11/05/2018 - De openbaringen van de twee tijdperken die elkaar overlappen

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio

Uitgebreide samenvatting

'Amen, de Heere Jehova heeft met Mij gesproken, de Heere Jehova Elolam, Jehova Elohim, Jehova Rohi, Jehova Sabaoth, Jehova Sabaoth de Heere der legermachten, Jehova Hoseenu, Jehova Elshaddai, Jehova Elohim, Jehova Yahweh.

Geliefde mensen, de Heer heeft vandaag met Mij gesproken om ongeveer 24 uur, waarschijnlijk tot 00.40, 00.42 uur, toen kwam het gesprek ten einde.
En omdat de Bijbel zegt 'Niemand kent de dag en het uur' dacht Ik dat het heel wijs is om deze informatie aan u over te brengen, wereldwijd, zij die luisteren, zij die geven om hun eeuwigheid. De Bijbel zegt 'Niemand kent de dag en het uur', als de Messias de kerk komt halen. En toch zijn de tekenen van de komst van de Messias heel duidelijk zijn geworden. De tekenen van de komst van de Messias zijn nu heel helder en duidelijk. En wel, geliefde mensen, in dit gesprek is dit wat de Heere zei. Vandaag, vrijdag 11 mei, het jaar 2018.

En diep in de nacht hier, Oostafrikaanse tijd liet de Heer Mij op kleine afstand zien; Hij tilde Mij op, zodat Ik het van een afstandje kon zien, kijkend met de ogen van de Heer. En Ik kon een scherp onderscheid zien, een scherpe aanduiding, een scherp verschil tussen licht en duisternis, op de aarde. Ik kon de tijdperken zien, twee tijdperken. 1 tijdperk was in het licht, en toen was er scherp, als een muur, met scherp onderscheid en aanduiding, was de andere zijde duisternis, absolute duisternis, gitzwarte duisternis, zoals Ik nooit eerder gezien heb. En toen, daarna, de scherpe duisternis die Ik zag, zoals Ik zei, was heel erg dikke duisternis. De meest gitzwarte duisternis ooit. Historische duisternis, nooit eerder gezien. En er was licht aan deze zijde.

Maar het was een scherpe muur, 90 graden uitgesneden, scherpe verticale muur van duisternis, en aan deze zijde een muur van licht. Toen gooide de Heer Mij plotseling de duisternis in, de gitzwarte duisternis, historische duisternis. Het licht verdween. Plotseling was het licht uit. Het licht verdween, en Ik trof Mijzelf aan, ondergedompeld in de gitzwarte duisternis. Toen sprak de Heer, Stem van de Heere de Godheid, de Heere Jehova Jahweh met luide Stem en Hij zei: 'Een getuige van het Licht'. Nog eens; de Heer dompelde Mij onder in gitzwarte duisternis, Ik was in historische duisternis, gitzwarte historische duisternis. Toen sprak de Stem van de Godheid, de Heere Jehova Jahwe, en zei 'Een getuige van het Licht'.

En Ik zag de twee ontzagwekkende getuigen van God. De krachtige meest gezalfde getuigen uit Openbaring 11. Ik zag hen in de duisternis voortgaan, in de duisternis, op heel verbluffende wijze. Wij bewogen voort in de duisternis, op heel krachtige wijze. En heel verbazingwekkend. Want de duisternis was zo groot, dat we letterlijk zochten naar waar de mensen woonden. Het was niet makkelijk te zien waar de mensen waren. De duisternis was zo groot, toen wij er binnen gingen, nadat de Stem van de Godheid had gezegd 'Een getuige van het Licht'. We begonnen op zeer krachtige wijze voort te gaan. En de Heer had ons bekrachtigd, de twee die u nu geopenbaard heeft zien worden. Zij hadden zoveel kracht terwijl zij voortbewogen, in de duisternis, met zoveel kracht. Met bepaalde details die Ik niet kan delen.

