Ebola epidemie

 

 

Profetie november 2009 & 8 oktober 2014 vervuld 

Artikel van Profeet Owuor vertaald vanuit het Engels

Visioen van 29 juli 2009 vervuld

HET VALE PAARD LOSGELATEN
"In de hoop te komen tot een ontwaakte en rechtvaardiger kerk, besloot de Almachtige God in de hemel dat de tijd gekomen was om een sterke deputatie van wilde ruiters uit te zenden naar de aarde. Deze delegatie van de bekwame hemelse Afgezanten, was vooral bedoeld om de fundamenten van de menselijke levensstijl te schudden, en ervoor te zorgen dat de mensen hun koers zou heroverwegen. Daarbij drukten deze sterke woeste beesten een sfeer van diepe autoriteit uit, die geenszins was ontworpen om indruk te maken op de mensheid, maar om het verschil tussen GOD’S eisen en de hoogmoed van de mens te verzekeren. En toch is hun krachtige prediking aan de bewoners van de aarde nu de directe Bijbelse aankondiging van de Komst van de Messias geworden! In deze context bleek de loslating van de vierde van de vier geduchte ruiters van de Apocalyps het omslagpunt te zijn betreffende de goddeloze levensstijl van de mensheid. Het besprak op grootse wijze hoe de stank van de immorele neigingen van de mens uiteindelijk de centra van de macht in de hemel doortrokken had. Het is dan ook geen wonder, dat op 29e dag van de maand juli, van het jaar 2009, tijdens het slapen op de grond van het O.R. Tambo Johannesburg International Airport, de HEERE besloot om een onmiskenbare beweging te maken. In dat visioen midden op de vloer van de luchthaven, Sprak De HEERE DER HEIRSCHAREN levendig met mij betreffende de komst van dit beruchte Grauwe Paard van de Apocalyps. Het was op die dag terwijl ik wachtte op de trans-Atlantische aansluitende vlucht naar Sao Paulo, toen ik in slaap viel op die vloer van de Johannesburg Luchthaven, en in die levendige omgeving, dat ik het visioen van DE HEER JEHOVAH zag aangaande de uitmergeling en melancholie die op het punt stond om over de aarde te komen.

In dat Enorme bezoek zag ik de wrede en kwaadaardige ruiter van het Grauwe paard terwijl Hij werd vrijgelaten vanuit de Troon van God in de hemel, en geleidelijk zijn weg ging naar de vier uiteinden van de aarde. Het was in zijn op handen zijnde loslating dat de Massieve Stem van De Heer hardop uit de hemel Sprak zeggende: “KIJK EN ZIE WIE ER KOMT” Al geschokt door de grootsheid van De Stem van de Heer die in dat visioen uit de hemel Sprak, werd ik in mijn omdraaien naar links gegrepen door een groot gevoel van paniek toen ik het reusachtige, en gigantische hemelse paard zag dat richting de aarde kwam. Het paard dat ik naar de aarde zag komen was een grauwe, wiens houding constant een grote kwaadaardige autoriteit uitstraalde. Maar wat me het meest opviel over zijn komst was de straffeloosheid in zijn verschijning, en zijn duidelijke vertoon van onstuitbare vastberadenheid om in zijn missie te slagen. Al deze wreedheid werd ook gedemonstreerd door de sprekende woede in zijn eervolle tred over het aardoppervlak. Ten eerste verbaasde zijn enorme lichaamsomvang me mateloos in dat alarmerende visioen. En ten tweede was het de onmiskenbare wreedheid van zijn gemene uiterlijk dat niets te raden overliet! Dit is wat mij de definitieve klap gaf, die me sprakeloos deed staan, dat deze ruiter feitelijk een dodelijk ontzag inboezemde. Op dit punt in dat visioen begon ik duidelijk te zien dat dit inderdaad de felste was van alle vier de ruiters van de eindtijd. In dat visioen werd het een zeer ernstige kwestie hoe mijn kalmte te bewaren, en toch in staat te blijven om deze meest cruciale boodschap die de Heer aan de volken gaf te begrijpen. Het was in dat korte moment dat de Heer het Grauwe Paard met zijn ruiter naar me toe trok. Met de beweging van respect en bijna van angst stond ik op zijn weg, wat hem recht voor mij tot een complete en abrupte stop dwong. De Dood en het dodenrijk(hades) kwamen op die dag inderdaad vlak voor me tot een volledige stilstand. 

