02/10/2019 - Het krachtige werk van Jezus & de Heilige Geest landt op de kruin van het hoofd van de profeten van de Heer

Boodschap 1 | 02.10.2019 | De grootste Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio

´Gezegende mensen, wat een immense tijd in de geschiedenis van de kerk. Er is een gesprek dat de HEER met Mij heeft gesproken, dat ik met u wil delen vandaag. En we moeten altijd in gedachten houden dat het een groot voorrecht is, het een grote eer is dat de HEER ervoor gekozen heeft om zeer openlijk te spreken aan deze generatie. De HEERE JEHOVA heeft gekozen om zeer duidelijk, zeer open te spreken tot deze generatie. Om aan hen ZIJN belangrijkste verordeningen te kunnen spreken, zijn allerbelangrijkste Godspraak en ZIJN instructie voor het uur en het tijdperk. Dus Ik reken het als een gezegend tijdperk, omdat de HEER dit prachtige portaal van de Hemel heeft geopend. Dit kanaal en deze communicatiepoort waarvandaan u nu direct van GOD DE VADER kunt horen. In het bijzonder in zo een gevoelige tijd in de hele geschiedenis van de kerk, en de aarde.

Nu, gezegende mensen. Dit is een gesprek dat eergisteren plaatsvond. En Ik heb met de HEER uitgewisseld, over dit gesprek. En Ik weet dat wat Ik u ga geven de eerste helft is van dit gesprek. En dan de tweede helft wanneer de HEER Mij daartoe leidt, ZIJN Dienaren leidt, dan zal Ik met u kunnen communiceren wanneer HIJ Mij toestaat om de instructie die HIJ de generatie, de hedendaagse kerk geeft verder te onthullen, te ontrafelen en openen.

Nu, in dit gesprek zag De HEER dat ik Mij aan het voorbereiden was voor de aankomende bijeenkomst in Central Park. En als deze zeer historische aankomende voorgangersbijeenkomst in Central Park, met een zeer immens en machtig gesprek en instructie die wordt opgebouwd, plaats zal vinden en zich zal voltrekken op die plaats, toen kwam de HEER en sprak met Mij over een zeer gevoelig deel van dat gesprek. De verschillende aspecten van dat gesprek dat plaats zal vinden in Central Park. Maar een zeer gevoelig deel ervan. HIJ kwam en begon met Mij te delen over dat gesprek. Want Ik stelde HEM een vraag aangaande de zaken van De MESSIAS. En het krachtige werk dat de MESSIAS deed voor deze generatie. Er was een zeer belangrijk deel waarvan HIJ wilde dat Ik het zou behandelen.

En toen kwam de HEER in de nacht. En dan behandelt HIJ het op een zeer, zeer krachtige wijze. De HEER liet Mij opnieuw zien, nog eens, opnieuw liet HIJ Mij zien hoe De MESSIAS gekruisigd werd. Hoe De MESSIAS het Kruis doormaakte, gekruisigd werd. En daarna, hoe De MESSIAS naar beneden, de hel binnen ging. Dus HIJ bracht de twee Profeten van de HEER echt daar beneden om HEM te zien, toen HIJ naar beneden, de hel in ging, om voor u te sterven en naar de hel te gaan voor u. En dat is het deel waar Ik mee bezig was in de Boodschap die ik aan het voorbereiden was, die Ik voor Central Park voorbereidt. En dan in het spreken tegen Mij over die boodschap die Ik u, de volken en de kerk, moet geven, het tijdperk, de generatie, toen nam De HEER ZIJN twee Profeten weer mee naar beneden, Ik zie Ze daar beneden en Zij konden De MESSIAS zien toen De MESSIAS naar beneden, de hel in ging. 

En wij weten heel goed dat toen De MESSIAS naar beneden ging, de HEER deze twee Profeten al heeft laten zien hoe Zij naar beneden gingen, in dat gesprek dat eerder plaatsvond. Naar beneden gaand en ziende hoe de MESSIAS naar beneden ging, de hel in, voor u stierf. En het kostte alles, volle prijs betaalde, plus voor u naar de hel ging. Toen daarna, hoe de Heerlijkheid kwam en trof, de luipaard kwam voorbij. Allereerst, kwam de luipaard vlak langs. De Twee Profeten stonden daar en Zij zagen de luipaard vlak langskomen. Dus Zij dachten dat de luipaard HEM ging aanvallen aan het Kruis. Nu ging HIJ daar naar beneden. Maar toen kwam de Heerlijkheid en ppwoooaaah. Pjaaa, als bliksem en sloeg daar in. En de MESSIAS ging naar buiten, ttsjoaaah, in de Heerlijkheid. En de Profeten kwamen nu uiteindelijk naar buiten.