De kracht was zo immens, dat wij voortgingen, letterlijk zoekende naar waar mensen leefde. En Ik zag dat de twee ontzagwekkende getuigen, de eerbare getuigen van de Heer uit Openbaring 11, als zij in steden en vestingen kwamen, was er een enorme vernietiging. De Stem van de Heer, de Godheid sprak, zeggende 'Zij vernietigen en verwoesten de aarde'. En er was een reusachtige vernietiging, immense vernietiging. Ongelooflijk, toen Wij binnen kwamen liet de Heer ons met immense kracht voortgaan, zodat gebouwen omvielen, en ze werden vernietigd, en gingen neer. Het was een schokkend moment om te aanschouwen. Er was omvallen, en schudden, en vernietiging. En de gebouwen gingen neer, op de plekken waar er mensen woonden, waar zij verbleven. En de stem van de Godheid sprak, zeggende, zij vernietigen en verwoesten de aarde.
Daarna besefte Ik ook, in dit immense gesprek, dat het licht, het enige licht wat op dat moment in het duisternis afgegeven werd, het vuur was dat van Ons kwam. Het vuur wat van de twee ontzagwekkende getuigen kwam. Het rode vuur, het roodachtige vuur, wat een reusachtige vlam en vuur was. Wij gingen voort; dit was de enige bron van licht in de gitzwarte duisternis. De enige bron van licht in de gitzwarte duisternis was het immense vuur wat de twee ontzagwekkende getuigen vanuit de hemel neer riepen. En zij bewogen met grote vlammen, vuurtongen, roodachtig vuur. En het was een enorm moment. Maar wat meest schokkend en verbazingwekkend was, aan dit alles, is dat de twee ontzagwekkende getuigen heel, heel verscheurend waren. Heel wreed, verscheurend. Zij waren heel verscheurend en joegen op de vijand, met zeer immense kracht en macht. En gingen voort naar plekken toe, en gebouwen die omvielen. En met zeer immens vuur. Dus het was een moment als er nooit en te nimmer op aarde gezien is. Het was geen makkelijk moment op de aarde.

En toen, daarna, toen wij voortgingen. Wij bewogen voort, de enorme getuigen, nu kon je ze allebei zien. Zij gingen samen voort, maar nu kon je Hen voort zien bewegen als aparte entiteiten. Want nu heeft de Heer hen alleen nog geopenbaard, en af en toe verschijnen Zij, en mensen leggen Hen op beeld vast. Maar zij bewogen nu voort. Twee verschillende vuren, gelijkend als Zij zijn. En Zij gingen voort met eenzelfde hoeveelheid kracht en vuur, en twee vlammen bedoel Ik met verschillende vuren. Twee grote vlammen gingen over de aarde. En het was een schokkend moment om te aanschouwen, op de aarde. En toen plotseling zagen Wij nu, toen Wij heel diep de duisternis in waren gegaan, toen zagen Wij nu licht aan de horizon. Licht begon te verschijnen, aan de horizon, toen Wij voortgingen en het werk van de Heer op de aarde aan het doen waren, de plicht voor de Heer, op de aarde.

Toen op dat moment, toen Ik het licht zag, en Wij het licht aan de horizon zagen komen nu, toen werd Ik wakker uit dit gesprek. En dit is de reden dat Ik bij u ben gekomen, geliefde mensen. Want de Bijbel zegt 'Niemand kent de dag en het uur' waarop de Messias de kerk komt halen, als de kerk wordt weggerukt. Wat echter heel duidelijk overeind staat nu, is dat Ik een profetie gaf, ongeveer een jaar en drie maanden geleden, voordat het eerste deel geopenbaard werd. Dat was op 15 januari 2017. En toen kwam 11 maart, dit jaar, het jaar 2018, toen verscheen de trap waar Ik de kerk op zag lopen toen zij de immense wolk binnen gingen, zij gingen de hemel binnen, nadat zij opgenomen waren. Deze trap is nu geopenbaard, in de lucht boven de aarde. En mensen hebben deze vastgelegd op beeld. Het is een schokkende verwarring. Het is een opdonder, die de hele aarde heeft doen opschudden, het christelijke broederschap. Iedereen moest wakker worden en begrijpen: kijk, de Messias komt.