VIERDE RUITER: ZIJN GRAUWE KLEUR
Afgaande op de huidige ontwikkelingen die deze aarde voortdrijven, is het levendig helder dat de ruiters van de Apocalyps ongehinderd zijn blijven uitgaan. Deze tendens moet doorgaan vanwege de kritische eindtijd dispensatie die de kerk is ingegaan, in de richting van de meest verwachte komst van de HEER in de opname, tenzij de mensheid berouw toont en tot inkeer komt. Deze profetieën over de komst van de vier ruiters van de Apocalyps zijn welsprekend en getrouw aan de gemeente gegeven door de Heere Jezus Zelf, in Mattheüs 24, Markus 13 en Lukas 21. Een zorgvuldige bestudering van de wijze waarop de HERE Jezus ze in ZIJN Godspraak door heeft gegeven openbaart dat hun onthulling aan de mensheid in deze verzen niets minder betekent dan dat zij op de lijst van Gods verborgen agenda voor de mensheid staan. In die gewichtige Olijfberg rede kan, zonder vrees voor tegenstrijdigheden, met nauwkeurigheid gezegd worden dat de kerk op die dag letterlijk de overvloedige heilige geheimen van Gods Troonzaal afgetapt heeft, over de verlossing van de mensheid. Dit is de voornaamste reden waarom dus de profetieën over de loslating van de vier apocalyptische ruiters nauwgezet vervuld moesten worden, in overeenstemming met de volheid der tijd. Deze vier kwaadaardige ruiters van de Apocalyps laten geen middel onbeproefd op hun missie, wat precies het finale eindtijd hoogtepunt symboliseert, van het meest traumatische en gruwelijke begin van de smarten die deze goddeloze en opstandige generatie ooit zal overkomen. Zij schilderen een van de meest gruwelijke en onheilspellende plaatjes die de mensheid ooit ten deel zal vallen, in deze zeer kritische periode voorafgaand aan de opname.

En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. (Openb. 6:7-8).

WAARSCHUWING!
Het is zeer belangrijk dat de kerk begrijpt dat op de profetische tijdlijn van GOD, het deze vier ruiters van de Apocalyps zijn die de laatste waarschuwing voor de kerk laten klinken, om te belijden en zich van de zonde af te keren, om haar pad naar de voorbestemde heilige weg weer terug te vinden (Jesaja 35:8-9). Een dergelijke ommekeer is wat een oprechte bekering definieert, en welke de capaciteit heeft om de huidige gelovigen voor te bereiden op de opname. Zo een voorbereiding op de komst van de Messias zou moeten voldoen aan GOD’S niet te weerleggen minimum van absolute heiligheid. Terwijl het echt belangrijk is te erkennen dat de loslating van de rijder van het grauwe paard van de Apocalyps in wezen de laatste waarschuwing aan de kerk markeerde, is het echter veel essentiëler dat deze waarschuwing in acht genomen, en volledig verwezenlijkt wordt door een werkelijke verandering van het hart en morele herschikking ten gunste van GOD’S heiligheid, binnen het domein van dit hedendaagse lichaam van Christus. Dit omdat sinds de loslating van de vierde ruiter van de Apocalyps(grauwe paard) het bericht dat de bruiloft van het Lam nu ieder moment kan plaatsvinden duidelijk gebazuind is,
zelfs aan de meest fervente atheïsten!

En dat is de reden waarom de effecten van de vierde ruiter van de Apocalyps sterk verergerd worden, menselijke wijsheid en vooruitgang houden geen stand. Wat in het bijzonder sprekend is aan de missie van dit vierde paard, is het feit dat zijn berijder helaas DOOD genoemd wordt. Afgaande op zijn naam wordt het overduidelijk dat hij niets anders komt doen, anders dan de rebellie van de mensheid te vernietigen en te doden. De goddeloze wegen van de mensheid hebben het geduld van dit uur teniet gedaan! In zijn galactische kruistocht blijkt deze vreselijke vierde ruiter van de Apocalyps onbehouwen ongehinderde bevoegdheden te zijn verleend om standrechtelijk leven weg te nemen, tot een hele kwart van de bevolking van de aarde (Openb. 6: 7-8).

