09/01/2018 - De Heer bezoekt en brengt genezing in Australië & Genezingsdienst in Kenia

Profeet van de Heer live op Jezus Is HEER Radio

Deel 1
'Amen. Wel, de Heer Jehova, de heilige God van Israël, de vreselijke God van de Hemel, de Schepper. De Schepper van alle mensen, het Universum. De Schepper van de aarde. De Schepper van de hemelen. Hij heeft deze afgelopen nacht met Mij gesproken. Hij sprak met Mij over Australië. En de Heer sprak met Mij over een Bezoek wat in Australië gaat plaatsvinden.

De Heer gaat dat land bezoeken. En Hij bracht Mij naar Australië. En Ik zag het bezoek van de Heer naar Australië komen. Ik zie twee kreupelen die opstaan, uit twee rolstoelen, toen Hij Zijn Dienaar naar dat land had gestuurd om in dat land te preken. Bij de genezingsdienst staan er dan twee kreupelen op, als de genezende zalving van de Heer neerdaalt, en de mensen in Australië geneest.
Dus, het verhaal van Australië veranderd nu. Berouw en inkeer zal de hemelpoorten openen, boven dat land. De Heer zendt Mij daarheen. En Ik heb Mijzelf deze afgelopen nacht weer in Australië gezien. Hij bracht Mij naar Australië. En als de Heer Mij naar de genezingsdienst zendt, dan zie Ik een bezoek, een heel krachtig bezoek. Zoals de kreupelen opstonden, het moment van opstaan uit de rolstoel was heel erg spectaculair. De Heer benadrukte dit.

Het is een heel immense tijd, een gezegende tijd, een verbazingwekkende tijd, een schokkende tijd, een heel glorierijke tijd, en uur, om een christen te zijn. Dit is een heel grandioos uur in de kerk. Ik heb een immens bezoek gezien in Australië. De Heer begint nu over Australië te spreken, en Australië, en Australië. Dit is het moment voor Australië. Dit is het uur waarop de Heer aan Australië denkt. Om hen te gaan vermanen. Hun zonden te vermanen, hun afvalligheid in de kerk. En hen te corrigeren, dat is de manier waarop dat land geliefd wordt, dat dit land dit te horen krijgt, met het oog op de komst van de Messias.

Berouw en inkeer is liefde. Gezegend is een land dat wordt toegesproken door de Heer. En specifiek als Hij over berouw en inkeer spreekt. De oproep tot bekering. Dit is het uur waarop er aan Australië gedacht wordt. Ik kan zien dat de hemelse legermachten, de gezanten, nu opgeroepen worden om het bezoek aan Australië voor te bereiden. De Heer zendt Mij naar Australië. Het zal een immens bezoek worden, de kracht komt neer, ter aankondiging van de verheerlijkte komst van de Messias.

Mogen zij die oren hebben zich gereed maken voor de verheerlijkte komst van de Messias, geliefde mensen. Dit is het uur om de weg in uw hart te bereiden. In Kenia is het een heel erg geliefd uur, het is een gezegend moment, immense tijd. Vandaag liepen de kreupelen naar school. We zien videoclips waar scholen hen ontvangen. Scholen die hen kenden als zij die gedragen werden, als kreupelen. Nu zij de ingang van de scholen binnenlopen, zijn er grote vreugdefeesten in de scholen.

Dus, mogen de landen dit ook willen. Moge u dorsten, en hongeren, en verlangen naar dit late Bezoek. De Heer sprak over de late heerlijkheid in het boek Haggai hoofdstuk 2. En ook in het boek Johannes. Toen Hij wijn veranderde - water, zuiver water in wijn, de late wijn, sprak Hij in essentie over dit late bezoek. En ook het boek Joel, hoofdstuk 2:28 en verder, tot en met 32.

Dus, de Heer maakt de landen gereed op dit uur, geliefde mensen. En dit is het uur waarop Hij de landen bezoekt. En dit jaar kunnen wij zien dat de missies, naar de landen, versneld worden. En Hij spreekt al over Australië. Het bezoek aan Australië. Het mega bezoek aan Australië. De vooraankondiging van de heerlijkheid van de weg, het moment, het uur waarop de heerlijkheid van de Heer de aarde bezoekt.

En ook het uur om de weg te bereiden, om het op orde te hebben met de Heer. Om berouw te hebben over zonden, en over het post-modernisme in Australië. Dit is het uur waarop er aan het land Australië gedacht wordt, opdat ook zij de weg zullen bereiden voor de verheerlijkte komst van Christus Jezus de Heer, de Messias, het Koninkrijk van God.

Dank u. Mogen zij die oren hebben zich gereed maken. De Messias komt. Shalom.


