De beesten - deel 3

"Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
Met andere woorden, alleen een kleine minderheid zal rechtvaardigheid liefhebben. HIJ zegt slechts een kleine minderheid zal rechtvaardigheid liefhebben, zal heiligheid bewonderen, zal goddelijkheid eren, zal heiligheid eren."

Lees meer

De beesten - deel 2

"Waakzaam zijn. Luister, het betekent strijdvaardig zijn, gereed voor de strijd. Strijdvaardig klaar staan. Klaar voor de strijd. En u loopt rond met uw wapen, of met uw wapenstok, of uw pijlen, of uw speer. Klaar voor de strijd. Een waker, een wachter staat klaar om als JEZUS te zijn. Luister, luister, luister, waarom zeg ik dit? Omdat een wachter klaar staat wanneer de vijand komt. Om te vechten en zelfs zijn leven te verliezen in zijn beschermen van de schapen. U, voorgangers, bent u gereed om te vechten? Tot op het punt dat u uw leven verliest om de schapen te beschermen? Staat u klaar?"

Lees meer

De beesten - deel 1 - visioen & preek

"Ik zag een worsteling bij de deur, voor de voorgangers die de beesten buiten wilden sluiten. Maar daar waar ik stond vroeg ik mij af. Waarom hebben ze niet snel en stevig de deur gesloten? Want dit is gevaarlijk. Dus toen zij de tegen de deur duwden, duwden de beesten ook. Ik wist dat de voorgangers niet al hun kracht gebruikten om deze deur dicht te duwen."

Lees meer

22/04/2017 - De komende opname van de kerk de Hemel in

"De Heer heeft met mij gesproken De Heere Jehova, Jehova Adonai, De Heer Jehova Eli, de Heer mijn God. De Heer Jehova Elyon, de Heer de Allerhoogste. Jehova Ganan, de Heer onze Beschermer. Hij heeft vandaag met mij gesproken op deze dag in een heel verbijsterende manier, op zeer grootse wijze. En in dit gesprek, de Koning van de Hemel Hij bracht mij naar een plek. Gisteren toen ik een vergadering had met een deel van de Raad van Bisschoppen, op Riverside Drive. We hadden een Bijeenkomst over de aankomende aanstelling van Bisschoppen, de voorbereidingen, hoe het er uit moet zien. En alle dingen die op hun plek gebracht moeten worden voor die heel speciale dag van inwijding en aanstelling van de bisschoppen van de Heer, die dit komende weekeinde plaats zal vinden.

Ik zat voor een deel van de bisschoppen, voornamelijk uit de kerk in Nairobi, en Nakuru. En toen viel in slaap op de stoel recht voor hun. En terwijl ik sliep bracht de Heer Jehova Elgibor mij naar een plek. En terwijl ik liep, wandelde ik in de richting van een splitsing. Ik ging in de richting van een splitsing terwijl ik voor een deel van de landelijke Raad van bisschoppen zat, velen kwamen uit Nairobi, en de kerk in Nakuru. En ik werd weggenomen in een slaap, de Heer nam mij mee. En ik zag mijzelf lopen, en terwijl ik liep, wandelde de Heer aan mijn rechterzijde, zoals Hij dit altijd doet. En Hij maakte mij erop attent dat wij een splitsing naderde. En toen ik wakker werd sprak ik 'splitsing, splitsing', en toen ik wakker werd vroeg ik de bisschoppen wat de Heer gezegd had, en zij zeiden dat Hij over een splitsing gesproken had.

Deze afgelopen nacht nam de Heer mij weer mee op een wandeling om met mij te spreken over een heel belangrijke gebeurtenis die naar de aarde komt. En terwijl de Heer met mij wandelde richting de splitsing, dezelfde splitsing waarover de Heer had gesproken, deze afgelopen nacht. En terwijl wij de splitsing naderde. En toen had ik een aantal mensen op die plek, ik kon dit zien, ik had mensen ingehuurd, en wachtten daar mensen op mij, om mij te ontvangen, enkelen waren belangrijke mensen van de overheid. Mensen van de overheidsbeveiliging, en de leiders van de overheid en er waren veel andere mensen, de heiligen van de kerk, die op mij wachtten. Dus de mensen van de beveiliging hielden de openbare veiligheid daar in de gaten, terwijl zij wachtten tot ik daar zou aankomen. En terwijl ik wandelde, maakte de Heer mij ervan bewust dat wij de splitsing naderden.

