14/01/2018 - Groot Bezoek wat komt!

Profeet van de Heer - Jezus is HEER Radio
 
'Wel, geliefde mensen, wat een zegen om deze ochtend bij u te komen, in uw kerken. En in weet dat het in Australië waarschijnlijk laat op de avond is, het wordt nu heel laat in de avond in Australië. En het is waarschijnlijk heel erg vroeg, aan de andere zijde - in de VS. En in dit land is het ongeveer 11.30 - 11.25 uur. 11.26 uur. 

Wat een zegen voor Mij om bij u te komen deze ochtend, in uw kerken, in uw plekken van aanbidding, en met u te spreken over wat de Heer vanochtend gezegd heeft. Wat de Heer vanuit de troon in de hemel vanochtend gesproken heeft. Wel, vanochtend weet Ik ten eerste dat er mensen zijn, wij hebben zeer vele nieuwe mensen zijn die vandaag het huis van de Heer zijn binnengelopen. Mensen die de recente genezingen gezien hebben. De lawine. Men is nog altijd bezig nieuwe kerken te openen, ja. Dus, Ik weet dat zeer vele kerken vandaag vele gasten hebben verwelkomd. Vandaag heeft u vele bezoekers ontvangen. Mensen die de immense genezingen gezien hebben. De kreupelen die zijn opgestaan. De honderden kreupelen die op zijn gestaan tijdens de recente genezing, die hier heeft plaatsgevonden. Zeer vele blinde ogen, die wij zelfs nog niet hebben gevierd, die nu zien, als zij naar de kerk lopen. Ook kreupelen lopen naar de kerk. Zelfs compleet kreupelen, hoofden met gaten, tumoren - zij zijn allemaal genezen.

Ik weet dat er vele gasten zijn in de kerk, maar vooral breng Ik aan u over wat de Heer vanochtend gesproken heeft. Ik wil u graag verwelkomen in het huis van de Heer, en u laten weten dat dit het huis van de Heer is. Dit is het huis van de Heer, en een derde keer: dit is het huis van de Heer. En op deze plek heeft de Heer Mij gezonden, om de kerk gereed te maken voor de verheerlijkte komst van de Messias. Dus inderdaad, u bent verbonden en gekomen naar de juiste plek. En wij hebben gewacht, wij hebben op uw komst gewacht. En daarom vindt er nu een grote evangelisatie plaats, overal ter wereld. Waarin 100-den miljoenen mensen bereikt worden, zodat zij te weten krijgen dat de Messias komt. En de Heer heeft een boodschapper gezonden, met een immense boodschap van berouw en inkeer en het afkeren van de zonde. En de terugkeer naar rechtvaardigheid, en het bereiden van de weg, van de verheerlijkte komst van de Messias. De heilige weg. 

U weet heel goed dat in het boek Hebreeën, hoofdstuk 12 vers 14 Hij zegt 'Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.' Dus, zeker, u bent naar de juiste plek gekomen. Want in deze Bediening; de visie en de missie in deze Bediening. De visie is 'de komst van de Messias' waar de Heer continu met Mij overspreekt, om de verheerlijkte kerk te komen wegvoeren, om de verheerlijkte kerk in het verheerlijkte Koninkrijk van God op te nemen. Met die reden is de kerk geschapen. Wij weten allemaal dat de kerk niet geschapen was om op de aarde te leven en verloren te gaan. De kerk werd niet geschapen om maar 70 jaar te leven, 80 jaar; Ik weet niet uit welk land u komt. In sommige van uw landen zegt men dat de levensverwachting 100 jaar is. Deze is 70 jaar, of 60, of 54, 56; maar Ik heb gezegd dat ook al is uw levensverwachting, in de eerste wereld die meeluistert, of in Kenia, of waar dan ook 200 jaar zal zijn, dan is dat het einde. Dat is een beperkte tijd. 

