27.03.2018 - De openbaring van de doornen en distels

Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio
 
Deel 1
´De Heere Jehova heeft met Mij gesproken deze afgelopen nacht. De Heer, Jehova, de Koning, Hamelech. De Melech, de grote grootse Koning van het hele universum, en van de hele schepping. Hij sprak deze nacht met Mij. En in dit gesprek bracht de Heer Mij naar de bijeenkomst, die in Nakuru komt. De machtige grootse internationale conferentie van voorgangers, en de brengers van het Evangelie, en allen. Het is een machtige voorgangersconferentie, internationale voorgangersconferentie, en zij die het Evangelie brengen, en alle andere mensen.

En in die bijeenkomst is er een moment waarop Ik sprak over het eerste oordeel van de Heer, dat gegeven werd vanwege de zonde, het oordeel wat Jehova sprak over de zonde. En hoe het bloed van Jezus kwam en de mens bevrijdde uit dat oordeel, en de mens nu weer toegang gaf tot het Koninkrijk van God, het verheerlijkte Koninkrijk van Jehova. En op dat punt, deze afgelopen nacht, legde de Heer de distels, de dorens op Mijn hand, Mijn linker profetische hand, toen Ik erover sprak.

En Hij zei ‘Kijk’, bij stem, ‘en denk aan de distels’, en Hij legde deze op Mijn linker profetische hand. En toen werd daarna Mijn linker Profetische hand heel verheerlijkt, super glorieus. Absoluut, enorm bedekt door de heerlijkheid van God. Zuiver, verheerlijkt. Het was een enorme, machtige, grootse nacht, geliefde mensen. Want continu, constant de heerlijkheid. En toen, later, terwijl Ik liep, toen bedekte Hij Mij met Zijn heerlijkheid. Dus Ik kon de heerlijkheid uit Mijn voeten zien stromen, Mijn handen, en dit allemaal.
Dit is een heel ongelooflijke tijd in de geschiedenis van de kerk. Dit is het uur waarop er een enorme invasie van de hemel is, op aarde. De Getuigen van de Heer wandelen hier. En de tijden waarin wij zijn, zijn krachtige tijden. Nog eens, de Heer sprak met Mij over de aankomende bijeenkomst in Nakuru. Dus, Ik weet niet; waarschijnlijk zegt de Heer, dat in dat uur, dat moment, als Ik het oordeel van God, de almachtige zal bespreken, dat over de zonde kwam, de vloek der zonde, en de vloek van de dood die door de zonde werd aangetrokken, dan zal Hij op dat moment de handen van Zijn Dienaar verheerlijken, en Zijn Dienaar verheerlijken. Ik weet niet of dat de betekenis is, maar in dat uur legt de Heer de distels in Mijn hand. En toen werd de linker Profetische hand super, super verheerlijkt, geliefde mensen. Immens verheerlijkt. Heel krachtig verheerlijkt.

Er ligt een enorme tijd, een ontzagwekkende tijd voor ons, nadat de kerk is opgenomen. Het lijkt erop dat alle hemelse gezanten en boden nu getraind worden voor het feit dat de kerk zich gereed moet maken en opgenomen wordt. En grote dingen zullen op de aarde gebeuren, daarna. Hele, hele grote dingen zullen gebeuren. Bijvoorbeeld: Ik lees nu het boek Openbaring hoofdstuk 8, vers 8. Wij zouden alles kunnen lezen. En Hij zegt, vanaf vers 7: ‘En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed.’ Dus er is een enorme tijd, een moeilijke tijd ligt er voor de kerk. En dus, Mijn boodschap een de kerk is, om haar voordeel te doen met het huidig gesprek tussen de hemel en de kerk, tussen de hemel en de aarde: de heerlijkheid van de Heer, het bezoek van de heerlijkheid van de Heer.

En nu zien wij dat Hij afgelopen nacht zei dat Hij Zijn Dienaar weer gaat verheerlijken. Ik zie Mijn Linker profetische hand helemaal verheerlijkt, door Jehova Jahweh, de Heere Jahweh Zelf. En dit is een prachtige tijd, waar de kerk haar voordeel mee zou moeten doen. Want Ik heb net een Schriftgedeelte gelezen, uit Openbaring hoofdstuk 8, wat ons zegt, dat wat er komt, slecht is. Wat er komt is kwaadaardig. Het is afschuwelijk. Want Hij zegt dat op een bepaald moment de zee getroffen zal worden met bloed. En op een bepaald punt zal een derde van de zeeën opdrogen. Op een zeker moment zal een derde van al het groene gras en de bomen verbrand worden en dor worden. Op een bepaald moment zal er een strijd plaatsvinden, zo erg dat de bergen zich zullen verplaatsen, zullen afdrijven, in de zee geworpen worden.

