08/04/2018 - De Amerikaanse vlag aan stukken

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
´Wel, Jehova heeft met Mij gesproken. Jehova, de Heere aller legermachten, de Heere der heren, en de Koning aller koningen. Jehova Jahwe. Jehova Elohim, de Heere God. Adonai, Hij heeft met Mij gesproken deze afgelopen nacht. Diverse gesprekken tot een aantal uur geleden. Tot ongeveer twee uur geleden. Maar Ik zie de vlag van de VS, Ik zie de vlag van de VS, en Ik zie dat deze versneden is, in kleine, kleine repen. Deze was behoorlijk kapot. Ik zag dat iemand een vlag van de VS omhoog hield, maar die aan stukken was, in kleine, kleine stroken, kleine, kleine stukjes. Iemand probeerde ermee heen en weer te zwaaien. Maar Ik zie dat de vlag van de VS aan repen is gesneden, in heel kleine stukjes.

En toen liep Ik op een aantal plekken, de Heer bracht Mij op een aantal plekken, waar de situatie niet zo goed was. Nadat Ik de vlag van de VS had gezien zag Ik nu mensen, en de Heer liet Mij weten dat het zondag was, en zij gingen naar de kerk. Maar de dingen waren niet goed, het was smerig. De kerk was heel smerig. Ik zie veel water, vies water. Maar Ik zie de vlag van de VS aan stukken, aan flarden, in heel kleine stukjes, in repen, en vies, en kapot. En dan laat de Heer Mij nu mensen zien die naar de kerk gaan. En één van de voorgangers zegt ´Dank u voor deze Schriftgedeelten, ik ga deze in de kerk voorlezen´. Maar er was veel water, Ik zie veel vies water in de kerken. De omstandigheden waren niet zo goed. Vies water, heel erg vies, heel smerig water, bijna als menselijke uitwerpselen, het was heel erg. Dus Ik keek of Ik daar kon lopen; het was heel erg.

Ja, Ik zie dit, Ik kon zien dat mensen uit de kerk kwamen. Ik wist dat het een zondag was. Maar dit was de staat van de kerk, de plek waar men aanbad. Dus, dit is wat de Heer Mij vannacht heeft laten zien, en met Mij over heeft gesproken. En dus, er is noodzaak voor de Verenigde Staten van Amerika om in berouw te gaan over zonden, de hele kerk in de Verenigde Staten moet zich bekeren, om te stoppen met de spelletjes die zij spelen. Zij doen alsof zij zich niet bewust zijn dat de Heer een boodschapper gezonden heeft, om hen de instructie van de hemel te prediken, de instructie van Jehova Jahwe, de instructie van de Eigenaar van de hemel, opdat zij hun manieren zullen wijzigen, en hun aanbidding zullen zuiveren, en terugkeren naar rechtvaardigheid en heiligheid.

Dus, zij doen alsof, maar zij allen zijn zich bewust nu, dat de twee boodschappers de volken nu toespreken. Zij moeten zich heel goed organiseren en de twee Getuigen van de Heer uitnodigen, opdat het land de Verenigde Staten van Amerika ook berouw zal gaan tonen over zonden, en terugkeren naar rechtvaardigheid, en heiligheid, en zich afkeren van naaktheid, onzedelijkheid, onzedelijke kleding. Alles wat onzedelijk is. De Bijbel spreekt heel duidelijk dat de seksueel onzedelijke, qua kleding of wat ook, het verheerlijkte Koninkrijk van God niet binnen treden.

Deze genade die zij misbuiken. Zij onderwijzen ´genade, genade´, die geen zonden ziet, een genade die immuun is voor de zonde, die niet sensitief is voor de zonde. Zij liegen dit land voor. We zien het overal in hun kerken, overal op de christelijke tv. Wij zien de kleding, wij zien de boodschappen die zij prediken. De Heere heeft deze afgelopen nacht met Mij gesproken over de Verenigde Staten van Amerika. Hij liet Mij de vlag van de VS zien, en de vlag van de VS was aan stukken. Deze was smerig, en aan flarden. Toen liet Hij Mij weten dat het een zondag was, dus Hij bracht Mij naar de kerken. En er was zoveel vuil. Water, veel water, zo smerig dat Ik er niet doorheen kon lopen. Zij kwamen uit de kerk, maar ze droegen kleding, de korte minirokken, de strakke broeken van de vrouwen, weet u. Hun decolleté laten ze zien. En toen liet de Heer Mij dit zien, in het Huis. De soort aanbidding; onzedelijk, weet u, en dansen, en aanbidding.

Dus de Heer roept het land de Verenigde Staten van Amerika op om rouw te bedrijven over de zonden, zich te bekeren in Christus Jezus, terug te keren naar de Heer. De Heer, Hij is heilig. En Hij roept ook op tot erkenning van het feit dat de twee Getuigen al prediken aan de volken. Zij zijn nu op weg naar Zweden. En als u niet zult gehoorzamen, zal het een tragedie zijn. Het zal een tragedie zijn. Niémand kan Hen negeren.