Als iemand op 15 januari 2017 kan profeteren, dat Hij de kerk heeft zien binnentreden, opgenomen worden en dan komen ze boven aan en lopen op de verheerlijkte trap, met hun verheerlijkte voeten. En de wolk opent en zij gaan binnen, zonder achterom te kijken. En toen kwam 11 maart 2018. De Heer laat de trap naar beneden, net toen Ik het genoemd had, in de conferentie. Toen Ik net vermeld had 'onthoud dat Ik de kerk heb zien binnen treden, als zij op de verheerlijkte trap lopen', toen liet de Heer de trap neer in de wolken. En mensen, de sterfelijke mens is in staat de foto's van de trap van de hemel te maken. Nu, dat is heel duidelijk, dat de Messias komt, en heel spoedig komt. Dat betekent dat er geen tijd meer is. Er is geen tijd meer. Dit is de tijd om u gereed te maken voor de komst van de Messias. Echter, in dit gesprek, geliefde mensen noemde Ik de grote bezoeken, de grote openbaringen, die de Heer nu voor deze generatie toegankelijk heeft gemaakt, aan alle volken der aarde, over deze Dienaar, over Hij die met u spreekt. Nu is het heel groot, het is los gegaan, het is een grote opschudding van de aarde, waarbij ieder nu heeft begrepen dat de Heer nu Zijn hoofdrolspeler heeft neergelaten op de aarde, in gereedheid voor het volgende tijdperk.

Deze tekenen zijn heel duidelijk, in de harten en denkgeesten van de mensen die geven om de eeuwigheid, en dus om noodzaak tot rechtvaardigheid, de noodzaak tot heiligheid, voor berouw over zonden, en de afkeer van deze ongebreidelde zonden, die wij nu in de kerk zien, en wereldwijd, in de wereld. Echter, toen Ik wakker werd uit dit gesprek, vanaf waar Ik nu stond, waar de Heer net met Mij gesproken had. De Heere God, de Godheid, Jehova Jahwe. Toen Ik wakker werd was er 1 ding wat direct in Mijn gedachten kwam. Want de Stem zie 'Een getuige van het Licht'. Dus, toen wij weer vertrokken, waren wij getuige van het Licht van de Heer. Het Licht wat komt, voorbij aan de grote verdrukking. En dat herinnerde Mij al gauw, geliefde mensen, aan het boek Johannes hoofdstuk 1, verzen 6-9, waar Hij zegt 'Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.' En het is verbazingwekkend dat toen de stem van de Heere in dit gesprek vannacht, een paar uur geleden, zei 'Een getuige van het Licht'. Ik kan ook zien dat het met de hand getypt was, hand getypt in de duisternis, maar Ik kon de letters zien, schijnend en glanzend. 'Een Licht in de duisternis, het Licht in de duisternis', Ik kon Hem dit zien typen.

En het deed Mij zoveel denken aan dit Schriftgedeelte. Johannes hoofdstuk 1, Hij zegt 'Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. ' In vers 9 zegt Hij 'Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.' Dus het is heel krachtig. In de uitgebreide versie (Amplified Bible) haalt Hij Maleachi hoofdstuk 1 aan. Het licht, opdat allen er getuigen van zouden zijn, erin zouden vertrouwen, etc. (Amplified) En verderop spreekt Hij over Maleachi hoofdstuk 3, vers 1, geliefde mensen. Wat een immense tijd, waar de kerk zich in bevindt, op dit uur.

En lezen wij dat Maleachi 3 vers 1, daar zegt Hij 'Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen, die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt zegt de HEERE van de legermachten.' Dus dit is heel krachtig, omdat de Heer in dit gesprek van vanavond iets heel groots heeft geopenbaard. Nummer 1, Hij heeft geopenbaard dat het tijdperk van de duisternis op komst is. Ik heb het gezien. En het is gitzwarte duisternis, vreselijke duisternis. Nummer 2, Hij heeft geopenbaard dat dit tijdperk van het licht, wat wij hebben, spoedig ten einde komt. Dit betekent dat de kerk, die het licht der wereld is, op het punt staat weggenomen te worden van de aarde. En die plotselinge onderdompeling in de duisternis, was feitelijk de opname van de kerk. Die plotselinge onderdompeling, toen de Heer plotseling Zijn twee ontzagwekkende getuigen uit Openbaring 11 de gitzwarte duisternis in bracht, om de plicht te gaan vervullen, om het werk te gaan doen, dat was de opname. De verdwijning van het licht.

