De kruisiging van het vlees

Samenvatting Bijbelstudie
De kruisiging van het vlees - deel 1 
6 december 2017 - Profeet van de Heer op Jezus Is HEER Radio
 
De christelijke behoudenis is de enige die onvergankelijk is, de andere goden brengen deze eeuwigheid niet. Alleen rechtvaardigheid kan onze levensduur verlengen, tot in de eeuwigheid. Alleen rechtvaardigheid kan de kerk naar het eeuwige Koninkrijk brengen. En de heiligheid van God.
 
Het Kruis is het hart van het Evangelie; het Bloed is de kracht ervan. De heiligen die de Profeet van de Heer op 15 januari jl. zag binnentreden zijn zij die via de smalle poort zijn gekomen.
 
Galaten 5:22-26
Zij die wedergeboren zijn, hebben de zondige hartstochten al gekruisigd.
 
Galaten 5:16-18
Jezus Christus werd ons gegeven om ons vrij te kopen van de zonden, in het Genadeverbond. In dit verbond staat het Kruis van Jezus centraal. Jezus is de geestelijke mens en alleen via de Geest kunnen wij de zonden overwinnen. Er is een voortdurend gevecht tussen het vlees en de Geest
 
De hartstochten zullen het voor ons verpesten, op de dag dat Hij komt, als wij niet alert zijn. Op die dag zullen wij pas echt weten wie er werkelijk wedergeboren was. De hartstochten willen u naar de hel brengen. 
 
Het vlees van de christen en de kerk zijn momenteel niet gekruisigd, we hoeven alleen maar naar de algemene kledingstijl, de abortussen, begeerten, aanbiddingsteam in onzedelijke kleding en dergelijke te kijken. Voorgangers geven valse profetie, dit kan alleen in een kerk van gekruisigd vlees.
 
Romeinen 6:6
Nu bent u een nieuwe schepping - voorheen onderworpen aan de zonde, slaaf en dienaar van de zonden; en nu bent u slaaf van Jezus dus de zondige aard zou geen macht meer kunnen hebben.
 
Openbaring 3:21-23
Het kruisigen van het vlees is de ware definitie van één die overwint.
Het Koninkrijk heeft vereisten: alleen de overwinnaars zullen binnen treden.
 
Openbaring 12:11
De vijand hier op aarde overwinnen ligt in de kruisiging van het vlees. Waar staat dat zij de dood niet vreesden wordt bedoeld dat zij niet vreesden om het vlees te kruisigen.
 
Johannes 5:4-5
De wereld overwinnen is het vlees overwinnen. Wedergeboren zijn is geloven in Jezus, in Christus Jezus zijn. Want het vlees bedreigt onze behoudenis continu, met gevoelens, gedachten etc.
 
Wat betekent het uw vlees te kruisigen als een christen?
 
Christus Jezus is het perfecte en excellente voorbeeld, de beste leraar is de Boodschapper van het Kruis Zelf! Dan moeten wij dus de kruisiging van Jezus bestuderen, want daarin ligt de Instructie voor ons. Op dit moment houdt het vlees de christen en de kerk gegijzeld.
 
Mattheus 26:36-46
De Messias werd zo bedroefd, gepijnigd en angstig. Hij had in de tuin van Gethsémané een ontmoeting met het vlees. Hiermee openbaarde Hij de behoudenis die Hij bracht, de behoudenis van de kruisiging van het vlees. Dit is het Genadeverbond.
 
En let op, in het moment dat Hij in de tuin de openbaart hoe de christen haar behoudenis moet ontvangen, door middel van de kruisiging van het vlees, neemt Hij alleen Petrus, Johannes en Jakobus mee.
 
