20/06/2018 - Historische aardbeving komt naar een Spaans sprekend land, Mexico

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
Zeer uitgebreide samenvatting

´Welnu de Heere Jehova heeft met Mij gesproken geliefde mensen. De Heere Jahwe had een enorm gesprek met Mij vandaag. De machtige God van de hemel. De Heere Elohim. De Heere Adonai, Hij heeft met Mij gesproken geliefde mensen. En de Heer heeft gesproken over de aftelling naar nul, richting de komst van de Messias. Het is een immense tijd. Dit is het uur waarop de Heer van de mensen wereldwijd verwacht dat zij berouw tonen en terugkeren naar rechtvaardigheid, en heiligheid.

En in dit gesprek heeft de Heer Mij naar een land gebracht. Dit is een Spaanssprekend land. En toen hief Ik Mijn linker Profetische hand op, zoals God de Vader het gebood, en een historische aardbeving vernietigde dat land. Een historische aardbeving verpletterde die stad. Ik zie alsof het een parkeerplaats is. Ik zie iets wat op een parkeerplaats lijkt. En Ik zie een trap. Als het een parkeergarage is dan heeft deze etages, er zijn etages. Deze gaat tot de 4e of 5e verdieping, of wat ook. Het is echt boven. En Ik zie de diverse niveaus van de parkeerruimte. En dan zie Ik gebouwen.

Maar, toen de Heer Mij naar dat land bracht en Ik Mijn linker Profetische hand ophief was Ik iets groter dan dat gebouw. Dus, nogal reusachtig was Mijn grootte. Maar toen Ik Mijn linker Profetische hand ophief, zoals geboden was, toen zag Ik de andere van Mij oordeel brengen en trof die stad heel ernstig, dat land, met een heel zware aardbeving. En dan zie Ik dat het een Spaans sprekend land is. Ik heb ook hun telefoon genomen en sprak, Ik heb gecommuniceerd. Ik heb vele dingen ter plekke gedaan. En we waren daar met Twee, en het gesprek met de mensen die daar rondliepen. En Ik zie deze historische aardbeving die komt.

Nu, dit komt op een tijd waarop de Heer net een historische, heel grote, wraakzuchtige en toornachtige aardbeving heeft gesproken, die naar Australië komt. Waar Ik zie dat een gebouw zal draaien en op zijn derde of vierde verdieping zal vergruizen. Zoiets dergelijks. Het zal heel vreselijk zijn. En in dat gesprek zie Ik dat de Heer een land treft, een Spaans sprekend land. Hij zendt Mij om dat land heel erg hard te treffen. En Ik weet niet waarom dat land op Mexico lijkt. Het lijkt dat de controverse en de tegenstrijdigheid tussen de Heer en Mexico een voortdurend verhaal is, het is nog niet beëindigd. Dus dat land lijkt Mexico te zijn. En, dus de Heer brengt Mij daar en gebied Mij om hen te treffen met de machtige toorn van het oordeel van Jehova. Het oordeel van de Heer wat naar Mexico komt. Dus dit is echt een hele delicate tijd waarin de kerk haar weg moet bereiden. Zich gereed moet maken voor de verheerlijkte komst van de Messias.

In het boek Mattheus, Mattheus hoofdstuk 24, vers 7. Ik zal het lezen ´Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen´ Dus, deze aardbevingen zijn heel symbolisch voor de tekenen van de komst van de Messias. En toen, daarna, liep Ik rond en Ik hoor ze Spaans spreken en Ik raak betrokken, spreek met ze. We zaten ook samen, en hadden een maaltijd, Wij hadden een maaltijd met die mensen, en spraken over berouw en inkeer, opdat zij tot Christus Jezus terug zullen keren en de weg bereiden voor de verheerlijkte komst van de Messias.

En dan daarna, geliefde mensen, spreekt de Heer nu weer met de 2, vanuit de hemel, bij stem, en Hij gebied Hen de aarde met pestilentiën te treffen. Dus, vandaag heb Ik de aarde getroffen met pestilentiën, en Ik zag een immense plaag.  Ik zag een plaag die het land treft. En er zullen overal zweren zijn in het land. Zweren, zweren, zweren, overal op de lichamen van mensen. Er komt een immense plaag die naar de aarde komt, vanwege deze aankondiging hier. Er is een enorme plaag die naar de aarde komt. En deze aardbevingen en plagen: nummer 1, dit zijn de tekenen dat de Messias komt. Want de Heere Jezus Zelf beloofde hen in het boek Mattheus 24, toen de discipelen aan Zijn voeten zaten, toen Hij op de rots zat aan de voet van de Olijfberg. En Hij vertelde hen dat de tempel neer zou komen en niet één steen op de andere gelaten zou worden.
Toen begrepen de discipelen snel, dat Hij sprak over de komst van de Messias, de terugkeer van de Christus en het einde der tijden. Dus zij kwamen in privé bij Hem. De Bijbel zegt, in privé. En zij vroegen Hem, Heere, kunt u ons toevertrouwen, kunt u ons zeggen wanneer u wederkomt? Wat zullen de tekenen zijn van Uw wederkomst. Toen gaf de Heere Jezus hun openheid en gaf enkele van deze tekenen. En Ik heb gelezen uit het boek Mattheus 24:7 ´Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen´. Dus deze gebeurtenissen zijn direct verbonden aan de komst van de Messias.