De kerk is geschapen om te leven van eeuwigheid tot eeuwigheid. In andere woorden, zij zal een eeuwigdurend leven hebben. Eeuwig leven. En daarom is de visie van deze Bediening, voor diegenen onder u die vandaag nieuw zijn in de kerk, dat de Messias komt. Ook de boodschap die Ik vandaag ga delen houdt verband met de komst van de Messias. En de missie die daaruit voortkomt, in deze Bediening, is de kerk gereed te maken. En de Bijbel beschrijft heel duidelijk welke kerk de hemel binnen zal gaan. Wij zijn zo gezegend dat de Heer ons deze handleiding gaf. Dit boek waaraan wij alles kunnen ontlenen, de Bijbel genoemd. En in de Boek beschrijft Hij exact de kerk die Hij de heilige bruid noemt. De verheerlijkte bruid die de eeuwigheid zal binnengaan.

Dus, we kunnen dit Boek in wezen gebruiken en de omschrijving van de bruid, de kenmerken, de eigenschappen, de identiteit die de Heer bejubelt, als de bruid die de Eeuwigheid ziet, die de hemel zal binnengaan. Deze moet gereed gemaakt worden. Dus dat is de missie van het bereiden van de weg. De missie van deze Bediening. En in deze Bediening vermaan Ik zonden. We vermanen de zonde omdat wij weten wat de zonde kan doen zodat uw eeuwigheid u ontzegd wordt, uw hemelse erfenis. Deze kan u de erfenis van de hemel ontzeggen, van de eeuwigheid. En daarom vermaan Ik op deze plek de zonde. Wij vermanen zonden. De zonde van het liegen, de valse profetie, valse apostelen, de valse prediking, de valsheid, de onzedelijkheid, seksuele zonden. Al deze zonden worden hier vermaand. 

Dus, welkom in het huis van de Heer, voor u die net binnenkomt. Op deze plek is er de vermaning van zonden. Ook staat rechtvaardigheid centraal, en heiligheid in uw leven. Dus als u hier komt dan zullen wij u in essentie vormen. En wij kunnen u met deze instrumenten bewapenen, die u helpen uw leven te leiden. Om uw leven te organiseren, om u te helpen een heilig christelijk leven te leiden. Opdat u nu het licht van Christus ontmoet. En Ik weet dat u gekomen bent omdat u het licht van Christus gezien heeft. En het licht van Christus komt op zeer vele manieren. Nu zien wij de genezingen die plaatsvinden. Al deze dingen spreken van de goedkeuring van God van deze Bediening. Dus, de missie van deze Bediening; de visie is de komst van de Messias is nabij; de missie is de weg in onze harten te bereiden. In de harten van de kerk, van de gelovigen, van de christelijk gelovigen. Zodat zij heilig en rechtvaardig zullen zijn, en het verheerlijkte eeuwige Koninkrijk van God binnen zullen treden.

Nu komen we bij de boodschap, waarom Ik deze ochtend bij u kom. De Heer heeft vanochtend met Mij gesproken op zeer immense wijze. En dat is de schoonheid van deze Bediening, voor diegenen onder u die net bij deze Bediening zijn aangesloten, dat u hier rechtstreeks van de troon van God hoort. Van God de Vader. De Vader van onze Heere Jezus Christus. De God van onze Heere Jezus Christus, de immense eeuwige God van Israël. Jehova Nissi; Jehova Magen, de Heer mijn Schild; de Heer mijn Vesting, Jehova Ma'oz; de Heere Jehova Misqabbi, de Heere mijn Hoge Toren; Jehova 'Ori, mijn Licht; op deze plek hoort u rechtstreeks vanuit de troonzaal van God.

En dat zeggende wil Ik nu met u delen wat de Heere Jehova gesproken heeft over de kerk, vanochtend. De boodschap die Hij aan u heeft overgedragen, de reden waarom Ik uw diensten heb onderbroken. Opdat u op de hoogte bent. Bedenk dat in Jeruzalem, toen Jezus om de tempel ging, en de tempeldeuren waren dicht. Binnen was met de aan het aanbidden.  Zij deden hun gewoonlijke aanbidding. En Jezus liep rond bij de tempel, en zij waren het zich niet eens bewust dat de Messias, de Boodschapper van hun God in de hemel, buiten was, in het buitenste hof.  Hij ging rond in het buitenste hof en daarna liep Hij weg. 

