Orkaan Harvey Texas VS

Luisteren wij naar de boodschap die de profetie van 25 juli jl. vergezelt, dan horen wij een aantal dingen, we horen dat de Heer zegt

1  Zoals Ik heilig ben, moet ook u heilig zijn
2. De komst van de Messias is heel nabij, deze is nu in handen, we moeten ons gereed maken 
3. We staan op de drempel naar de eeuwigheid
4. De Heer waarschuwt en vraagt, u heeft zich toch niet van de dingen van deze aarde afhankelijk gemaakt? 
5. De kerk moet weten dat de Heer afgescheiden is van zonden. Zo moet ook de kerk moet afgezonderd leven, onder de leiding van de Heilige Geest
6. U moet wedergeboren zijn, onderzoek uw leven, om na te gaan of u dit ook werkelijk bent
Profetie vervuld - 25 juli 2017 - Orkaan Harvey Texas VS

De grootste Profeet van de Heer riep de VS op om vragen te stellen bij
- uw valse profeten en valse apostelen;
- de onzedelijkheid in de kerk in de VS; er is naaktheid in de kerk, terwijl de kerk onberispelijk moet zijn;
- een moderne versie van de Behoudenis die de VS hanteert wordt door de Heer niet geaccepteerd.
- het materialisme; de huizen, de landerijen staan nu onder water, bezittingen zijn verwoest .. 
Op 25 juli 2017 riep de grootse Profeet van de Heer de Verenigde Staten op om zich te bekeren, maar zij hebben niet geluisterd

Omdat de Verenigde Staten niet hebben geluisterd
Zij weigerden te luisteren naar deze ontzagwekkende Boodschapper uit de Hemel, dus heeft de Atlantische Oceaan geluisterd naar de woorden van de Boodschapper van de Heer en de VS verwoest, en de Oceaan verjaagt de mensen van de Verenigde Staten. De Profeet heeft ze gewaarschuwd, een maand tevoren - voordat de orkaan ook maar in de weersberichten verscheen. De Verenigde Staten weigerde zich te bekeren, terug te keren naar heiligheid & rechtvaardigheid. De Verenigde Staten heeft geen gehoor gegeven aan de oproep tot een landelijk berouw & inkeer van alle zonden in de kerk in de Verenigde Staten. De Hemel heeft haar vreeswekkende Boodschapper gestuurd, wat een autoriteit heeft deze! Hij die gezonden is om de weg te bereiden voor de komst van de Messias.

Waarom heeft de Verenigde Staten van Amerika niet geluisterd?
Want kijk!, de Oceaan heeft geluisterd; Kijk!, mama Rosa heeft geluisterd; Kijk!, Kenia luistert naar Hem; de Hemel luistert naar Hem en laat de regen los als Hij dit gebied!; de Heilige Geest komt neer na het horen van Zijn woorden en maait hele mensenmassa's om. Waarom heeft de Verenigde Staten niet geluisterd naar de Boodschapper uit de Hemel? 

In 2005 werd New Orléans compleet verwoest
na de waarschuwing van de ellende die zou komen als de Verenigde Staten zich niet zou bekeren. Ook toen hebben de Verenigde Staten zich niet bekeerd. En de Profeet van de Heer herhaalde in die waarschuwing: "Wie vertelt de Oceanen waar zij moeten stoppen?"
 
Mattheus 8:27 - "De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?"

 
De HEER veroordeelde in deze profetie het modernisme, lichaam onthullende kleding, valsheid, wereld gerichtheid, het materialisme! In de VS, maar ook Europa noemde Hij in 1 adem. En ook Europa verwelkomt en omarmt valse leraren, profeten, apostelen uit de Verenigde Staten, ook op christelijke televisie.
Kijk, de Heer ontneemt de Amerikanen nu hun aardse bezittingen.. huizen, auto's, landgoederen, televisies, hele huisraad.. in 1 keer vergaan. Zelfs levens gaan verloren. Alles vergaan omdat ondanks waarschuwing en vermaning zij zich niet bekeerden. Zelfs na de razende verwoestingen die Orkaan Katrina in 2005 heeft aangericht, in gehoorzaamheid aan de profetische tong van de Profeet van de Heer. De zware grote onmetelijke Oceaan luistert naar deze Stem!