Dus, laten wij de weg bereiden, voor de komst van de Messias. De verheerlijkte trap die Ik profeteerde op 15 januari in het jaar 2017 zijn nu hier boven de lucht, boven de aarde, wachtende op de kerk, om de eeuwigheid binnen te komen, om het Koninkrijk der heerlijkheid binnen te lopen. En bedenk u, als u niet over die trap zult lopen, om de hemel binnen te gaan, dat het betekent dat u naar de hel zult gaan. Dus daarom is dit een echt beslissende tijd. Dit is een moment van besluiten, voor iedere christelijk gelovige op de aarde. De hemel is meer werkelijkheid geworden dan ooit tevoren. Nu hebben de ogen van de volken de trap van de hemel aanschouwd. De verheerlijkte trap waar Ik over sprak.

Er is geen excuus, voor wie dan ook, om de hemel mis te lopen. Dit is nu een groot voordeel, een voordeel wat u als de kerk heeft, als gelovigen, opdat u zich nu gereed zult maken en binnen gaat. Want uw ogen, uw ogen hebben nu de verheerlijkte trap van de hemel gezien, de verheerlijkte trap van God. De trap der eeuwigheid. De trap van de gezegenden, de uitverkorenen van God. Zodat, als zij daar lopen, met hun verheerlijkte voeten, op de verheerlijkte trap, zij nu eeuwig feest met God zullen hebben, God in de hemel zullen aanbidden. De werkelijkheid, het doel waarvoor het Evangelie kwam, zal nu behaald zijn in hun leven.

Echter, te sluimeren en niet binnen te gaan zou een grote fout zijn, want we kunnen zien dat de Heer Zijn arm echt heeft uitgereikt. Hij heeft Zijn hand aangereikt om de kerk te helpen, om haar te helpen. Hij heeft alles en wat ook gedaan om deze generatie te helpen de eeuwigheid in de hemel binnen te doen gaan. De Heer is erop uit dat Jezus zal winnen in uw leven. Dus, geliefde mensen, kies voor rechtvaardigheid in dit uur. En zoals Ik zei, doe uw voordeel met iedere situatie waarin deze twee Boodschappers betrokken zijn. Als het een conferentie is, die zijn houden, zorg alstublieft dat u daar bent. Zodat u iedere raad meekrijgt, die Zij u zullen geven. Want dit is het uur om de kerk gereed te maken.

Nadat dit tijdperk voorbij is, zult u spijt hebben, zult u wenen, en het zal te laat zijn. Want de Bijbel zegt, in een flits, in een oogwenk, op de laatste bazuin. Dus het zal onaangekondigd zijn. De aankondiging is nu, hier. Nog eens, deze afgelopen nacht liet de Heer Mij de aankomende bijeenkomst in Nakuru zien. En in dat gesprek, het was een ontmoeting die de hele nacht doorging, een gesprek wat de hele nacht duurde, over de bijeenkomst, sprak Ik op een bepaald moment over de eerste vloek die over het menselijke ras kwam, vanwege de zonde. En toen sprak Ik over hoe het bloed van Jezus, het Kruis van Jezus redding bracht aan de gevallen mens. En nu kan de mensheid toegang krijgen tot de eeuwigheid, door dit immense, wonderbare, prachtige werk van Jezus aan het Kruis. En op dat punt riep de Heer bij stem. Hij sprak, en zei ´Herinner u de distels´. Dus Hij legde die doornen in Mijn linker Profetische hand, in de palm. Dus Ik kon Mijn hand zien.

Ik kon de enorme hand zien, nu met de distels. En daarna werd Mijn hand direct super glorieus. Mijn linker Profetische hand. En toen nu, bleef deze de hele nacht verheerlijkt. De hele nacht, absoluut de hele nacht. En toen, later, zag Ik Zijn hele lichaam verheerlijkt worden, gloeiende van de heerlijkheid. Heerlijkheid uitstralende. Heerlijkheid die van Mijn lichaam stroomde, helemaal over de voeten, de handen. En daarom zeg Ik, dit is een heel geliefde tijd voor de kerk. Want er is een enorm bezoek. Er is een ongeëvenaard bezoek, nooit, met niets te vergelijken, nooit eerder gezien. En al deze bezoeken die de kerk zullen helpen, om de kerk aan te wijzen: dit is de Boodschapper. Dit is Mijn stem daar beneden. Dit zijn de boden die de hemel gezonden heeft, daar beneden heeft neergelaten, en gestuurd.

