29/12/2017 - Immense genezing & oproep tot berouw en inkeer & luister naar de stem van de Heer


Immense genezing & oproep tot Berouw en inkeer & luister naar de stem van de Heer
 
'Wel, de Heere Jehova heeft me Mij gesproken, geliefde mensen. De Heere Jehova Shalom, Jehova Rophe, Jehova Rapha, de Heer die u geneest in het boek Exodus, hoofdstuk 15 vers 26.

De Heer spreekt met Mij over de verheerlijkte komst van de Messias, Hij heeft deze afgelopen nacht met Mij gesproken, geliefde mensen. En deze afgelopen nacht, toen de Heer met Mij sprak over de komst van de Messias sprak Hij in essentie met Mij over het proces van de weg bereiden voor de verheerlijkte komst van de Messias.

En Ik zag dat Ik op een plek was, en toen Ik op die plek aankwam zag Ik dat de weg niet goed was. Het was een asfaltweg, maar op de één of andere manier was deze gebarsten. Er zat een barst dichtbij de linker rand, maar deze ging de hele weg door. Niet in een rechte lijn natuurlijk, het was een barst. Een barst in de asfalt weg. En de Heer zette Mij daar neer, om de weg te gaan asfalteren die gebarsten was. En daarna begon Ik een nieuw asfalt te leggen, alle kapotte plekken repareerde Ik. Toen werkte en werkte Ik hieraan. Ik ging er helemaal doorheen, Ik werkte alles af.

De Heer spreekt over de volken der aarde die de weg in hun harten gereed maken. Hij spreekt in essentie over de christelijke gelovige die de weg zou moeten bereiden voor de verheerlijkte komst van de Messias. En toen liet Hij Mij een andere groep mensen zien, die een asfaltweg probeerden op te lappen. Dit betekent dat zij de verwoeste weg niet uitgroeven en een nieuwe weg aanlegden, maar dat zij probeerden op de bestaande weg stukken probeerden in te zetten.

En Ik denk dat het hedendaagse christelijke leven zo is, wat de Heer Mij nu heeft laten zien. De Heer liet Mij in wezen zien dat in plaats van een nieuwe weg aan te leggen, zij aan het oplappen zijn. Ze ontdekken een gat in de weg en leggen er iets overheen. En door dat te doen, is deze niet duurzaam. Door dit te doen heeft het de stukken en overblijfselen van de oude Weg. Van de oude Weg, met een hoofdletter W. En de Heer vraagt om een complete omhaal naar de christelijke levensstijl. Het christelijke leven van de gelovige moet nu compleet omkeren. We moeten alle opgezette stukken, alle barsten opgraven, zodat wij een nieuw weg kunnen leggen.

Waarom? Omdat dit het moment is waarop de hemel geopend is. De Heer heeft de poorten in de hemel geopend, om met de kerk te kunnen communiceren. Dit is een gekoesterd moment, dit is het tijdperk van de open hemel, waar de Heere Jehova over sprak. En dus, de boodschap die alles compleet overhoop haalt en de dingen omkeert in de kerk, heet berouw en inkeer. Het is geen oplapperij, tot 80 graden ombuigen, dan weer terugkeren. Het is een totale ommekeer. Complete afkeer. De overtuiging van 'ik ben op weg naar hel, want dit is een zonde', en het de rug toekeren, en de tegenovergestelde richting in gaan.

De de Heer heeft veel gezegd, over dit proces, vannacht. Maar Hij spreekt in essentie over het bereiden van de weg. Hoe Zijn dienaar de weg bereid voor de verheerlijkte komst van de Messias, Hamelech, de Koning. En de Heer vraagt van de kerk dat alle mensen in goede verstandhouding met Hem moeten zijn. Alle mensen, weest u wedergeboren. Alle mensen, wees heilig. Waarom? Omdat er geen tijd meer is. De Messais komt. Er komt een dag, een onomkeerbare dag. De dag van afrekening. De dag der waarheid, waarop we werkelijk zullen weten wie er wedergeboren was. Wie zijn de christenen die echt vervuld waren met de Heilige Geest.

