16/05/2018 - De Heilige Geest van God

Profeet van de Heer live op Jezus Is HEER Radio
 
'Ik wil hier een heel korte boodschap geven over de rol van de Heilige Geest, in ons doorgaand onderwijs om de kerk mee op te bouwen, om begrip te creëren, en ook bewustzijn, en om hulp te brengen naar de kerk, op dit uur waarop de Heer de rechtvaardigheid verkondigd heeft. En volgend op het gesprek wat wij gisteren hadden, is het duidelijk geworden aan de kerk dat alleen de Heilige Geest, zoals Ik ook gisteren zei, de Ene is die de kerk kan helpen om aan alle vereisten te kunnen voldoen die wij gisteren bespraken. Welke in kerk zouden moeten bestaan, in het leven van de kerk van nu.
Nu, vandaag wil Ik kijken naar de rol van de Heilige Geest in de kerk. En omdat dit het lunchuur is, hebben wij minder dan 30 minuten om dit te doen. Ik zal een samenvatting geven, kort, en dit zal een doorgaand gesprek zijn. Nummer 1, de Heilige Geest - Hij komt naar de kerk als de grootste geschenk wat ooit aan de kerk gegeven is. Er is gen groter geschenk aan de kerk gegeven, door de Godheid, door de Heere Jahwe, dan de Heilige Geest die is gekomen om de kerk te helpen. Het grootste geschenk wat ooit gegeven is aan de kerk, aan de kerk van Christus, is feitelijk de Heilige Geest.
 
1) Dus de eerste rol van de Heilige Geest in de kerk, heel snel in lunchtijd, is dat Hij ons Christus gebracht heeft. De Heilige Geest is de Ene die ons Christus Jezus gebracht heeft, de Messias. Opdat Hij zou komen en sterven voor de zonden van de mens. Dus we zien echt hoe centraal, en hoe belangrijk de Heilige Geest is, in het leven van de kerk. De Heilige Geest is er geweest vanaf het begin, bij het ontstaan van de kerk. Want de Heilige Geest is de Ene die ons Christus Jezus de Verlosser gebracht heeft, de Messias, de Redder. In het boek Lukas hoofdstuk 1 vers 35 zegt Hij 'En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.'
 
Dus wij zien dat de Heilige Geest van God degene is Die ons Christus de Messias bracht. De incarnatie van Christus de Messias is door de Heilige Geest gedaan. Hij is de Ene die ons de Redder bracht. Hij bracht ons Christus Jezus de Redder. Hij is de Ene die God de Vader, veranderd in God de Zoon bracht, en dat Hij naar ons toekwam om de volken te bevrijden, de mensheid te bevrijden.
 
2) En dus, nadat Hij ons Christus Jezus had gebracht, nummer 2, de tweede rol van de Heilige Geest in de kerk, is dat de Heilige Geest de Ene is die Christus Jezus de Heer kruisigde. Hij is de Ene die Hem naar het Kruis bracht, en Hem kruisigde, opdat Hij de bevrijdingsmissie zou volbrengen: de mens van de zonden bevrijden.
 
3) Nummer drie, de Heilige Geest is de Ene die Christus Jezus de Heer weer tot leven wekte. En er zijn zoveel Schriftgedeelten te lezen. We hebben niet veel tijd om ze te lezen. Uit het boek Romeinen hoofdstuk 6. Wij beginnen met Romeinen 6. Hij zegt hier, Romeinen 6 vers 4. U kunt echter het hele hoofdstuk lezen. Maar Hij zegt vanaf vers 4 'Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.' Dus ook wij zouden in het nieuwe leven moeten wandelen.
 
Het boek Handelingen hoofdstuk 2, vers 24. Handelingen hoofdstuk 24 zegt het volgende 'God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden.'. Romeinen 8, vers 11; Hij wekte Jezus tot leven. In Romeinen 8:11 zegt Hij 'En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.' En vele Schriftgedeelten. Dus wij zien heel duidelijk dat de derde rol van de Heilige Geest in de kerk is, dat de Heilige Geest Christus de Messias weer tot leven wekte. Dus de Heilige Geest geeft een wonderbare hoop op wederopstanding. En daaronder hebben wij 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 13, en ook 2 Korinthe hoofdstuk 13 vers 4.
 
4) Nu, in de kerk wordt de Heilige Geest de Raadgever genoemd, en dat betekent dat Hij raad komt geven, Hij komt als een raadgever. Dit houdt in dat Hij een adviseur is. Hij komt de kerk adviseren. Dat is de 4e rol van de Heilige Geest in de kerk. Hij is een consultant, Hij komt als een coach, als een instructeur van de gelovigen. En Hij is een leraar, een trainer, een gids, een vertrouwenspersoon, een mentor. Hij komt als een helper, als een assistent. Hij komt als een leraar, om de kerk te onderwijzen, instructeur en coach.
 
