24/12/2017 - Strijd met het beest na de opname van de kerk

Profeet van de Heer live op Jezus Is HEER Radio

'Amen. Nu, geliefde mensen, Ik weet dat mensen overal luisteren, vanuit de hele wereld. De Heere Jehova , Jehova Elohim, Jehova Elolam, Jehova El Rohi, Hij heeft met Mij gesproken. Deze afgelopen nacht, de nacht van gisteren. Niet deze avond hier, maar de afgelopen nacht. De Heere Jehova, Hij sprak heel erg diepgaand met Mij, over de verheerlijkte komst van de Messias. En in dat gesprek sprak de Heer met Mij over de dringende noodzakelijkheid voor de kerk om zich gereed te maken voor de verheerlijkte komst van de Messias. En de Heer sprak het volgende:

Nu, de Heer bracht Mij naar een plek, en Hij liet Mij de aarde zien nadat de kerk is weggenomen. En natuurlijk betekent dat, dat er geen tijd meer is. De tijd om u gereed te maken is nu, en spoedig is die er niet meer. En de Heer Jehova bracht Mij naar een plek, en toen zag Ik de grote zee. En direct aan de kustlijn kwam een beest. Een vreselijk beest, en Ik heb dit beest eerder gezien. De eerste keer dat de Heer Mij dit beest liet zien, kwam hier live in de uitzending, hier op Jezus Is HEER Radio.

En de scharlaken kleding van de vrouw, die zich op het beest bevond; en ik beschreef hoe het beest naar de grond gaat zodat de vrouw deze kan bestijgen. En de Heer had het beest heel dichtbij Mij gebracht, op laten wij zeggen ongeveer 3 meter afstand, of zo.
Maar deze keer zag Ik het beest, en het beest weer met de vrouw, de vrouw op het beest gezeten. Maar het beest kwam op uit de zee. En toen stonden zijn daar, direct bij de zeekust, op ongeveer 5 meter afstand of zo van Mij. En toen nu kwam nu. Het beest kwam, en de Heer bracht Hem heel dichtbij, op bijna 0,45 tot 0,6 meter of zo afstand van Mij. En Ik kon de verschillende hoofden van het beest zien. Hij heeft verschillende hoofden. Hij heeft diverse hoofden. Dus, toen hij dichtbij Mij kwam; het voornaamste hoofd wat Hij heeft is als dat van een leeuw. En toen, vuurde de Heere Jehova een strijd aan, zette deze in gang. Een hevige strijd tussen Zijn Dienaar en het beest. En er was een ernstige aanvaring. Er was een hevige strijd, een heel hevig gevecht volgde. Er was de ernstige strijd, met immense kracht, boven iedere kracht verheven.

En toen trof Hij die met u spreekt het beest op het hoofd. Hij trof hem heel zwaar op het hoofd, en Ik kon er bloed uit zien komen. Een fatale slag op het hoofd. En daarna, op het hoofd, het deel van het hoofd dat als een leeuw was; daarna zag Ik hem nu wegrennen. Hij ging de diepte in, hij ging heel ver de diepte in. Hij ging naar Mijn linkerkant, het slingerde daar naar beneden.

Nog eens, deze afgelopen nacht sprak de Heere Jehova met Mij, geliefde mensen, over de verheerlijkte komst van de Messias. En Hij heeft met Mij gesproken over de dringende noodzakelijkheid waarmee de kerk zich gereed zou moeten maken. De tekenen van de Messias zijn hier. Iedereen hier kan in dit uur de tekenen van Messias zien. De late heerlijkheid is hier, de boodschap van bereid de weg is hier, de terugkeer naar rechtvaardigheid wordt uitgebazuind. Het belang en het centraal stellen van de heiligheid van het Koninkrijk van God wordt gepredikt.

En nu sprak de Heer dan met Mij over de gebeurtenissen van nadat de kerk weggenomen is. En dan laat Hij dit beest zien, en Ik zie deze vrouw. De vrouw die op het beest is. En het beest heeft vele hoofden. Het was aan de kust. Dus, toen het beest naar voren kwam, en er zijn meer details van dit gesprek, zoals het omploegen van het land. Ze willen het bewerken. Ze willen werken op het land, omploegen, om het land te bewerken. In essentie het land ploegen, wat op het land werken betekent. En dan komt het beest heel dichtbij Mij. Op ongeveer 0,45 meter. En dan kan Ik het nu bekijken. Natuurlijk veel hoofden, maar het leeuwenhoofd is het voornaamste hoofd. Het hoofd wat eruit ziet als een leeuw. En dan natuurlijk zijn vacht, als van een luipaard. Hij is een combinatie van alles.

En dan ontvlamt de Heere Jehova een strijd tussen Mij en het beest. En toen besefte ik dat de Heer een dodelijk wapen in mijn hand gelegd had. En toen trof Ik hem heel hard. Er was een hevige strijd, een hevige ongelooflijke strijd, die niemand wil beleven en zien. En daarna vertrok hij, maar Ik kon het bloed zien en de verwonding. Toen vertrok hij met een fatale wond. Daarna vertrok Hij, naar beneden, links van Mij. De reden dat er deze aanvaring was, is omdat het beest, het beest Godlastering spreekt. Hij lasterde de Heer. En het beest sprak veel kwaad. Hij probeerde kwaad te spreken van de Naam van de Heer. En dus, dat leidde tot de hevige aanvaring.

