23/06/2018 - Grootse Super Mega Genezingsdienst komt naar Nairobi op 7 & 8 juli

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
'Amen, gezegende mensen. Deze avond wil Ik bij u komen. Het is ongeveer 00:15 uur, Oostafrikaanse tijd. En breng u dit prachtige nieuws, zoals u gehoord hebt, dat de e Woord Explosie, de Woord Explosie die voor Nairobi gepland staat, deze Evangelie Explosie die voor Nairobi gepland stond, die in Nairobi plaats zal vinden, is nu de Mega Grootse Mega Genezingsdienst van De HEER geworden. Dit is de Super Glorieuze Mega Genezingsdienst van De HEER. En dat is waarom de Heer Mij meenam en met Mij naar achter de troonzaal liep, en Hij liet Mij de enorme bloei zien van de bladeren van de eeuwigheid, de bladeren des levens, de bladeren van de Boom des levens.
 
En de Heer liet de enorme genezende zalving zien, een verse genezende zalving, die neer gaat komen, die dit land gaat treffen. Het is zo een verbazingwekkende tijd van Opwekking en zegening. De Heer lijkt de sluizen van genezing te hebben geopend, voor dit land. De Heere Jehova heeft met Mij gesproken, dat deze bijeenkomst die in Nairobi plaatsvindt nu een Grootse Super Mega Super Glorieuze Genezingsdienst zal zijn, die voor het eerst in Nairobi zal plaats vinden. En het zal de meest schokkende Genezingsdienst ooit zijn. De grootste de meest historische genezing van Jehova. En u heeft gezien hoe de Heer helemaal vanuit de woning in Nairobi gesproken heeft, naar alle diverse stadions waarin men bijeen was, en de kreupelen zijn gaan lopen. Op dit moment hebben wij het over meer dan 100 kreupelen.
 
Net twee weken of zo geleden. Maar nu heeft de Heere Almachtige gesproken, heeft deze enorme sluis van verse genezende zalving. De meest historische genezende zalving gaat de bijeenkomst treffen, en vele vele, vele kreupelen gaan op een bepaald moment opstaan, en lopen. Het gaat chaotisch worden. Vele, vele blinde ogen zullen openen. Het wordt chaotisch. Vele, vele, vele dove oren zullen openen. Het wordt chaotisch. Vele, vele stomme tongen zullen losgemaakt worden, en het gaat groot worden. Het gaat absoluut heilige chaos worden. Vele, vele lamme benen gaan gestrekt worden. Anderen zullen gestrekt en rechtgetrokken worden, zodat ze op een normale manier hun voeten kunnen neerzetten. En kracht is hun gegeven, en ze worden bekrachtigd. Vele lammen zullen hun krukken achterlaten, en weglopen. Vele lichamelijk gehandicapten zullen opstaan en lopen, en kunnen springen en leven en rondrennen, en gewoon dingen doen in het leven.
 
Vele wonden zullen genezen worden. Vele kankers zullen genezen worden. Vele, vele hartaandoeningen, leveraandoeningen, de milt. De Heer gaat in historische aantallen genezen. Hij gaat wonden opdrogen. Hij gaat ook Hiv/aids verwijderen. Hij gaat immense dingen doen. Ook psychoses. Mensen die geestelijk ziek zijn gaan bevrijd worden. Dit zal de meest historische genezende zalving zijn die het land treft, sinds de Heer Mij gezonden heeft. Dus, dit is zo een baanbrekend nieuws, prachtig nieuws. Want het is alsof de Heer de deur voor Australië heeft gesloten, en Hij het wegnam bij de Australiërs en het in de handen van de Kenianen gelegd heeft. Het is zo een schokkende manier waarop deze mensen geliefd worden, die gekozen hebben zich te verootmoedigen en te luisteren naar deze Stem, en rouw te bedrijven over de zonde en zich af te keren van de zonde.
 
Dus er zal een historische genezende zalving zijn. Een machtige, machtige historische Genezingsdienst, met een astronomische hemelse genezende zalving, als nooit eerder gezien sinds de Bijbel geschreven is. En dus, nu kunt u al uw kreupelen brengen, al uw blinden, al uw doven, al uw stommen, al uw lichamelijk gehandicapten, iedere aandoening. Die wonden, zij die niet kunnen spreken, zij die geestelijk ziek zijn, breng ze allemaal en de Heer gaat hen massaal bevrijden, in groepen, in grote aantallen. En deze genezingen gaan zo immens worden. Deze zullen beginnen als mensen op die vrijdag op de terrein in Nairobi beginnen te komen, in Central Park. Dit is de meest historische Genezingsdienst die er ooit heeft plaatsgevonden, op het aardoppervlak. Het gaat schokkend worden. Het gaat u schokken. Deze gaat Menangai (plek waar een grote bijeenkomst heeft plaatsgevonden).
 