Dat gesprek heb Ik vele jaren gedeeld. Ik heb het gedeeld over de hele wereld. Maar Ik was bezig met een heel, heel belangrijk deel dat Ik zal delen in Central Park, dat Ik hier nu niet kan delen. En aan de HEER vragende: ‘Hoe ver wilt U dat Ik deze dingen onthul?’ En toen nam de HEER Ons opnieuw naar beneden en liet Ons zien hoe de MESSIAS naar beneden ging. Naar beneden, stierf voor u en zelfs naar de hel ging voor u. De volle prijs betaalde. En stond toen weer op. 

De rest zal Ik met u kunnen delen, gezegende mensen, als Wij naar Central Park gaan. (ruis) deel van het gesprek dat de HEER deelde met de twee Dienaren vooraf gaande aan Central Park. U ziet dat in de Boodschap die naar Central Park komt, GOD DE VADER ZELF betrokken is. En HIJZELF ontwerpt deze. HIJZELF zet deze op zijn plaats. De blauwdruk van die Boodschap. Het was zeer schokkend. HIJ antwoorde Mij: ‘Ga en breng het op deze manier’. Want ik behandelde een zeer lastig gedeelte waarin de DRIE-EENHEID betrokken was. Ik zal het nu niet hier delen. (ruis). De MESSIAS komt. De Boodschappers van het uur bewandelen de aarde. De HEER communiceert direct met Hen over de instructie aan de kerk. (…) De prijs van het Kruis (.) de dodelijkheid en de gevaren van de zonde. Dat de mens de zonde zal afwijzen en het verheerlijkte Koninkrijk van GOD zal binnengaan.

Moge de HEER u zegenen. Toda raba. Yom tov. Shana tova. We zijn nog steeds in het nieuwe jaar, het Joodse nieuwjaar. Shana tova.
De MESSIAS komt. Wees heilig, gezegende mensen. Shalom toda´

 
Boodschap 2 | 02.10.2019 | De grootste Profeet van De HEER live op Jezus Is HEER Radio

´Amen. Gezegende mensen, nu De HEER sprak met Mij deze afgelopen nacht. Er is een gesprek wat Ik met u wil delen, wat De HEER in de nacht sprak. En dan zal Ik het andere gesprek met u delen, wanneer De HEER het Mij mogelijk maakt, aangaande Israel. Maar deze afgelopen nacht heeft De HEER Mij ZIJN twee grootste Profeten getoond die voorgingen in een bijeenkomst. Zij gingen voor ergens in een bijeenkomst. En toen daalde GOD De HEILIGE GEEST in lichamelijke vorm neer vanuit de Hemel. In de vorm van een heel super verheerlijkte witte Duif, die helemaal klapperend kwam, phaphaphapa, klapperend. HIJ kwam verticaal neer, klapperend, tot HIJ kwam en op de kruin van Wie nu met u spreekt zetelde.

Nu, deze afgelopen nacht heb Ik GOD De HEILIGE GEEST zien neerdalen uit de Hemel, in lichamelijke vorm als een Duif. Een witte super verheerlijkte reusachtige Duif die kwam en op Mijn hoofd zetelde. Dus deze afgelopen nacht zetelde GOD ZELF, De GODHEID op Mijn hoofd, in dit gesprek wat De HEER met de kerk heeft. Dit onophoudelijke zeer continue en doorgaande gesprek wat De HEER met de kerk heeft over de verheerlijkte komst van De MESSIAS, en daarom kunnen wij zien dat in dat gesprek van deze nacht HIJ over de late Zalving spreekt. Het late Bezoek en de late Heerlijkheid van De HEER. Nog eens, deze afgelopen nacht: GOD De HEILIGE GEEST, HIJ daalde in lichamelijke vorm neer uit de Hemel. En De HEER plaatste Mij, HIJ tilde Mij boven de aarde op zodat Ik HEM naar deze twee Profeten kon zien komen. En toen daalde HIJ verticaal neer, phaphapapapa, klapperend, klapperend met ZIJN vleugels. Super verheerlijkt. Alles werd heel verheerlijkt. En toen HIJ neerdaalde ontdekte Ik dat HIJ op Mijn hoofd zetelde.

