16/04/2018 - De komst van de Messias & Eindtijd gebeurtenissen

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
´De Heere Jehova sprak met Mij deze afgelopen nacht, geliefde mensen. Dierbare mensen, dierbare heiligen die wereldwijd luisteren, vanuit allemaal diverse plekken. De Heere Jehova sprak nogal diepgaand met Mij, op zeer, zeer diepe wijze, deze afgelopen nacht. En dat is het gesprek wat Ik met u wil delen vandaag. De Heere God, de Almachtige. De God van onze Heere Jezus Christus, Hij heeft met Mij gesproken. Deze afgelopen nacht sprak Hij met Mij op zeer, zeer enorme wijze, over de komst van de Messias en de eind-gebeurtenissen.

Deze nacht bracht de Heere Jehova Mij heel erg dichtbij; Hij bracht heel dichtbij, en Hij nam Mij tot heel dichtbij mee, bij de twee beesten. De twee beesten die door de vijand, door satan aangesteld zullen worden, om de aanbidding op aarde te vervuilen. En Hij bracht Mij heel dichtbij hen. Voor het eerst was Ik heel dichtbij ze. En zij lagen, dit keer lagen zij daar. Zij alle twee. Reusachtig. Reusachtig. Het gezicht wat zij hebben is feitelijk het gezicht van een leeuw. Dat is het grotere gezicht, de grotere kop. Maar zij hebben ook andere hoofden. Het luipaard, enzovoort. En zij lagen daar. Dus Ik zag ze daar liggen. De twee beesten. Ik zag dat zij honger hadden. Het betekent dat zij werkelijk verslindend zullen zijn, als de tijd daar is.

Zij zijn hongerig om te gaan. Zij zijn woest en tierend, om erop uit te gaan. Maar zij lagen daar. Zij waren echt tot Mijn beschikking. Als Ik een wapen gehad zou hebben dan had Ik ze kunnen verpletteren. op dat moment, als de Heer dit had gewild. Maar Ik zag ze. Twee leeuwen. Zij zijn niet als uw gebruikelijke leeuwen. Zij zijn langer en groter. Langer en groter. Waarschijnlijk hebben wij het over 5, rond de 3 meter of zo. Drie tot vier meter. Misschien 3 tot 4 meter, of 5. Langer en reusachtig. En toen toonde de Heer Mij voor hen; deze twee immense beesten die hoofdrolspelers zullen zijn, zij zullen spelers zijn in de verdrukking en de grote verdrukking. Ik heb het eerder gezegd. Ik heb voor u gelezen, toen de Heer Mij de eerste keer het visioen gaf. Eerste, tweede en een derde keer, het visioen van het beest wat opkomt uit de zee.

Als de draak het beest uit de zee roept. Het beest wat zeven hoofden heeft. De ene die met veel godslastering komt, godslasterlijke woorden. En heeft diademen, weet u. En toen sprak Ik ook over het andere beest, wat uit de aarde opkwam. De dag dat de Heer ze Mij liet zien. Een paar keer nu. En dan, meest recentelijk, toen de twee samen liepen, en de één volgde de ander. De twee, de één die het  andere volgt is degene die zich naar Mij keert en whaaaah doet, en Mij zijn tanden liet zien. Dit betekent dat dit het ene is wat Ik als eerste zal aanvallen. Het zal Mij eerst aanvallen, en wij zullen elkaar aanvallen. De ene die scherpe tanden laat zien, het tweede. Het eerste; de manier waarop de Heer hen in dat immense visioen opstelde, is op zo een manier dat er één voorop liep; de ander volgde.

En dat is heel duidelijk. De Heer zegt dat die voorop is het beest is wat uit de zee opkomt, het beest wat een hoofdwond, met een fatale wond had maar tot leven komt. Het ene wat kracht en de autoriteit en de troon van de duivel, satan, de draak krijgt. De draak, om de macht van de draak uit te oefenen, het plan van de draak. En het ene wat volgt, de Heer zei in essentie dat het ene wat volgt de ene is die daarna komt. Dat houdt in, de valse profeet, die zal proberen na te doen, na te bootsen en zal proberen te imiteren wat Hij die met u spreekt nu doet. Vuur vanuit de hemel roepen, immense autoriteit over het universum verklaren, de zon. En alles.
 