Maar hoe is het met ons? Hebben wij ons bekeerd van materialisme, of aanbidden wij onze huizen, onze bankrekening, huisdieren, kinderen? Hebben wij ons bekeerd van alle onzedelijkheid en de walgelijke naaktheid in de kerk? Wat als vandaag uw huis weggespoeld wordt? Bent u op de Rots gebouwd als de storm komt? En wat als de laatste storm, de Opname, komt? Wat dan? Hoe treft de Heer u aan?

Op www.jesusislordradio.info hebben vele voorgangers uit de VS gebeld en geschreven, in diep berouw en roepend naar de HEER, om hen te vergeven en de geestelijke oren en ogen van de VS te openen. De vele zonden werden beleden, persoonlijke en die van het land. Zij dankten ook de Heer dat Hij ze niet helemaal weggevaagd heeft.
Wat als de Heer ons een dergelijk oordeel geeft? Zoekt u uw zekerheid in uw huis, voelt u zich erdoor beschermd en verankerd? Het kijken naar de televisie, uw hond, uw kat, uw gezin, uw baan, uw levenservaring, waar denkt u zekerheid uit te halen, behalve dan uit de Heer?

Zou u zich in zak en as bekeerd hebben na een oordeels profetie over Nederland of België of Suriname? Neemt u de Heer serieus en vreest u Hem? De Boodschapper met de Hemelse autoriteit om zowel wederopstanding als de toorn van God te brengen is tevens zeer te vrezen!

Op de foto's ziet u onder meer de enorme wolk die de Profeet van de Heer profeteerde op 25 juli 2017. Mensen dragen hun huisdieren letterlijk op handen - als de Heer in Zijn toorn komt kan alleen Hij ons helpen. Zijn Dienaar waarschuwt keer op keer, neemt u niet alleen de Heere Jezus aan, maar ga een heilig leven leiden, een rechtvaardig leven, afgezonderd van de wereld - alleen dan zal de Heer u kennen, op de ontzagwekkende Dag - Mal. 4:5-6

De Heer zal ook de VS herstellen en bij Hem terugbrengen, als zij zich bekeert! Ook zij kan dan een Opwekking verwachten. De Heer heeft geen vreugde in een zondaar die verloren gaat. Wij verdienen precies hetzelfde oordeel als de VS, bekeren wij ons nu? Neemt u deze ramp ook als een persoonlijke vermaning van de Heer? Wij kunnen voor de Heer niets verbergen, dus maar beter alles NU belijden en de Heilige Geest Zijn heiliging in uw leven toestaan, u afkeren van alle zonde, u afscheiden van de wereld!
 
Jesaja 6:3 - "En de één riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen"
Heilig in het Hebreeuws betekent 'afgescheiden', bent u afgescheiden van de wereld?
 
 


Samenvatting
Boodschap Profeet van de Heer - 3 september 2017, live op Jezus Is HEER Radio
 
"De Heere Jehova is met Mij blijven spreken, nogmaals; de Heere Jehova is blijven spreken, gisteren en eergisteren, in een continu gesprek over wat er nu in Texas, de VS gebeurt, sinds de vervulling van die profetie, die waarschuwing die de Heer gaf aan dat land, de mensen en het land de VS. Sinds de vervulling is het een onophoudelijk gesprek geweest. In één van de gesprekken laat Hij mij zien hoe Hij ze uit hun mooi aangeklede huizen laat wegspoelen, en zij hebben totaal geen oog voor de Heer, totaal onbezorgd over het uur waarin wij leven en de vereisten van de Heer nu. Dus, ook gisterennacht bracht Hij Mij naar Texas en Hij liet mij zien hoe de huizen overstroomd waren, dat het water hun huizen was binnengestroomd, en Hij vraagt Mij ze te waarschuwen. De dag daarvoor bracht Hij me daar om de krokodillen en slangen te laten zien, die op jacht zijn, opzoek naar mensen.