In dat visioen van 29 juli 2009, van de loslating van deze grauwe ruiter, is het dan ook verbazingwekkend dat zijn uitzending precies samenvalt met het moment dat de heilige kerk van Christus (de uitverkorenen) wordt meegenomen in de opname. Het kritische thema wordt dan direct het benauwde interval waarbinnen de kerk zich zal moeten voorbereiden, in absolute gerechtigheid, in gereedheid om te worden opgenomen. PROFETIE VAN EBOLA De november 2009 Aankondiging Die Ebola Naar De Aarde Bracht Onmiddellijk na het 29 juli 2009 visioen van de HEER op de O. R. T. Johannesburg Luchthaven begon DE MAN VAN GOD DE PROFEET het totale aardoppervlak te doorkruisen en over te trekken, in een meedogenloze en een onpeilbare kruistocht om aan de aarde bekend te maken dat Hij de loslating van de Grauwe Ruiter vanuit GOD’S Troon gezien had. En centraal in deze missie was het feit dat de PROFETIE VAN EBOLA VAN DE MAN VAN GOD, De november 2009 Aankondiging Die Ebola Naar De Aarde Bracht meedogenloos verhaalde dat er nu een tijd was gekomen voor de hele mensheid van alle rassen, en alle geloof, om zich volledig te onderwerpen aan de onaantastbare Heerschappij van Christus Jezus de Messias in een nieuw proces van oprechte berouw en inkeer ten behoeve van hun tijdige redding. Terwijl die reis Hem naar de Steden van Venezuela, tot in Canada, en helemaal naar Seoul in Zuid-Korea, en door Europa, Afrika, en Australië meegenomen heeft, heeft het centrale thema van die reis echter nooit haar focus verloren, die op de loslating van de ruiter van het Grauwe Paard.

Binnen dat gesprek dat DE MAN VAN GOD DE PROFEET overal ter wereld voerde met de kerk van Christus kwam HIJ altijd levendig helder naar voren met de verschrikkelijke ondraaglijke en sprekende gevolgen waarmee deze Grauwe ruiter het lot van de mensheid zou overmeesteren. Naast rondbazuinen van de noodzaak om intense berouw en inkeer in acht te nemen, om het leed te verzachten dat de aarde op het punt stond te ondergaan, stelde de MAN VAN GOD deze uitingen ook te boek in de NOVEMBER 2009 EDITIE VAN HET BEKERING & HEILIGHEID MAGAZINE, DAT EEN EXCLUSIEF ARTIKEL VOERDE OVER HET VALSE PAARD. FRAGMENTEN UIT DE NOVEMBER 2009 EDITIE Uit het Bekering & Heiligheid Magazine EEN HELDERE 5 JAAR VOOR DE UITBRAAK VAN EBOLA GRAUW IN KLEUR De basis persoonlijkheid die deze vierde ruiter van de Apocalyps uitstraalt komt van niets anders dan het gegeven dat hij de enige ruiter is wiens echte naam in de bijbel wordt gegeven (Openbaring 6: 7-8). Zijn naam is DOOD en het rijk van de dood volgt hem op de voet. Hoe dan ook komt de voornaamste karaktertrek die deze vierde ruiter uitstraalt van zijn Grauwe kleur. Om redenen die voortkomen uit het spoor dat hij wil achterlaten op het aardoppervlak kan naar deze vierde ruiter van de Apocalyps in essentie ook verwezen worden als PESTILENTIE. In het Engelse woordenboek wordt een pestilentie gedefinieerd als een fatale epidemische ziekte, of een ziekte die de sterfte van veel mensen veroorzaakt. Andere versies van het Engelse Woordenboek gaan voort door pestilente te definiëren als een BESMETTELIJKE of OVERDRAAGBARE epidemische ziekte die KWAADAARDIG en verwoestend is. Bovendien gaan andere versies van het Engelse Woordenboek verder met het definiëren van een PESTILENCE als een dodelijke en overweldigende ziekte die een complete samenleving beïnvloed.

Terugkerend naar het Grauwe Paard en de karakteristieke GRAUWE kleur die het uitstraalt, kan men hieruit een enorme hoeveelheid kennis halen die ver reikt in de benadrukking van zijn beoogde missie. Het wordt cruciaal die bleke typerende asgrauwe verschijning te beklemtonen, zoals de kleur van as. Het is dit asgrauwe uiterlijk dat het karakter van de DOOD beschrijft. Daarom, bij de enkele vermelding van bleek, denkt men gewoonlijk aan iemand die zich ziek voelt, BLEEKZUCHTIG UITZIEND, DOODS UITZIEND, OF GEKWELD. Grauw is een directe vertaling van een Grieks woord genaamd chloros. Chloros duidt feitelijk de kleur van chlorofyl aan, de eigenschap die planten hun gezonde, groene kleur geeft. Maar in de Bijbelse context toegepast wordt grauw de kleur van AANDOENING of ZIEKTE, de reden waarom andere Bijbelvertalingen het vale paard als een asgrauw gekleurd paard beschrijven. De Bijbel definieert het ook als ziekelijk-groen paard of een asgrauw paard. Hoe het ook zij, we weten dat Christus Jezus de openbaring, de enige is die het gezag heeft om de betekenis en implicatie van de loslating van het grauwe paard correct te vertalen voor de kerk. Dit is zo, zoals we hebben gezegd, omdat alleen Christus Jezus de oppermacht heeft om zelfs het vierde zegel op de boekrol te verbreken.