Mattheus 17:1-4
Dit waren de drie die de heerlijkheid van de Messias al aanschouwd hadden op de berg. Als het neerkomt op de kruisiging van het vlees neemt Hij alleen diegenen mee die de heerlijkheid van de Heer gezien hadden. Dit betekent dat alleen zij het konden begrijpen. Onze behoudenis is verborgen. We moeten de heerlijkheid van de Heer zoeken en zien. Dit kan alleen als we ons vlees kruisigen.
 
De Messias zegt in de tuin dat Hij overweldigd is, Hij wierp Zich neer voor de Heer, Hij zegt 'Ik kan het niet aan, het is teveel voor mij'. De Messias wilde het opgeven. Hij zei 'Mijn Vader als het mogelijk is, moge deze drinkbeker aan Mij voorbij gaan, maar zei Hij, als het Uw wil is dan zal Ik het doen.
 
Hier ligt de schat van de christelijke behoudenis. Hoe moeilijk het ook is, wij moeten de wil van de Heer doen; de totale onderwerping aan de Heer. Hier ligt de schat van de christelijke behoudenis. 
 
Het was zo zwaar voor de Messias omdat de toorn van God op Hem lag, de hele toorn drukte op Hem. Het zwaard der gerechtigheid, het betalen van de prijs drukte op Hem. De beker van de toorn van God over alle zonden en ongerechtigheid van de mensheid en van het hele Universum werd daar in de tuin van God over de Messias uitgegoten. De zonden van de mens zijn zo zwaar.
 
Maar, hoe onmogelijk ook voor het vlees, als U het wil dan zal Ik het doen. Als het voor de Messias zo moeilijk was om het vlees te kruisigen en de eeuwige behoudenis te brengen aan de kerk - maar Ik doe het omdat God het wil, waarom heeft de kerk van nu geweigerd zich te onderwerpen aan de wil van God? Ze doet haar eigen wil.
 
Voor de christen is dit dus de enige weg: Het is niet eenvoudig, maar omdat het de wil van God de Vader is, zal ik het doen. Zoals Jezus de Messias dit onderging. Dus, ik kan het niet, maar met Uw wil zal ik het toch doen.
 
Genesis 2:15-17
In de hof van Eeden legde God de Almachtige Zijn wil op de mens. De wil van God is dat de mensheid 100% en totaal gehoorzaam is aan Gods geboden. Dat was de wil van God voor de kerk. En in dezelfde hof werd de mens ongehoorzaam. Genesis 3:6.
 
In Gethsémané, een andere tuin, zie Christus dat de drinkbeker niet te hanteren is omdat alle oordeel en toorn van God op Hem lag. De Heere God had zijn gezicht voor Hem verborgen. En Hij zei, Ik doe het als U het wil, zodat de kerk behouden kan worden.
 
De Middelaar, de Boodschapper van het Genadeverbond kwam en openbaarde de kruisiging aan zij die Hem al getransfigureerd gezien hadden. Alleen zij zouden zijn missie begrijpen. De wil van God is gehoorzaamheid; wees gehoorzaam aan God en u zult de eeuwigheid bij Hem hebben.
 
De mens was ongehoorzaam aan God. Hij zei, de Geest is gewillig, maar het vlees is zwak. 'En toch zal Ik het doen'; dit geldt ook voor ons.
 
Johannes 19:28-30
Nu kan ook de kerk gekruisigd worden, en het volbrengen. Het vlees is zwak, het is bedroefd en angstig, dat is wat de Messias in de tuin liet zien. Maar toch gaat Hij door, en laat het vlees kruisigen. De wil van God is dat wij ons vlees laten kruisigen, in gehoorzaamheid aan het Kruis. De Heer verzoent zo de aardse mens met God. De afvalligheid in de kerk die wij nu zien, moet verdwijnen.
 
Hebreeën 5:7-10
Hij werd gehoord, vanwege Zijn onderwerping. Zijn lijden werd geheiligd, een geestelijke heiliging. De ware betekenis van de kruisiging van het vlees is totale onderwerping aan de wil van God de Vader.
 