Maar vanavond wil ik spreken over iets heel belangrijks: waarom de Heere God de Almachtige Texas heeft geoordeeld. Gaan we terug naar 16 juli 2005, en 18 juli, bij de lunch-uur Dienst, waar ik preekte, en waar de Heer met Mij sprak over New Orleans, en vroeg Mij wie de Oceaan tegenhoudt. Het is heel uitgebreid wat Ik met u deel, zodat het ook andere landen die meeluisteren zal helpen. Waarom God Texas heeft geoordeeld en ook richting Louisiana.

Een verborgen deel van Mijn missie die al langere tijd aanhoudt: altijd als de Heer met Mij spreekt is er een gesprek wat achter de schermen plaatsvindt. Bijvoorbeeld als de Heer Mij naar een genezingsdienst stuurt, dan komt de Dienaar van de Heer voor de Heer, en zo een gesprek is zoals dat van de ene vriend die met de andere vriend spreek, en ik zeg moge U dit en dit doen, wilt U een bezoek brengen, wilt U Mij met Uw wolk bedekken? Gewoonlijk brengt Hij mij daarna in slaap, en dan vertelt Hij Mij het antwoord. Het is tweerichtingsverkeer in die gesprekken, dit heb ik tot nu toe in al deze jaren niet geopenbaard. Dit zijn de gesprekken waarin alles wordt besloten wat er gebeuren gaat, en Ik de dingen naar voren breng. En dan kan Ik nu delen waarom Jehova besloot om Texas, de VS, te oordelen, Houston zo u wilt.

Genesis 18:20-22
"Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. 21 Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten. 22.Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de HEERE. Vers 25. Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen?”
 
Er waren er drie, maar de Ene kon Abraham niet zien, vanwege de grootse witte heerlijkheid die Hem bedekte. Er waren er dan nog twee. Bij Wie de heerlijkheid de grootste was, dit was de Heer. Er vindt een gesprek plaats.

Dit is een inleiding, een introductie van waarom de Heere God, de Almachtige Texas heeft geoordeeld. In de profetie die op 25 juli 2017 gepost werd, in dat gesprek waar de waarschuwing werd gegeven door de Dienaar van de Heer, daar hoort u hele belangrijke aspecten van die waarschuwing.

De manier waarop de Heer nu met de landen spreekt, daarin zien we heel duidelijk dat De Heere Jehova Mij gezonden heeft en waarschuwingen liet geven voor bepaalde gebeurtenissen. Aangename, of onaangename. Er is een gesprek wat achter de schermen plaatsvindt, en nu heb Ik het over de VS, Houston. De Man van God, de grootste Profeet van de Heer was al in Texas, en heeft het al beleefd. U hoort Hem vanuit Texas verslag uitbrengen aan God, voor de troon van God in de Hemel. Dan is er een besluit wat in de Hemel genomen wordt, en dan wordt uitgevaardigd. U hoort de Man van God zeggen, Ik rende weg, Hij zag Donald Trump, hij kwam om mensen te ontmoeten en om te kijken hoe mensen geholpen kunnen worden. Nu kan Ik wat meer aan u openbaren. Ik ben in een bijeenkomst in de noodopvang (met Donald Trump).

Maar het belangrijkste, waarom u de Dienaar van de Heer vanuit Texas hoort spreken, is vanwege het Schriftgedeelte wat Ik net gelezen heb, wat over het geval Sodom en Gomorra gaat. Lange tijd deden zij geen goed. Verdorvenheid. Zij begingen vele zonden en gedroegen zich alsof Hij die de ogen geschapen heeft niets ziet, dat Hij die de oren heeft geschapen niets kan horen. De nieuwszenders noemen het de ergste ramp die het land ooit gekend heeft.

De situatie in Sodom en Gomorra – het was niet zo dat de Heer niet zag wat er daar gebeurde. De Heer sprak niet met hun over hun zonden, de Heer bleef berichten ontvangen, klachten, Jehova ontving roepen, de roep kwam bij Hem, de dossiers werden aan de Rechtvaardige Rechter in de Hemel voorgelegd. De zonden die zij tegen Jehova begingen; Hij ontving hun dossiers, de verslagen, de roep. En Ik vindt het ontstellend dat dit Schriftgedeelte en dit scenario zich bliijft herhalen, steeds weer, in deze generatie. En dan komt het op een punt waarop God Zelf komt.

