15/05/2018 - Rechtvaardigheid, rechtvaardigheid!

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
'De Heer heeft met Mij gesproken, geliefde mensen. Wel, deze afgelopen nacht, dierbare mensen, sprak de Heere Jehova met Mij in een heel lang gesprek, heel, heel lang gesprek. Het duurde, ik weet niet, misschien 5 uur ofzo. Een heel lang, onophoudelijk gesprek. En in dat gesprek sprak de Heer heel erg krachtig. Zo een groots, krachtig gesprek. En de Heere Jehova, Hij gebruikte Mijn mond. De Persoon van de Heilige Geest gebruikte Mijn mond, om te spreken.

En Ik sprak tegen deze generatie. Ik sprak tegen deze kerk, tegen mensen van deze generatie, mensen van deze wereld, de volken der aarde. Tegen het huidige lichaam van Christus. Onophoudelijk, ongeveer 5 uur lang, deze afgelopen nacht. Dat is het langste gesprek. En Ik sprak hoorbaar. En wat de Geest van de Heer, de Heilige Geest, de Persoon de Heilige Geest Mij in de mond legde om te spreken was rechtvaardigheid, rechtvaardigheid, rechtvaardigheid, denk aan rechtvaardigheid.

Zeg uw kinderen in rechtvaardigheid te wandelen. Herinner uw echtgenoten aan rechtvaardigheid, herinner uw echtgenotes aan rechtvaardigheid. En vertel uw buren over rechtvaardigheid. Geef een kans, geef een kans aan iedereen. Want de tijd is over, de tijd is nu voorbij. Laat iedereen over rechtvaardigheid spreken. Ook uw buren, spreek met hen over rechtvaardigheid. Wie je ook tegenkomt, vertel ze over rechtvaardigheid. Geef iedereen een kans om van de rechtvaardigheid van Christus Jezus af te weten. Zeg hen, acht te slaan op rechtvaardigheid. Laat ze in rechtvaardigheid te wandelen, en hun levens in rechtvaardigheid te leven.

Vertel ze dat rechtvaardigheid belangrijk is. Dat zij ernaar moeten streven om rechtvaardig te zijn. Rechtvaardigheid is wat er toe doet. Want er is geen tijd meer. Laten wij nu in rechtvaardigheid verkeren. Laat ze hun levens in rechtvaardigheid leven. En laat zij alles wat ze doen, in rechtvaardigheid doen. Dit is iets wat zij met hun vrienden moeten delen, laat ze hun vrienden over rechtvaardigheid vertellen. En dat gesprek was non-stop, vijf uren achtereen, deze afgelopen nacht. Dus, dierbare mensen, de Heer heeft gesproken over rechtvaardigheid, en heeft het betekenis van rechtvaardigheid benadrukt, het belang van rechtvaardigheid, steeds weer, en nog eens, deze afgelopen nacht, op heel schokkende wijze.

En dus, toen Ik wakker werd was de situatie heel vreugdevol. Ik was heel blij in het gesprek. Want Hij bevestigde echt de rechtvaardigheid aan de mensen. En Ik vertelde mensen om hun kinderen te vertellen over rechtvaardigheid, in die droom. En Ik vertelde mensen dat zij tegen hun gezinnen, hun vrienden, hun collega's, hun echtgenoten, hun familieleden, hun ooms, hun tantes; dat iedereen elkaar over rechtvaardigheid zou moeten vertellen. Want er is geen tijd meer. En wij weten heel goed, dat de Bijbel zegt, zoals nu in het boek Psalmen 112, vers 6 zegt Hij 'Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen, de rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven.'

En ook Mattheus hoofdstuk 6, vers 33 'Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.' Dus rechtvaardigheid is zo belangrijk. Het boek Openbaring, hoofdstuk 19, verzen 6-9, waar de opname van de kerk gevierd wordt, het binnentreden van de kerk, het eeuwige verheerlijkte eeuwigdurende Koninkrijk van God in. Nog eens, in dat Schriftgedeelte hier, fijn linnen smetteloos en blinkend is aan de kerk gegeven, om zich mee te kleden. Dan zegt Hij, het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de kerk.