En daarna, een tweede gesprek wat vandaag plaatsvond, dit gebeurde wat later, na dit gesprek. De Heer kwam met Mij spreken over de net afgeronde Conferentie, die plaatsvond in Nakuru. Net afgerond. En toen liet Hij Mij Zijn twee getuigen op het altaar zien. Eén iets langer dan de Ander. En daarna vroeg de Stem, Hij zei ´Wie zijn Dezen die hier zijn?´ Dus, toen Ik keek, zag Ik ook de Derde. Dus de Heer wilde Mij de plek laten zien van de Derde, die gewoonlijk verschijnt. En de Derde stond daar waar de aanbidding was. Hij ging de hele tijd door over het altaar, want Ik zie Hem op diverse plekken. Ook nu Ik spreek. Maar Hij stond vooral daar waar het aanbiddingsteam was, bij die ingang van het altaar, op die positie bij het altaar. Dus daar stond Hij. Maar Hij ging ook rond, over het altaar. Hij wilde Mij laten zien waar de Derde stond.

Maar Hij liet Mij Zijn twee Getuigen zien, toen Zij voorgingen en de zonde vermaanden. En afvalligheid vermaanden, en rechtvaardigheid verklaarden. En deze generatie oproepende tot heiligheid, berouw en inkeer, en heiligheid, en de afwijzing van de zonde, en de nul-tolerantie voor zonden. En deze vernietiging te weigeren, teweeg gebracht door modernisme. Zij vermaanden deze generatie die zo afvallig is, die de wereld in hun behoudenis hebben gebracht. En zij spraken over de dagen van Henoch. Zij spraken over de dagen van Henoch. En daarna had Ik een volgend gesprek met de Heer.

En in dit volgende gesprek met de Heer liet Hij Mij de hand van de Heer zien, met de spijker er doorheen. Dus, de Heer roept deze generatie op om terug te keren naar het Kruis, en het Bloed van Jezus. Om terug te keren naar de verrichtingen van het Kruis. Hij die gekruisigd werd komt terug. Het Lam van God, het verheerlijkte Lam van God is heilig. Hij komt terug voor een heilige Bruid. Mogen alle volken zich bekeren, en terugkeren naar Jezus, en ervoor kiezen om heilig te leven. Rechtvaardigheid. En weigeren voorgelogen te worden door deze predikers van de goedkope genade uit de VS, en overal ter wereld. Diegenen die zeggen dat wij ons leven kunnen leiden zoals wij het willen, zolang de genade er is.

De Heer die de twee Getuigen heeft gezonden. Hij die de twee Getuigen gezonden heeft, Hij is heilig, en heeft de kerk instructie gegeven tot heiligheid, en de Heilige Geest is beschikbaar om de kerk te helpen. Laat niemand tegen u liegen, zo laat op de dag. Zorg dat uw manieren heilig zijn. De Geest van de Heer zal u altijd leiding geven in wat heilig is, wat rechtvaardig is en wat niet. Want het Koninkrijk der heerlijkheid is nabij. Het Koninkrijk der hemelen is nabij. Het Koninkrijk van God is op handen, geliefde mensen.

Leg uw leven niet bij een paar misleiders, en concepten, en stellingen. Maak betekenisvolle keuzes, over uw eeuwigheid. Wat ieder van u staat voor uzelf, alleen, voor het aangezicht van de Heer. Dus u zult niet zeggen: ´Maar mijn voorgangers, maar in de Verenigde Staten is dat ons niet verteld´ Dat zult u niet kunnen zeggen, dat zal geen excuus zijn. Laat iedere christen die geeft om zijn/haar eeuwigheid nu vastberaden keuzes maken. Resolute besluiten, en laat ze heilig zijn.

En dan laat de Heer Mij de spijker doorboorde hand van Christus Jezus, de Messias. In andere woorden: zeg deze mensen aan het Kruis te denken. Er is geen tijd meer, de tijd is op, de tijd is aan zijn eind. De kerk moet zich gereed maken om opgenomen te worden. Want het volgende tijdperk zal nogal bruut zijn. En dan laat Hij Mij ook de Derde zien, die verzegeld was. Niemand zag Hem. Maar Ik wist exact waar Hij stond.  En de Heer heeft vannacht met Mij gesproken, tot in detail, over hoe Hij terug kwam naar dezelfde plek, dit deel van het altaar wat naar het aanbiddingsteam leidt. Daar stond Hij. Maar Hij ging overal rond. Op een zeker moment leek het of je er velen van Hem zag, maar Hij ging zo snel voort. Toen de twee voorgingen bewoog Hij voort, alsof Hij Hen beveiligde.

Dus, bereid de weg, geliefde mensen. Dit zijn de schokkende dagen, de ontzagwekkende dagen waarover de Bijbel heeft gesproken. Dit zijn de immense dagen, geliefde mensen, waarin de landen zich gereed moeten maken voor de verheerlijkte komst van de Messias. Dit zijn krachtige dagen. De dagen waarin iemand het besluit kan nemen, en zich gereed maken, en de hemel binnen gaan. Wie moeite doet om zich gereed te maken, zal de eeuwigheid binnen treden. Dit zijn krachtige dagen, dit zijn dagen waarin u een besluit kunt nemen, en de eeuwigheid ingaan. Het boek Maleachi hoofdstuk 3 zegt. ´Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de Heere van de legermachten´. Nog eens. Ik lees het eerste deel van dit Schriftgedeelte. ´Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal.´ Geliefde mensen, dit Schriftgedeelte is vervuld in uw oren, vandaag. Shalom.´