Vers 17 zegt, Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen?
Hij openbaart waarom Hij komt. Hij zegt Ik ben gekomen omdat de roep tegen Sodom en Gomorra zo groot is, dat het dossier nu vol is. Ik ben Zelf gekomen omdat Ik een Rechtvaardige Rechter ben, die onderzoekt, navraag doet, op ontdekkingsmissie. Om te zien, zijn de hoeveelheid zonden, de gruweldaden werkelijk zoveel als dat er klachten binnenkomen. Dus dan ziet u Hem persoonlijk komen. Luistert u naar de profetie dan spreekt Hij over seksuele immoraliteit, valse profeten, de naaktheid. Romeinen hoofdstuk vanaf 20 gaat hierover. Het gebrek aan Godsbesef.

Het huis van de Heer wat richting hoort te geven, kiest in Houston voor modernisme, en er is geen heiligheid in hun dienst aan de Heer. Enkele van de ergste voorspoed prekende kerken zitten in Houston Texas. Het is alsof Houston het christendom kent wat zo vol lijden begon aan het Kruis, waar Hij zo onuitsprekelijk en dramatisch leed, maar als we nu kijken naar Houston Texas dan horen wij de Heer zeggen dat ze een Amerikaanse versie anno 2017 van het christendom ontwikkeld hebben. Een ander evangelie, dit komt in de profetie duidelijk naar voren. 

En het belangrijkste is dat Sodom en Gomorra denkt dat Hij het niet ziet, en dan laat Hij zijn ogen daar neerdalen, ditzelfde gebeurde met Houston Texas. Zij gedragen zich daar alsof ze geen verantwoording hoeven af te leggen, zich voedend met de leugens van de valse voorspoed-profeten, die de mensen in hun zonden laten leven. In plaats van de ware situatie aan te geven: zij zijn gevallen profeten, gevallen predikers die een ander evangelie preken; niet het ware Evangelie van Jezus. Hebreeën 12:14 – Jaag naar vrede met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.

Dus toen zij door dit valse evangelie gemasseerd werden, waren zij op hun gemak. Wat Mij hierbij raakt is dat de Heer al die tijd aanklachten bleef ontvangen. Hij die nu met u spreekt kan u nu openbaren wat de Heer met Mij besprak. De kerk die het Licht van het land moet zijn, het Licht van dat land is echter totaal opgeslokt door duisternis. Zij gingen voor de materiele vergankelijke rijkdom van de aarde. De Heer herhaalt het Sodom en Gomorra scenario. De Heer laat Mij de pijn zien. Hij heeft Zijn Eniggeboren Zoon al gezonden!

Gezegend is het land wat waakzaam is, zodat ze niet in die situatie terechtkomt dat ze getroffen moeten worden. We zien dat de hele waarschuwing uitkomt bij Genesis 18:25 Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen? Dit is wat we uit die profetie naar voren zien komen, de Rechtvaardige Rechter.

Hij achterhaalde 'Ja het is waar', het is genoeg, zij verdienen het oordeel. De Heer bepaalt de voorwaarden voor het oordeel. Hij stuurt Zichzelf, en de twee engelen. Had Hij ze rechtvaardig bevonden, dat zou Hij het land gespaard hebben. Hij geeft de voorwaarden, voor wat te doen. Hij zegt zo duidelijk dat Hij zal weten wat te doen. Als Ik ontdek dat ze tot inkeer zijn gekomen, dan zou Ik geen oordeel brengen. Hij gaf ze een kans om zich te bekeren. De Rechter der rechters die de ultieme macht heeft om te vernietigen, moet de zaak voorgelegd krijgen, zodat Hij rechtvaardig kan oordelen.

Als zij de grens hebben overschreden dan zijn het oordeel waardig; dan zal Ik weten wat te doen. We horen van een Goddelijke rechtszaak. Hoe geweldig, hoe ontzaglijk wat een God, die kansen geeft. Hij wilde erheen om te zien of hun zonden echt zo groot waren. U hoort dat Hij ze een kans geeft om zich te bekeren en een ommekeer te maken in hun gedrag.