Diezelfde splitsing had Hij mij eerder laten zien. En toen wij de splitsing naderden, kon ik zien dat er mensen verschenen, dit bleken mensen van deze Bediening, want zij hadden hun haar bedekt, de vrouwen hadden hun haar bedekt en droegen lange kleding, tot aan hun voeten. Helemaal naar beneden, hun voeten bedekkend. Zij gingen heel heilig gekleed. En zij vierden het feit dat de man van God gekomen was. Dus het was een grote toestand daar 'Welkom Man van God.' En zij zongen zo, het was een situatie. Zij zagen mij komen. En dus er was die situatie, ze waren heel blij dat ik gekomen was. En toen ik net voor de splitsing was, en toen kwam ik aan bij de splitsing. En toen gaf de Heer mij plotseling opdracht dat ik in contact met hen moest treden. En toen besloot ik nu om hun kant op te lopen. Toen ik naar hun toe liep om contact met hun te maken, dat is de tijd, toen totaal plotseling..

Laat mij dit herhalen, deze afgelopen nacht sprak de Heer met mij. En in dit gesprek wandelde de Heer met mij naar een splitsing. En dit is dezelfde splitsing die ik gisteren gezien had toen ik een deel van de Nationale Raad van bisschoppen ontmoette. En terwijl ik deze splitsing naderde kon ik daar heilige mensen zien die aanbaden, de vrouwen hadden hun haar geheel bedekt en de mannen gingen ook heilig gekleed. En de vrouwen hadden deze lange kleding, die tot op hun voeten bedekten, je kon hun voeten niet zien, en zij vierden 'Welkom man van God' terwijl ik in de richting van de splitsing liep. En de mannen waren daar ook. En er waren ook enkele overheidsleiders daar, met hun, wachtende om mij op die plek te ontvangen. En dus toen ik in de richting van die splitsing liep. De overheidsbeveiligers waren er, de veiligheid van die plek bewakende. Wachtende, met deze mensen, En toen zagen zij mij. Dus er vond veel enthousiasme plaats.

En toen gaf de Heer mij opdracht om met deze mensen in contact te treden, die wachtende waren om mij op de splitsing te ontvangen. De gezegende heiligen, heilig, hun haar bedekt, hun kleding was lang, hun voeten kon je niet zien. Het feit vierende dat de Heer mij daar naar hun toe gebracht had. En toen ik nu contact met hun maakte, zo naar hen toe liep. Toen plotseling toen ik bij hen was aangekomen, vvoeeep, zo, zij werden opgenomen in de Hemel, in minder dan een seconde werden zij opgenomen de hemel in, recht voor onze ogen. Ik moet dit nogmaals herhalen.

Gisteren terwijl ik een deel van de landelijke raad van bisschoppen ontmoette, velen uit de kerk van Nairobi, en ook een deel van de kerk in Nakuru. En in die vergadering op de Riverside Drive zat ik recht voor de bisschoppen en wij bespraken deze aankomende inwijding van de bisschoppen van de Nationale Raad van bisschoppen, van deze mega Bediening van Jehova. En terwijl ik voor hun zat viel ik in slaap, plotseling viel ik in slaap voor de bisschoppen gisteren, toen we de benodigdheden, logistiek, voorbereidingen en gereedheid bespraken voor de inwijdings- en aanstellingsdienst die het komende weekeinde plaatsvindt. Voor alle bisschoppen van de Nationale Raad van bisschoppen.
En op die plek, toen ik gisteren in slaap viel. Daar nam de Heer mij plotseling mee naar plek en recht voor mij was er een splitsing. En de Heer wandelde met mij, aan mijn rechterzijde en Hij liet mij een splitsing zien, en Hij verkondigde het aan mij, Hij zei, Kijk, de splitsing. En toen wij in de richting van de splitsing liepen, en dan in die slaap, voor de bisschoppen, ik herinner mij dat ik hoorbaar sprak, hoorbaar sprak ik de woorden van de Heer, ik zei 'de splitsing' en toen werd ik wakker. En toen werd ik wakker. En toen ik de bisschoppen vroeg wat de Heer gezegd had, toen zeiden zij dat zij de Heer 'Splitsing, de splitsing' hadden horen zeggen. Ik naderde de splitsing.