In de tuin van Gethsémané moest de Messias verzoening brengen vanwege de ongehoorzaamheid van de mens in de hof van Eeden. Twee tuinen. De tuin van Gethsémané is de tuin voor iedere christen: 1) Lijden 2) gehoorzaamheid 3) onderwerping 4) zelfontkenning - hoe moeilijk ook! 5) rechtvaardigheid 6) afwijzing door de wereld.
 
Jezus betaalde de volledige prijs voor de ongehoorzaamheid.
Zien wij de wil van God in de kerk van vandaag? Onzedelijkheid, zonden, valsheid. Dit is de tuin van ongehoorzaamheid, zonden, straf.
 
De kerk heeft de heerlijkheid niet aanschouwd, ze ziet niet in dat er een prijs betaald moet worden, ze ziet niet in dat de bittere drinkbeker gedronken moet worden, de kruisiging. De bittere drinkbeker van afwijzing door familie en vrienden, werkloosheid vanwege je heilige levensstijl, raar gevonden worden, vasten. 
 
Het volgen van de hartstochten is dodelijk. Zonden zijn zwaarder en dodelijker dan het kruisigen van het vlees, dan het drinken van de bittere beker. Christus Jezus was betrokken bij de grondlegging van de Schepping, dus Hij draagt het hele Universum, die is heel zwaar. Maar toen Hij de zonden van de mens moest dragen gaf Hij het bijna op. Onze zonden zijn zwaarder dan het Universum.
 
Volgen wij dit voorbeeld niet door ons vlees te kruisigen dan zal de zwaarte van de zonde ons naar de hel brengen. De Heer wil dat wij de tempel van de Heilige Geest zijn, en niet wandelen naar de wegen van de vleselijke mens.
 
Deel 2 - 7 december 2017 
Samenvatting
Inclusief samenvatting van deel 1

De Heere Jezus kwam om de ongehoorzaamheid die het Meesterplan van God binnen was gekomen te herstellen. De blauwdruk van de mens die was beschadigd moest worden hersteld.

Genesis 3:21-24
Adam en Eva hadden een rechtvaardig leven met de Heer kunnen kiezen, en in gehoorzaamheid de boom van de kennis van goed en kwaad kunnen negeren. De dood lag niet in het Meesterplan. Daarom bevond de Boom de levens zich in de hof. De Heer wilde met hen wandelen over de weg die naar de Boom des leven leidt, het eeuwige leven bij God.

Hij moest Zijn cherubs neerzetten met vlammende zwaarden om de weg te versperren. Anders zou de zondige mens het eeuwige leven verkrijgen, bij het eten van die bladeren. God de Vader is bij de Levensboom, de plek van de Ark des Verbonds, het Paradijs - die weg moést versperd worden na de val. 

De Kerk in Kenia ontvangt nu immense aantallen genezingen -  in de oorspronkelijke blauwdruk van de mens lag geen ziekte en dood verwerkt. In de tuin van Gethesémané bracht Christus de complete gehoorzaamheid terug in de kerk. De gehoorzaamheid tot de dood aan toe.

De kerk hoort leider te zijn in de landen, het licht der wereld, de autoriteit - de staf van God om het land te leiden, terug naar de Heer. Seksuele zonden, homoseksualiteit, geld, valsheid, onheiligheid etc. is het gevolg van ongekruisigd vlees. In de Kruisiging sprak de Heere Jezus dan ook de kerk toe, dat het vlees gekruisigd moét worden, het was de Instructie voor alle gelovigen.

Lukas 22:42
De Messias is de Koning van het universum, Hij houdt deze op haar plek. Hij was betrokken bij de schepping. Christus Jezus is zeer machtig en houdt toezicht op het hele Universum, waarin één neutronenster 2 miljoen keer zwaarder is dan de aarde! Nooit klaagde de Messias erover deze aarde en het hele universum te dragen.
Maar in de tuin van Gethesémané ging de Messias bijna ten onder, aan de zwaarte van de zonden van de mens! Laat de kerk de zonden niet licht nemen! Geef uw zonden aan Hem, en kruisig uw vlees. Verblijf in de tuin van lijden, gehoorzaamheid, afwijzing door de wereld, onderwerping aan de Heer.