En binnen in de tempel was men aan het bidden 'Heere, zend ons de Messias'. 'Heer zendt ons de Messias.' Maar de Messias was buiten. Dus, zij werkten hun traditionele en gebruikelijke programma's af, in hun kerken. Dus, de Heere Jezus was in de buitenste hof. Hij liep daar en toen ging Hij weg. Terwijl men binnen aan het bidden was 'Heere, zend ons de Messias. Heer zendt ons de Gezalfde. Heere zendt ons de Christus. U heeft het beloofd dat U Hem zal sturen.'

Daarom is het iets prachtigs dat als de Heer met Mij spreekt, Ik uw diensten kan onderbreken. In wezen spreekt dat van uw gereedheid. Hij spreekt over een kerk die niet gebonden is aan een aards en werelds programma. Uw gebruikelijke diensten draaien, die geen betekenis hebben, of geestelijke waarde. Maar dit spreekt van uw gereedheid. Het feit dat ieder moment u altijd van de Heer kunt horen, dat uw diensten nu geleid worden door het plan van God. Door het gedachtengoed van de hemel. Dan doet u er nu toe, u wandelt in de pas met de Heilige Geest. 

Nu met dit in gedachten, de reden waarom Ik bij u kom, geliefde mensen, de kerk van Christus in de uur, is omdat de Heer vanochtend met Mij gesproken heeft en Ik weet dat er volgend weekeinde een mega genezingsdienst is. Maar deze ochtend heeft de Heere Jehova met Mij gesproken. In een heel immense en ongebruikelijk gesprek. Ik ging naar een plek. En Ik leidde een genezingsdienst op die plek. En toen Ik voorging op die plek opende de hemel en de immense heerlijkheid van God kwam. Witter dan wit. Witter en meer schitterend dan de zon.  En neervallende als sneeuwvlokken. Deze vielen. De immense heerlijkheid stroomde op Mij neer, daar waar Ik stond, op die plek. Bij dat Altaar. Toen Ik voorging, voor de Heer en voor de volken, stroomde de kracht, de heerlijkheid van de Heer neer, zoveel. En deze werd iets als sneeuwvlokken, en een immense lichtflits straalde. En daarbinnen was er veel heerlijkheid te zien die als sneeuwvlokken stroomde. Neerstromend, neerkomend. Het was zo een immens iets om te zien. 

En toen, op dat moment, toen Ik naar de heerlijkheid van de Heer keek. De heerlijkheid die spectaculair was, die straalde, die vanuit de hemel stroomde, toen zag Ik God de Heilige Geest. Ik zag de Duif. Ik zag de Heilige Geest Zelf. Ik zag Hem neerdalen als de Duif. En toen kwam Hij, en toen daalde neer en Hij zetelde op Mij. Hij zetelde Zich op Mij, op die plek waar Ik voorging. En Ik weet het niet, maar Ik krijg een gevoel dat de Heer het toestaat dat enkele mensen Hem zullen zien. 

Ja, het is een immense tijd in de geschiedenis van de kerk. De Heer staat het een paar mensen toe om Hem op camera op te nemen. Dus, er komt een immens bezoek. Dit jaar 2018. Het is een jaar wat met enorme kracht begonnen is. Wij zien dat er 100-den kreupelen genezen zijn, toen Ik door de Heer geleid werd om hier vanuit Mijn verblijf in Nairobi de immense genezing van de Heer te verklaren. 100-den kreupelen zijn opgestaan. Er zijn mensen genezen in allerlei landen ook. In Finland, in Ivoorkust, in Mozambique. Immense genezingen hebben er plaatsgevonden. 

We hebben ook verslagen, die Ik nog niet nagetrokken heb, maar we hebben berichten dat ook Australië; en dus komen we bij de missies van de Heer van dit jaar, in vele landen. En Ik weet dat vele landen nu luisteren. Wij proberen of we veel meer landen kunnen inpassen. Zoals Maleisië, als HongKong. Om meer landen in te passen, geliefde mensen. Zoals Zuid-Korea, dat proberen wij echt. 

