Genezingen in Opwekkingsbijeenkomst Eldoret (2015)

Profetie 13.08.2015 – TRIOMF VAN DE MESSIAS 
"Amen. De Heer heeft met mij gesproken. Ik wil graag dat uw luisteraars weten dat de Heer Jehovah, de God van Israel. Jehovah Shammah, de Heer is aanwezig, Jehovah Eloheeka, de Heer uw God, de Heer onze Heelmeester, Jehovah Rapha - in het Hebreeuws Jehovah Rophe, El Gibbor, Jehovah Rohi, Jehovah El Sabaoth, Elyon, El Olam, El Shaddai, Jehovah El Jireh, Jehovah Hoseenu, Jehovah Adonai, Jehovah Eloheenu, Jehovah Elohim, de Machtige God van Israel gisterennacht met mij sprak over een zeer groot historisch Bezoek dat Hij gaat brengen hier op de Aarde. En ik zie een Bezoek als geen ander.

In die belangrijke droom nam de Heer me alvast mee naar de Bijeenkomst in Eldoret. Om mij te laten zien hoe Zijn ongeëvenaarde heerlijkheid de aarde zal Bezoeken. En dit land Kenia zal bezoeken. En Eldoret zal bezoeken, op de plek van de mega Eldoret grote Opwekking en Genezingsdienst.

En in die droom stond ik op het Altaar en ik zag het Bezoek van de Heer de gehele Bijeenkomst overnemen, toen ik aankwam. En ik zie vele rolstoelen die opgeheven worden, veel rolstoelen werden me aangereikt in de droom. Dit betekent dat de Heer, de God van de hemel, de God van de armen…Hij gedenkt eindelijk de armen weer. Hij gedenkt zij die ziekelijk zijn, de hulpbehoevenden, de onbevoorrechte, de kansarmen. Zij die geen hoop hebben. Zij die kreupel zijn. Tegen sommigen van hen hebben de artsen gezegd dat er geen behandeling meer voor ze is, want hun aandoeningen duren al jaren.. sinds geboorte, voor sommigen 7 jaar, 8 jaar .. bedlegerig zijn ze, zodat hun ruggen er pijn van doen.

Dus de Heer bracht me in de Bijeenkomst en toen ik het Altaar opging. Hij liet me rolstoelen zien die hoog opgetild worden, en krukken, en stokken voor de blinden. Het was zo een geweldig moment van vreugde. En ik vroeg mij af, wat een geweldige, wat een gezegende tijd om wedergeboren te zijn, wat een bevoorrechte tijd om een Christen te zijn. Om nu te leven en het bezoek van de Heer te zien. En dus zegt de Heer dat Hij komt in Zijn genade om Zijn mensen te helpen die lijden. Sommigen kunnen zich geen ziekenhuis zorg veroorloven, reiskosten.. kunnen zich het transport naar het ziekenhuis niet veroorloven.

De kreupelen, zeer vele kreupelen, kreupele kinderen die zo geboren zijn. Voor de blinden geldt hetzelfde.. van kind af aan, en alle anderen. De doven, de stommen, de verlamden, aandoeningen aan de ruggengraat, gebroken schedels, hersentumoren, kankers, leukemie, diabetes, hart aandoeningen, nier falen, bloedziekten, zij die diverse soorten tumoren hebben, zeer vele aandoeningen inclusief scheppingswonderen zullen er plaatsvinden in Eldoret.

Ik weet niet wat u te zeggen over de Bijeenkomst in Eldoret, maar dit wordt echt mega groot. Wat de Heer me gisteren in de droom liet zien, is iets dat ik nooit eerder gezien heb. Ik zie dat de Heer consistent en aanhoudend over deze Bijeenkomst heeft gesproken. De ene dag na de andere, de ene dag na de andere. De Heer Jehovah spreekt in duidelijk taal naar de Kerk. Hij brengt de voordelen, het voorrecht van heiligheid in de Kerk. De Heer trekt de Kerk nu dichter naar Hem toe. Opdat ze de rechtvaardigheid van de Heer lief zullen hebben. Zodat ze zich zullen afwenden van de seksuele zonde in de Kerk. Dat ze zich zullen afwenden van de liefde voor geld die we zien in de Kerk. Het evangelie van voorspoed dat materialisme en commercie centraal stelt in de Kerk. Dat horizontaal is en mensen aan de dingen der aarde bindt, aan deze wereld die vergankelijk is. We weten allemaal dat de wereld spoedig tot een einde zal komen. Dat de Kerk opgenomen zal worden en dat het groots, enorm, onbeschrijflijk en onomkeerbaar zal zijn.