Want wij weten dat de kerk het licht der wereld is. En de kerk is het voertuig, de heilige verblijfplaats van de Heilige Geest, zoals we dit zien in het boek 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, we lezen vanaf vers 4 tot en met 7. We zien dat werkelijk Hij die de Persoon van de anti-Christus van openbaring weerhoudt, de heerschappij van duisternis, het tijdperk van het verderf, wij zien dat dit de Heilige Geest is. En wij weten dat de Heilige Geest alleen naar de kerk gezonden is. Strikt en alleen naar de kerk gezonden. Was beloofd aan de kerk en naar de kerk gezonden. En dan zegt Hij dat de kerk de heilige verblijfplaats is, het heilige voertuig, de heilige tempel, van de Heilige Geest. En Ik bedoel de Heilige Kerk. Ik bedoel de christenen, niet de christenen die in minirokjes lopen, strakke broeken, strakke rokken, als dezen die wij zien op de wereldwijde christelijke tv, die naakt zijn. Met korte jurkjes, en wat meer. Onzedelijkheid, valse profeten, valse apostelen. Ik heb het over het heilige overblijfsel van de Heer. Ik spreek over de mensen die kiezen voor rechtvaardigheid en totale heiligheid, en door de Heilige Geest in staat gesteld worden, om die rechtvaardigheid te bewaren, te midden van de omgeving, de stroom van intimidatie en aanval, van de hedendaagse verdorven wereld.

Die christenen die het overblijfsel zijn, die rechtvaardigheid nastreven en heiligheid, en deze verkiezen als levensstijl. Hun levens draaien om de eeuwigheid, de heerlijkheid van de behoudenis, de heerlijkheid van rechtvaardigheid en heiligheid. Zij zijn de tabernakel, de heilige tempel van de Heilige Geest, die weggenomen zullen worden. Want de Bijbel zegt, 'Zonder heiligheid zal niemand de Heere zien'. Hebreeen 12:14 eindigt op die manier. En dus, geliefde mensen, u moet begrijpen dat de Heer iets heel groots geopenbaard heeft. En daarom komt Ik diep in de nacht bij u, want Ik weet niet; Ik wilde het over laten gaan tot in de ochtend, maar toen zei Ik 'Nee'. Ik ken de dag en het uur niet, dus Ik moet nu bij ze komen. Zodat als het 5 minuten nadat Ik het verkondigt heb gebeurt zo zij het dan, en goed en wel. Zij zijn goed voorbereid, en goed geinformeerd. En er is een gezegde dat een goede waarschuwing, er 1 is die met raad komt. En wij kunnen zien dat deze waarschuwing van de Heer met raad is gekomen. En de raad van de Heer is dat heiligheid en rechtvaardigheid nu uw instrumenten zouden moeten zijn, van uw christelijke wandel. Deze zouden uw levensstijl moeten dragen. Deze zouden in het centrum moeten staan van uw christelijke levensstijl en levens, vandaag.

Jezus aannemen, ongeacht de religie. U moet Hem nu aannemen, en berouw over uw zonden tonen, en Jezus aannemen en wedergeboren zijn en u gereed maken voor de eeuwigheid in de hemel. Anders loopt u het binnen gaan mis. Dus, de Heer heeft geopenbaard dat deze op handen is, het plotselinge van de komst van de Messias, van de opname van de kerk, van de bijeen verzameling van de heiligen, voor een ontmoeting met de Heer, in de lucht. En het volgende is, dat het totaal ondraaglijk zal zijn, in de grote verdrukking. Het zal niet te verdragen zijn, dat is een volgend iets wat de Heer in dit gesprek van vannacht heeft geopenbaard. Dat ieder die de wijsheid heeft om het te begrijpen; mogen zij acht slaan op de raad van de Heer. De raad van Hij die deze dag gezien heeft, Hij met wie de Heere spreekt, is dat alstublieft bekeer u, en wijs zonden af, en jaag de rechtvaardigheid na, en wandel in absolute heiligheid. En de Heilige Geest zal u in staat stellen, om die heilige wandel voort te kunnen zetten. Zodat wanneer de dag komt, u zult voldoen aan de maatstaf van de hemel, en opgenomen zult worden in de veiligheid van de hemel. Waarom? Omdat de gitzwarte duisternis, het tijdperk van de duisternis en verderf wat komt, totaal onverdraaglijk is.