Maar, hoe dan ook, nu wij beginnen aan de missies van de Heer beginnen, als de Heer Mij naar de landen stuurt. Dit jaar, 2018. Naar de landen, en de agenda vullen tot in 2019, en 2020. Ik wil dat u weet dat de Heer op deze manier zegt, in dit gesprek, dat er een immens Bezoek komt. Het wordt een volgend niveau, een hoger niveau van Zijn Bezoek. Wij weten heel goed dat toen de Heere Jezus Christus gedoopt werd in de rivier de Jordaan, en toen de hemel opende, en de Geest van de Heer daalde neer met immens licht, en heerlijkheid. En de duif, de Heilige Geest daalde neer op Hem. Dit was in wezen een symbool van Gods bevestiging van Hem. In essentie was dit bedoeld om Zijn relatie met God de Vader te bevestigen, voor het volk. Om aan hun te bevestigen 'Dit is Hem.'

In essentie sprak hieruit de zuiverheid en de eerlijkheid, en de Waarheid die Hij gebracht heeft. De zuiverheid die Hij de mensheid gebracht heeft, die gevallen was. De eerlijkheid die Hij de mens heeft gebracht, die gevallen was. En de Waarheid die Hij de mensheid gegeven heeft, die gevallen was. Hier sprak ook Gods goddelijke bevestiging, zoals Ik zei, van Hem. En hier sprak zoveel de prachtige genade uit. En wij zien dat de Geest van de Heer ook genezing kwam brengen.  Dus, deze dingen bevestigen nu ook, dat de Heer Zijn Dienaar begint te bevestigen aan de volken, die de weg bereid voor de verheerlijkte komst van Christus Jezus, de Messias. Dit is een enorm Bezoek, wat God de Heilige Geest Mij hier vandaag heeft gebracht. En op immense op zo een immense wijze. En om met Mij te spreken over de missie.

Toen Hij kwam en op onze Heere Jezus Christus neerdaalde bij de rivier de Jordaan, was dit in wezen de bevestiging van God in de hemel. Want Hij zei, Kijk, deze is Mijn Zoon, die Ik liefheb, en zelfs met welbehagen. Dus dat was de bevestiging, voor alle mensen, voor de hele aarde, voor alle volken. De bevestiging van Zijn missie. Bevestiging ook van Zijn identiteit: Dít is de Ene waar u op gewacht hebt. En wat een grootse tijd, dat de Heer dezelfde Bijbelse manier toepast, nu, om die identiteit, om die bevestiging te geven, van deze Bediening. Opdat de volken zullen weten dat de Boodschapper die de weg bereid voor de verheerlijkte komst van de Messias, hier is. En Hij verkondigt rechtvaardigheid. En Hij heeft de Messias gezien, en Hij verkondigt aan de volken: Keer u af van de zonde, bedrijf rouw over uw zonden en keer u ervan af. Wees heilig, zorg dat u het op orde hebt met uw God. De Messias komt.

Wat krachtig, geliefde mensen, dat God de Heilige Geest Zelf Mij deze ochtend bezocht heeft, zodat Ik voor u zou staan en voor het hemelse raad, en u vertellen dat God de Heilige Geest, vanochtend op Mij is neergedaald. Daalde neer in immense heerlijkheid, er was een immens Bezoek, wat spreekt over wat er komen gaat naar de kerk, naar de volken, om de weg te bereiden. Het spreekt over de bevestiging van God, God de Vader, van deze missie. Van deze Boodschapper. Wat krachtig. De Messias komt , geliefde mensen.