Dus de Heer spreekt met mij over de schoonheid van Zijn heiligheid die aanschouwd zal worden in Eldoret. Maar voor degene die vast zullen houden aan het evangelie van bekering, degene wiens harten teder zijn met betrekking tot berouw en inkeer en tot het afkeren van zonde en verdorvenheid; zoals ik zei de seksuele zonde in de Kerk en overal ter wereld, de liefde voor geld in de Kerk door de voorgangers in de preekstoel, en door de gemeente. Het evangelie van voorspoed. Het evangelie dat tegen mensen liegt, dat je geld kunt betalen of je gunsten kunt kopen zonder heilig te leven. Het evangelie dat van de duivel komt. De Heer vermaant de valse profeten en de valse apostelen. En Hij brengt nu de voordelen naar voren van het met Hem standvastig staan in rechtvaardiging. Met Hem standvastig zijn in heiligheid.

En daarom laat Hij mij nu de grote erfenis zien van het brengen van heiligheid in de Kerk, in Eldoret. De gehele Bijeenkomst is in essentie de viering van de terugkeer naar de basis van het evangelie: het fundament van bekering en heiliging, de fundamentele basis van het Kruis en het Bloed op Calvarie.

Ik zie vele rolstoelen omhoog getild worden, terwijl ze mij die bij het Altaar brengen, wanneer de Heer me naar het Altaar brengt worden er vele rolstoelen omhoog gehouden. En dat betekent dat vele verlamden zullen lopen, vele blinden zullen zien, de stommen, de doven, verlamden.. de lamme benen worden gestrekt, de scheppingswonderen zullen plaatsvinden. De kinderen die hun moeders sinds hun geboorte niet gezien hebben zullen eindelijk de ogen geopend krijgen, en ze zullen hun moeders zien, voor het eerst. Wat een ongelooflijke tijd om te leven, om te zien.

En dat is waarom ik u de instructie geef dat we deze keer een specifieke ingang wijden, er zullen meerdere ingangen zijn, en er zullen drie controleposten zijn per ingang. Er zullen veiligheidsbeambten zijn, beveiligingspersoneel dat 3 controleposten bezet bij ieder ingang. En wanneer de mensen binnen lopen zal er één speciale ingang gewijd zijn aan de zieken: de kreupelen, de blinden, de doven, de stommen, de verlamden, en alle anderen.

Vanwege de vele miljoenen mensen die ik naar Eldoret heb zien komen. Dus om de zieken te faciliteren zal er een aan hun gewijde ingang zijn, aparte gehouden voor hun. Bij die ingang zullen er tv camera’s zijn, er zullen vele tv camera’s zijn die de zieken opnemen, hun getuigenissen: hoe lang bent u al blind? Waar komt u vandaan, wat is uw naam? Wie is er met je mee gekomen, wie begeleid u? De verlamden, we zullen hun getuigenissen afnemen wanneer ze het stadion binnengaan. Zodat als ze genezen worden, hoe groot zal de eer aan Jezus zijn!, als we kijken naar hoe de persoon was, en naar de persoon die genezen is. Dan zullen we het galante majestueuze werk zien dat de Heer gedaan heeft.

Ik heb het Bezoek van de Heer naar Eldoret zien komen. En de Bijbel zegt in het boek Haggai, de Bijbel zegt heel duidelijk in het boek Haggai hoofdstuk 2 vers 9 – De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de Heere der heerscharen; op deze plaats zal ik heil geven, luidt het woord van de Here der heerscharen.