Dus, Ik begreep dat de eerste aanval zal komen van de valse profeet, voordat dan de strijd losbarst met de anti-christus. En dus, dit is een immense tijd in de geschiedenis van de kerk. Dit is een heel grote tijd in de geschiedenis van de kerk, geliefde mensen. Nog eens, deze afgelopen nacht bracht de Heer Mij tenslotte heel, heel erg dichtbij, dichtbij de twee beesten die worden ingebracht, macht gegeven worden door de draak, de duivel zelf, satan, de oude slang. En Ik zag ze daar liggen. Zij zijn reusachtig. Zij zijn leeuwen, als leeuwen, want de grotere kop is de leeuwenkop. En zij hebben nog andere koppen. Zij lagen daar. En zoals zij daar lagen, waren zij langer. Zij zijn niet uw gewone leeuw. Ze zijn ongeveer 3 of 4 meter lang, en reusachtig. Maar Ik kon zie dat zij hongerig waren, toen zij lagen. Want je kon zien dat hun buik in gezakt was. Dus dat betekent dat zij woest zijn en razend om te verslinden. Zij hebben honger, om te verslinden. De boodschap is duidelijk.
 
En dus, geliefde mensen, waarom heeft de Heer Mij nu heel dichtbij hen gebracht? Heel dicht bij ze. Wat betekent dat de ontmoeting nabij is. De ontmoeting is nabij. En nu, op dit uur, kan Ik zien dat ook de twee getuigen in gesprek zijn. Zij spreken, en de Heer spreekt met hen, en zij spreken ook bij stem met elkaar. Dus er ligt een vreselijk tijd hier voor ons. En nu is de trap neergelaten, voor het binnen treden in de hemel. En Ik sprak heel duidelijk tegen u, dat de Heer bepaalde beloften deed aan de kerk, dat zij de grote verdrukking niet zal doormaken. Alstublieft, zij zal de grote verdrukking niet doormaken, dat zeg Ik u. Waarom? Want Hij beloofde haar te redden, uit de toorn die op komst is.

En Hij deed ook beloften, zoals we deze zagen in Jesaja 26, toen Hij de kerk beloofde haar in veiligheid te brengen, om haar te verbergen. Hij zei, treed uw kamers binnen, de kamers uit Johannes hoofdstuk 14 die Jezus gereed ging maken ´In Mijn Vaders huis zijn vele woningen, Ik ga daarheen om voor u een plaats gereed te maken´. Jesaja ziet de kerk de veiligheid binnen gaan van de hemel, en de deur dichtgaan. En de Heer zegt ´Treed uw kamers binnen, sluit de deur achter voor een klein ogenblik, totdat Zijn gramschap over is´. En kijk dan naar Openbaring 19, vanaf vers 11. In vers 14 komt Jezus terug bij hen. De Messias komt terug met hen, met hen, naar Jeruzalem. Met hun. Zij die het fijne linnen dragen, smetteloos en blinkend. De verheerlijkte kerk die wij in Openbaring 19 zien, vers 8. Maar wij zien nu in vers 14 komen zij terug met de Messias. Het eeuwige kleed der gerechtigheid, wat zij dragen.

En dus, de Heere zegt dat de trap neergelaten is. Hij zou de verheerlijkte trap niet vanuit de hemel neergelaten hebben, de verheerlijkte trap van de hemel in de wolken boven de aarde, in de lucht boven de aarde, als het niet de tijd zou zijn voor de kerk om erop te klimmen en te vertrekken. Dus, heel spoedig zal de kerk vertrekken. Want vandaag trok Hij Mij heel erg dicht naar de beesten toe. Zij zijn heel reusachtig. Zij zijn niet zomaar beesten, zij zijn heel reusachtig. Maar je kan zien dat Hij die met u spreekt immense autoriteit heeft, in dit visioen. Dermate, dat als de Heer had gewild dat Hij hen zouden verpletteren, dan had Hij ze daar vernietigd.