Echter, gisternacht, na die vergadering, nadat ik teruggekeerde in de nacht, toen bezocht de Heer God Almachtig, de Vader mij op immense wijze. Om met mij te spreken over deze heel grote gebeurtenis te spreken die te gebeuren staat op de aarde. En in dat heel belangrijk gesprek, bracht Hij mij weer op de weg en Hij wandelde aan mijn rechterkant en sprak met mij over deze splitsing. Dus ik kon de splitsing recht voor mij zien. En ik zag dat er veel mensen bij die splitsing op wij wachtten. En zij vierden feest, en ze gingen heel heilig gekleed. Ik zie dat de vrouwen hun haar geheel bedekt hadden, en zij bedekten hun hele lichaam, ook hun voeten, die kon je niet zien. Ze gingen heel heilig gekleed. En de mannen daar waren ook heel heilig gekleed. En dan waren de beveiligingsmensen daar ook, om de veiligheid te bewaken, bij die splitsing, bij die gebeurtenis, want er waren daar zoveel mensen.

En terwijl ik liep, was er deze specifieke groep die werkelijk op de splitsing zelf waren. Op de splitsing zelf. En dus. terwijl ik wandelde, toen vroeg de Heer mij in contact te treden met hen. En zij riepen en vierden en vreugdevol en zongen en aanbaden, heel blij dat de Heer mij naar hen had toegestuurd. Dus toen de Heer mij met Zijn Stem zei contact te maken met hun. Toen ik contact wilde maken met hun, recht op hun af, om met hun feest te vieren, dat het nu het moment is om te horen over de komst van de Messias. Terwijl ik zo naar voren bewoog, in gehoorzaamheid aan de woorden van de Vader, sprekende aan mijn rechterkant, om contact met hen te krijgen, en toen plotseling vvoeeepp werden zij opgenomen de Hemel in. In een zeer schrikbarende gebeurtenis, die werkelijk iedereen versteld deed staan , iedereen die zich daar bevonden, zij die achtergebleven waren.

Plotseling, toen ik contact met hun wilde maken, vvoepp, werden zij allemaal opgenomen in de Hemel. En ik herinner mij dat iedereen, het hele land begon naar hun opzoek te gaan, waar zijn zij, waar zijn zij? Zijn zij naar de Hemel gegaan? Zijn zij werkelijk naar de Hemel gegaan? Laten we naar hen opzoek gaan. Waar zijn zij, zijn zij werkelijk naar de Hemel gegaan? Het was een grote shock. Mensen spraken daar met elkaar, ze waren geschrokken, en zij schreeuwden. Woi, zij zijn naar de Hemel gegaan, dezen zijn zomaar naar de Hemel gegaan. Zij zijn meegenomen in de opname toch?

Dus dit is de gebeurtenis die de Heer aan mij toonde, deze afgelopen nacht. En dus, Ik zie dat ik op een plek kom en een splitsing. Er waren daar mensen, heilige mensen. Heilige heiligen, heel heilig gekleed, en vierden het feit dat de Heer mij naar hun toegestuurd had. En toen ik erheen ging om contact met hun te maken, toen voeppp zij werden allemaal in de Hemel opgenomen, in een schrikbarende gebeurtenis. En toen begonnen de mensen rond te lopen, ook de veiligheidsmensen zeiden, hoe wonderlijk, dit is een groots wonder, iedereen zei dit is een wonder, een wonder heeft net plaatsgevonden voor onze ogen. Zij waren opgenomen het verheerlijkte Koninkrijk der Hemelen in. Recht voor mijn ogen! En dus, dit zijn de tijden waarin wij leven.

De Bijbel zegt in het boek 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 verzen 16 en 17, (Hij leest King James. En ook de Amplified, en Nieuw Amerikaanse versie. (de herziene staten vertaling daaruit de verzen 16-18.)) “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen, uit de Hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. 17. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden, in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.”

