31/12/2017 - Oud & Nieuw Boodschap

Profeet van de Heer, live op Jezus Is HEER Radio

(zeer uitgebreide samenvatting)

'Amen. Nu, de Heere Jehova heeft Zijn heerlijkheid hier vandaag uitgestort. De Heere Jehova heeft vandaag Zijn kerk liefgehad, geliefde mensen. En nu de mensen vertrekken en naar huis gaan, als er iemand is die nog niet genezen is, u zult uw genezing krijgen. Sommigen van u zullen ontdekken dat de tumor die u had toen u vertrok verdwenen is. Sommigen van u zullen nadat u in uw auto of bus bent gestapt, ontdekken dat u blinde ogen nu open zijn, dat u nu kunt zien. Of de dove oren worden geopend, ze zijn nu gevoelig geworden zodat u geen geluid kunt verdragen. De Heer heeft Zijn heerlijkheid uitgestort om de kerk te helpen.

Wat een grootse, grootse manier om dit jaar af te ronden. En in het begin van dit jaar sprak de Heer heel ernstig over het binnengaan van de kerk, de eeuwigheid in. Toen de Heer dit jaar afrondde met de kerk, sprak Hij gisteren over het gigantische schudden van het Universum, wat heel spoedig op komst is. Maar kijk hoe zeer Hij Zijn heerlijkheid hier nu heeft uitgegoten. Mensen zijn bevrijd uit zeer vreselijke situaties, uit zeer vreselijke plekken. Absoluut vreselijk. Kleine kreupele kindjes, zwakke nekken die het hoofd niet konden dragen. De blinden, zoals het geval wat in Nairobi gevierd wordt, terwijl Ik spreek. Ik geloof dat zij Chebchumba heet. Nu in Nairobi. We kunnen zien dat ze niet eens een iris had. Haar ogen waren helemaal wit. Maar nu kan zij zien. We was in de weer met artsen, de arts onderzocht haar. Zij ziet en kan hem ook ontwijken, en hem zien.

De Heer heeft de kerk gezegend. En dit blijft niet beperkt tot Kenia. Dus, ook nu u naar huis gaat zegen Ik u nu met de genezing van de Heer, zodat als u naar huis gaat u ontdekt dat uw kind al genezen is; uw bedlegerige mensen in ziekenhuizen, de mensen die u thuis moest achterlaten. De Heer grijpt in, voor u. De Heer bouwt voor u een nieuwe getuigenis op. De Heer zet u op een nieuw pad van lofprijs, van het prijzen van Zijn goedheid. Om Zijn erbarmen te prijzen.

Want Ik weet dat vanaf volgend jaar de Heer Mij naar de andere landen brengt. Ook zij hebben het bezoek van de Heer nodig. Maar het is zo een grote beweging geweest vandaag. Wij verheerlijken de Heer, dat Hij het land door geveegd heeft. Hij heeft het land echt schoongeveegd, van kreupelen, blinden, doven, we kennen het aantal niet eens. Ik geloof dat ze op een bepaald moment de tel zijn kwijtgeraakt, van de kreupelen, de doven, enzovoort. Maar Hij heeft ze gebracht, hun verhalen liggen nu bij de artsen. De artsen zullen ieder geval natrekken. Zij volgen nu iedere genezing op. Zij zullen het getuigenis brengen, en u zult zien hoe groots ieder geval zal zijn. Zoals we ook vorige week zagen.

Dus, Ik zegen u, nu dit jaar eindigt, geliefde mensen. Helemaal in Mozambique zegen Ik u, voorganger Ricardo daar. Ik zegen u helemaal tot in Noord-Afrika, Ik zegen de hele Verenigde Staten, naar beneden tot in Latijns-Amerika, Zuid-Amerika, Canada. Ik zegen Europa, Azië. Zodat als u het nieuwe jaar ingaat u besluitvaardiger zult zijn, aangaande de rechtvaardigheid, moge de Heer u dit nieuwe jaar bezoeken, met een grotere opwekking in uw land. Dat de Heer in uw land zal doen wat Hij in Kenia doet.