Omdat Hij die met u spreekt 1 van de grote hoofdpersonen is, de hoofdpersonen die betrokken zijn in dat tijdperk. En het zal verschrikkelijk zijn, en ongelooflijk, en onverdraaglijk. Ondenkbaar. Het is gewoon ondenkbaar dat iemand dit zou willen beleven. Dus, neem geen risico's, geliefde mensen. Zorg dat u zich gereed maakt. Nog eens, er is een gezegde dat een goede waarschuwing met raad komt. En deze waarschuwing is met raad gekomen. Een goede waarschuwing gaat samen met raad. Het andere wat de Heer heel groots geopenbaard heeft hier, is het verband tussen het boek Johannes hoofdstuk 1, verzen 6 als wij tot en met 9 lezen, en Maleachi hoofdstuk 1, en Maleachi hoofdstuk 4, verzen 4-5. Dat is wat de Heer hier met elkaar in verband gebracht heeft. Want wij weten dat Johannes kwam, en Hij sprak met Mij voor de troon van God. En toen kwam Hij en verdween in Mij. En toen, vanaf dat moment, nadat de boodschap gegeven was, begon Ik de wereld in te gaan.

Naar de uithoeken van de wereld, naar de vier einden der aarde, waarschuwend en oproepende tot bekering. Bekeer u, en keer u af van de zonde. Bekeer u en bereid de weg voor de komst van de Messias. Wees heilig, maak nu uw wegen recht, want Ik heb de komst van de Messias gezien. De Koning komt. Dus, de Heer heeft dat op heel verbazende wijze bevestigd. Want de Heer sprak vannacht en zei 'Een getuige van het licht', 'Een getuige van het licht'. En zeker, toen wij voortgingen door de grote duisternis - Ik geef geen details, dit is een verborgen gesprek, er is zoveel wat Ik verborgen heb gehouden. Het is immens, met zoveel kracht en autoriteit, en macht, en de vernietiging van steden, de ene na de andere. En de vijand najagende. Het was letterlijk een jacht. Jagend, in verhitte jacht op de vijand. Het was een vreselijk tijd.
Nu weet Ik het, nu heb Ik de kennis, dat er de grotere macht zal zijn van de twee getuigen. Dus er zal een grote jacht zijn, en een heftig gevecht. Want het was letterlijk jagen en zoeken. De vijand najagen om met de vijand te botsen. En dus wij zien heel duidelijk; aan het einde toen zag Ik, zagen wij licht aan de horizon. Dat is als de Messias terugkomt, met de opgenomen heiligen. En dat is het boek Openbaring, hoofdstuk 19. Dat zien wij in het boek Openbaring hoofdstuk 19, vanaf vers 14. Openbaring 19, vanaf 14. En Ik lees het hier, geliefde mensen. Dit is wat Hij zegt, vanaf vers 14; Openbaring 19. En Hij zegt; we zouden vanaf vers 11 kunnen lezen. Vers 11; Hij zegt 'En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God.' Wij weten allemaal dat dit de Messias is. 

'En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden' dat is vers 14. Dat zijn de opgenomen heiligen. 'En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.' Dat is hetzelfde fijne linnen, smetteloos en blinkend wat wij zien in vers 8, in hetzelfde hoofdstuk, hetzelfde Openbaring 19. Dus als u dit nu gereed maakt, heeft dit eeuwigheidswaarde. Eeuwige gevolgen in uw leven. 'En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij  zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag één engel staan,' dus dit is een enorme openbaring, geliefde mensen. Want dit is het licht wat Ik zag. Dit is het licht wat de twee getuigen zagen, vanuit het tijdperk van de grote verdrukking, toen kwam aan de horizon het licht. Dit licht, dit is het Licht. Dit Licht is de Messias die terugkeert met de opgenomen heiligen.

En het zal een enorme verbazende tijd zijn, want Hij zal de vijanden van God neerhalen, en Hij zal nu regeren, Hij zal de vijand binden en nu in het 1000 jarige vrederijk regeren. Christus heerschappij, de heerschappij van de Messias. En in die tijd zullen we twee soorten mensen op de aarde hebben. Er zullen christenen zijn, die heilig waren, die voor heiligheid kozen ongeacht de vervuilde wereld, en die naar de hemel gingen en met Hem terugkeerden, in vers 14. En zij zullen onsterfelijke lichamen hebben. En dan zullen er diegenen zijn die op de aarde zijn, over wie zij zullen regeren, die sterfelijke lichamen hebben. Er zullen twee soorten mensen op de aarde zijn. En de Messias Zelf zal op de aarde zijn. Hier regerend en heersend. Dus, geliefde mensen, de Heer heeft in grote termen gesproken. Hij heeft groot gesproken, richting deze dag die komt zal Ik een grotere openbaring en begrip geven over wat de Heer gesproken heeft.