5) Nu, Ik wil heel snel bekijken, want dit is een sessie in lunchtijd - Ik wil naar een paar heel belangrijke rollen van de Heilige Geest, en ook de wording van de kerk, hoe de Heilige Geest in de kerk betrokken raakte. Nu, het boek Efeze hoofdstuk 5 vers 18 gaan wij lezen. Maar voordat wij daarheen gaan, als we naar Genesis hoofdstuk 2 gaan, vers 7. Dan zien wij direct vanaf het begin, hoe de Heilige Geest in contact kwam met de Heilige Geest. Genesis hoofdstuk 2 vers 7. En Hij zegt hier, als we bij vers 6 beginnen, dat kunt u lezen als u tijd heeft. Hij zegt 'maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem' Andere versies benoemen deze als mist die uit de aarde opstijgt. Vers 7 is ons kernvers – 'toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.'
 
Dat is nu de eerste keer dat wij de kerk betrokken zien met de Heilige Geest. Toen Hij de levensadem in hem blies, toen werd deze een levend wezen. Die levensadem is de Heilige Geest van de Heer die de nieuw geschapen mens in kwam, en hij kwam tot leven. Dus, de andere rol van de Heilige Geest, nummer 5, is het leven brengen aan de kerk. Hij gaf de kerk leven. En wij zien de adem. De adem die wij hebben, de levensadem, toen God deze in de neusgaten blies van de mensheid en de Geest van de Heer kwam naar de mens. De levensadem, de adem gaf hem leven. Het boek 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 45. 1 Korinthe 15:45, gezegende mensen. In deze lunchtijd leek het Mij belangrijk om een klein beetje met u te delen, terwijl u zich gereed maakt om terug te keren naar uw kantoren, om met u te delen wat de Heer nu zei. Wij hebben niet veel tijd, en Ik heb zoveel.
 
1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 45. Ik zal deze heel snel lezen. 15:45 zegt het volgende; Hij zegt 'Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest.' Het is heel krachtig dat toen de Heere kwam, Jezus kwam bij ons, toen gaf Hij een levensgeest, de Geest van de Heer, die leven aan de mens gaf. En als wij het boek Ezechiël hoofdstuk 47 lezen, verzen 1-6, daar spreekt Hij van een leven gevende rivier, die vanuit de troon van God stroomt, naar de vier einden der aarde: de levensgeest van de Heer.
 
Nu, het boek Job. En ook het boek Job hoofdstuk 33 vers 4 spreekt ook over de levensgeest van de Heer, hoe Hij Zijn adem gaf aan de mensheid, en de Geest van de Heer gaf de mens leven. Als we naar het boek Job hoofdstuk 33 gaan, Job 33. En we gaan helemaal naar vers 4. Job 33 vers 4, geliefde mensen, nu wij afronden over de rol van de Heilige Geest in de kerk. Ik heb u net naar Genesis 2 vers 7 gebracht. Job 33 vers 4. Hij zegt 'De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt.' Dus hij zegt ik heb leven gekregen door de Geest van God. De Heilige Geest. Ezechiel 47 zegt ook, de adem van God. De Geest van God bracht de levensadem in de mensheid.
 
Nu, laten wij kijken naar de betrekking tussen de kerk en de Heilige Geest. Want, Christus Jezus Zelf beloofde de kerk. Hij beloofde de kerk dat Hij Zijn Heilige Geest zou zenden. Johannes hoofdstuk 7, verzen 38-39. Christus Jezus beloofde de kerk dat Hij de Heilige Geest zou sturen. Johannes hoofdstuk 7, geliefde mensen. Verzen 38-39. En Hij zegt het volgende; het boek Johannes hoofdstuk 7, vanaf vers 38. U kunt bij 37 beginnen. Vers 38, geliefde mensen. En Hij zegt 'Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.' En dan vers 39; Hij zegt 'En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.' En Hij was nog niet vertrokken. Dus de Heere Jezus beloofde de kerk dat Hij de kerk de Heilige Geest zou geven. Hij zou de Heilige Geest zenden.
 
6) En in het boek Handelingen hoofdstuk 1:4 zei Hij dat Hij hen niet als wezen achter zou laten, Hij zou ze niet alleen laten. Hij zou hen niet alleen laten, maar Hij beloofde dat Hij een Trooster zou geven. En dus, toen Hij vertrok kwam de belofte. En Hij zei dat het goed zou zijn voor hun dat Hij vertrok, zodat de Beloofde dan komen zou. Dus, Hij vertelde hun dat zij nooit en te nimmer uit Jeruzalem konden gaan, totdat het Geschenk naar de kerk zou komen, naar hen toe. Het betekent dat de Heilige Geest de Ene zou zijn die ging komen en de kerk kracht zou geven. Hij vertelde hen niet met hun bediening te starten, geen kerk te zijn, totdat de Heilige Geest naar hen zou komen. En zeker, toen Hij naar hen toe kwam werden ze bekrachtigd. En vanaf toen begon de kerk.
 