Deel 2
Het is een immense tijd in dit land, dit is een heel krachtige tijd in dit land Australië, waarin Australië het moment van het Bezoek wat zij krijgen letterlijk kan pakken. Dit is een zeer, zeer historische tijd in de kerk van Christus. En dit is een uur, wat zo een enorme gezegende hoop voor Australië brengt. En in dat gesprek, nu kan Ik iets meer vertellen, tilde de Heer Mij op en bracht Mij voor Zijn troonzaal. En toen opende Hij de deur die naar de troonzaal leidt. Dus Ik liep de troonzaal binnen, met Hem. En toen ging Hij naar voren, en ging achter de troonzaal, waar de Boom des levens is en Hij plukte verse bladeren. Heel krachtige verse bladeren van de Boom des levens. En Hij plaatste deze in Mijn linker Profetische hand. En toen zei de stem van de Heer 'Deze zijn ter genezing van de volken'.

En toen, in dat uur, zag Ik Mijzelf in Australië. Dus, Ik ben in de troonzaal van God geweest. Er komt een immens bezoek naar Australië. Een heel erg krachtig bezoek zal er in Australië plaatsvinden. En daarvoor zal er waarschijnlijk ook een volgend bezoek zijn voor Kenia. En ook heb Ik nog steeds overleg met de Heer, om te weten hoe de agenda eruit ziet. Want wij hebben Mozambique, en dan hebben we Portugal, en vele andere landen, voor Australië. Maar de Heer spreekt nu over Australië, dus er kan een verandering komen in de agenda, om Australië naar voren te schuiven.

Maar de Heer, in het tweede deel, bracht Hij Mij naar de troonzaal. En toen opende Hij de deur naar de troonzaal. En toen liep de Heer met Mij tot achter de troonzaal. En Hij nam verse bladeren. Heel vers, heel krachtige bladeren, van de Boom des levens. En Hij nam er zoveel, velen, en legde deze op Mijn linker Profetische hand. En toen gaf Hij Mij de instructie, dat deze voor de genezing van de volken zijn. En Ik zag dat Hij Mij naar Australië gezonden had.

Dus, er komt een Bezoek aan Australië, en er zou ook een volgend bezoek aan Kenia kunnen komen, voordat Ik naar Australië ga. Dit zijn de woorden van de Heer. De Messias komt, geliefde mensen: Zonder heiligheid zal niemand de Heere zien, zal niemand ooit de Heere zien. Zorg dat u in rechtvaardigheid wandelt, en in totale heiligheid. En span u ervoor in om met de Heilige Geest te wandelen. Hij zal u helpen. Hij zal u helpen om het vlees te kruisigen, de begeerten van het vlees te verwijderen, en om u te zuiveren en te louteren om een leven van zuiverheid met God te leven.

Ik heb de Messias zien komen. Bereid de weg, geliefde mensen.
Shalom. Toda.


Deel 3
Amen. In het gesprek met Australië, zoals Ik zei spreekt de Heer met Australië. En er komt ook nog een genezingsdienst in Kenia, om weer meer en meer kreupelen op te richten. Om het land schoon te maken en vegen. Hoe meer kreupelen er uit het stof en van de grond worden opgericht, hoe meer Jezus verheerlijkt wordt. En dit immense bezoek wat naar dit land Australië komt, tussen nu en dan. En nadat de Heer de bladeren aanreikte, de geweldige en ontzagwekkende bladeren der eeuwigheid, de bladeren van de Boom des levens, toonde de Heer nu tenslotte ook de immense prachtige vruchten.

De vruchten van de Boom des levens, die uit deze bladeren ontstonden. Dus Ik heb immense vruchten gezien. Ik herinner het Mij maar al te goed, toen Ik de vruchten voor het eerst zag, toen Ik vanuit Mijn woning - de verblijfplaats van de Heer de genezing verklaarde. En de Heer liet Mij de vruchten van die bladeren zien.

We zien de grote golf van genezing die plaats heeft gevonden. De honderden kreupelen die zijn opgestaan. Honderden blinden, we kunnen de statistieken niet eens opmaken. We weten niet hoeveel het er zijn, waar zij zich bevinden. Het tellen moet gedaan worden. Massa's doven, enzovoort. Geperforeerde hoofden, bloedvloeiingen, incontinentie, stoelgang die maar doorstroomt, compleet genezen. Urine die stroomt, compleet genezen.

Maar nu heeft de Heer Mij een prachtig en krachtig, heerlijke, prachtige vruchten laten zien, van die bladeren van de Boom des levens. Aan de bladeren in Mijn hand legde.

Dit is het derde en laatste deel,  van deze profetie van het grote bezoek wat naar Australië komt én Kenia, voordat Ik vertrek naar
Australië.

Moge de Heer u zegenen.
De Messias komt.
Wees heilig en rechtvaardig'