Dus, dit gaat de grootste ooit worden in de hoofdstad van dit land. Er zal een immens bezoek uit de hemel komen. En de Heer bracht  Mij naar het Nieuwe Jeruzalem en Hij
toonde Mij dat de Boom des levens in bloei stond. En er was een gewas die oogst gaf, en de Heer toonde immense bladeren, krachtige bladeren. De genezende zalving van Jehova, die immense schokkende genezing gaat brengen in dit land. Dit zal de grootste bijeenkomst worden in de geschiedenis van dit land. Het gaat de grootste samenkomst worden van de hele aarde. Geliefde mensen, dit is een grote houding van liefde, en de Heer gebruikt dit allemaal om u te garanderen, om aan u te bevestigen dat de Messias komt. En het zal zo een schokkende tijd worden. Ik zie dat Hij het enkele mensen toe zal staan om Zijn twee ontzagwekkende Profeten samen te zien voorgaan, tegelijkertijd. En ze gaan roepen en huilen 'Dit is Elia, dit is Elia'. Het gaat een enorme tijd worden in de geschiedenis  van de kerk. En dit is bedoeld om de kerk gereed te maken, de volken gereed te maken, voor de verheerlijkte komst van de Messias.
 
En daarom zal de Heer de sluisdeuren van de hemel openen, op dat Hij het aan zoveel mogelijk mensen zal geven, mensen te bevrijden. Dat Hij ze zal kunnen bevrijden. De geestelijk gestoorden ook. Dus, vele vele kreupelen gaan opstaan op een bepaald moment en het zal verwarrend zijn, want ze lopen alle kanten uit. En vele blinden zullen zien, verschillende kanten uit. Enkelen zullen voor het eerst zien, vragen: 'Wat is dit?' Het zal een schokkend moment zijn. Vele vele dove oren zullen open springen en heel gevoelig worden. Vele stomme tongen, lichamelijk gehandicapten. Vele lammen, ongelukken met de ruggengraat. Mensen gaan genezen worden van alle aandoeningen, plus kankers, ook zij die wonden hebben. Lepra's gaan uitdrogen. Het pus gaat opdrogen, overal op de lichamen van mensen. Aids/hiv zal uit het bloed verwijderd worden. Leukemie en kankers genezen, geestelijk zieken bevrijd en het geheugen wordt hersteld. Er gaat zo een immense genezende zalving zijn, die de Heer nu los heeft gelaten richting Nairobi. Om de mensen in dit land te bevrijden. Om dit land te zegenen, het zal een schokkende tijd zijn. Een historisch bezoek.
 
Dit is de meest Mega, van alle Grootse Mega bijeenkomsten. En de meest glorieuze van alle super verheerlijkte bijeenkomsten, die plaats zal vinden. En dit is een teken, om de weg te bereiden voor de verheerlijkte komst van de Messias. De Heer doet het om nadruk te leggen, om aan de volken te tonen, hoezeer Hij berouw over zonden beloont, rechtvaardigheid, de terugkeer naar heiligheid. Hij heeft beloond, Hij heeft een beloning voor rechtvaardigheid gesteld, voor heiligheid, voor berouw en inkeer. En daarom heeft Hij nu besloten om de sluisdeuren van de hemel te openen. En voor het eerst gaat Hij nu Zijn grootste twee ontzagwekkende Getuigen wereldwijd openbaren, en in de hoofdstad van dit land. Dus, nu zegen Ik alle mensen in dit land, en zij die zullen komen uit andere landen, om deel te nemen aan dit enorme bezoek van de Heer. Het gaat een machtig, machtig bezoek worden, nooit eerder gezien, sinds de Bijbel geschreven is. Om aan u te bewijzen dat dit de boodschapper is, die Hij beloofd heeft, en dat de Messias komt.
 
Wat geweldig, wat een verfrissende tijd, wat een grootse machtige tijd dat de Heer het late bezoek openbaart, de late heerlijkheid die Hij beloofd heeft. Eindelijk laat de Heer de heerlijkheid los. De Heer gaat Zijn mensen bevrijden, de mensen liefhebben, mensen die niet meer meetelden, afgeschreven. Ze zijn afgeschreven door de systemen van deze wereld. Wat er kon niets worden toegepast, geen medische apparatuur om iets aan hun situatie te doen. Maar nu heeft de Heere Jehova de sluisdeuren van de hemel geopend. En Hij zendt Mij naar Central Park. Hij stuurt Mij nu naar Nairobi, om een enorme immense genezing te brengen, over het hele land, opdat zij zich gereed zullen maken voor de verheerlijkte komst van de Messias. En dat Hij nu ook Zijn meest ontzagwekkende Profeet Elia zal openbaren. Dit is het uur, dit is het moment van een enorm bezoek in de kerk, in het lichaam van Christus.
 
En Hij zal het gebruiken om de volken te schudden, om hen te laten weten dat de Messias komt, en dat Hij spoedig komt, en de grootste noodzaak om ons gereed te maken, de zonde af te wijzen, af te keren van verdorvenheid, afkeren van onzedelijkheid, leugens, valsheid, opdat zij zich nu vast zullen houden aan heiligheid, en rechtvaardigheid, en zich gereed maken voor de komst van de Koning, de Messias Mijn Heer. Moge de Heer u zegenen als u komt, moge de Heer u zegenen terwijl u wordt genezen, opdat de volken der aarde nu de immense Opwekkingsexplosie zien, in de hoofdstad Nairobi, van Kenia, Nairobi, tot aan de einden der aarde. Dit zal een volgend niveau zijn. Het zal aan deze Opwekking een hoger niveau brengen. En vele landen zullen door dit vuur aangeraakt worden.
 
Moge de Heer u zegenen, in de machtige naam van Jezus, wanneer u komt. Shalom'