Dus, de Heilige Geest runt de kerk. Dat is een volgende rol van de Heilige Geest. Maar lezen wij het boek Johannes 14, vers 18, heel snel want wij hebben geen tijd. Johannes 14:18. Hij geeft u nog een rol van de Heilige Geest aan. Johannes hoofdstuk 14, vers 18; Hij zegt. Het begint bij vers 15, dat is heel belangrijk, maar in vers 18 gaat Hij verder te zeggen 'Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.' En lezen we vanaf 15 'Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.' Vers 16 'En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid' In sommige versies staat er Raadgever. Daarom zei Ik dat Hij de kerk advies komt geven. Hij komt als Iemand bij wie de kerk om raad kan vragen, een consultant. Hij komt als een gids, om de kerk te begeleiden. Hij komt als vertrouwenspersoon voor de kerk, Iemand waarin je vertrouwen kunt hebben, en Hem dingen vragen over wat te doen. Hij komt als een mentor van de kerk, de assistent, de helper, de trainer, de leraar, de tutor, de instructeur van de kerk. En dat is de belofte die Hij hier gaf. Dus, de Heilige Geest is een Raadgever in de kerk.
 
7) Maar lezen wij hoofdstuk 14, vers 27, dan komt Hij nu met de vrede. Vers 27, Hij zegt 'Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.' Dus Hij zei dat deze Trooster die Hij zou brengen, die zou vrede geven. Dus de Heilige Geest brengt ook vrede aan de kerk. Hoe groot de onstuimigheid ook is, de verdrukking, de Heilige Geest geeft de kerk troost.
 
8) En dan in vers 26 onderwijst Hij de kerk, Hij openbaart God aan de kerk. Kijk naar vers 26, Johannes 14, geliefde mensen. Hij zegt heel duidelijk Jezus antwoordde en zei tegen hem: 'Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.' Dus wij zien dat de Heilige Geest de kerk komt onderwijzen, en in essentie God aan de kerk openbaart.
 
9) En door dit te doen brengt de Heilige Geest geloof. Geloof, ten eerste, en dan vertrouw. Mensen beginnen nu vertrouwen te krijgen. Dat is het werk van de Heilige Geest.
 
10) En dan brengt Hij gehoorzaamheid aan de kerk. Aan het Woord van God.
 
11) En brengt dan heiligheid en rechtvaardigheid bij, onderwijl. In dit proces.
 
12) Dus, kijken wij naar Johannes hoofdstuk 16 vers 8, dat is een Raadgever. Op die manier werkt Hij door de persoon. De overtuiging van de zonden. Hij zorgt dat u overtuigd raakt van uw zonden. En dan voelen wij een overtuiging van 'nee, ik geloof dat dit fout is'. En dan leidt Hij ons tot berouw over zonden, en Hij maakt de zondaar bewust van zonden.
 
13) En dan Romeinen hoofdstuk 8, vers 26. Hij maakt de gelovige gevoelig voor (bewust van) de zonden. Gevoelig met betrekking tot zonden. En Hij maakt de gelovige als iemand die berouw krijgt over zonden. En Galaten hoofdstuk 5, verzen 20-23. De Heilige Geest helpt de kerk ook om vrucht te dagen. De vruchten van de Geest.
 
Dus hoe werkt dit allemaal, geliefde mensen. Wij hebben gezien hoe de Heilige Geest
- Christus de Messias naar de kerk brengt, Hij bracht ons de Messias. Hij bracht ons de Redder.
- En toen de Heilige Geest de Redder bracht, bracht Hij Hem ook naar het Kruis. Bekrachtigde Zijn bediening en
bracht Hem naar het Kruis om voor de zonden van de mens te sterven. Om de rol en missie te vervullen, van de Redder.
Om het genadeverbond te brengen. En nadat de Heilige Geest het genadeverbond had gebracht,
- wekte Hij Hem ook tot leven, na Zijn dood. Dus, Hij wekt de kerk op. Hij bracht wederopstanding in de kerk.

Hij wekte de Messias tot leven, bracht de Messias. Bekrachtigde Messias, bracht Hem naar het Kruis en bracht Hem weer tot leven. Dus, de Heilige Geest is het allerbelangrijkste geschenk. Het Enige belangrijke geschenk wat de kerk ooit gegeven is.
Het grootste geschenk in de kerk, heet de Heilige Geest.
 
En dus, hoe werkt Hij?

1. Hij werkt in de harten van mannen en vrouwen.

2. En Hij weerhoudt de heerschappij van de duisternis. Wij hebben gezien hoe Hij al die tijd de duisternis heeft weggehouden, opdat deze niet geopenbaard zou worden, met die heerschappij van verderf. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2.