Dat is de gezegende garantie die de Heer voor de kerk achterliet toen Hij opsteeg, toen Hij werd opgenomen bij de vervulling van zijn openbare Bediening hier, op de aarde. Hij werd opgenomen voor de ogen van de kerk, de apostelen, de discipelen. Maar nu zegt de Heer in dit gesprek dat die gezegende garantie op het punt staat vrucht te dragen. Deze staat op het punt om tot een climax te komen. We staan op het punt om een plek te bereiken, waar nu de heilige gezegende kerk, die het misbruik van deze wereld verduurd heeft, de verdorvenheid van deze wereld, de bespotting van deze wereld, de verwarring van deze wereld, het verval van deze wereld, het kwaad van dit uur. Die kerk die deze dingen zal verduren, en haar troost vindt in deze gezegende garantie, niet heen en weer slingerend in rechtvaardigheid, stevig in heiligheid, de juiste verstandhouding met God, ongeacht de omstandigheden van de dag.

Hij zegt dat moment van zegening en beloning. Te belonen, dat moment van het belonen van de heilige rechtvaardige kerk is nabij gekomen. Ik heb dit enorme bezoek van de Heer gezien. De Vader wandelt met mij, Hij spreekt vanuit mijn rechterkant. En terwijl ik met Hem wandel laat Hij mij de splitsing voor ons zien, en terwijl ik de splitsing nader, als ik naar de splitsing kijk, zie ik deze mensen vieren, omdat de Heer, Hij heeft mij daarheen gestuurd. Zij zelf zijn beseffen niet dat God de Vader aan mijn rechterzijde wandelt. En dan geeft de Vader mij met Zijn Stem opdracht op met hen in contact te treden, heilige mensen, heilige heiligen, heilig gekleed. Rechtvaardige mensen, door de Heilige Geest geholpen om rechtvaardigheid te kiezen, om nul tolerantie voor zonde te hebben. Dus als ik in hun richting in loop, de vrouwen zijn goed gekleed, bedekt, hun haar bedekt, dus ze zijn heilig, hun lichamen totaal bedekt, tot aan beneden, en zij aanbidden en vieren het feit dat de Heer mij naar hun toegestuurd heeft. Zij wisten niet dat God aan mijn rechterkant liep en met Zijn Stem tot mij sprak. Dus de Heer gebood mij en gaf mij opdracht om contact met hen te maken, terwijl ik zo op hen afliep, toen vvoepp zij werden opgenomen de Hemel in, in een schokkende gebeurtenis die nooit en te nimmer heeft plaatsgevonden op deze aarde. Dus dit zijn de immense tijden waarin wij leven. Ik herinner mij dat voor de Bijeenkomst in Menangai Nakuru, toen de Heer ook met mij gesproken had vooraf aan die Bijeenkomst.

En Hij had mij die Bijeenkomst laten zien, en de enorme, schrikwekkende, de ongelooflijke bezoeking die er daar zou plaatsvinden, inclusief het vuur van Elia dat over de Bijeenkomst zou komen, boven het Altaar. Dus voor die Bijeenkomst toen de Heer met mij kwam spreken over die gebeurtenis – en ik herinner mij heel goed dat de Heer mij in die droom liet zien dat Hij mij dat vuur in zou tillen. Maar toen ik in dat vuur kwam was er iemand anders, met een bazuin. Er was een engel, de details kan ik niet beschrijven, maar Hij had een bazuin, met zijn vleugels. Dus hij vloog dat vuur in, dus er waren twee mensen. Hij was daar en ik was daar, in dat vuur. En daarom dacht ik destijds dat de Heer de kerk op zou nemen in de Bijeenkomst in Menangai. Ik dacht dat de Heer de kerk op zou nemen in de Bijeenkomst in Menangai.
.
Maar u zag het enorme historisch bezoek dat daar plaatsvond, het vuur, de Wolk van God, de Regen die neerkwam, die naar beneden geroepen was, de Man van God had de regen naar beneden geroepen, uit de Hemel, en de regen kwam. Dus dat was een moment waarop ik dacht, dat de kerk weggenomen zou worden. Ook het plotselinge bezoek, ik dacht dat dit een volgend moment was waarop de kerk zou vertrekken, toen de Heer het mij vooraf liet zien, wat er zou gebeuren. Maar nu liet Hij mij een Bijeenkomst zien, een plek waarop ik mensen ga ontmoeten, ze zijn op de splitsing, en dit keer zie ik hun opgenomen worden, en sommige mensen blijven achter. Dus goed, de Messias komt. Dit is Hij over wie de geschriften schreven en zeiden; Ik zal Mijn Engel voor U uitsturen, een Stem die roept in de wildernis, bereid U de weg van de Heer, want de komst van de Messias is in handen. Shalom.

