12/11/2017 Er komt nog meer aan!

Video van de Profetie

DEEL 1

"Wel, de Heere Jehova heeft met Mij gesproken. De Heere Jehova Elohim. De Heere Jehova Elolam. Jehova Adonai. Jehova Bara. Jehova Machsi. Jehova Ma'oz, Jehova Magen, Jehova mijn Licht, Jehova Eli, Jehova Elyon, Jehova 'Ori, Jehova Ganan. Jehova Hamelech de Koning, Hashopet de Rechter, de rechtvaardige Rechter. Jehova Hoshe'ah, Jehova Go'el. Jehova Jireh. Jehova Tsori, Jehova Shalom. Jehova Rohi. Jehova Misqabbi, Hij heeft met Mij gesproken, deze afgelopen nacht. 

En in dit gesprek wat de Heer met Mij had, deze afgelopen nacht. De Heere Jehova, Hij bracht Mij de diepe ruimte in. En toen Hij Mij de diepe ruimte in bracht, deze afgelopen nacht, gisterennacht, bracht Hij Mij echt naar het einde, het einde van het Universum. Het uiterste melkwegstelsel van het Universum. En daar vandaan spreekt de stem van de Heer, nu. En Hij sprak vanuit dat uiterste, Hij bracht Mij helemaal naar het uiterste melkwegstelsel. Naar het melkwegstelsel dat werkelijk aan het einde lag, wat reikte tot het uiterste. Het was echt het meest ver weg, binnen het Universum. En toen vroeg de Heer Mij van daaruit te spreken.

En op die plek gebood de Heer Mij weer om het Universum heftig te bewegen, om de planeten te schudden, en er was een immens schudden van de melkwegstelsels wat aan die kant plaatsvond. Een heel massief schudden, en het gebeurde weer op dezelfde wijze, als die op 17 augustus in het jaar 2017 plaatsvond. In deze die op 17 augustus plaatsvond, het jaar 2017, toen de Heer Mij diep de diepe ruimte in bracht. Ongeveer 135 miljoen lichtjaren weg van hier. Dit is triljoenen en triljoenen mijl en kilometer hier vandaan. En geen mens kan daar komen, de mensheid zal daar nooit komen. Maar destijds, toen Hij Mij gebood om de botsing van de twee neutronensterren uit te vaardigen, toen Ik Mijn hand ophief; alleen al Mijn aanwezigheid daar; toen Ik net aangekomen was, vond de botsing plaats.

Het zelfde gebeurde vannacht, in het laatste melkwegstelsel. Hij bracht Mij echt naar het uiterste, en toen gebood Hij Mij om dit enorme heftige bewegen van dat melkwegstelsel aan het einde daar ten uitvoer te brengen. En die schudding zal het hele Universum heftig doen bewegen. Maar terwijl Ik daar was, alleen al daar aankomen, toen Mijn aanwezigheid daar was om Zijn opdracht uit te voeren; Mijn aanwezigheid; toen Ik Mijn linker profetische arm ophief was er een immens heftig bewegen wat plaatsvond, aan die kant, aan dat einde, het diepe einde. Het laatste melkwegstelsel is echt heel ver weg, heel ver. Hij liet Mij weten dat het onbereikbaar was. Heel ver weg, en Ik kon zien dat aan het eind er een bijna zilveren lijn was, er was een glanzend eind van het melkwegstelsel, dit was bij het einde.

En toen was er dit heel immense schudden van de planeten, wat plaatsvond. En zo zijn de tijden waarin wij leven. Wat zijn dit voor een dagen waarin wij leven? Zeker, dit zijn de dagen van Zijn heerlijkheid. De dagen van Zijn Dienaar. En dus, er zal een enorm heftig bewegen zijn van de hemelse krachten boven. De God van de hemelen gaat de hemelen schudden, met immense kracht, ongelooflijke kracht, ongekende kracht. Krachten die in dit leven niet waargenomen kunnen worden, niet begrepen kunnen worden in dit leven. En dit zal zo een immens wonder zijn, in deze tijd, in het tijdperk waarin wij zijn aangekomen. Het tijdperk waar de aarde in beland is. En dus, er zal een immens heftig bewegen zijn van de hemelen, boven de aarde. En dit gaat een veel groter schudden worden." 

Deze is bijna gelijk aan de recente profetie, die Ik gaf, na dit schudden van de 17e augustus, toen Hij Mij meenam en Hij Mij vroeg Mijn linker profetische arm op te heffen en Mij vroeg dat hele melkwegstelsel te treffen, wat zich meer aan de linkerkant bevond. En toen zag Ik het tuimelen van planeten. Het was een heel vreeswekkend moment om te aanschouwen, waarbij een melkwegstelsel, bijna het hele melkwegstelsel ging neer. In een heel schrikwekkend voorval wat het hele Universum schudde, als nooit tevoren."