En daarna, sprak de Heere Jehova met Mij over de aankomende genezingsdienst, deze aankomende zondag, overmorgen. Dus dan begrijpen wij dat de genezingsdienst, al deze Bezoeken deel uitmaken van dit gereed maken van de weg. En, de Heer sprak met Mij over de enorme, immense genezende zalving die vanuit de hemel gezonden zal worden, en in dit land zal vallen, en de kerk van Christus zal toevallen. En het huis van de Heer zal toevallen, het lichaam van Christus. En zij die vanuit andere landen zullen luisteren. Zij die berouw en inkeer hebben aanvaard en heiligheid. Zij die de onschuld hebben aanvaard waar Kenia naar heeft geluisterd. De kinderlijke onschuld, van het blind volgen van de Heer. De kinderlijke onschuld, waarbij de Heer zegt 'doe dit', en zij doen het. Bekeer u, en ze bekeren zich. Keer u af van de zonde, en zij keren zich af. Zonder vragen te stellen, zonder filosofische gedachten, zonder theologische bagage. De kinderlijke onschuld. De kinderlijke onschuld en onschuldigheid. En Hij zegt 'als deze kinderen'

Dus de Heer heeft met Mij gesproken over de aankomende genezingsdienst op zondag. Deze viering, dank- en genezingsdienst, gezamenlijke diensten die plaats zullen vinden door dit hele land. En Ik weet dat de aantallen groter zullen worden. Er zullen miljoenen en miljoenen mensen verzameld zijn, het hele land door. En er komt een immens bezoek, deze komende zondag. Op een bepaald moment, de Heer liet het Mij vannacht zien, in die Bijeenkomst. In verschillende regio's, waar u ook zult zijn. Op een bepaald moment stonden er 6 kreupelen tegelijkertijd op. Tegelijkertijd. Immens. En de Heer sprak de hele nacht met Mij.

Hij zei: 'Kijk hoe krachtig de late heerlijkheid is'. Kijk, hoe krachtig het late bezoek is. En op een bepaald moment, het hart van de Heer; Hij liet Mij weten wat er in Zijn hart omging, dat Zijn hart zo vol van vreugde was. Hij was zo blij, Hij was zo gezegend, dat Hij Zijn mensen bezoekt. En zoals u gezien heeft, geliefde mensen, nu er een vloedstroom is aan genezing, vele kreupelen staan op. We weten de aantallen niet eens, tot nu toe. Maar als we naar de individuele gevallen gaan, dan zien wij dat de Heer zeker aan de kerk gedacht heeft. Want Hij heeft echt de meest wanhopige gevallen genezen, waar de ziekenhuizen het opgegeven hadden. De chirurgen hadden hun handen opgeheven en zeiden 'we weten gewoon niet wat u heeft, de Heer zal u helpen', wij kunnen het niet. Dit is waar de geneeskunde ophoudt, dit is waar chirurgie ophoudt.

Terwijl het stroomt, terwijl het stroomt tijdens de genezingsdienst, ook de blinden, maar als we inzoomen op één individueel specifiek geval dan lig je op je buik. En alle tranen van uw buik zullen op de grond vallen. Deze extreem ernstige gevallen. Kijken we naar ieder individueel geval dan zien wij dat de Heere Jehova werkelijk de kerk bezocht heeft. Hij heeft van zijn mensen gehouden. Gevallen van blindheid, zoals we deze gisteren zagen. Wij kunnen in dit leven niet begrijpen hoe de Heer haar genezen heeft, hoe zij nu kon zien. In deze dimensie kunnen wij het niet begrijpen. Ook medische wetenschap kan het niet verklaren. Gevallen van kreupelheid, zoals Onyancha. Zoals de jonge jongen die kreupel geboren was aan de benen. Het been was gebogen, het was bijna 140 graden of zoiets gebogen, en hij loopt nu. Broze botten die afgeschreven waren door de artsen.

