05/06/2018 - God vraag alle christelijke landen Israel te steunen door hun ambassades te verhuizen naar Jeruzalem

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
´Wel, geliefde mensen, dit is het vierde gesprek wat gisternacht plaatsvond, gisteren in de nacht. En het is verbazingwekkend, want gisternacht is de nacht - als Ik het Mij goed herinner, is de nacht dat Ik het minste heb geslapen. Ik sliep heel weinig, slechts een paar minuten; 3 of 4 minuten. En dan het immense bezoek van de Heere Jehova, God de Almachtige Zelf. En er is zoveel gesprek wat sinds vanochtend, vandaag is weggelaten, door de dag heen, over wat de Heer gisteren in de nacht gesproken heeft, over het 4e gesprek.
 
Bedenk dat in het eerste deel Hij Mij naar de berg Karmel bracht. En Hij toonde Mij de gebeurtenissen die plaatsvonden op de berg Karmel toen Ik eerder kwam, hier, en Ik had het zwaard in Mijn hand, het is een gebogen zwaard, naar buiten gebogen, tweesnijdend. En toen gaf Ik het bevel dat zij neer moesten gaan liggen, en hun hoofden niet zouden opheffen. En toen dat gesprek voorbij kwam, kwam het tweede gesprek bij de troonzaal van de Heere God in de hemel, toen Hij Mij vandaar naar de troon bracht, en Hij gaf Mij een beloning. Hij gaf Mij een geschenk, deze immense pure witte verheerlijkte bladeren die Hij plukte van de Boom.
 
Het lijkt erop dat deze van de Boom des levens zijn. Maar de groene bladeren zijn altijd groene bladeren geweest, maar dit keer, toen Hij een grote bos gaf die Hij had samengebonden, werd deze super verheerlijkt. Super verheerlijkt. Meeste pure, machtigste meest witte heerlijkheid. En Ik heb de profetie al gesproken, van de genezingsdienst die zondag komt, en ook in Australië. In het derde gesprek sprak Ik over het ontspruiten van die bladeren in Mijn hand. En deze bloesemden, brachten bloemen voort. Ze gaven witte pure, witte verheerlijkte bloemen. En Ik zei dat het de immense genezende zalving is die de Heer nu in deze bediening geplaatst heeft, die vanaf nu voort gaat.

Maar het vierde gesprek wat ik vanavond wil delen, geliefde mensen, om precies 20.30 uur Oostafrikaanse tijd. Ik lees nu uit het boek Numeri, hoofdstuk 24, voordat Ik dit vierde gesprek deel. De verzen 8-9. Dit is wat het Woord van de Heere zegt; Hij zegt: ´God heeft hem uit Egypte geleid; Hij is hem als de hoorns van een wilde os. Hij zal heidenvolken, zijn tegenstanders, verslinden; hun beenderen zal hij breken, en met zijn pijlen doorboren. Hij kromt zich, hij legt zich neer als een leeuw, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan? Wie u zegent, is gezegend, wie u vervloekt, is vervloekt!´ En dit was Israël, waar de Heer over sprak.

En dit is de Heere Jehova Jahwe Zelf die tegen Israël spreekt, over Israël spreekt. En wij zien de weerspiegeling van dit gesprek in het boek Genesis hoofdstuk 12, verzen 1-3. Het grote volk dat Hij Abraham beloofde, dat Hij zou voortbrengen, het volk Israel. En Hij zei dat ieder die Israel zegent, zegent Hij. En wie opkomt tegen Israel, of vervloekt; Hij zegt dat de Heer tegen hen zal vechten of ze vervloeken zal.

Dus, in deze afgelopen nacht, dit vierde gesprek wat uit deze afgelopen nacht naar voren komt, bracht de Heer Mij naar Israel. En Hij liet Mij daar de Verenigde Staten van Amerika zien die hun Ambassade verhuisde van Tel Aviv naar Jeruzalem. Nog eens. De Heere Jehova bracht Mij naar Jeruzalem. En Ik zag hoe de VS, de Verenigde Staten van Amerika, het meest machtige land ter wereld, hun Ambassade verhuisde van Tel Aviv naar Jeruzalem. En Ik kon de vlag van de VS ingevlogen zien worden in Jeruzalem, naar de Ambassade van de VS in Jeruzalem.