Maar waarom gebeurt dit in dit uur, geliefde mensen? De Messias komt. De Heer gebruikt dit, om de weg te bereiden voor het verheerlijkte Koninkrijk van God. Het eeuwige Koninkrijk der hemelen. Het onwankelbare Koninkrijk der hemelen. En Ik lees nu uit het boek Hebreeën hoofdstuk 12. Vanaf vers 25. Hij zegt "Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt." Het begint vanaf 24, als u 'Hem Die spreekt' wilt begrijpen. Laten wij vanaf vers 22 beginnen, voor een beter begrip, voor alle mensen. "Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, 23. tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen,"
Vers 24; Hij zegt "een tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel."

"Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God“ Ik herhaal "tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen", zegt Hij. ",die in de hemelen opgeschreven zijn, en God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen." En vers 24, geliefden. "een tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel."

Nu, vers 25 is de kern. "Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen zij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt." Vers 26; Hij zegt; "Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven." Vers 27; Hij zegt, Dit 'nog eenmaal' duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. 28. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. 29. Want onze God is een verterend vuur."

Dus, geliefde mensen, het verheerlijkte Koninkrijk van de onwankelbare God is op handen, het is in handen. En de Persoon de Heilige Geest zat voor Mij, en Hij sprak met Mij. En Hij zei: 'De komst van het Koninkrijk van God is in handen.' Geliefde mensen, dit is een immens historische tijd in de geschiedenis van de kerk, in het leven van de kerk. En nu kunt u zien, dat de Heere God, de Almachtige, vraagt om ontzag, van de kerk. Hij maakt het nu heel duidelijk dat er een eeuwig onwankelbaar Koninkrijk is, wat komt. En Hij vervult het heftig bewegen van de hemelse krachten, zoals Hij het ook beloofde in het boek Joel, en in het boek Lukas 21, vers 26.

Dus, in deze profetie bracht Hij Mij naar het uiteinde. Hij bracht Mij naar het laatste melkwegstelsel, het einde van het Universum. Het is een ongelooflijke, immense plek om te zijn. En in dit uiterste melkwegstelsel, Ik kan meer details geven, was er minder zuurstof, op die plek. Dus, ook toen Ik ademhaalde besefte Ik dat er minder zuurstof was, in dat einde. Hij liet Mij weten dat er minder zuurstof was, bij dat uiteinde. En Hij komt het Universum weer schudden. De stem van de Heer is in het hemelse, de stem van de Heer is in de lucht, de stem van de Heer is in de diepe ruimte. En Hij liet Mij weten dat voorbij aan het Universum, er een andere ruimte is, buiten het Universum. Dus, u kunt zich voorstellen hoe gigantisch, enorm, hoe groot, hoe superieur, hoe opperst, hoe omvangrijk, hoe machtig, hoe kolossaal onze God Jehova is.

Hij is niet uw oudere broer. Zijn naam is Jehova Yahweh, Jehova Jireh, Jehova Kabodhi, Jehova Tsori, Jehova Yasha, Jehova Tsidkenu, Jehova Hamelech, Jehova Bara, Magen, Ma'oz, Machsi, Mephalti. Jehova Misqabbi. Hij is uw oudere broer niet. Hij is de Heere God, de Almachtige, de ontzagwekkende en de verschrikkelijke God van Israel. Hij is een grote God. Als het Universum zo groot is, en Hij schiep dit, hoe groot is dan Jehova? Jehova verschilt van al deze vreemde kleine afgoden die wij op de aarde aanbeden zien worden. Hij heeft nu bevestigd dat alleen Hij, Jehova, God is.

Alleen Hij die het Universum heftig kan bewegen, is het waardig aanbeden te worden. Alleen Hij is God. En er zijn buiten grotere planeten dan de aarde, dus het is zeker een groot voorrecht dat Hij ons heeft verkozen, om Hem te aanbidden. Dus, laten wij de weg bereiden, geliefde mensen. In totaal ontzag, en laten wij nu het juiste beeld van God hebben. Dat de Heere God, de Almachtige zo reusachtig is, Hij is zo groot, Hij is zo krachtig. En dat Hij het ons zelfs maar toestaat om Hem te aanbidden, in deze hoogmoed die wij hier op de aarde zien, is een totaal voorrecht, en genade.