En de Heer was zo gelukkig, in de droom deze afgelopen nacht, toen Hij Mij de kreupelen liet zien. Opgericht. De meest wanhopige gevallen van de arme mensen hier in Afrika. Opgericht. Zij die zelfs geen geld hebben voor de bus, om naar het ziekenhuis te gaan, om in een ziekenhuis te komen. Ze hebben de kennis ook niet, ze zijn ook bang voor het ziekenhuis. Ze denken misschien dat het daar te moeilijk is voor hun. Ze begrijpen de taal misschien niet, en de dynamiek van een ziekenhuis. De gevallen die verlaten zijn. Ze proberen 1 of twee ziekenhuizen. De ziekenhuizen laten hun links liggen. Ze gaan terug naar de dorpjes én geven zich over.

De is de soort situatie waar de Heer over spreekt. Het is een immens moment, geliefde mensen. Het is een schokkend moment nu. In de geschiedenis van de kerk. Het is een ongelooflijke tijd, nu in het huis van de Heer. En de Heer was zo blij dat de late heerlijkheid nu stroomt. Dat de late heerlijkheid nu neerdaalt uit de hemel. Dat de poorten van de hemel nu geopend zijn, voor de late heerlijkheid. Hoe krachtig, geliefden. Ik heb een enorme genezingsdienst gezien. Een historische genezingsdienst die komt op zondag. En op een bepaald moment zei de Heer 'Kijk de kreupelen staan op'. Het was prachtig, en het waren en zoveel. Prachtig.

En de Heere Jehova, God de Vader, de Vader van onze Heere Jezus Christus Zelf was heel blij. Hij drukte aan Mij Zijn vreugde uit. Hij was zo blij dat de kreupelen opstaan. En dat zij nu lopen. Zij worden hersteld, zij kunnen nu een nieuw leven beginnen. Om hun levens te leven in lofprijs aan de Heer. De goedheid van de Heer prijzend. De genade van God prijzend. Het erbarmen van onze Heere Jezus prijzend. Heel krachtig, geliefde mensen.

Ik lees nu uit de Schrift. En Ik lees het Boek Haggai hoofdstuk 2, vers 9. En Hij zegt 'De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE van de legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE van de legermachten.' En wij zien duidelijk dat de Heer over dit nieuwe heiligdom sprak. Dat dit nieuwe Heiligdom een krachtig heiligdom zou zijn, het heiligdom van de heerlijkheid van de Heer. En wij zien heel duidelijk deze late beloofde heerlijkheid. De Heer zei in essentie dat dit een nieuwe kerk zal worden, een tempel waar er geestelijke aanbidding zou zijn. Complete aanbidding. Een gerechtvaardigd Huis. Een Huis wat de rechtvaardigheid van God heeft. Het Huis wat afgezonderd is van afvalligheid.

En Hij zou daar de schatten van Zijn heerlijkheid geven. Dit nieuwe Huis, het huis van de Heer wat nu gevormd wordt, het geestelijke Huis waar er geestelijke aanbidding zal zijn, geestelijke toewijding. Totale devotie aan de Heer. Een gerechtvaardigd Huis, en Hij zegt het duidelijk, dat dit Huis de zegeningen en de schatten van de heerlijkheid van de Hemel zal hebben. De heerlijkheid die dit Huis toevalt, wat dit Huis bevat, zou de schat van de Hemel zijn. Dat zou de rijkdom van de hemel zijn, geliefde mensen.

En Hij spreekt heel duidelijk tegen de kerk, dat nu, om de weg te bereiden Hij de late heerlijkheid heeft neergelaten. De late heerlijkheid is hier, geliefde mensen. De late heerlijkheid stroomt de kerk binnen. Maar Hij vraagt om berouw en inkeer. Hij vraagt om bekering. Hij stelt ernstige vragen over berouw en inkeer, geliefde mensen. Hij vraagt dit van de kerk. Zoals nu de Keniaanse kerk, die zich verootmoedigt en het bevel van berouw en inkeer gehoorzaamt. Nu heeft zij de heerlijkheid.