Er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden (Lukas 21:11).

DE NOVEMBER 2009 EBOLA PROFETIE DIE DE AARDE DEED SCHUDDEN IN 2014
De man van het Grauwe Paard betekent WERELD OMVATTENDE PLAGEN en EPIDEMIEEN die spoedig zullen verschijnen. Zelfs nog grotere WERELDWIJDE PANDEMIEEN ZULLEN SPOEDIG WORDEN GERAPPORTEERD over de hele wereld, terwijl de rijder van het grauwe paard de vier uiteinden van de aarde doorkruist. Wereldwijde epidemieën zullen de grootste uitdaging voor de mensheid worden om te overwinnen in dit laatste uur voorafgaand aan opname. Tussen de tweede, derde en vierde ruiter is er zeker een relatie. GOD ALMACHTIG laat deze ruiters los om de grove ongehoorzaamheid en wereldsgezindheid te bestrijden die de mensheid in dit tijdperk heeft aanvaard, tegen Hem.

Daarom zal Ik u nog ter verantwoording roepen, spreekt de HEERE, ja, uw kleinkinderen zal Ik ter verantwoording roepen (Jer. 2:9)

De Grauwe Ruiter brengt de grauwe kleur naar de aarde, die de dood op het aardoppervlak impliceert.

Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd (Dan. 12:1). En toch beweert de Heer levendig dat degenen wier namen geschreven gevonden worden in het levensboek van het Lam verlost zullen worden. Dat kan alleen maar betekenen dat de mensheid de tragedies van de ruiters te lijden heeft. De grauwe ruiter van de Apocalyps zuigt het leven en de gezondheid uit de mensheid, tot op het punt dat hij de mens doet uitdrogen en flauwvallen. Hij doet dit door de verschrikkelijke effecten van aandoeningen en ziekte op de gehele mensheid te intensiveren. Het algemene effect van deze vierde ruiter blijkt een volledig onproductieve en ineffectieve mens achter te laten, als gevolg van woelende ravages van ziekte.

Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga onder hen het zwaard, de honger en de pest zenden. Ik wil hen maken als de afschuwelijke vijgen die niet te eten zijn vanwege hun slechte kwaliteit. Ik zal hen achtervolgen met het zwaard, met de honger en met de pest. Ik zal hen tot een schrikbeeld stellen voor alle koninkrijken van de aarde, tot een vervloeking en tot een verschrikking, tot een aanfluiting en tot smaad onder alle volken waarheen Ik hen verdreven heb (Jer. 29:17-18).

Zoals de HEER Israël waarschuwde voorafgaand aan elke calamiteit, zo heeft hij niet alleen de kerk gewaarschuwd maar ook de volken van de aarde om zich te bekeren, opdat zij niet geconfronteerd worden met de ernstige gevolgen van rebellie.

VOORAF GEWAARSCHUWD
Aangezien al deze kwellingen centraal zijn komen te staan in het verstoorde leven van de hedendaagse moderne mens, kan geen christen beweren dat hij of zij niet gewaarschuwd is voor de verwoestende effecten van de ruiters. De Schrift is niet dubbelzinnig over het feit dat deze ruiters achter elkaar zou worden losgelaten in dit uur voorafgaand aan de bruiloft van het Lam. Het getuigenis van het boek Daniël is dat het in zijn geheel een eindtijd profetie is. Het fenomeen dat door deze vier ruiters naar de aarde gebracht werd is met zekerheid door Daniël de Profeet voorspeld in Daniël 12: 1, en door onze dierbare HEER Jezus in Mattheüs 24. Moderniteit en het hedendaagse postmodernisme passen niet bij GOD’S eisen aan de mensheid. De standaard van de HEER voor heiligheid geldt al eeuwen, en ook voor alle landen, ongeacht welvaart en politieke status. Zoals de HEERE Israël gebood dat als ze aan zijn heilige eisen voldeden ze gezegend zouden worden; zo heeft hij het deze generatie geboden. Net als de HEERE Israël berispte dat niet-naleving van zijn eisen een automatische vloek zou zijn, zo is het ook voor deze generatie. GOD verandert niet, om die reden hij gaf ons Jezus Christus van Nazareth als onze bemiddelaar voor hem."