Maar de profetie moet vervuld worden, de Bijbel moet vervuld worden. Daarom kon Ik ze niet aanvallen, toen zij daar vandaag lagen. En Ik zei dat nu het gesprek tussen de Twee die verdubbeld zijn, nu meer verfijnd en scherper is. Er is een heel regelmatig gesprek, nu spreken Zij bij stem met elkaar. Dat betekent dat dingen nu aangetrokken worden en verscherpt. De kerk zal opgenomen worden het Koninkrijk der heerlijkheid in om het tweede deel van het visioen van 15 januari 2017 te vervullen, toen Ik de kerk over die trap zag lopen, via deze trap naar boven zag lopen. En hun voeten waren verheerlijkt toen zij op de verheerlijkte trap stapten. En de verheerlijkte trap glansde door de wolk heen. De immense wolk die opende, en Hij zorgde dat Ik daar stond.

En door Mijn linker hand op te heffen riep Ik hen, riep Ik hen. En in dat visioen was Ik zo reusachtig. Ik was zo enorm groot. Ik was heel groot, Ik was in de lucht. Maar Ik trok hen, Ik riep hen, ´kom naar boven, kom naar boven´, en Ik keek ook naar zij die binnengingen, in de rij van zij die kwamen. En later zei Hij, dat dit beveiligen was. Hen bewakend om de veiligheid van de hemel binnen te gaan. Hen een veilig vertrek gevende, uit dit strijdtoneel, van de oorlog die heel vuil gaat worden, zoals alle mensen dit nu weten. Kijk naar de strijdformatie, ook naar wat zij doen, Zij die verdubbeld wandelen. Dan kunt u weten dat wat er voor ons ligt heel wreed heel hard gaat worden. Ook de Schrift heeft die profetie al gesproken.

Mogen zij die oren hebben, zich gereed maken voor de komst van de Messias. Alstublieft, als er iets is wat u ervan weerhoudt om heilig en rechtvaardig te worden, dan kunt u het nu neerhalen, u kunt het nu omver werpen. En de rechtvaardigheid van de Heer kiezen, en u gereed beginnen te maken voor de grote finale: het grote Koninkrijk van God de Almachtige. En Ik heb meerdere malen gezegd dat de spelletjes van deze wereld, en de genoegens van deze wereld de mensheid hebben misleid. Zij vertellen u dat de Messias nog niet komt. Zij zeggen u ´nee, maak u geen zorgen; de pleziertjes van deze wereld.

Echter, zij die wedergeboren zijn, zij weten dat de Messias komt op een uur wat onverwacht is, abrupt en plotseling. Dus u moet altijd alert zijn, en gereed. En uw gereedheid is het kleed der gerechtigheid, waarvan wij zien dat de Heer het de kerk gegeven heeft. In het boek Genesis hoofdstuk 3, vers 21, toen Hij het dier slachtte. Toen Hij zei dat het loon der zonde de dood is, en de dood nog niet was voorgevallen in de wereld. En toen de mens viel, was de eerste dood ooit, toen de wereld net geschapen was, de eerste dood - toen slachtte God een lam en nam diens huid en bedekte de gevallen mens ermee. En dat voorspelde, dat was de profetie die van de Messias sprak, Die geslacht werd bij de grondlegging van de aarde, de Ene die nu geslacht zou worden om de kerk nu het kleed der gerechtigheid te geven wat wij bejubeld zien in het boek Openbaring hoofdstuk 19, vers 8. Fijn linnen, vers 6-9. Fijn linnen smetteloos en blinkend werd haar gegeven zich mee te kleden, en zij trad het Bruiloft binnen, het Bruiloftsmaal van het Lam.