Hij vraagt de landen zich te onderwerpen aan, onder de stem die oproept tot berouw en inkeer. De stem die de weg bereid voor de verheerlijkte komst van de Messias. God maakt geen fout. U kunt Hem niet negeren, en dan op de door kloppen 'Heer, ik wil binnen gaan'. Dit is Hij die tegen de kerk spreekt, bekeer u, bekeer u, bekeer u en keer u af van de zonde. En keer terug naar heiligheid. Het Koninkrijk van God is nabij. Het Koninkrijk van God is heilig. Het Koninkrijk van God is rechtvaardig.

Waar zijn de kleden der rechtvaardigheid? De kleden van heerlijkheid. Het kleed van het licht van de behoudenis? U kunt Hem niet afwijzen, en dan bij Hem terugkomen en zeggen 'Heer, Heere, Heer, kloppend op de deur. Heer, doe alstublieft open. Hij zegt 'Om u de waarheid te zeggen, Ik ken u niet'. Ik ken u niet. Zacharias hoofdstuk 1, vers 2, Hij zegt:

​'De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten:Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten. Wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Maar zij luisterden niet en sloegen geen acht op Mij, spreekt de HEERE.'

Dit houdt in dat de Heer Zelf met de mens spreekt. In vers 5 zegt Hij; het is zoiets groots geliefde mensen, dat de Heer oproept tot bekering. Op een bepaald moment vraagt Hij. Als u uw gewijde voedsel krijgt, en het in de zoom van uw jas stopt, en er valt geroosterd vlees op uw jas, blijft deze dan nog gewijd? Onze God is afgezonderd. Zonde is zonde. Rechtvaardigheid is rechtvaardigheid. De Heer zegt dat er een groot Bezoek naar Kenia komt, dit weekeinde, weer.

En de landen die de waarheid zullen volgen, die de wegen van de berouw en inkeer zullen volgen zullen deel hebben aan deze heerlijkheid. Het uur om binnen te gaan en een schaap land te worden, wat door de Heer ingedeeld zal worden - de schapen rechts, de schaap landen, is nu. De Heer zegt dat nu het uur is om u te bekeren. En een nieuw voertuig gereed te maken. De heerlijkheid is hier, het moment is gekomen. We zien het in de landen en in de kerken in het buitenland, ook enkele kerken hier in Nairobi, dat soort dienst aan de Heer zal de kerk het Koninkrijk van God niet binnen brengen. Nee! Nee en nee. Nee, nee, nee, eeuwig nee.

Modernisme, post-modernisme, al de wereldsheid die wij zien in de kerk zal de kerk niet naar de hemel brengen. Het tegengestelde is waar; zal de kerk naar de hel brengen. De Heer zegt, was uw harten, was uw harten met berouw over uw zonden. Reinig uw ziel, reinig uw zielen met berouw over zonden. Hij wil een nieuwe heerlijkheid brengen, een verrijkte heerlijkheid, een meer gekoesterde heerlijkheid. Jehova Misqabbi. De Heer uw hoge Toren. De Heer bezoekt de kerk, in Kenia, op schokkende wijze. Het is zo vreeswekkend om bij het hek te blijven staan en het te aanschouwen. Het is zo vreeswekkend om buiten te staan en het te aanschouwen. Deze is heilig.
Het is dwaasheid om buiten te blijven staan en ernaar te kijken. Iedereen wil erin springen. Een Boodschapper is er hier, bereid u de weg! Keer u af van zonden. Keer terug naar heiligheid, wijs wereldsheid af, verdorvenheid, onzedelijkheid, het naakt gekleed gaan van de vrouwen, abortus in de kerk, homoseksualiteit, prostitutie in de kerk, het voorspoed evangelie, wijs het allemaal af! Neem het Kruis, neem het Bloed. Kijk naar de kracht van het Kruis. Kijk naar de kracht van het Bloed in het Evangelie. Kijk naar de blinde ogen die geopend zijn, gisteren. Wat het land geschokt heeft, dit heeft ons hier geschokt.