Het tweede deel.
De Heer heeft met mij gesproken, nogmaals, de Heer heeft met mij gesproken. Ik sprak eerder over dit heel belangrijke bezoek dat naar de aarde komt, waarin de Heer Jehova aan mijn rechterzijde wandelt ,God de Vader, de Godheid Zelf. Jehova Magen, Jehova mijn Schild. Jehova Ma'oz, de Heer mijn Vesting. Jehovah Machsi, de Heer mijn Schuilplaats. Jehova Mephalti, de Heer mijn Bevrijder. Jehova Misggabi, de Heer Jehova mijn hoge Toren.

En ik sprak eerder over de Heer die aan mijn rechterzijde liep, en in de verkondiging van wat er naar de aarde komt, verkondigt Hij aan mij dat er een splitsing voor ons ligt, terwijl wij wandelden. En dan als wij de splitsing naderen, waren er daar mensen die aan het wachten zijn, en zij waren blij dat de Heer mij naar hun toegestuurd had. En zij vierden dat nu zij zouden moeten horen, dat zij over de komst van de Messias zouden horen, de boodschap over de verheerlijkte komst van de Messias de Koning. En dan geeft de Vader mij met zijn Stem de opdracht om contact met hun te maken, om naar hun toe te gaan. En dus loop ik op hen af, en als ik nader, op het punt om contact te hebben, om met hen te spreken, dan whooeh, direct op die manier worden zij opgenomen. Ze worden allen weggenomen het verheerlijkte Koninkrijk van God in. In minder dan één seconde.

Ik zelf, toen de Heer dit aan mij sprak, ik heb dit natuurlijk al doorleefd, maar op die plek werd ik ook verbaasd, ik was erg geschokt over hoe snel het gebeurde, in minder dan een seconde. En Hij griste hen weg, de mensen die op mij aan het wachten waren op de splitsing, om mij te ontvangen, en zij waren aan het aanbidden, en zij zongen en vierden de Heer, dat ik nu naar hun toegezonden was, dat zij zouden horen over de verheerlijkte komst van de Messias. En op dat uur worden ze direct weggegrist, ik probeerde contact met hen te maken, ze worden weggegrist de Hemel in, en het werd een groot teken en wonder, een grote shock. Iedereen die daar was, begon vol ontzag te worden. Ze waren geschokt, zich afvragen, ze vreesden, beefden, en ook verwarring. Ze verkeerden in grote angst in dat moment, toen de mensen de Hemel in getrokken werden. Recht voor hun ogen, recht in hun gezicht, zij zagen het. Dit werd dus het grootste teken en wonder dat ooit te aanschouwen is, op dit uur. En dus, hierna zocht iedereen naar hun. Is het echt waar dat ze voor onze ogen zijn vertrokken, zomaar. En ze zochten naar hun overal, en zij vonden ze niet.

Nu in dit bezoek, ik weet dat we nu de verheerlijkte komst van de Messias verwachten. En de kerk staat echt op de drempel naar de eeuwigheid. We bevinden ons op een plek waar de kerk ieder moment opgenomen kan worden, de eeuwigheid in. Echter, in dit gesprek ben ik mij er niet van bewust, ben ik er niet zeker van of dit gebeurt bij de opname, of is dit één van de tekenen en wonderen die zullen gebeuren bij deze Dienaar van de Heer, terwijl hij het plan van de Heer ten uitvoer brengt, de Bediening van de Heer hier op de aarde. Ik weet niet of deze gebeurtenis plaatsvindt bij de opname zelf. Of, wereldwijd, als in: de opname heeft plaatsgevonden. Of dit is een gebeurtenis die plaats zal vinden als een teken en wonder dat voorkomt in de Bediening van Hij die met u spreekt.