In andere woorden zegt de Heer, dat we ons bewust zijn van Pinksteren, en het ongelooflijke werk dat dit binnen het evangelie gebracht heeft, binnen de Kerk. Maar Hij zegt omdat de tijd nu afgeteld wordt, vanwege de naderende komst van de Messias, zal dit groter zijn dan Pinksteren; de eerste regen, de eerste heerlijkheid. Waarom? Omdat deze Messiaanse heerlijkheid, dit is de Messiaanse heerlijkheid, de heerlijkheid die spreekt van het tijdperk van de heerschappij van de Messias die komt. De heerlijkheid die de weg bereid voor de komst van de heerschappij van de Messias. De regie van de Messias, de regie van God die de Messias naar de Kerk brengt, naar de volken brengt. En de Heer bereid de Kerk voor op haar zegen vierende binnengaan. Zodat op de dag waarop de Opname plaats vindt, het een zegen vierende binnenkomst zal zijn, een intocht van triomf.
Daarom zegt het boek 1 Thessalonicenzen 4 verzen 16 en 17.. Hij zegt dat de Heere zelf op een teken, bij het roepen van een aartsengel, en bij het geklank ener bazuin God’s.. dit zijn tekenen van een triomferende Koning, komende met praal en pracht. Hij kwam in Bethlehem, in een vervallen schuur, die bestemd was voor degene die geen plek kregen in de herberg, maar buiten in de veestal. En Hij werd mishandeld, in Zijn eerste komst, toen Hij via de Bethlehem kribbe kwam. Maar Hij zegt dat Hij dit keer komt als een zegen vierende Koning, de Koning der overwinning.

En daarom zien we dat Hij de weg bereid, en Hij geeft de Kerk een inleiding naar de komst van de triomferende Koning, die zegen vierde over ziekte. Die zegen vierde over zonde, seksuele zonden, de liefde voor geld, de leugens in de Kerk, valse apostelen, valse profeten, het moderne evangelie van voorspoed, de theologie van de mens, filosofieën van de mens, deze wereld. De Koning die over deze wereld zegen vierde, komt terug. En Hij zegt, degenen die hebben ingetekend op heiligheid, op Zijn komst, zij zullen zich nu voorbereiden in deze aanloop naar de triomf. De triomf die door het Bloed van Jezus voortgebracht is.

Dat nu de triomf van Jezus in de Kerk zal verschijnen. Dat is wat er in Eldoret gevierd wordt: de triomf van de overwinnende Koning. Opdat degene onder jullie die de kracht van het komende tijdperk geproefd hebben, dichter en dichter naar de heiligheid van de Heer getrokken zullen worden. Zodat u het komende tijdperk moge beërven, mag liefhebben.

De Heer zegt, in deze plek zal ik heil geven. Hij spreekt over het heil, de vrede van God die menselijk begrip overstijgt. Hij spreekt over Zijn verbond van vrede, Zijn verbond van genade. Hij gaat het open maken, Hij breidt het uit naar Eldoret. Waar veel ziekte, pijn en zonde was, en verslaving aan verdorvenheid; daar wordt u bevrijd, en zult u arbeiders der rechtvaardigheid worden. Ik heb een ongelooflijk Bezoek gezien in Eldoret, het wordt een record Bijeenkomst op de aarde. Ik heb ook de komst van de Messias gezien. Dus dit zijn de tekenen, waarin Hij zegt dat de heerlijkheid van dit Huis zal groter zijn dan die in het vorige. Deze heerlijkheid is van de Messias. Deze heerlijkheid is voor de komst en de terugkeer van Christus. Deze Heerlijkheid is om de weg te bereiden voor de komst van de Heere Jezus, De zegen vierende Koning Die ons overwinning gaf aan het Kruis van Calvarie.