En dus, wij weten allemaal heel goed dat de autoriteit die het beest gegeven is van de vijand komt, opdat hij de agenda van de vijand op aarde zal uitvoeren. En wij weten ook dat een ieder die dan het beest aanbidt het Koninkrijk van de Koning, de Almachtige niet ziet. Maar wij zijn ons heel goed bewust, uit het boek 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2 kunt u van het begin lezen, dat de kerk weggenomen wordt voor de openbaring van deze overheden, deze persoonlijkheden die heel belangrijk worden na de opname van de kerk. En dus, er is veel verdorvenheid en kwaad op komst in de wereld, nadat het licht der wereld, de kerk, weggenomen is, en het genadetijdperk afgesloten is. Dus er zullen enkele grote persoonlijkheden actief zijn hier op aarde. Ik heb de wereld van hierna gezien. En Ik heb de grote duisternis gezien die over de aarde komt nadat de kerk weggenomen is.

Op de 15e januari, het jaar 2017, zag en hoorde u de immense boodschap die de Heer gaf toen Hij neerkwam, naar Mij toe, om te spreken over de verheerlijkte komst van de Messias. En Ik zag de kerk binnengaan. Het binnengaan van de kerk, de eeuwigheid in. En dat is een grote schat, dat de Heer bij benadering kan aangeven hoe dichtbij wij bij de verheerlijkte komst van de Messias zijn. Met andere woorden, het binnentreden van de kerk, het verheerlijkte Koninkrijk van de hemel in, van de God van Israël. Maar nu zien wij dat deze boodschap naar de kerk komt, om de kerk te waarschuwen dat ze geen deel moet hebben in de gebeurtenissen van nadat de opname heeft plaatsgevonden, nadat de Messias gekomen is, en die profetie van 15 januari het jaar 2017 vervuld is.

Dus de allerbelangrijkste boodschap die dit gesprek van deze afgelopen nacht uitbazuint is, dit heel ontzagwekkende gesprek, is dat u zich gereed moet maken en ervoor moet zorgen dat u niets van doen heeft met de gebeurtenissen van na de opname. Maak u gewoon gereed, en ga de hemel binnen. Als de Boodschapper die u gezonden is zegt maak u gereed en wees heilig, keer terug naar rechtvaardigheid, ga in berouw over uw zonden, doe datgene dan gewoon precies. Zodat wanneer die dag komt u aangetroffen zult worden in het kleed der gerechtigheid. Opdat u het eeuwige verheerlijkte Koninkrijk van Jehova zult zien.

En het beest was een mond gegeven om trotse woorden uit te brengen, en godslasteringen, en om de autoriteit van de vijand, van satan ten uitvoer te brengen. Dus, het is een nabootsing, een vervalsing van de drie-eenheid van God die wij hier nu zien. Waar wij God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest hebben. En wij weten dat de Heilige Geest gekomen is om het plan van God op de aarde uit te voeren, in dit uur. Maar wij zien nu, nadat de kerk weggenomen is, en de verblijfplaats van de Heilige Geest weggenomen is; de kerk is de verblijfplaats van de Heilige Geest. Nadat de verblijfplaats weggenomen is, is de Heilige Geest ook teruggebracht. Hij, Mijn vriend, dat is de Heilige Geest, als Hij teruggenomen is, dan kunnen we nu weten dat het genadetijdperk voorbij is.

En dan hebben wij nu deze vervalsing, waarbij het beest nu het plan van de vijand wil uitvoeren, de drie-eenheid vervalsende. Zo u wilt kunt u ze de verdorven coalitie noemen, de triade, zij drieën. Maar de Heer spreekt nu heel duidelijk tegen de volken, de kerk. En de Heer vraagt dat de volken zich bekeren. Hij vraagt de kerk van Christus rouw te bedrijven over haar zonden en terug te keren naar heiligheid. Zich af te keren van deze afvalligheid, die de kerk haar autoriteit heeft weggestolen.

En nu is de kracht en de autoriteit van berouw en inkeer absoluut heel duidelijk voor de wereldwijde kerk van Christus, en de terugkeer naar rechtvaardigheid en heiligheid op aarde, in dit uur, nu wij met elkaar spreken, en in de kerk. Want alleen rechtvaardigheid herstelt de autoriteit  van de kerk. Als het de bedoeling van de Heer is dat Kenia het schoolvoorbeeld is, wat de wereld, het lichaam van Christus onderwijst welke weg te gaan in deze aflopende laatste uren, deze aflopende laatste minuten, de laatste wegtikkende dagen, de laatste dagen voor de komst van de Messias, dan is met zekerheid de allerbelangrijkste boodschap die van dit schoolvoorbeeld komt de waarde die de hemel toekent aan berouw en inkeer. De schat die de hemel ziet in rechtvaardigheid, de waarde die de hemel aan heiligheid toekent.

En daarom zien wij dat de late heerlijkheid nu op zijn plek gevallen is, en alle landen kunnen hier deel aan hebben. Echter, Ik heb een aanvaring gezien waar u geen deel van uit wilt maken. Ik heb weer de aarde van na de opname gezien. Raak niet betrokken bij de gebeurtenissen van na de opname. Dat zijn ontzagwekkende gebeurtenissen waar u niet bij betrokken wilt raken. Laat de persoonlijkheden van die tijd erin betrokken zijn, maar gaat u de veiligheid van de hemel binnen. Ga de bescherming van de eeuwigheid binnen, de veiligheid van God in de hemel, zodat u geen deel zult hebben aan die gebeurtenissen.

Ik heb het beest gezien, geliefde mensen, en het is een vreselijk aangezicht. Het is een aangezicht wat u niet wilt, u wilt het niet beleven. Het is een strijd, en het is een vreselijke ongelooflijke strijd. De Messias komt, ik heb de Messias zien komen. De Heere God Jehova, de God van Israël, Hij heeft met Mij gesproken over de komst van de Messias. Mogen zij die oren hebben luisteren naar de stem van de Heer. Shalom.'