Het kleed waarvan wij zien dat de Heer het maakt bij de eerste dood. De eerste dood was een lam, een lam van God, was de Messias, bij de schepping. Genesis 3:21. En dat was de inhuldiging, de bevestiging van het bloedoffer. Het bloedoffer werd voor het eerst officieel, geïnstitutionaliseerd. Het bloedoffer werd officieel, van het verbond, het bloedverbond, voor de eerste keer. In Genesis 3:21, toen Adam en Eva gevallen waren. Toen probeerden zij zichzelf te bedekken met bladeren, die niet helpen, door middel van een menselijke poging. Maar nu kijken wij nu naar de kerk van vandaag dan zien wij dat men nog steeds menselijke pogingen doet, om zichzelf te bedekken, de schaamte. Kijk naar de kerk die wij op de wereldwijde christelijke tv zien. Kijk naar de naaktheid, kijk naar de predikers in korte jurkjes. En mensen zitten daar beneden, te kijken naar hun naaktheid.

En dan vraag je je af welke Bijbel lezen deze mensen? Welke God aanbidden zij, deze mensen? Mijn Bijbel zegt dat God van Israël heilig is. Dus wees heilig, want Ik ben heilig. Dus deze schaamtevolle kerk, van deze eeuw, doet menselijke pogingen om zichzelf te bedekken met bladeren en bladeren. Maar wij zien in Genesis dat de Heer zegt, dat dit niet voldoende is. ´Ik ben Degene die voorziet in afdoende bedekking´ het offer wat acceptabel is voor het koninkrijk van God, voor Mijn Koninkrijk der hemelen. En Hij slacht het lam in Genesis 3:21, en Hij kleedt hen, Hij bedekt hen. Dan kan Hij hen ontmoeten, ziet u dat nu? Vanaf dan kan Hij nu met hun spreken. Dan kan Hij hen een route geven.

Maar dat is wat wij zien in Jesaja 53. De Messias gaf Zijn leven aan het Kruis, om ons het verheerlijkte kleed der gerechtigheid te geven. Dat geeft ons nu de erfenis, geeft ons het recht, bonafide. Wij worden bonafide hemelbewoners, als wij het kleed der gerechtigheid dragen. Geen wonder dat nu de trap uitgerold, deze is nu neergelaten, zodat de rechtvaardige kerk nu binnen kan treden, voordat deze twee beesten nu de aanbidding vreselijk gaan verslinden. En voordat Hij die met u spreekt uit zal gaan en met hen de strijd zal aangaan, in een titanisch gevecht wat u niet wilt meemaken, waarbij het universum zal schudden, wanneer de zon zal verduisteren en geschud zal worden, op vele manieren en grote toestanden, zegt Hij ´Draag het kleed der gerechtigheid´, de hemelen zijn nog open, alstublieft ga de eeuwigheid binnen. De trap is voor u neergelaten.
 
Er is geen generatie die ooit zo met de paplepel is gevoed, zoals deze. Het is alsof de Heer u smeekt om binnen te gaan in de eeuwigheid. De dag waarvan Hij zegt dat deze als een dief komt. Kijken wij naar het boek Openbaring 16:15, als een dief komt Hij. Kijken wij naar het boek 1 Korinthe 15, vers 50-56, daar zegt Hij ´in een flits, in een oogwenk´. Het is een dag die geheim is. Mattheus 24:36 en verder daar zegt Hij ´niemand kent de dag en het uur´ Maar nu geeft Hij u al een clou. Hij laat de trap naar beneden, en Hij stuurt een boodschapper die deze profeteert, 15 januari 2017. Dan gebeurt het op 11 maart 2018. Hij voedt de kerk met de paplepel. Hij zegt treed nu alstublieft binnen.
 
Maak u nu gereed. Het doet er niet toe of u een chirurg bent, u bent een politicus; u bent een leraar, u bent een bankier. Het doet er niet toe. Neem nu de eeuwigheid aan. Neem alstublieft rechtvaardigheid aan. Rechtvaardigheid is nu de eeuwigheid, nu, nu, nu. Ja, dat is het nu.

Toda toda. De Messias komt, geliefde mensen. Shalom.´