Maar de Heer heeft diepgaand gesproken, dieper, over de komst van de Messias. En de boodschap aan dit tijdperk, aan deze generatie, is helder: Bereid de weg voor de komst van de Messias. Blijf weg, wees niet betrokken, in de grote verdrukking. Het zal compleet onvoorstelbaar, ondenkbaar zijn om achter te blijven. Onverdraaglijk. En de Heer heeft heel erg ernstig geopenbaard, dat Hij die met u spreekt de Ene is wiens stem in de wildernis roept. Want Hij zei 'Een getuige van het Licht' De stem van een die roept in de woestijn, die wij in Jesaja hoofdstuk 40:3 zien. 'Bereid de weg voor de Heere' Keer u af van de zonde, maai de bergen in uw harten omver. Breng deze naar omlaag. Duw ze omver. En vul de valleien van onzedelijkheid, van zonden, die in uw harten zijn, en bereid een vlakke grond, rechte grond voor de Heere, een perfecte weg voor de Heer in uw harten. Opdat u opgenomen zult worden in de veiligheid van de hemel.

En Hij heeft het nu heel duidelijk gemaakt, in dit enorme begrip. En dit keer heeft Hij het letterlijk verbonden - de gebeurtenissen die plaatsvonden aan de rivier de Jordaan, bij de doop van de Messias aan de gebeurtenissen die plaatsvonden in het Buhungu stadion, op 1 januari het jaar 2009. Nu heeft Hij dat verband gelegd, opdat mensen het zullen begrijpen. Want Hij zei 'Een getuige van het Licht', terwijl zij de duisternis door ploegden, steden vielen om, de plicht van God doende, opdrachten van de Heer volbrengende, het kwaad bevechtende, en tegen de zonde getuigende. En de volken vertellende, dat alleen de Messias het waard is om aanbeden te worden. Dat de anti-Christus vals is, dat hij een leugenaar is. De volken vertellende dat de valse profeet vals is. De volken vertellende dat alleen de Messias die komt, Koning is. Dat alleen de Messias autoriteit heeft, alleen Hij is Heer. Hij is de Koning der koningen, de Heere der heeren. Dit zeggende in de grote verdrukking, in botsing met, en de vijand verpletterend.

De Messias komt, geliefde mensen. En als wij de Bijbel lezen, dit is een geweldige tijd. Vandaag overdag zal Ik hier mee openheid over geven. Want wij zien heel duidelijk dat toen de Egyptische koning, toen de farao de twee dromen zag; de vette koeien, en de magere koeien. En hij zag de vette aren, en de dunne aren. Toen hij de twee dromen zag was het verbazingwekkend dat de magiers de droom niet konden verklaren, behalve nu Jozef die de Geest van de Heer had. En toen Jozef, die de Geest van de Heer had aan de koning geopenbaard werd, ontdekte hij wat ervoor zorgde dat de magiers de dromen niet konden verklaren. Dit kwam omdat er op een bepaald moment 14 koeien waren, 7 vette, en 7 heel bonestakerig en verdorven. De tweede droom, daar waren er op een bepaald moment de vette aren, en de dunne aren, verzengde aren. Dat was het wat maakte dat de rest het niet begreep. En toen, de interpretatie van de droom van de Heer, was dat de zeven jaren hongersnood samen bestaan, naast elkaar, met de zeven jaren van goede gewassen. Goede oogst, super overvloedig. Deze bestaan samen met de 7 jaren hongersnood. Dit betekent dat deze 14 jaar vermengd zijn.