Dus mogen zij die oren hebben, naar de woorden van de Heer luisteren. En de weg bereiden voor de verheerlijkte komst van de Messias. Shalom

Profetie 19.8.2015 – OPENBARING OVER DE HEMEL
De Heer heeft met mij gesproken. Ik wil dat uw luisteraars weten dat de Heer Jehovah, Hij sprak met mij gisteren in de nacht. Over heel belangrijke gebeurtenissen in de hemel en op de aarde. De gebeurtenissen in de hemel die verstrekkende implicaties hebben voor de Kerk en de aarde, en de beweging van de Profeet richting het einde van de tijd.

De Heer in dat gesprek..het eerste wat Hij deed, Hij bracht mij naar de Bijeenkomst van de Heer in Eldoret. En Hij liet me zo een enorme Bijeenkomst zien, een ongelooflijke Bijeenkomst die gaat plaatsvinden in Eldoret. Dit wordt waarschijnlijk de grootste Bijeenkomst die ooit heeft plaatsgevonden op het aardoppervlak. De wordt de grootste Bijeenkomst ooit gehouden op het aardoppervlak.

En ik zie een enorm grote samenkomst van miljoenen en miljoenen mensen en ze vierden allemaal in de goedheid van heerlijkheid van de Heer. Ze vierden de opwekking, er was vreugde, er was genezing. Er was de zalving van de voorgangers daar. En tegelijkertijd was er de doop van mensen door de Heilige Geest. De Heilige Geest doopte mensen met vuur. Ik heb nog nooit zo een meest machtige historische Bijeenkomst gezien, sinds het ontstaan van de aarde.

En in die Bijeenkomst was het Bezoek ook enorm. De Heer raakte mensen in groepen aan, uit diverse locaties, verschillende gebieden. Het was een grote en meest mooie gebeurtenis om te aanschouwen. Om iedereen in de aanwezigheid van de Heer te zien en van de ambiance, de geestelijke ambiance van de aanwezigheid van Heer te zien vieren en genieten. De echte eindtijd opwekking van vreugde en genezing en het Bloed van Jezus. De opwekking die de weg bereid voor de komst van de Messias. Het was een aanzicht dat mij erg schokte.

Maar het tweede deel van dit gesprek. Echter, het tweede deel van dit gesprek. Nu nam de Heer me gisteren mee naar Zijn Troon in de hemel. En toen ik voor Zijn Troon stond was er zoveel licht van Zijn heerlijkheid. Ongelooflijk, onbeschrijflijk, onvoorstelbaar licht van de heerlijkheid van de Heer die de hemel bedekt. En vooral nu, voor Zijn Troon… de pracht van de heerlijkheid van God kon gevoeld worden, ik hoorde, ik kon het geluid horen van de heerlijkheid, van waar ik stond.

En daarna zag ik het witte paard. Het witte super verheerlijkte paard van God in de hemel. Ik zag hem rondgaan, en hij rende door de hemel, en het was zo een machtig moment voor de Heer, de God van de legermachten. Jehovha El Gibbor, Jehovah Sabaoth, Jehovah El Olam, Jehovah Elyon, Jehovah Adonai, Jehovah Elohim, Jehovah El Hoseenu, Jehovah Eloheenu, Jehovah Mekkadishkem, Jehovah Eloheeka, Jehovah Shammah, Jehovah Nissi, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Tsidkenu, Jehovah El Rohi. De Machtige God van Israel.

Onze God de Vader van onze Here Jezus Christus. Om in Zijn aanwezigheid te zijn, en toen liet Hij mij dit enorme, dit machtige super verheerlijkte gigantische paard van de hemel zien, dat rondging en rond rende. Dus dit is het uur om echt een Christen te zijn. Dit is ook het uur om echt heilig te zijn. En om rechtvaardig te zijn, want er zijn veel veranderingen van gebeurtenissen in de hemel gaande en de hemel is nu in interactie met de aarde, in communicatie met de aarde. In dit uur is het goed om gereed te zijn.

Moge zij die oren hebben zich gereed maken voor de komst van de Messais. Shalom.

Nog een laatste profetie, vlak voor de Opwekkingsbijeenkomsten in Eldoret - Profetie 28/08/2015 - Grootse genezingen komen in de Dienst in Eldoret