Maar wat een jaar is dit voor Kenia geweest. Ik zegen u, nu u naar huis gaat. Dat de tumoren zullen verdwijnen, dat de kreupele benen die niet stonden opgericht worden en lopen. Dat de blinde ogen die nog niet gezien hebben nu zullen zien. Dat de dove oren die niet gehoord hebben nu zullen horen. En als deze dingen gebeuren dan spreekt u hierover met uw artsen, met de voorgangers, zodat wij de Heer zullen verheerlijken. Vandaag heb Ik ook hiv vervloekt. Dus zij die hiv/aids hebben, morgen gaat u terug naar uw eigen arts, degenen wisten dat u hiv/aids had. En als zij ontdekt hebben dat u negatief bent, vertel hen over Jezus. Vertel ze het verhaal van Jezus. Vertel hen het verhaal van het Kruis van Golgotha, en het Bloed van Jezus.

Dit is een geweldig jaar geweest. Dit is een krachtig jaar geweest. Een jaar waarin de Heer echt, echt het feit bevestigd heeft dat de Messias komt, en spoedig.

Nog eens, we kennen het aantal doven niet. Van de groep die twee weken geleden genezen werd zijn we het spoor bijster. Er niets gedaan, er vond geen viering plaats van de doven wiens oren geopend zijn. De aantallen zijn gigantisch. Maar vandaag was het een vloedstroom. Het was een rivier. Vandaag was het een lawine, een tsunami, het stroomde over. Vandaag was het zo een immense stortvloed, en wij weten ook niet hoeveel dove oren er bevrijd zijn uit de wereld der stilte. Zodat zij de aankondiging van de komst van de Messias kunnen horen. Dat is de reden waarom de Heer hun oren opent.

En nu Ik Mij gereed begin te maken voor het nieuwe jaar, voor andere landen, om de agenda door te werken voor Peru, voor Mexico, om aan de agenda te werken voor Hong Kong. Om te werken aan Maleisië, om aan de agenda voor Finland te werken. Om aan de agenda te werken voor vele landen. Nigeria, Peru, Ik heb gezegd dat Portugal de eerste is, Australië, Frans-Guyana, Spanje, terwijl wij aan die agenda beginnen te werken en uw vermogen inschatten om een grotere Bijeenkomst te houden. De Heer zegene u mensen, moge u autoriteit en bekwaamheid geven om deze opwekking naar uw landen te brengen.

En Kenia, de Heer zegene u. Houd de opwekking gaande. Ik weet dat wij dit aankomende jaar ons nu richten op het vieren van het grote, grote, grote wonder wat plaats vond. De wederopstanding van het dode ontbindende lijk. Dus er komt een waterval aan landelijke vieringen, we beginnen met de raad van bisschoppen, en dan zullen er landelijke dankdiensten zijn, waar iedereen daar bijeenkomt. En er zal daar ook een genezingsdienst zijn. Dus, we kunnen zeggen dat het een volgende reis voor Kenia is, een hogere reis.
Echter, voor de andere landen, moge de Heer u zegenen. Onthoud dat dit het lichaam van Christus is. U bent deelnemers aan deze heerlijkheid. Deze is misschien nog niet aan de oppervlakte gekomen, maar deze zal komen. De Heer is zeer getrouw. Hij zal deze heerlijkheid naar alle landen brengen. Hij zal de boodschap van rechtvaardigheid aan u brengen. Hij zal de kerk reinigen, Hij zal de onzedelijkheid uit de weg ruimen. Hij zal u recht maken, Hij zal u polijsten. Hij zal u aan de hemel verbinden, Hij zal uw bestemming veranderen.

Hij is zeer getrouw in het volbrengen van alles wat er in de Bijbel staat. Want Jezus de Messias, de Koning, komt. Dus in deze tijd zal Hij alles doen wat Hij kan, om de bruid te herstellen. Het hangt alleen van uw bereidheid af, om de Boodschap te ontvangen. Als u het niet wilt, dat is een ander verhaal, de Heer zal u niet dwingen. Echter, voor de landen die bereidwillig zijn, de schaaplanden, Hij zal hen bijeen verzamelen, Hij zal ze gereed maken, Hij zal hen polijsten, Hij zal hen vlekkeloos maken, smetteloos, zonder rimpel, volwassen, getrouw, om het verheerlijkte Koninkrijk van God te zien. Om in de werken van het Kruis te passen.

