13/02/2018 - Historische aardbeving komt naar Nigeria

De grootse Profeet van de Heer live op Jezus Is HEER Radio
 
'Amen. Nu, de Heere Jehova, de Heere Jehova Elohim, Jehova Eli. Jehova Hamelech, de grote Koning der rechtvaardigheid. Jehova Hashopet, de eeuwige Rechter ís de Rechter, Jehova El Olam, Jehova Elyon, Jehova Hoseenu, Jehova Rophe, Jehova Shalom, Jehova Eloheeka, Hoseenu, Shalom, Sabaoth, Hij heeft met Mij gesproken, vandaag.
 
En Hij heeft met Mij gesproken over enige gebeurtenissen die op de aarde gaan plaatsvinden. Het was ook vannacht dat de Heer Mij naar het land Nigeria bracht. En Hij liet Mij de situatie in de kerk van Nigeria zien. Daar zie Ik deze voorganger, laat Mij de details beschrijven. Ik was vandaag in Nigeria, en Hij bracht Mij naar vele, vele kerken overal in Nigeria, veel kerken in Nigeria. Nigeria moet zich bekeren, voordat de toorn van God neergelaten zal worden over Nigeria.
 
Dus toen de Heer Mij overal in zeer vele kerken bracht, was er deze specifieke gebeurtenis. De voorganger, Hij preekt, en dan vertrekt hij met één van de meisjes die hij verleid heeft, tot seksuele onzedelijkheid. En dan komt zij helemaal naar zijn huis toe, en dan gaat zij het huis binnen, en zij sluiten de deur. Maar de gordijnen bleven open, zij waren zich niet bewust hiervan. Het was donker, zij waren zich er niet van bewust dat delen van de gordijnen niet dicht waren. En de lichten binnen waren aan.
 
Maar toen waren de leden van de kerk hen gevolgd. Zij volgden de voorganger, en het meisje. En dus, Ik zie nogal wat details, Ik zie de seksuele zonden. De Heer brengt Mij in zijn slaapkamer, dus Ik kon ook details zien. Maar dan zijn buiten de leden van de kerk die dit volgen. En dan ontstaat er een toestand. Dus zij springen op, op heterdaad betrapt. Hij haast zich naar buiten en zegt 'Nee, het was een grapje, wij deden net alsof'. En dan gaan zij naar een plek, Ik zie veel studenten. Hij zou daar moeten preken.
 
Vele studenten, zij droegen uniformen. Zij droegen deze lichtgroene korte broeken. Het bovenstuk is groen en wit geblokt. Er zitten daar vele studenten. En hij zou moeten preken, dus hij vraagt zich af. En de Heer laat Mij weten wat er in zijn hoofd omgaat. De paniek waarin hij verkeert, over hoe hij dit gaat uitleggen, de kerk heeft hem net betrapt op seksuele zonden. Ik heb zoveel details, die Ik hier niet met u deel, over de hele gebeurtenis.
 
Dus, van daaruit brengt de Heer Mij naar vele andere kerken. De Heer laat Mij zien dat seksuele onzedelijkheid daar bij schering en inslag gaande is, deze absoluut algemeen geworden, in de kerk in Nigeria. Seksuele onzedelijkheid, en de liefde voor geld. De valsheid, de leugens, de hekserij. De kerk in Nigeria lijkt wat meer bedorven te zijn dan alle kerken op de aarde. Want Ik zien een nogal immense rot, van misleiding, valse profeten, valse apostelen, valse profetieën, geldhandel en -witwasserij; alles, in de kerk. Er is deze seksuele onzedelijkheid, vreselijke seksuele onzedelijkheid.
 
En dan de Heer, Hij vraagt Mij om Mijn linker Profetische hand op te heffen, en oordeel te brengen over dat land Nigeria. Vanwege en dankzij de val van het preekgestoelte, de val van de voorgangers, de achteloosheid van het priesterschap. En toen Ik deed zoals geboden werd zag Ik deze historische aardbeving die Nigeria trof. Het soort zoals in Mexico, dat met heel erg veel geweld schudt, een heel lange tijd. Heel erg hevig. De grootste neerlating van de toorn van God de Vader. Zoals de aardbeving die Ik heb gebracht in Mexico, toen de Heer Mij zond om Mexico te vermanen, dat zij zich moesten bekeren van katholicisme, en Jezus moesten aannemen, in plaats van Maria te aanbidden.
 
Ik zie een zelfde soort, want deze schudde op de manier waarop televisiezenders in Mexico opnames hadden gemaakt van de  aardbeving in Mexico Stad, toen de grond heel langdurig trilde. Op die manier liet de Heer Mij het land in Nigeria zien, dat het gaat schudden als de toorn van God die dag neergelaten wordt. En dus Ik laat de toorn van God de Almachtige, Jehova, de God van Israël neer, op het land Nigeria, om de kerk te dwingen tot berouw en inkeer.
 
Als zij berouw tonen over hun zonden en zich ervan afkeren, dan zal de Heer hen vergeving schenken.
Ik zie een vreselijke aardbeving die toe zal slaan, er is een heel schokkende aardbeving op komst op de aarde. Een historische aardbeving komt naar de aarde. En de Heer vraagt om berouw en inkeer. Dat zij zich zullen bekeren en de weg bereiden voor de verheerlijkte komst van de Messias. Christus Jezus, de Messias komt.
 
En daarna brengt de Heer Mij naar de Verenigde Staten van Amerika. Ik zie een vliegreis, Ik geloof dat deze naar Washington gaat, vanuit New York of ergens, komende in de richting van Washington. En dan is er zoveel turbulentie, er is zoveel wind. Dus, het was zo slecht. Het vliegtuig moet de storm omzeilen. En bij stem zei de Heer, 'En dan breng Ik U hierheen, en zit U hier'. Toen trof Ik Mijzelf daar zittend aan. En Ik zie ellende komen. En dan is er zoveel, wat Ik hier vandaag niet kan delen. De Heer roept ook de Verenigde Staten van Amerika op, om ook tot berouw en inkeer te komen. En alle volken moeten zich bekeren. Want de Messias komt.
 
Dit is de Ene over wie de Bijbel schreef, 'Ik zend mijn bode', in het boek Maleachi. Toen de Heer schreef, en Hij zei, de Heere God: Ik zend mijn bode, die uw weg bereiden zal, voor de grote en geduchte dag van de Heer. Toen God de Vader Christus de Messias beloofde dat Hij Hem Zijn bode zou sturen, om de volken gereed te maken. Dit is de Ene over wie in de Schrift geschreven staat 'Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God', de bergen in uw harten zal verlagen, de bergen die uw dienst aan de Heer, uw aanbidding in de weg zijn gaan staan, die uw aanbidding van Christus Jezus, en de Heere Jehova geblokkeerd hebben. 
 
Dit is de Ene over wie in de Schrift geschreven staat, dat in deze laatste dagen Hij een bode zou sturen, Zijn vreselijke Dienaar die de weg zal bereiden voor de verheerlijkte Messias, Christus Jezus de Heer. Heeft de Heer niet gesproken vandaag, met de volken der aarde?

Shalom toda toda toda chaverim
Toda raba. Erev tov.'