En het Boek 1 Petrus, hoofdstuk 3, vers 14 zegt 'Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,' Waarom, omdat u een eeuwige beloning heeft. U zult de kroon des levens verkrijgen, de kroon der heerlijkheid, de kroon der rechtvaardigheid. En in het boek 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 21 'Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.'

Dus, geliefde mensen, de Heere heeft de rechtvaardigheid bevestigd, gevestigd, benadrukt, verheerlijkt, deze afgelopen nacht, in een 5 uur durend, historisch lang gesprek met Mij. En de Heer gebruikte Mijn mond. Dus, 5 uur sprak Ik hoorbaar over rechtvaardigheid, rechtvaardigheid, rechtvaardigheid. Onderwijs het aan uw kinderen, want de tijd is voorbij, er is geen tijd meer. Rechtvaardigheid, rechtvaardigheid, er is geen tijd meer. Rechtvaardigheid; aan uw kinderen, aan uw echtgenoten, herinner uw buren eraan, vertel het uw vrienden, zei Hij.

Want Hij zei ook dat dit niet iets is wat je voor jezelf kunt houden. Je moet het delen, met iedereen, zoveel je kunt. Spreek met hen over rechtvaardigheid, en rechtvaardigheid, en rechtvaardigheid. Geliefde mensen, de Messias komt. De Heer spreekt opzettelijk en met een bedoeling op dit uur. En we kunnen zien dat Hij op volle kracht naar voren is gekomen, Hij is openlijk en stoutmoedig naar voren gekomen: de trap van de hemel neergelaten, liet Zijn Boodschapper openlijk neer in de lucht, helemaal naar beneden, schreef een Schriftgedeelte in de lucht. Hij kwam in Zijn heerlijkheid, en schreef toen voor Zijn ontzagwekkende getuigen in de lucht. Openlijk, publiekelijk kunnen de mensen de Twee voor zien gaan.

​De Bijbel wordt vervuld voor de ogen van deze generatie. De Heer is neergekomen in Zijn wolk, regent neer in Zijn tent​, kreupelen lopen. De Heer heeft openlijk en stoutmoedig gedaan, om deze generatie te bereiken met de boodschap dat er geen tijd meer is. Bereid de weg. Hij heeft Zijn best gedaan. Hij is 1,6 miljoen kilometer uitgestapt, van daar waar Hij bezig zou moeten zijn, om Zijn best te doen om tot de kerk door te dringen, om deze kerk te proberen te helpen. Opdat de kerk binnen zal treden. Hij is openlijk naar buiten gekomen om de volken te vertellen dat de tijd nu ieder moment kan komen.

De Messias komt. Nu, deze afgelopen nacht: de allerbelangrijkste maatstaf om de hemel binnen te gaan is rechtvaardigheid. Vertel ze over rechtvaardigheid, spreek van rechtvaardigheid. In wat u ook doet, denk aan rechtvaardigheid. Onderwijs rechtvaardigheid aan uw kinderen, vertel uw echtgenoot in rechtvaardigheid te wandelen, en uw vrouw rechtvaardig te zijn. Denk aan uw buren en herinner hen aan rechtvaardigheid. Op uw werkplekken, vertel ze over rechtvaardigheid. De hele nacht tot aan de ochtend, sprekend over rechtvaardigheid. In het moment, in de tijd waar wij nu zijn gekomen.
 
Nog eens, niemand kent de dag en het uur, maar heeft de Heer niet gesproken met deze generatie?
Mogen zij die oren hebben de weg bereiden voor de verheerlijkte komst van Jezus de Messias. Moge u rechtvaardig  zijn, en heilig.
Toda toda, toda raba.
Moge de Heere u zegenen
Shalom.'