hij dit is, over wie geschreven staat in het boek Maleachi. Maleachi hoofdstuk 3:1-5, en Maleachi hoofdstuk 4 vers 5, waar Hij zegt dat Hij de ontzagwekkende profeet Elia zal zenden, Hij zal Hem zenden om de weg gereed te maken, voordat de Messias komt. En Ik lees uit het boek Handelingen 3, vanaf vers 19, Hij zegt ´Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere,´. Vers 20, hoofdstuk 3 ´en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is.´ Handelingen hoofdstuk 3, vers 21 ´Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.´ Nog eens, Ik herhaal 20 en 21. 20´ en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is.´ 21 ´Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.´ Totdat alle dingen hersteld zijn.

En wij kunnen zien dat er een immens herstel gaande is nu, in het huis van de Heer, totdat de autoriteit van de Heer volledig hersteld is. En wij kunnen zien dat er immens herstel is van de autoriteit van de Heer, nu op de aarde. Dat nu deze twee profeten de aarde, en de volken der aarde dichter naar werkelijkheid van God de Vader getrokken hebben. Nader tot God. De verdubbeling, de sterren, de zon, de heerlijkheid, de zon klapte, vele wonderen. De kracht van het Kruis wordt volledig hersteld, de kracht van het Bloed van Jezus wordt volledig hersteld, de kracht van het Evangelie, wat heiligheid en rechtvaardigheid is, worden volledig hersteld. En de Bijbel zegt dat toen Hij naar de Hemel opsteeg, de discipelen in angst zaten, in pijn, zij waren in depressiviteit en vrees. En toen verschenen de twee aan hen, en vroegen hen. ´Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Zo angstig, zo intens, in zoveel vrees. Deze Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan.’

In andere woorden vertelden deze twee hen, dat alstublieft, u moet begrijpen dat de Messias moet gaan, Hij moet gaan en aan de rechterhand van de Vader zijn, en gekroond worden, en op de troon gezet worden als de prins van de hemel, de koning der heerlijkheid, de Koning van het universum, en de Hogepriester die nu voorspraak zal gaan houden voor de kerk, want Hij heeft het werk al volbracht, van de bemiddeling tussen de hemel en de mens. Hij had het werk volbracht van bemiddeling tussen de hemel en de mensheid. Dat werk had Hij volbracht dus Hij moest gaan. Hij was klaar met de bemiddeling tussen de hemel en de mens.

En hij zegt dat het herstel nu plaatsvindt, en bijna voltooid is. Iedere minuut zal nu het herstel voltooid zijn. Waarom? Omdat het Evangelie dan haar maximale werk heeft gedaan, het uiterste doel bereikt hebben, van de bevrijding van de kerk, en de kerk overzetten naar het verheerlijkte Koninkrijk der hemelen, van de overwinning op de zonde, van het overwinnen van de dood in de levens van de gelovigen, die heilig wandelen.

De Messias komt. De Heere zegene u. Toda lachem. Toda raba. Toda lachem. Toda´