04/04/2018 - De twee getuigen gereed voor de strijd

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
‘Amen. Wel, de Heere Jehova heeft met Mij gesproken. Jehova Elyon, de Heer de allerhoogste; Jehova Adonai, de Heere God. Geliefde mensen, deze afgelopen nacht – de Heere Jehova, Hij sprak met Mij. Er was hier een immens gesprek, waarbij Zijn twee Getuigen betrokken waren, die momenteel hier op aarde ingecheckt zijn, die ingecheckt hebben voor deze missie. En in dit gesprek – de Heere Jehova, de hele nacht; wat Hij deed is dat Hij Zijn twee Boodschappers toonde. Zij waren zeer reusachtig, absoluut heel erg reusachtig, schokkend reusachtig. Hij liet Hen nu zien in hun ware aard zien, en vorm. Heel, heel enorm groot. Ook Hij die met u spreekt, absoluut schokkend groot, van een omvang die angstaanjagend is.
 
En toen veranderde de Heer de handen van Zijn twee ontzagwekkende Getuigen, in dit uur. En tussen de vuist, helemaal tot vlakbij de elleboog; Hij maakte dat deel groter, en vergroot. En toen zei Hij dat Hij hen klaar maakt om oorlog te voeren, nadat de kerk opgenomen is. Nog eens, Hij maakt hun handen duidelijk groter. En ze groeiden groter. En Ik denk dat Ik ook wat haar zie, er groeide ook veel haar bij dat gedeelte. Vanaf de vuist helemaal tot aan de elleboog. Heel reusachtige handen. Maar deze waren duidelijk ongelooflijk reusachtig. Ook Hij die met u spreekt. En toen maakte Hij de handen heel erg groot. En Hij liet Mij weten dat Hij dit deed om hen gereed te maken voor een betekenisvolle strijd die gaat ontstaan, tegen de duivel. Een zware strijd zal ontstaan, tegen de vijand. En de vijand zal vernietigd moeten worden. Vele engelen van de vijand, de gevallen engelen, de duivel, de demonen zullen in die strijd vernietigd worden. Zij zullen verlies lijden, een groot verlies, ook als we doorgaan naar de grote verdrukking, die komt. Dat is wat de Heer Mij heeft laten zien.
 
En dit gesprek heeft Mij aan 15 januari herinnerd, het jaar 2017. In dat visioen, toen Hij Mij mee naar boven de lucht in nam, in dat visioen. Toen Hij Mij boven in de lucht bracht en Hij de trap van de hemel naar beneden liet, en toen Ik op een strategische plek stond terwijl Ik naar de kerk keek en Mijn linkerhand gebruikte om hen te wenken om de trap te beklimmen, en toen maakten zij een bocht naar rechts en toen betraden zij de trap. En de wolk opende, en de verheerlijkte kerk ging binnen. Hij herinnerde Mij aan dat gesprek. En dat in dat gesprek waar Hij Mij plaatste, werd Mijn rol publiekelijk gemaakt. Mijn rol was om de kerk te beveiligen. Dus in essentie leerde Ik vandaag dat Ik de kerk bewaakte, de kerk bewaakte, voor haar veiligheid zorgde, totdat zij binnen traden, alvorens bij deze tweede plicht voor de Heer te komen. Dus in die positie waar Ik was geplaatst kwamen zij van links, en maakten zij een bocht naar rechts. Hen met Mijn linkerhand wenkend om te komen. De Heer zei, dat Hij hen in essentie verdedigde, en zorgde voor hun veilige binnentreden, hun veilige doorgang, totdat zij de veiligheid van de hemel binnen gingen. En de hemel sluit, voordat het strijdtoneel uitbreekt.
 
Dus er is een enorme versnelling. Er is een heel enorm en onuitsprekelijk machtig machtig gesprek gaande nu, tussen God de Vader, de troon van God de Vader – God de Vader Zelf – Zijn troon en de aarde. En er is geen tijd meer. Dus, dit is het uur waarin het belangrijk is, waarin het belangrijk zal zijn dat de kerk heilig en rechtvaardig is. Ieder die geeft om zijn/haar eeuwigheid, mogen zij luisteren. Laat hen luisteren, en zich bekeren van alle zonde. Zich afkeren van onzedelijkheid, de zonde van liegen, seksuele zonde, dit voorspoedevangelie – de prediking van geld die de kerk beroofd heeft, die de autoriteit van de kerk afgestolen heeft, de erfenis van de kerk. Dit evangelie wat horizontaal is, en gericht is het welzijn, het hier en nu. Dus, Hij geeft de volken nu instructie, de mensen van de aarde, de kerk van Christus om zich in Christus Jezus te bekeren. Om Christus Jezus als Heer aan te nemen, en Jehova te aanbidden. En in heiligheid, absolute rechtvaardigheid, totale gehoorzaamheid. Want dit is het uur van herstel. Opdat zij de eeuwigheid binnen zullen treden. Wij staan op de drempel naar de eeuwigheid, op dit uur. En dit wordt een belangrijk moment, een kritieke tijd in het leven van de kerk, en het leven van deze aarde. Ik heb de verwoesting van deze aarde gezien. En Ik heb Hij die met u spreekt betekenisvol betrokken gezien bij de verwoesting van de aarde. En het is een enorm proces, het is een onuitsprekelijke, titanische ontmoeting. Het is een vernietiging waar u niet bij wilt zijn, u wilt het niet weten. Daarom preekt er niet over aan u.
 