3. Hij overtuigt de wereld van rechtvaardigheid. Wij hebben geen tijd. Ik lees Johannes 16, verzen 6-11. Dit is wat Hij hier zegt, vers 7 'Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;' En dat alles. Dus, Hij brengt overtuiging, geliefde mensen. Hij overtuigt de wereld.
 
Ik zei dat Hij in de harten van mannen en vrouwen werkt. Hij weerhoudt de heerschappij van de duisternis. Ik kijk naar de rol van de Heilige Geest, voor de kerk. Nadat Hij Christus had gebracht. En Hem tot leven wekte. En Hem bekrachtigde, in Zijn bediening. Hij gaf Hem kracht om mensen tot leven te wekken. Hij bekrachtigde Hem om wonderen te doen, om Hem weg te nemen, totdat Hij Hem weer tot leven bracht.
 
En dan in de kerk, daar werkt Hij in de harten van de mensheid. Hij weerhoudt de heerschappij van de duisternis, en het verderf. En de Heilige Geest overtuigt de wereld van zonden, en rechtvaardigheid, van schuld, en van het oordeel. De rechtvaardigheid, en oordeel. En wij zien in reactie hierop; zie hier nu de rol van de Heilige Geest: als de wereld nu reageert op deze overtuiging van de zonde. Hij overtuigt deze van de zonde, van hun verderf, en rechtvaardigheid, en oordeel. En men reageert u hierop - dat is het moment nu waarop de levens van de mensen naar Jezus geleid worden. Dan wordt de behoudenis ontvangen. Dus wij kunnen zien hoe krachtig de Heilige Geest is. Wij kunnen de behoudenis zien, voor de harten van de mensen.
 
Als zij eenmaal overtuigd zijn van hun zonden, beven zij. Zij zeggen 'Oh, ik geloof dat dit niet goed is. Ik ben moe hiervan' En dan komt nu de behoudenis. Door die overtuiging. De Heilige Geest, nadat Hij de persoon heeft overtuigd van diens schuld, en zij hebben Christus ontvangen, dan neemt de Heilige Geest nu intrek in hun harten, en gat wonen in hun harten. En begint nu in hun harten te leven. En het boek Romeinen hoofdstuk 8, vers 9. 1 Korinthe 12:14. Nog eens, wij kennen het Schriftgedeelte over het vermijden van seksuele zonden 1 Korinthe hoofdstuk 6, verzen 19-20 'Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?

U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.'
Dus Hij neem intrek in de harten van de gelovigen. Als Hij nu intrek neemt dan is het volgende wat Hij doet, dat Hij hen helpt door hen te vervullen, met het oog op de eeuwigheid. Dat is nu de rechtvaardiging. Heiliging en rechtvaardiging, als zij nu de kinderen van God worden. Hij vervult hen, voor het eeuwige leven. En in dit proces biedt Hij troost, want nu is Hij een Raadgever voor hen. En dan openbaart Hij de diepere waarheid, aan de kerk. Om het Woord van God te kunnen begrijpen, het Woord van God te interpreteren. En dan geeft Hij gaven, Hij brengt ook gaven aan de kerk. Hij geeft profetie. Hij die met U spreekt is bekrachtigd door de Heilige Geest, om profetie te geven. En Hij geeft tongentaal. De ware tongentaal, niet de valse tongentaal die wij in de kerk van vandaag zien.
 
Dus, geliefde mensen, vanwege de tijd zullen wij een andere keer dit gesprek voortzetten. Maar wij kunnen werkelijk, echt zien hoe centraal de Heilige Geest staat in de kerk. Dan is de vraag: Bent u met de Heilige Geest vervuld? Bent u op een plek waar u gevoelig bent met betrekking tot zonden, en bent u overtuigd van uw zonden? En leidde deze overtuiging tot berouw over zonden?
 
En wij kunnen heel duidelijk zien dat Hij zo centraal staat. Hij bracht ons ook Christus Jezus. Hij bekrachtigde Hem, om Zijn bediening te doen, en Hij wekte Hem tot leven. Dus Hij gaf ons de kracht van de wederopstanding. Dus Hij is de hoop voor de kerk. Dus Hij staat centraal. Hij is de kern van ons leven. Hij staat erg centraal in het Christelijke leven. Dus daarom zei de Heer dat wij niet aan Hem kunnen komen. Wij mogen Hem niet bedroeven of lasteren; wij zullen nooit vergeven worden. En Jezus waarschuwde ook, dat wij Hem niet mogen grieven of Hem lasteren.
 
Dus, moge de Heere u zegenen, geliefde mensen.

En moge u de Heilige Geest omarmen, in uw christelijke leven. Shalom.'