En bedenk, Ik heb het doorgaande gesprek tussen de twee hoofdpersonen niet genoemd, over de gebeurtenissen, voorbij aan de kerk. Ik heb hier op dit uur gericht. En dus, de Heer helpt de kerk met al deze bezoeken. Om hen te zeggen, kijk, de hemel is open. Er is een grotere invasie van de hemel, op de aarde. De heerlijkheid is hier. Maak u gereed. Kom voor bij Hem. Luister naar de raadgeving, luister naar de rechtvaardigheid die Hij proclameert. Luister naar de heiligheid die Hij aankondigt. Luister naar de komst van de Messias, die Hij verkondigd. Hij heeft de boodschap uit de hemel, om de kerk van Christus gereed te maken, zodat zij de eeuwigheid zal zien. Dus, de Heer is op volle kracht naar buiten gekomen, om de hand te reiken, een helpende hand aan de kerk. Om haar te helpen. Om alles en wat ook te doen, onder de hemel, om de kerk te helpen de eeuwigheid te zien.

Moge de Heer u zegenen. De Messias komt. Amen´


Deel 2
´Wel, voor zij die wereldwijd meeluisteren, de Heere sprak met Mij, en Ik deelde met u geliefde mensen, dat de Heer de distels en de doornen in de palm van Mijn linker Profetische hand legde. En nu wil Ik graag een klein beetje meer delen. Toen de Heer de doornen en de distels in de palm van Mijn linker Profetische hand legde, de Heere Jehova, werd die hand een klein beetje groter. Die hand, de linker Profetische hand werd een beetje groter. En toen begonnen de doornen en de distels te bloesemen en ook met bladeren. Ik zag deze bloesemen, en meer distels en doornen groeiden op die hand.

En Ik hoop nu, na gelezen te hebben uit de Schrift, Ik las Openbaring hoofdstuk 8, dat u nu begrijpt wat de Heer zegt, en de waarschuwing die Hij aan de kerk overbrengt. Opdat de kerk zich gereed zal maken, en de eeuwigheid in de hemel binnen zal gaan. Want er komt een periode van toorn aan, en ook kunt u nu lichtelijk de formatie kennen, die Hij die met u spreekt omgeeft. Na gelezen te hebben uit dat Schriftgedeelte, Openbaring hoofdstuk 8, en de rol die Hij gaat spelen, nadat de kerk is weggenomen.

Nog eens, de doornen en distels, die bloesemden op Mijn hand. En Ik zag de bladeren groeien, groene bladeren, en meer doornen en distels groeiden. De stem van de Heer sprak, God de Vader Zelf sprak, en zei: ´Wij herinneren ons de distels nog´ De doornen. In andere woorden, ´Denk aan de doornen en de distels´. En Ik zag deze bloesemen en groeien, in de palm van Mijn linker Profetische hand. En deze hand, de rechtvaardige hand van de Heer werd groter. Toen werd Ik wakker en las voor u het Schriftgedeelte wat Ik deed. Openbaring hoofdstuk 8. De enorme autoriteit en kracht, en de dingen die de aarde zullen overkomen.

Zij die oren hebben, bereid de weg. De Messias komt. Wees heilig, en keer u af van seksuele zonden, leugens, moord, perversie, bedrog, wat de zonde ook is. Seksuele begeerte, pornografie, homoseksualiteit. Aanbid Jezus. Want de doornen en de distels zijn gegroeid, en bloeiden links van Mij, in Mijn linker Profetische hand. En die hand was duidelijk groter geworden. En toen las Ik voor u uit het boek Openbaring hoofdstuk 8, de enormiteit van de toorn van God. Nu kunt u ook de samenstelling weten rond Hij die met u spreekt, die hier en daar op beeld is vastgelegd, in iedere bijeenkomst.

Zij die oren hebben, moge u luisteren naar wat de geest van de Heer zegt.
De Messias komt. Wees gereed. Shalom´