En nog eens, voor degenen onder u, overal ter aarde, of u nu in Nederland bent, of u bent in welk land dan ook, Finland, en u bent nog niet genezen; vandaag zagen wij iets groots, want Finland ontving haar deel. En dit land Finland heeft altijd; heeft ook een heel bijzondere positie. Want steeds als de Heer Zijn Hemelse schatten uitdeelt, dan pakken zij hun deel, zij blijven hun deel pakken. Dus dat is echt heel bemoedigend. Het zorgt ervoor dat Ik naar Finland toe wil komen, dit jaar, om door te gaan met de Opwekking. Van de dyslexie, tot het kindje Eemi wat loopt, tot de velen die daar nu genezen zijn.

Moge de Heer de volken zegenen. Moge de Heer de kerk zegenen, moge de kerk zich vasthouden aan de Stem die oproept tot rechtvaardigheid. Moge de kerk de tijd begrijpen. Grote dingen gaan er gebeuren, op de aarde, zoals de Heer het ook gesproken heeft. Het heftig bewegen van het hele Universum, met groot geweld.

Nu u naar huis gaat, moge de Heer u zegenen en genezen, geliefde mensen. Moge de Heer u een prachtig en heiliger jaar geven. Zodat als u nu uw christelijke leven in het jaar 2018 leeft, op 1 januari, vannacht; als u in dat nieuwe jaar gaat leven, moge u gunst verkrijgen voor het aangezicht van de Heer. Moge de Heer in uw hart zijn, om de drang, de noodzaak, de honger naar heiligheid nieuw leven in uw hart in te blazen. Moge de Heer uw honger naar de hemelse dingen nieuw leven in blazen, de dingen van God, voor de Messias. Moge u ook vechten voor de Messias. Vecht voor Zijn Weg, in uw familie, op uw werkplekken, op uw markten, in uw regio's, in uw landen.
Laat alle mensen vechten voor de Messias, want Hij is het waard. Dit is een waardige zaak, dit is het enige waardige om u mee bezig te houden. En inderdaad levert het op, er zijn inderdaad verdiensten, eeuwige verdiensten. Als alles gezegd en gedaan is over / met de aarde, dan is er de eeuwigheid.

En Ik wil de kerk in Nairobi zegenen, want zij hebben nu deze immense getuigenis, van de blinde ogen. Ik zegen senior bisschop generaal-majoor Chaka, Mijn zoon. Moge de Heer u dit jaar blijven helpen, om Nairobi naar grotere hoogten te brengen. Ik zegen de andere kerken, alle bisschoppen, Ik zegen u echt. En bedenk één ding: behoud wat de opwekking u gebracht heeft. Zoals u allen weet moet Ik volgend jaar, moet Ik naar buiten gericht zijn, Ik moet omzien naar de andere landen. Ik moet gaan. Ik heb Mijzelf gezien op plekken, zoals Peru. Ik heb Mijzelf in steden gezien, in landen, zien aankomen op vliegvelden. Dus jazeker, volgend jaar moet Ik gaan.
Kenia, behoud wat u heeft. Bedenk dat de beste manier om te behouden wat u gewonnen heeft het altijd nastreven van rechtvaardigheid is. Om in wat u ook doet een hemelse gerichtheid te hebben, geliefde mensen. Als u de telefoon gaat opnemen, vraag u af: op welke manier draagt het aannemen van dit telefoontje bij aan mijn eeuwigheid? Hoe draagt het aannemen van deze baan bij aan mijn eeuwigheid? Wat draagt deze activiteit bij aan mijn eeuwigheid? Heb altijd een hemels perspectief, in alles, bij wat u ook doet.
Dan starten nu de vieringen van de wederopstanding van mama Rosa. Dit gaat weer iets groots zijn, wij weten niet wat de Heer zal doen. De Heer heeft al gesproken over de wederopstanding van meerdere dode lichamen, in dit land. En natuurlijk vraag Ik de Heer dit in vele andere landen te doen.

De Heer kent geen grenzen, zoals wij kunnen zien. Zijn autoriteit en zalving en kracht kent geen menselijke grenzen, politieke grenzen, geografische grenzen. Wat een geweldige, geweldige, geweldige manier om het jaar te eindigen. Vandaag was een lawine. Vandaag hebben de wonderen, de kracht van de Heer, de heerlijkheid die Hij over de kerk heeft uitgegoten; de heerlijkheid was zo groot, dat wij niet zien konden – bijvoorbeeld deze vrouw, de vrouw die ze nu in Nairobi vieren, die compleet blind was. De ogen waren wit, er is geen zwarte iris, dat zwarte gedeelte is er niet, en de ogen openden. Eerst zagen wij het niet, dat dit wonder gemeld werd, want de wonderen werden als een rivierstroom gemeld.