Nu Christus Jezus' komst naderbij komt, hoort u dat dit Degene is waarover staat geschreven, komende van de troon van God. Jeremia 18, geliefde mensen, vers 7.
Jeremia 18:7-8 
Het ene ogenblik doe Ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat Ik het weg zal rukken, af zal breken en zal doen ondergaan. 8 Bekeert zich dat volk waarover Ik die uitspraak heb gedaan echter van zijn kwaad, dan zal Ik berouw hebben over het kwade dat Ik het dacht aan te doen.

Dit was het gerechtelijk besluit, vanaf die plek gevolmachtigd nu om de zonden na te gaan. Hij benoemde de tegenstelling en klachten, tussen de Hemel en Texas, het land wat gevuld is met valse profeten, wat ook het valse evangelie exporteert. Het is geweldig om Genesis 18:25 te begrijpen. Dit wil Ik u vertellen geliefde mensen. Het voorbeeld van Finland. Er zijn daar transseksuelen, ze komen naar de bijeenkomst. Hetzelfde gebeurde in New Orleans, Hij liet Mij het Mardi Gras (straat carnaval) zien, homoseksualiteit, naaktheid in de kerk.

Als Ik er 10 rechtvaardig vindt, 1 rechtvaardig, dan zal Ik het land sparen. Houston is de enige stad die op de straat, het zebrapad, de homo-kleuren heeft geschilderd. Hebben zij de kunst van de zonde geperfectioneerd? We kennen het oordeel over Sodom en Gomorra, die kwamen en omsingelde het huis om de Engel des doods te bevuilen.
De Heer geeft een ontsnappingsmogelijkheid!

De Oceaan heeft naar deze Stem geluisterd! De Woorden moeten hoe dan ook gehoorzaamd worden. Of men luistert, en gehoorzaamt – keert terug naar rechtvaardigheid, en dat levert de Eindopwekking op in dat donkere land. Het afvallige land wat rechtvaardigheid en heiligheid gaat brengen, opdat zij het Koninkrijk van God zullen beërven als Hij komt. Maar kijk nu, toen zij zich niet bekeerden, gehoorzaamden de Oceanen! De wolken waren plichtsgetrouw aan de Woorden! God heeft Zijn Dienaar gezonden om de Weg te bereiden, de heilige Weg voor de verheerlijkte komst van de Messias.

Genesis 11:5-7
Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, 6 en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.
 7 Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen.”

Er komt een vastgestelde tijd, waarop de Heer uw land bezoekt. U kunt een bepaalde tijd zondigen, en misschien denkt u dat het aan de aandacht van de Heer ontsnapt is. Een levensstijl van zonden, misschien denkt u dat voor korte tijd de Heer het niet ziet, dat Hij blind is, ohh. Hetzelfde zien wij gebeuren toen de zonde op aarde kwam en zij de toren van Babel bouwden. De Heer is Almachtig. Alomtegenwoordig, vraag het Mij. Soms brengt Hij Mij onder de aarde, Hij bracht Mij naar het gesteente, om de waterbron te genezen. Hij gebruikt Zijn Dienaar om de rotsen aan te raken, en dan manifesteren de dingen zich.
Wat een onachtzame generatie, wat een goddeloze generatie.

Ditzelfde is er in Sodom en Gomorra gebeurd, ditzelfde is in Houston, Texas gebeurd. Zij hebben de zonden tot kunst verheven. Alle soorten gruweldaden en godslastering. In Texas gaat men de straat op en ze storten daar seksuele immoraliteit uit, ongelooflijk, de studenten daar gaan op vrijdag de cafés in en drinken en het wordt één orgie. Als de Heer oordeelt, dan denkt Hij aan de rechtvaardigen.

Exodus 3:8
“Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten.”