Maar Mijn oproep aan u is: bereid alstublieft de weg, en ga de veiligheid van de hemel binnen, want de tijd loopt ten einde. Ik heb de Heer Zijn twee Dienaren heel reusachtig zien laten worden. Heel, heel gigantisch. En toen bekrachtigde Hij Hun handen deze afgelopen nacht. En heel reusachtige handen. Enorm groot. Astronomische grootte. En toen groeide het haar op de handen, helemaal klaar voor de strijd. Dit betekent: ‘Ik heb Hun armen nu getraind en gereed gemaakt voor de strijd’. Mogen zij die oren hebben zich gereed maken. De Messias komt. Dit is Hij over wie de profeet Maleachi sprak. En ook Zacharia de profeet sprak. Dit is Hij over wie er geschreven is in het boek Mattheus 11. Dit is Hij over wie Jesaja schreef, en zei. Voorwaar, Hij zou een boodschapper zenden, in dit uur, om de weg voor de Messias te bereiden. Om de kerk gereed te maken voor een veilig binnentreden, in de eeuwigheid, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heer komt.
 
Mogen zij die oren hebben nu simpelweg berouw tonen over hun zonden, en Christus aannemen. En Ik ga nu de hele aarde tot de Heere Jezus leiden. Wie Jezus dan ook nu wil aannemen, of ook zij die hun verbond willen vernieuwen. Dit is het uur. Zeg Mij na. Zeg, dierbare Heere Jezus, Ik heb Uw Woord gehoord over de verheerlijkte komst van de Messias. En vandaag geef ik mij over aan U. En erken de schoonheid, en de triomf, en de grootsheid van het verheerlijkte werk wat U voor Mij op Golgotha gedaan heeft. Toen U voor mijn zonden stierf en weer opstond. En vandaag ontvang ik U in mijn hart, als mijn Heer en redder. En ik heb berouw van al mijn zonden. En ik vraag U mij te vergeven Heere Jezus, en Mijn naam in het levensboek van het Lam van de hemel te bevestigen. En zalf mij met de Heilige Geest, opdat ik in absolute heiligheid zal wandelen, en rechtvaardigheid, en kies voor het Koninkrijk van God. Heer, help mij om in alles wat ik in mijn leven doe een eeuwig perspectief te hebben, en gericht ben op de eeuwigheid bij God in de hemel. En bevestig Uw Woord in mijn leven. En gebruik mij nu, in deze grote beweging van God, deze grote opwekking die de aarde overneemt, en de weg bereid voor de verheerlijkte komst van de Messias. Vandaag heb ik u aangenomen, Heere Jezus. En in de machtige naam van Jezus ben ik wedergeboren.
 
Nu, als u dat gebed opgezegd hebt, zorg dan dat u gedoopt bent in volledige onderdompeling, om alle gerechtigheden te vervullen. Maar nog eens, Ik heb de Heer deze afgelopen nacht Zijn twee Getuigen zien oprichten, Zijn twee Dienaren, de twee die voor de Heer van de hele aarde staan, de twee gezalfde Olijfbomen die voor de gouden kandelaar staan – dat is de Messias. En de Heer heeft hen groter gemaakt, en hun armen bekrachtigd voor de strijd. In essentie maakt Hij Hen gereed voor het tijdperk na de opname van de kerk, en de verzameling van de heiligen. Mogen zij die oren hebben luisteren. De Schrift is voor uw ogen vervuld, en in uw horen. Het Schriftgedeelte wat over de Boodschapper schrijft die zou komen en de kerk gereed maakt, en dan de tegenstander tegemoet zal gaan in het volgende tijdperk. Dus alstublieft, moge uw wijsheid u niet tekort schieten. Shalom. Toda. Toda raba. Toda toda’