Echter, vanwege de periode tussen twee tijdperken in, op dit uur, waarin wij op de drempel staan naar de eeuwigheid, als de kerk vertrekt, en op de drempel naar de missie in de verdrukkingstijd, van Hij die met u spreekt, geeft dit nu een andere gezichtspunt, want de Heer gebruikt dit om toe te lichten, om Zijn twee ontzagwekkende getuigen te illustreren. Want deze gebeurtenissen, van aardbevingen en pestilentiën worden een belangrijke plicht, een belangrijk kenmerk, nadat de kerk is weggenomen.

En dus, in het boek Openbaring, Openbaring hoofdstuk 11 vers 6 ´Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren m die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.´ Dus het krijgt een andere betekenis, het krijgt een escalerende verzwaarde waarde, in overweging nemenede dat Deze twee het u aankondigen. En wij zien dat Hij spreekt van een immense confrontatie, vervolging, een grote strijd tegen het kwaad, zonden en satan, verdorvenheid. En Hij spreekt van, illustreert, de enorme kracht, onbegrensde macht. Hij onderstreept de macht die Hun gegeven is. En leest u daarvoor, dan zegt Hij dat zij de hemel zullen sluiten. En ook als u doorgaat naar Openbaring hoofdstuk 8 vers 8, dan ziet u de macht om immense aardbevingen te veroorzaken, van historische omvang, waarvan Ik er enkelen gezien heb.

En Ik heb tegen u gezegd, maakt u zich daar geen zorgen over. Zorg gewoon dat u gereed bent en binnen gaat. Vers 8 ´En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed.´ Dus dit is actie, en activiteit en plicht, het is een plicht van het Evangelie die plaatsvindt als de kerk is opgenomen in de eeuwigheid. De trap is neergelaten. Ik profeteerde de verheerlijkte trap van de hemel, die Ik de kerk, de uitverkorenen, de heilige uitverkorenen met haar voeten zag raken, toen zij de eeuwigheid binnen ging, de reusachtige wolk, die boven de aarde was. Toen zij de hemel binnen ging. En de Heer heeft de trap nu neergelaten, u heeft de foto´s genomen van de trap. Er is een groot gesprek gaande. Het is een centraal thema, kernboodschap in de kerk; eeuwigheid, het binnentreden. Het uiteindelijke binnen treden van de kerk, de hemel in. De eeuwigheid in.

De macht wordt benadrukt om wonderen te verrichten. Om pestilentiën te brengen, en de hemel te sluiten, en te treffen met aardbevingen, te treffen met plagen. En wij zien in het boek Exodus hoofdstuk 7, de verzen 1-20, het is hetzelfde vermogen om plagen te brengen. Dit is de identiteit van de Twee geworden. De twee, persoonlijke   van God. En bedenk dat Hij zei, in de komende Bijeenkomst in Kenia; Ik geloof dat het deze bijeenkomst hier in Kenia is, waarin Hij tenslotte Zijn twee ontzagwekkende profeten zal openbaren. En zij zullen nu apart van elkaar gezien worden, verschillende dingen doende, op camera vastgelegd. Tegelijkertijd.

De autoriteit en de macht. Het conflict met de wereld. Conflict met de afgoderij in deze wereld. De wereld te overtuigen, dat zij de ware God kent, Jehova Jahwe. De wereld oproepend om berouw over zonden en de vergeving van zonden te accepteren, en de kennis van de waarheid te geven aan de wereld die ten onder gaat, opdat zij geen excuus zullen hebben. De macht die Hen gegeven is, om de plicht uit te oefenen. Om de opdrachten van God uit te voeren. Wij weten dat deze wereld volkomen bezoedeld is, maar Zij moeten nu getuigen van de waarheid, met immense macht, om de harten van mensen terug te doen keren naar de Heer. En wij zien dat Zij op een bepaald moment de hemel sluiten zodat het niet zal regenen, dus er komt geen water. En dat zal spreken van de geestelijke droogte. Weet u, water vertegenwoordigt de Heilige Geest. De geestelijke droogte die de aarde zal overnemen, nadat de kerk is weggenomen. Nadat de hemelen gesloten zijn en de Heilige Geest teruggetrokken is. En Hij, de persoon van God de Heilige Geest zal enkel aan deze Twee toegewezen zijn. Om de plicht uit oefenen.