En toen op dat punt, sprak de Heere God de Almachtige. En dit is wat de Heere zei ´Maar waar zijn de christelijke landen? Waar zijn alle andere christelijke landen? Waarom hebben zij hun Ambassades niet naar Jeruzalem verhuisd? Nog eens. Toen vroeg de Heer ´Waar zijn de christelijke landen?´ En Ik zag het bezorgde hart van de Heer, hoe Hij zich in Zijn hart voelde. En Su corazon, in het Spaans. Hoe de Heer Zich in Zijn hart voelde. De christelijke landen verontruste de Heer groots, en Israel, door hun Ambassades niet naar Jeruzalem te verhuizen. En toen zei Hij in de laatste fase; ´Maar waar zijn de christelijke gelovigen, waarom zijn zij niet naar Jeruzalem gekomen om de verhuizing van de Ambassade van de Verenigde Staten naar Jeruzalem te vieren?´

En Hij liet Mij weten dat Hij had verwacht dat alle christenen, wereldwijd, direct naar Jeruzalem zouden komen, en de erkenning van Jeruzalem zouden vieren, als de eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israel. De Verenigde Staten van Amerika heeft het spoor uitgezet, heeft de weg gewezen. En daarom, nogmaals, heb Ik gelezen uit het boek Numeri hoofdstuk 24. ´God heeft hem uit Egypte geleid; Hij is hem als de hoorns van een wilde os. Hij zal heidenvolken, zijn tegenstanders, verslinden; hun beenderen zal hij breken, en met zijn pijlen doorboren.´ Vers 9 ´Hij kromt zich, hij legt zich neer als een leeuw, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan? Wie u zegent, is gezegend, wie u vervloekt, is vervloekt!´

Dit is het uur waarop de Heer van de christelijke landen vraagt Israël bij te staan. De Heere Jehova heeft Mij naar de troonzaal in de hemel gebracht, en bracht Mij toen naar Israel en Jeruzalem, en toonde Mij hoe de VS hun Ambassade verhuisden van Tel Aviv, vanuit Tel Aviv helemaal naar Yerushalayim. En de Heere vroeg, bij stem, met veel bezorgdheid ´Maar waar zijn de christelijke landen?´ Hij liet Mij weten dat Hij van alle christelijke landen ter wereld had verwacht dat zij hun Ambassades verhuisd zouden hebben naar Jeruzalem. Om Jeruzalem te erkennen als de eeuwige hoofdstad van het Joodse land, Israël genaamd.

Dus vandaag gebied Ik de volken der aarde hun Ambassades te verhuizen, om een cascade (kleine waterval) te beginnen, van het verhuizen van hun Ambassades naar Jeruzalem, om Jeruzalem te erkennen als de eeuwige onverdeelde hoofdstad van Israel. De onverdeelde hoofdstad van het Joodse land, het verbondsvolk van God, genaamd Israël. Gezegende mensen, nu, ook vandaag, zagen wij hoe de Heer Mij naar de berg Karmel bracht om Mij te herinneren aan de gebeurtenissen die plaatsvonden in een tijd toen u allen die vandaag in leven zijn niet op deze aarde waren. De enorme gebeurtenissen waaruit deze bediening wederom is voortgekomen, de reïncarnatie van deze bediening in deze tijd.

En als wij lezen over de gebeurtenissen die zich destijds voordeden; voor Mij is het ietsje anders, want Ik ben erbij betrokken, dan zien wij de liefde die de Heer heeft richting Israel. En dit is het uur waarop de Heer vraagt, Hij eist, dat die landen die het christelijke geloof volledig bezigen, hun Ambassades naar Jeruzalem verhuizen. Om de Verenigde Staten te steunen, om Guatemala te steunen, om het volk Israel te steunen. Om hen bij te staan, in dit uur. Er is geen andere tijd om Israel bij te staan.  
´God heeft hem uit Egypte geleid; Hij is hem als de hoorns van een wilde os. Hij zal heidenvolken, zijn tegenstanders, verslinden; hun beenderen zal hij breken, en met zijn pijlen doorboren.´ Vers 9 ´Hij kromt zich, hij legt zich neer als een leeuw, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan? Wie u zegent, is gezegend, wie u vervloekt, is vervloekt!´

Heeft de Heer vandaag niet gesproken tegen de volken der aarde?
De Messias komt. Bereid de weg, geliefde mensen. God de Vader heeft met Mij gesproken over dit immense moment, grootse gebeurtenissen in Israel, in Jeruzalem. En bedenk dat eindtijd profetie over de komst van de Messias, en de komst van het verheerlijkte Koninkrijk van de Heere Jehova Jahwe, Mijn Vader, en de komst van het einde der tijden, draait om, wijst op Israel. De Messias komt. Wees heilig, geliefde mensen. Toda. Shalom. Erev tov. Toda.´