Ik weet niet of dit de wereldwijde gebeurtenis zal zijn, de opname van de kerk. Of een teken en wonder dat zal gebeuren als Hij mij naar een plek stuurt. En als ik contact maak met die mensen, dan wordt dat een van de grootse merktekens van deze Bediening. Echter, het mooie eraan is, is dat het scherp is, de boodschap is helder. En het is duidelijk voor ons, dat het altijd in ons belang is om altijd voorbereid en gereed te zijn voor de opname, in het verheerlijkte Koninkrijk van God. Om weggerukt te worden, het verheerlijkte Koninkrijk van God in. En u ziet dat in die gebeurtenis, wanneer deze plaatsvindt, dat de man van God op de aarde blijft. En daarna, ik deelde niet meer, maar daarna ga ik nu naar een plek waar er koop en verkoop is. En terwijl het kopen en verkopen plaatsvindt – de Heer heeft het mij toegestaan om wat meer met u te delen van dit gesprek. Ik ga naar een plek waar er koop en verkoop is, ik was mijn handen, en op die plek geeft iemand geeft mij het warme water om de handen te wassen en er is het aanraken van de wasbak.

En dan is het een supermarkt, en er is koop en verkoop. En de mensen met wie ik was, zijn nu de mensen die niet van de Messias houden, en nu zijn zij niet blij met de Messias. En er was vijandschap, dat liet de Heer mij begrijpen vanuit deze mensen richting het aanbidden van Jezus. En er is verkoop. Het is een supermarkt, en ik kan heel duidelijk zien dat er angst was, de mensen waren bang. Er was een dame bij de toonbank, aan het eind van de toonbank, ze verkoopt, mensen betalen enzovoort. En er is een rij in die supermarkt. En er is vijandschap richting Jezus. En, dus, ze verlaat de toonbank, ze gaat heel slecht gekleed, er was een machine, ze verlaat de machine, de kassa, en ze gaat een groep, een bepaalde dame met een vriendin en nog iemand vermanen, die hardop over Jezus spraken. Dus er is ernstige vijandschap tegen de Heere Jezus. En er is daar verkoop gaande, en die verkoop is gelimiteerd.

Dus er was angst van vele mensen die daar waren, of ze mochten kopen, of het ze toegestaan wordt om te kopen. Dus we begrijpen heel goed wat de Heer zei, nogmaals, dat na het wegrukken van de mensen – de Heer heeft het mij nu toegestaan om wat meer met u te delen over dit gesprek. En nu verandert de aarde, en er is nu een plek waar mensen dingen kopen, ik denk dat dit uw dagelijkse winkel is, dagelijkse shop. En er is een probleem met kopen. Dat niet het niet iedereen toegestaan is om te kopen. En er is deze vrouw, ze draagt een strakke broek. Ze gaat weg van waar ze staat, zij is degene die het geld aanneemt, en mensen de supermarkt uit helpt. Ze gaat daar weg, ze loopt weg, terwijl mensen in de rij staan. En ze gaat, en vermaant enkele christenen, en ze zegt hun: Nee, stopt u met lawaai maken hier, u kunt hier niet in aanbidding gaan.' En ik zie dat ze een bepaalde vrouw passeert, die in een stoel zit.

En sommige mensen vermanen haar, zij zien er meer uit als moslims, maar zij vermanen haar. Dus ik heb ook dat scenario gezien, na de opname van de kerk. Dus dat zegt u heel duidelijk dat deze gebeurtenis inderdaad de opname van de kerk is. Het is de wereldwijde opname van de kerk, het wegvoeren van de kerk. Ik heb ook degenen gezien die er niet bij waren, die achterbleven. Dus het wordt een heel belangrijk op dit uur, in de kerk, dat ons ook voorschrijft dat u zich moet onderwerpen aan het verheerlijkte Evangelie van onze Heer Jezus Christus. Het Evangelie van berouw en inkeer, en heiligheid. Dus het is heel belangrijk dat ze wijs genoeg zijn om zich gereed te maken, en om in Godsvrezen te leven. Het zorgeloze leven, het zorgeloze Christelijke leven kan nu niet worden toegepast. Het zal nu niet werken.