Ik heb de Messias zien komen, geliefde mensen. En er was beperkte zuurstof, in het uiteinde, het uiterste melkwegstelsel. Er zijn daar zovele miljoenen planeten. De uiterste melkwegstelsels, die de wetenschap zelfs niet ontdekt heeft. Ook astrofysici hebben deze nog niet ontdekt; de astronomen hebben deze nog niet kunnen zien. Dus, Hij bracht Mij naar het uiteinde, en er was minder zuurstof. Dus, Ik had een klein beetje moeite met ademhalen, in dat uiteinde. En Hij wilde dat Ik wist dat er aan die kant minder zuurstof is. Dus, geliefde mensen, de Messias komt.

Dit is Hij over wie de Bijbel beloofde. De Bijbel schreef en beloofde dat Hij een grootse Boodschapper zou sturen, de grootste Profeet die zou komen, en de dingen heftig zou bewegen, en de bergen neerhaalt, en alle dingen vlak maakt die gemaakt zijn, die zichzelf boven Christus verheffen; en de weg bereid voor de komst van de Messias. Dit is Hij over wie er geschreven staat dat Hij een Engel zou sturen om u naar de plaats die Hij gereedgemaakt heeft te brengen. En dat deze Engel uw hoogmoed niet zou accepteren, uw afvalligheid en zwartmakerij niet zou accepteren; dat zij die naar Hem zullen luisteren, zeker het verheerlijkte eeuwige Koninkrijk van vrede zullen zien. Het Koninkrijk der heerlijkheid, het Koninkrijk van Jehova, het nieuwe Jeruzalem. Shalom"

DEEL 2
"
Amen. Nu, in dit gesprek wat de Heer met Mij heeft gehad deze afgelopen nacht, is de stem van de Heer in de diepe ruimte. En nu kan Ik het tweede deel van dat gesprek delen. In het tweede deel van dat gesprek, toen de Heer Mij diep in het uiterste van het Universum bracht, het einde van het Universum. Het uiterste melkwegstelsel van het Universum. Het uiterste van het einde van het Universum. En op die plek, Ik kan nu openbaren dat de heerlijkheid van de Heer, de wolk van de Heer daar bij Mij was.

En toen de Heer Mij instructie gaf, zweefde Zijn wolk overal op die plek, helemaal over Hij die met u spreekt. Nog eens, Ik kan dit nu onder uw aandacht brengen. In het eerste gesprek, toen de Heer mij naar het melkwegstelsel bracht dat het meest links lag, destijds, bedekte de wolk Hij die met u spreekt ook. Hij sprak met Hem bij stem en gaf Hem op die plek instructie. Maar ook vannacht, de Heer heeft het Mij nu toegestaan om deze tweede fase openbaar te maken.

In het laatste melkwegstelsel, waar de Heer Mij heen bracht, deze afgelopen nacht, de nacht voor deze nacht, gisterennacht; het einde van het Universum. Er was daar inderdaad beperkte zuurstof, er is bepekte zuurstof. Echter, ook toen de Heer Mij instructie gaf zweefde Zijn wolk overal, op die plek, en bedekte Hij die met u spreekt, Zijn grootse Profeet. Diep in de diepe ruimte, in de uiterste ruimte, en Hij liet Mij weten dat de mensheid dit nog niet ontdekt heeft. Zij hebben dat uiterste nog niet ontdekt. Dat is de diepe ruimte. Zij kunnen deze niet zien, dit is te ver weg, zij zullen dit nooit zien. Maar hoe dan ook, op dat punt zweefde de wolk van de Heer, de wolk van Zijn heerlijkheid overal, op die plek, terwijl Hij Mij de opdracht gaf om het bevel uit de hemel uit te voeren." 

Dus dit zijn de immense vreeswekkende dagen van de Heer. De dagen van Zijn Dienaar.
Dit zijn de dagen waarin de Heer in volle kracht naar buiten komt, om te bevestigen dat alleen Hij God is. En dat de Messias komt, en komt met grote kracht en heerlijkheid, en geweld. Hij komt als de zegenvierende Koning. Maar voordat Hij komt, dat kunnen wij nu zien, is er zoveel wat Hij zal schudden. En als het bereiden van de weg voor de verheerlijkte komst van de Koning, de Messias, gepaard gaat met dergelijke enorme kracht, hoeveel meer kracht gaat er dan gepaard met de verheerlijkte komst van de Messias?

Dus, dit is een prachtige kans voor deze generatie. U bent de gezegende generatie die de weg kan bereiden, en de Messias kan verwelkomen, de Messias kan ontvangen, en de eeuwigheid binnengaan. Shalom, mogen zij die oren hebben luisteren naar de stem van de Heer. Amen."