Toen ze zei dat ze mensen zag alsof het bomen waren. In essentie herhaalt de Bijbel zich in onze oren, rechtstreeks, zonder verschil. Wat krachtig. Wie kan er buiten bij het hek blijven staan terwijl deze immense late heerlijkheid, beloofde heerlijkheid neer stroomt. Laat de landen deelnemen. Wees nederig. Werp uw theologie af, en volg de stem van de Heer. Volg de leiding van God. Volg de instructie van Jehova. Schuw de menselijke filosofie, de menselijke theologieen die u heeft, waarmee u de stem van God betwijfelt. Kijk naar Kenia, zei twijfelen nooit. Zij zeggen 'sorry', wij hoeven niet geniaal te zijn: voordat deze Dienaar van de Heer kwam hadden wij droogte. Onze kreupelen waren kreupel. Onze blinden waren blind. De corrupte predikers kwamen hier geld zoeken. Valse profetie. We liepen er naakt bij. Onzedelijkheid in de kerk. Abortussen in de kerk, zwangerschappen.

Maar toen Hij kwam, en berouw over zonden preekte, en wij de bekering aanvaardden, nu staan onze kreupelen op. De blinden kunnen zien. Zij zeiden 'nee, we willen geen enkele ander stem meer horen'. Dat is de onschuld van een kind. Kind. U zult het Koninkrijk van God mislopen als u het nog altijd in uw hoofd brengt - de wereldse menselijke theologie. Wees als Kenia! Kenia volgt de stem van Jehova. Zij zeiden: dit is eenvoudig. Hij spreekt over rechtvaardigheid, Hij heeft ons vermaand, en leerde ons heilig te zijn. Ik hoef niet geniaal te zijn om te weten dat dit God is. Dit komt van God.

Luister naar Mij Amerika. De Verenigde Staten. Luister naar Mij Mexico, Brazilië. Latijns Amerika, Zuid Amerika, Centraal. Europa, Australië, Afrika. Azië, er is nu geen tijd voor theologie. Volg de stem van God en u zult de Hemel binnen gaan. De wolk is neergedaald. Hij heeft de hemel op een stralende zonnige zomerdag bevolen te openen, en de hemel opende. Direct viel er regen. Meerdere keren, niet één keer. Het vuur van Elia is uit de hemel gevallen. De Heer heeft Hem getransfigureerd. Waar wacht u op? Kenia neemt het allemaal aan. De late heerlijkheid. De heerlijkheid die wij in Haggai hoofdstuk 2 vers 9 zien. De beloofde heerlijkheid. Een immense heerlijkheid. Hij zegt, dat de late heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de eerste.

Waar er eerst één kreupele opstond heeft Hij Mij nu grote aantallen laten zien. Op een bepaald moment stonden er zes kreupelen tegelijkertijd op. Hoe prachtig. En God de Vader liet Mij weten dat Zijn hart heel blij was. Hij was nu heel gelukkig dat de gebaande weg van de Heer goed bereid wordt. Rechtvaardig, heilig, nul compromissen! Ik heb de Messias zien komen. Oh, hoe prachtig zal die dag zijn. Ik zal de landen persoonlijk vertellen 'Kijk, Ik heb het u gezegd, dit is wat Ik bedoelde toen Ik u zei u gereed te maken, en u niet luisterde, was dit wat Ik bedoelde.' De onomkeerbare, onherroepelijke dag van de afrekening. De dag van de waarheid.

Moge de Heer u zegenen, om wijsheid te vinden.
Toda toda raba. Toda lachem. Shalom.'