De Heer laat een zeer ernstig alarm klinken aan de kerk. Dat alle gelovigen zich nu gereed zullen maken voor het Koninkrijk der Heerlijkheid. Het Koninkrijk des Hemels, het Koninkrijk van Jehova. Het Koninkrijk van Jahwe, Mijn Meester, Mijn Vader, Hij die mij gestuurd heeft, Mijn Heer. De Ene die met mij wandelde in dit gesprek en bezoek.
Welnu, voorbij hieraan, de kerk moet zich nu gereed maken. Iedereen moet zich bekeren, en altijd een hart van berouw en inkeer houden. Blijf weg van zonden, en heb nul tolerantie voor zonden, zodat de Heere Jezus er zeer, zeer velen kan oogsten van deze aarde.

Want het ziet ernaar uit dat de opname van de kerk nabij is. Ik ben ook erg geschokt en verrast dat ik kon wachten sinds de afgelopen nacht, en bij deze avond kon aankomen, met dit gesprek, zonder de angst dat het midden op de dag zou gebeuren. Maar ik zie heel duidelijk dat als ik achterblijf op de aarde, als die gebeurtenis van de opname plaatsvindt.

Welnu, er is deze doop van alle bisschoppen van de Landelijke Raad van bisschoppen, die plaats zal vinden. Ik ga nu in een andere versnelling, naar een tweede bezoek. Er is een doop die voorbereid is, deze werd langere tijd verwacht. Voor alle bisschoppen, voor hun reiniging, voorafgaand aan de aanstellingsdienst, voor de heilige dienst van inwijding, die plaats zal vinden op Riverside Drive. Dus de doop vindt plaats op vrijdag, dat is een exclusieve gebeurtenis, waar alleen de Raad van bisschoppen aan deelnemen. En deze wordt uitgevoerd door Hij die met u spreekt, de grootse Profeet van de Heer zelf. En dus het is een exclusieve gebeurtenis, het is alleen de Landelijke Raad van bisschoppen die betrokken zijn, en de Man van God, Hij die met u spreekt.

Echter nu, deze afgelopen nacht, nogmaals, het tweede bezoek dat volgde op dat andere bezoek dat ik net gedeeld heb. Dat is wanneer de Heer mij laat zien dat ik in het doopbad ben. De bisschoppen dopend, en terwijl ik mij in dat zwembad bevind, vindt er een groot bezoek plaats, in dat bad. Nogmaals, er komt een doop van de bisschoppen van de Landelijke Raad van bisschoppen. Die gepland staat om plaats te vinden, deze is voorbereid, en langverwacht, maar deze heeft aankomende vrijdag plaats. En het is een exclusieve gebeurtenis, alleen voor de Landelijke Raad van bisschoppen. En terwijl zie mijzelf de afgelopen nacht de bisschoppen dopen van de Landelijke Raad, zie ik dat er een ontzagwekkend, vreeswekkend immens bezoek plaatsvindt, terwijl ik in het bad ben, de 83 bisschoppen dopend die rechtsbevoegd zijn in dit land. Welnu, de Heer liet mij deze doop zien.

Ik zie mijzelf in het doopbad, en terwijl ik de bisschoppen doop, zie ik dat ik plotseling getransfigureerd wordt in het bad, voorafgaand aan de inwijding bij de aanstellingsdienst die op zaterdag plaatsvindt, dit komende weekeinde. Echter ik heb mij in het doopbad gezien, bij de doopdienst. En terwijl ik in het bad was, de bisschoppen dopend, dan plotseling, de Heer heeft het mij nu deze afgelopen nacht laten zien, die gebeurtenis. Dan wanneer ik de bisschoppen doop, wordt ik plotseling instant getransfigureerd. Een transfiguratie vindt plaats in het bad. En Hij die met u spreekt wordt totaal getransfigureerd in een flits, in een snelheid, als in een bliksemflits. En ik kan de omlijning van mijn hand zien, het hele gewaad, en dat alles, in die transfiguratie. En ik ben totaal getransfigureerd. Maar kijk ik nu vanaf deze plek waarvandaan Hij het mij gisteren liet zien, kijk ik naar de transfiguratie, ik ken mijn haar, hoe ik eruit zie. Maar toen ik daar keek zag ik Hij die oud haar heeft. Ik zag de Heer Zelf, die nu op die plek was. Immense Heerlijkheid. En dan daarna, werd ik terug getransfigureerd. Nu, de Heer heeft het mij ook toegestaan om dit met u te delen.
Moge zij die oren hebben, luisteren naar Godsspraak van dit uur. Shalom."