Ik was weer beneden daar, waar HIJ op het hoofd zetelde van de twee Profeten van De HEER. Toen daarna, phaphaphapa, zetelde, zetelde op Hen. En toen begon HIJ naar boven te zweven, heel snel, maar zoals HIJ gewoonlijk doet. Zwevend, naar boven, de hele afstand. Dus dit is het type gesprek waarin De HEER de kerk betrekt. Ik heb een bijeenkomst gezien waar GOD De HEILIGE GEEST neerdaalt op ZIJN twee enorme Profeten. HIJ komt naar Mij toe. HIJ zetelt op Mijn hoofd en HIJ landt op het hoofd zoals HIJ dat bij De MESSIAS deed bij de rivier de Jordaan. Dus dit is het gespreksniveau waar De HEER nu aangekomen is met de kerk van CHRISTUS. Als dit bedoeld is om de aandacht te trekken van de harten en de zielen van de mens, voor het feit dat nummer 1 de late Heerlijkheid die in de Bijbel beloofd is in Haggai 2, verzen 6-9, die beloofd is in het boek Johannes hoofdstuk 2, toen De HEER water in wijn veranderde, de late Wijn, de tweede Wijn, Joel hoofdstuk 2:22-23. Als dit de late Zalving in de Bijbel moest benadrukken, dan doet HIJ zeker alles om de harten en de zielen van de mensen te bereiken, opdat zij het verheerlijkte eeuwige Koninkrijk van GOD binnen zullen treden.

Als dit is bedoeld als een bel die rinkelt, een trompet aan iedereen om terug te keren naar heiligheid, CHRISTUS JEZUS als HEER en Redder aan te nemen en terug te keren naar heiligheid, wat is het dan een grootse manier om de aandacht te vragen van de zielen en de harten van de mensen. En nummer 2, als dit is bedoeld om aan u te verkondigen, heel duidelijk en zonder twijfel, en een klinkende uitroep te doen dat De MESSIAS komt, dan heeft HIJ dit zeker bereikt. Deze afgelopen nacht GOD De HEILIGE GEEST ZELF in lichamelijke vorm door GOD De VADER gezonden, HIJ kwam het hele eind, phaphapapa, klapperend. Verheerlijkt, alles super verheerlijkt, toen HIJ naar beneden kwam. En toen landde HIJ op Mijn hoofd. HIJ tilde Mij boven de aarde op. En toen zag Ik HEM () landde HIJ op Mijn hoofd, en HIJ volbracht ZIJN missie.

Dat betekent dat wij de weg moeten bereiden, gezegende mensen voor De MESSIAS, De KONING, CHRISTUS JEZUS VAN NAZARET, Mijn HEER en Mijn REDDER, HIJ komt. Het andere deel van het gesprek aangaande Israel; HIJ gebruikte deze twee Profeten om Israel te beveiligen. Dat deel zal Ik met u bespreken wanneer De HEER het Mij toestaat.
Maar De MESSIAS komt. En Ik heb De HEILIGE GEEST, GOD De HEILIGE GEEST gezien, De GODHEID. Deze afgelopen nacht zetelde HIJ op Mij. Dit zijn historische momenten. Bedenk, dit gebeurde alleen aan De MESSIAS. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is HIJ nooit op iemand anders geland. Alleen De MESSIAS werd in die vorm bezocht, en in die vorm aan het Universum en aan de Hemel voorgesteld, toen HIJ de bediening van De CHRISTUS binnen kwam. De militaire plicht van De CHRISTUS, De MESSIAS om de zonde en satan te komen bevechten. Nu zien wij dat HIJ deze twee Boodschappers, deze twee Profeten uit het boek Openbaring hoofdstuk 11 op dezelfde manier heeft geïdentificeerd. Wij herinneren ons januari 2009 in Buhungu stadion Kakamega, toen HIJ dat deed. Nu heeft HIJ dat weer gedaan.

De MESSIAS komt. Toda shalom. Erev tov.´