Dus zorg dat u behoud wat u gewonnen heeft. Ik moedig u aan om alle gasten die vandaag naar uw kerken kwamen, zeer vele mensen kwamen vanuit andere plekken – mensen die niet wedergeboren waren, moslims, atheïsten, mensen die niet geloven, mensen die nooit naar de kerk gaan – zij kwamen. Sommigen kwamen vanuit corrupte kerken, en zijn daar nu eindelijk klaar mee.

Maar zorg alstublieft dat alles in gereedheid is, om wat gewonnen is te behouden. Doop hen, onderwijs ze over Jezus. Onderwijs ze over de wedergeboorte; voorwaar, u bent een nieuwe schepping. Onderwijs hen over de Heilige Geest, onderwijs ze over de doop met de Heilige Geest. Onderwijs ze over het wandelen met de Heilige Geest. Onderwijs ze over het Koninkrijk van God, onderwijs ze over de komst van de Messias. Onderwijs ze over de weg bereiden in hun hart, voor de komst van de Messias.

En dus, er is zoveel te doen, maar daarvoor is een juiste structuur nodig. Sommige van hen zijn oudere mensen, zoals Ik het in de profetie zei, en vandaag heeft dit plaatsgevonden. Sommigen zullen oudere mensen zijn, sommigen armere mensen, welk soort ook, betrek hen allemaal. Laat ze verbonden zijn, laat ze Jezus dienen. Onderwijs hen dermate, zodat zij dan naar buiten kunnen gaan, voor evangelisatie. Uitstappen als gastheer/vrouw. Uitstappen om flyers ed. te maken, in het uitreiken, bedieningen in de ziekenhuizen, naar weeshuizen toe, alle gevangenissen, en vele andere dingen die wij in deze Bediening doen.

Dus u heeft hier grote mogelijkheid om de Heer te dienen, door deze mensen te helpen, de nieuwe mensen die vandaag zijn gekomen te ontvangen. Doop hen. Onderwijs ze dat er hier geen enkele tolerantie is voor zonden, geen enkele tolerantie voor afvalligheid en verval.
Hier gaan wij één enkele reis, onze richting is die van de hemel. Wij nemen geen zijweg, er is geen terugreis bij ons. Wij nemen geen afslag, Wij zijn simpelweg op weg naar God. Het is de grote mars, waarbij iedereen op weg is naar het Koninkrijk van de verheerlijkte Messias. Vandaag is de kracht van het Bloed en het Kruis weer getoond in de kerk. En deze kerk heeft een immense heerlijkheid, groot Bezoek. Maar nu, zegt de Heer, is het tijd om naar de andere landen te gaan.

De trein die hier gestopt is, en Kenia vroeg om in te stappen, kan nu het station verlaten en richting Houston Texas gaan, en daar stoppen. En hun vragen om ook in te stappen. En richting Hong Kong te gaan, en daar stoppen, en hun vragen in te stappen, voordat de trein vertrekt. Zodat wij allen het eeuwige verheerlijkte Koninkrijk van de Messias binnen kunnen treden, en van Zijn God, Mijn Vriend, Jehova.

Voor degenen onder u die nog niet genezen zijn, heb Ik nu verklaard dat ook nu u naar huis gaat, wij nog vele getuigenissen zullen horen. U gaat ontdekken dat de tumor verdwenen is, terwijl de artsen u hebben voorbereid op een operatie. U in de grote kerk in Nakuru, vandaag verklaar Ik dat u genezen bent. Degenen onder u die in de grote kerk in Nakuru zijn, ik heb verklaard dat een enorme genezing over u zal komen nu u huiswaarts keert. Degenen onder u, bij wie de artsen een operatie wilden gaan uitvoeren, u zult ontdekken dat de tumor er niet is. Ze zullen onderzoek doen en ontdekken dat de kanker er niet is, dat zal uit het bloed blijken. Vele andere aandoeningen.

De Heer zal u helpen, geliefde mensen. Hij is bereidwillig. Moge de Heer u zegenen. Moge de Heer de landen zegenen, nu u het nieuwe jaar ingaat.

Shalom shalom. Toda raba. Shana tova.'