De landen moeten hiervan leren. Hetzelfde is in New Orleans gebeurd, Chili, Haiti. De Heer bracht Mij naar de landen, voordat het gebeurde. De Heer bouwt Zijn rechtszaak tegen deze landen. Hoe kunt u niet luisteren? Hij heeft ze zelfs in de noodopvang getroffen, nadat Hij ze uit hun huizen verjaagd heeft. Houston, Texas, de stad van de zonden en er zijn vele steden die ook zoals Houston zijn. Het ergste wat een volk ooit kan doen is te proberen de Heere God, de Almachtige te negeren, als Hij met u spreekt. In plaats van vast te houden aan de Heer, hielden zij hun honden, huisdieren, katten vast. Enorm, ongelooflijk walgelijk om aan te zien. U weet dat honden onreine dieren zijn, geestelijk gesproken.

Dus u ziet in dit oordelen van een land, als er één weduwe is.. Ik ben een rechtvaardige Rechter en als ik één persoon vind, dan zal ik hen sparen. Deze stad: als je geen homoseksueel bent dan ben je niet normaal, in Houston.

Psalm 14:2 (SV)
"De Heere heeft uit den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig ware, die God zocht."

Om die reden bracht de Heer Mij naar Houston, en Hij keek neer naar Sodom en Gomorra. Als Donald Trump komt om u herstel te brengen, wat wordt er dan hersteld? Herstelt u dan uw redding in de Heer? Wie vertelt de Oceanen iedere ochtend waar zij moeten stoppen? Dus gaat men terug en het huis proberen te herstellen, herstelt u dan uw ziel? Gaat u terug om alleen uw woning weer op te bouwen, dan heeft u niets gedaan.

Micha 1:2-4 (Hsv)
"2 Luister, volken, allemaal! Sla er acht op, aarde, met al wat u bevat! En laat de Heere HEERE Getuige tegen u zijn,de Heere, uit Zijn heilige tempel. 3 Want zie, de HEERE komt uit Zijn woonplaats, Hij daalt af en treedt op de hoogten van de aarde. 4 De bergen smelten onder Hem weg, de dalen splijten als was voor het vuur, als water dat langs een helling vloeit."

Jesaja 26:21 (HS)
"Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden."

Dat is wat er met u gebeurt, als de Heer neer komt om onderzoek te verrichten, als Hij door het land loopt, en Mij overal brengt – Hij die met u spreekt. U kunt uw zonden niet langer verborgen houden, uw schuld, en Hij gebied berouw en inkeer. En dan komt de toorn van God. Op 25 juli 2017 beschrijft de Heer Houston, Texas als de stad van de zonde. Hij was zo woest, toen Hij de afgelopen nacht met Mij sprak, Hij bleef spreken, met wraakzuchtige toorn en woede. Er zijn nog veel meer Schriftgedeelten, Ik begrijp dat het nu laat (na middernacht) is. Moge de Heere u zegenen.

Ik wil u confronteren: als de Heer Houston Texas zo kan behandelen, historisch en verbijsterend, en ze waren al veel eerder gewaarschuwd (ook in 2005), is deze seksuele zonde niet in alle landen gaande? VS, Kenia, Australië, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Europa, Trinidad & Tobago, Israël, en andere landen? Is dit niet in uw stad gaande? Begrijpt u Mijn missie? Deze zonden, onzedelijkheid, valse profeten, voorspoedprediking, gebrek aan rechtvaardigheid, geen heiligheid leven.. zijn deze niet continu in uw land, seconde na seconde?

Dit is de wereldwijde oproep tot berouw & inkeer. Gezegend is het land wat zich bekeert. Bedenk u één ding, de God die uw stad oordeelt, is dezelfde God die oordeelt, als de Messias komt. Dezelfde God die Sodom en Gomorra, Kapernaum, Bethsaida, New Orleans en nu Houston oordeelt is de God die op Zijn troon zit, en zal oordelen in de laatste dagen.

Laat Hem u niet oordelen nu, laat de mens de mens zijn, en God God zijn. Bereid de weg, dit is Hij over wie er geschreven staat. Laat de bergen in uw harten neerhalen, en de dalen opgevuld worden. Bereid de weg voor uw Koning Christus de Verlosser, de Heer komt. Ik ben hier om het Bloed en het Kruis te verdedigen, het vreselijk krachtige Bloed van Jezus. De Messias komt. Ik heb Hem de heilige kerk zien opnemen. Zo zullen deze woorden van de komst van de Messias ook worden vervuld. Shalom shalom. De morgen is al aangebroken.”