De 7 vette koeien, en de 7 dunne, zij bestaan samen. Dus we hebben de verdubbeling, geliefde mensen. En dan zegt de Bijbel heel duidelijk. De interpretatie die van de Heer kwam, is dat toen de 7 goede jaren van overvloed begonnen, was de hongersnood er al, de honger begon te bijten. Dus, de mensen begonnen 1 vijfde op te slaan van de productie. Zij begonnen zich te gedragen, alsof zij de hongersnood hadden. En zij begonnen reserves aan te leggen. Reserves, in voorbereiding op de komende hongersnood. In voorbereiding op de moeilijke tijd die komen zou, voor de verdrukking die voor lag. En de Heer gebruikte dit om Egypte voor te bereiden, en dit is wat Egypte redde.
En de Heer zegt hier vandaag hetzelfde. Hij zegt, nummer 1, dat u moet begrijpen dat Hij op wie de Geest van God was, op de Ene die gekozen en geeerd werd door Egypte, om het volk te kunnen aansturen, opdat zij de verdrukking die komt niet hoeven door te maken, te lijden. En de Heer zegt eer Hem die de verdrukking die voor ligt ziet. Nummer 2, wij zien heel duidelijk, geliefde mensen, dat het eerste stel van super overvloed, en het tweede stel van droogte, hongersnood, bestonden naast elkaar. En zij begonnen reserves aan te leggen. Het betekent dat de voorbereiding direct begon toen de genade er nog was. Zodat toen de verdrukking verscheen, zij die zich goed gereed gemaakt hadden, de verdrukking niet hoefden door te maken. Dat is de boodschap vandaag.

De Heer heeft Mij de twee tijdperken getoond. Hij heeft Mij het licht getoond, en toonde Mij ook de duisternis. De Heer heeft Mij feitelijk een heel grote openbaring getoond, een heel grote openbaring, en droom, voor deze generatie. Een heel grote boodschap voor deze generatie, voor dit uur. Hij heeft Mij beiden getoond: als de genade beschikbaar is, en als er de enorme verdrukking is, en duisternis. En ieder die Christus probeert te aanbidden zal letterlijk onthoofd worden. En nu kunt u zich voorstellen waarom er enorme strijd zal zijn tussen Mij en de andere krachten, in die tijd. Tussen de twee getuigen en de andere hoofdpersonen, van de andere kant. Een enorme verscheurende strijd, omdat christenen worden afgeslacht. En de Heer zal Zijn twee getuigen sturen om Christus te verdedigen, om bitter te strijden, heel bitter te vechten. Maar de christenen zullen niet te verdedigen zijn, zij zullen afgeslacht moeten worden.

Dus, dit is een enorm gesprek. Hij zegt dat de 7 jaren van goede oogst, van overvloed, samen bestonden met de jaren van hongersnood. De Heer zegt in essentie dat het genadetijdperk - het uur is gekomen waarin het genadetijdperk zich nu overlapt heeft met de verdrukking, geestelijk gesproken. Wat bedoel Ik daarmee? Omdat de personen, de twee hoofdpersonen die gekomen zijn om fysiek plicht te vervullen in de verdrukking, zijn ook in het genadetijdperk, voordat deze eindigt, de kerk gereed makende. Zoals u kunt zien verkondigen Zij twee boodschappen. Zij verkondigen de komst van de Messias, en het binnentreden van de kerk, en zij kondigen ook het volgende tijdperk aan. De grote strijd daar, zal steden omver werpen en vechten met de duivel. Dus het is of de twee tijdperken elkaar overlappen, dus de wijze christenen zijn zij die zich gereed maken voor de opname, alsof de verdrukking in de volgende minuut zal gebeuren, de volgende seconde. Zij die het voelen, die voelen alsof, kijk, ieder moment nu vertrekt de kerk. Die zich gereed maken of het voorbij is.

Ik heb de twee tijdperken vannacht gezien. Hij heeft groot gesproken. En de Stem zei 'Een getuige van het licht'. En de Stem sprak weer, toen Zij steden omver wierpen. Toen God, de Godheid sprak zei Hij 'Zij vernietigen en verwoesten de aarde', in het proces van het gevecht met de duivel, en het vechten tegen de zonde, en tegen de verdorvenheid vechtend. En het kwaad bevechtende, en de duisternis bevechtende, en alles wat van de anti-Christus is bevechtende. Zij komen om Christus te verdedigen, totdat Christus aan de horizon verschijnt. Dus er zijn de beide tijdperken, geliefde mensen. De Heer heeft op schokkende wijze gesproken. Mogen zij die oren hebben luisteren. Ik zal tijd hebben morgen om verder openheid te geven over dit gesprek. De Messias komt, Ik heb de kerk de verheerlijkte trap zien betreden, en de Deur met de wolk opende. Zij traden de hemel binnen, geliefde mensen. Toda, toda, toda chaverim. Shalom, shalom boker tov.'