Christus Jezus, onze Heer, de Koning der heerlijkheid komt. Laten wij heilig zijn. Laten wij ons afkeren van liegen, afkeren van seksuele zonden. Onzedelijkheid in welke vorm dan ook. Afvalligheid, alles wat de autoriteit van de heerlijkheid bij de kerk heeft weggenomen. Hij is gekomen om de kerk te herstellen. De Bijbel zegt in het boek Openbaring 19, als wij de verzen 6-9 lezen; Ik heb het over de hele aarde gelezen. En Hij zegt, 'Fijn linnen, smetteloos en blinkend is de kerk gegeven om zich mee te kleden. Fijn linnen, smetteloos en blinkend is de kerk gegeven zich mee te kleden. De kerk die het Bruiloftsmaal viert, van het Lam van God, de kerk die de hemel binnen treedt.

De kerk die vorig jaar, 2017, 15 januari; de Heer bracht Mij helemaal naar de hemelpoorten, bij de deur naar de hemel, en Ik zag haar binnen treden. Geliefde mensen die luisteren, die kerk bent u. Zolang u zich met het fijne linnen kleedt, smetteloos en blinkend, wat wij in Openbaring vers 8 zien. En linnen betekent heiligheid. Het is rechtvaardigheid. Bereid de weg, de Messias komt. 

En Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om alle kerken te zegenen. Ik weet dat Ik gisteren de grote kerk in Nairobi gezegend heb. Ik heb bisschop generaal Chaka gezegend. Ik heb de hele Gemeente gezegend. En Ik zegen bisschop Amos Wandera, en Ik zegen het hele priesterschap daar, en de Gemeente daar. 

Maar nu maak Ik hier gebruik van, Ik maak van deze gelegenheid gebruik om al uw Gemeenten, als uw kerken te zegenen, al uw bisschoppen, uw gehele leiderschap. Dit is het beste uur om een wedergeboren christen te zijn. Dit is de beste tijd om wedergeboren te zijn. Want dit is het uur van kracht, het uur van Bezoek. Het uur der heerlijkheid. Het uur voor de kerk, waarin de kerk moet opstaan en de volken naar Jezus moet brengen. En de landen gereed moet maken voor de Messias. Geliefde mensen, Ik heb u gezegend, waar u ook bijeen bent. Ook in heel het land, in alle landen. In Oeganda, Kampala, Ik heb u allemaal gezegend. Ik zegen de hele kerk, aartsbisschop John  , Ik heb aartsbisschop Israël gezegend. Ik heb aartsbisschop Maquengo gezegend, Trinidade, Ik heb het hele leiderschap gezegend. Ook Zuid-Korea. 

Ik heb de kerk in Kenia gezegend. Volgend weekeinde is er een enorme genezingsdienst. Een gezamenlijke viering- en genezingsdienst. Er zijn zovele kreupelen, meer dan 203 nu, die door de vorige genezingsdienst zijn opgestaan. Wij zullen dit vieren, terwijl de Heer nog meer mensen zal genezen. Maar Ik heb u allen gezegend, uw gezondheid gezegend, uw behoudenis gezegend, uw rechtvaardigheid gezegend, uw eeuwigheid gezegend, uw veiligheid gezegend, voorziening, alles, onder de zon. Dit is het uur van de kerk. Het uur voor de kerk om op te staan en het licht van Christus te schijnen. 

Moge u nu terugkeren naar uw diensten, wetende dat de Heer gesproken heeft, over een immens Bezoek. Moge u allen deelnemers zijn aan dat Bezoek. Moge u allen de eeuwigheid zien. Jehova Rohi, de Heer de Herder van uw ziel. Moge Hij u hoeden, deze verheerlijkte rechtvaardigheid in, deze verheerlijkte heiligheid, het verheerlijkte Koninkrijk van Jehova in. Ik heb de Messias zien komen. Dit is de Ene over wie de Bijbel schreef, de Ene die de Bijbel beloofde, die zou komen en de volken gereed zou maken. Wat geweldig.

De Heer heeft Zijn bevestiging gesproken, en op een bepaalde interessante manier kunnen een paar mensen een video opname maken van Hem.

Moge de Heer u zegenen, met uw gezin, gemeenten, kerkleiderschap en met wat u doet. Opdat u heilig zult zijn.
Shalom, shalom. Toda raba. Toda lachem'