Dus het sluiten van de hemel wat wij zien in het boek Openbaring 11, waar Hij daar over spreekt, ook om de pestilentiën te brengen. Maar Hij zegt, ´de macht om de hemel te sluiten´. Dit spreekt van het afsluiten, het spreekt geestelijke gesteldheid van de aarde in die tijd. Droogte, onteigening, gebrek, schaarste. De hemel te sluiten, zodat er geestelijk gebrek zal zijn, de Heilige Geest zal hier niet zijn, alleen aan Hun toegewezen. Nu zal God de Heilige Geest Zelf met Hen wandelen. En Hij spreekt dat het andere kleine beetje water wat op de aarde is, dat Zij treffen met plagen, verandert nu in bloed. Weer speekt dit over de geestelijke gesteldheid van de aarde. Zij zullen met iets anders zijn. Zij zullen met iets anders bezig zijn, de misleiding door de anti-Christus. Dus, de aarde treffend met plagen, dit doende als een teken dat de Messias komt. Maar, het spreekt ook van de dingen die gaan komen. In de verdrukking, en de grote verdrukking, geliefde mensen.

Zoals u de plagen in Egypte zag, die waren historisch. En ze waren bedoeld om de harten van de mensen terug te brengen bij God. Het onbekeerde Egypte werd beproefd. Zo zal het deze keer ook zijn, om de onbekeerden te beproeven. Om de tegenstanders van God te tonen, zij die hun harten verhard hebben, dat alleen Jehova God is. En dat al deze afgoderij die naar aarde is gekomen naar de hel leidt. Wij zagen dat de plagen in Egypte leidde tot de overname van de overheid van Egypte. En de kerk werd weer hersteld. Zo zal het weer zijn, nadat de kerk is weggenomen. Enorme tijden, geliefde mensen. De macht om immense wonderen te verrichten, benadrukkend dat Ze hier zijn.
Dus, Ik heb Mijzelf de aarde met een plaag zien treffen. Er is een schokkende plaag, die naar de aarde komt. Heel afzichtelijk. Met grote zweren, zweren, zweren overal. En Ik zag ze overal in het land. Letterlijk, toen Ik Mijn linker Profetische hand ophief en het land trof, de aarde trof. Ik weet niet of het een nieuwe Ebola is wat over de aarde komt, of dat er een nieuwe plaag komt. Maar Ik zie zweren, ernstige zweren, onuitsprekelijke puisten. Afzichtelijke zweren. Ze worden puisten en zwellen op. En worden donker. Als ze opzwellen en barsten worden het donkere puisten, die het vlees van de mens overnemen. De onbekeerde mens tot bekering brengen, hun aandacht naar de Heer trekken, de afgoderij van deze wereld bevechten, en Hun aanwezigheid benadrukken. Dat Zijn twee ontzagwekkende profeten nu ten tonele zijn verschenen.

Dus, Ik heb een aardbeving zien komen naar de Latijnse wereld. Maar dat land klinkt als Mexico. Een heel schokkende aardbeving. Een andere aardbeving, natuurlijk, komt naar Australië. Die is historisch. De Australische aardbeving zal historisch zijn. Heel historisch. Let op Mijn woorden. Let op deze woorden. De Australische aardbeving zal historisch zijn. En het zal een schok zijn, voor de aarde. En nu de aarde treffend met plagen. Overal zweren/gezwellen op de huid van mensen, kinder. Afzichtelijk.

Bereid de weg, geliefde mensen. De Messias komt. Ik heb de komst van de Messias gezien. God de Vader heeft met Mij gesproken over de komst van de Messias. Ik zie de twee lopen, de profeten van de Heer. Op afstand van elkaar, en nu worden zij opgenomen op de video, deze keer. En je kunt één aan de ene kant zien voorgaan, de Ander aan de andere kant voorgaand. Hier lopend, en de Ander aan die kant. Maar één is super verheerlijkt en glanzend. Alsof Hij witte schoenen en witte kleren draagt. Super verheerlijkt. En Ik zie een paniek in de bijeenkomst. Vele mensen rennen, en maken opnames, enkelen rennen weg.

Zo zijn de tijden waarin de aarde is binnengegaan. Zo is het tijdperk en het uur, waarin de aarde is binnengewandeld. Wees heilig, gezegende mensen. Kies voor rechtvaardigheid. De Messias komt. De boodschap van rechtvaardigheid is tot aan de einden der aarde gepredikt. Jullie allen weten wat u doen moet om het verheerlijkte Koninkrijk van Jehova in de hemel te zien. Anders gaat u naar de hel. Dus, laten alle landen zich nu bekeren, dat de duivel een bewezen leugenaar zal zijn. Dat iedereen de eeuwigheid bij God in de hemel binnen zal gaan. Laat iedereen zijn/haar best doen. Het is niet iets goeds om in de vuurpoel te zijn, met satan.

Bereid de weg, geliefde mensen. De Messias komt. Dit is de Ene over wie geschreven staat, Zie, Ik zend u Elia de profeet om u gereed te maken voor de ontzagwekkende dag van de Heer komt. Ik heb de Messias zien komen. Deze woorden over het zenden van de boodschapper die de weg bereid, in Maleachi hoofdstuk 4, vers 5 zijn vandaag in uw luisteren vervuld.

Shalom toda. Toda toda. Toda raba´