De Heer nam maar 3 mensen mee, zij die de heerlijkheid van de Heer hadden gezien want alleen zij waren gereed om de kruisiging van de Messias te begrijpen. De Profeet van de Heer werd drie keer getransfigureerd, wat een gezegende kerk, dat wij de heerlijkheid van de Heer hebben mogen zien.

Johannes 19:29-30
Jezus zweette bloed. De Messias kwam in het vlees. Net als de hogepriesters met Yom Kipur die het heilige der heiligen binnen gingen in burgerkleding, als één van de Israëlieten, om verzoening te doen voor zichzelf en het volk, zo kwam ook de Heere Jezus gekleed als mens. Om verzoening te doen voor de mens. Was Hij als Koning gekomen, dan had Hij alleen voor de zonden van de koningen kunnen verzoening kunnen brengen.
 
Daarom zei de Messias: het vlees is zwak, dat was Zijn eigen ervaring. De Messias kwam in de menselijke vorm; het was in de tuin teveel voor Hem, maar Hij zette door. Door het vlees letterlijk te laten kruisigen bracht Hij de mens weer in contact met de gehoorzaamheid aan God, die in de hof van Eeden verloren ging. Hij werd nu Middelaar tussen de wil van de mensheid en de perfecte wil van God. Hiermee opende Hij de weg voor ons naar de Boom des levens.

Genesis 5:21-24
En het was Henoch al die bewees dat het Meesterplan van God werkte, dat door gehoorzaamheid en rechtvaardigheid, wij eeuwig leven verkrijgen. De Heer nam Henoch op, de hemel in.
 
Mattheus 26:36 -41
De Messias wierp Zijn gezicht naar de grond omdat Hij het zwaard der gerechtigheid van de Heer voelde, de toorn van God werd over Hem uitgegoten. Vers 41. Zorg dat u niet in verzoeking komt, want de misleiding brengt u naar de eeuwige hel. Leugentjes om bestwil kunnen niet! De verleidingen van de duivel moet u afwijzen. Als het voor de Messias zo zwaar was, waarom doet de kerk dan alsof het zo simpel is?
 
Vrienden verliezen, baan kwijtraken, geen promotie, het maakt niet uit. Jezus zei: de pijn en het lijden, het maakt niet uit - zolang het de wil van God is, doe het. Vertel de Heer: ik lijdt door Vader, als dit Uw wil is, zoals Jezus dit deed. Dat het niet makkelijk is zei de Messias: Laat de drinkbeker voorbij gaan', in de tuin van Gethsemane, de tuin van zelfontkenning, rechtvaardigheid, afwijzing, gehoorzaamheid. Vertel de wereld: ik laat niets mijn eeuwigheid in gevaar brengen.

Mattheus 6:9-10
De kerk die het vlees gekruisigd heeft, haar ongehoorzaamheid gekruisigd heeft zoals de Heere Jezus instrueerde, is de wil van God binnen gegaan. De wil van God is: 1) altijd perfect 2) rechtvaardig 3) heilig 4) liefdevol 5) zuiverend 6) eerbaar - 1 Thessalonicenzen 4:3 7) dat u niet verloren gaat 8)in conflict met het vlees 9) vraagt 100% gehoorzaamheid 10) geeft wijsheid 11) en Godvrezendheid 12) geeft openbaring 13) lijdt tot berouw en inkeer 14) brengt Gods gunst in uw leven 15) volhardend 16) staat geen terugval toe - Hebreeën 6:4-6 - als de wereld ziet dat ik als wedergeboren christen onzedelijkheid bega, als ik lieg - dan is dit Jezus publiekelijk te schande maken.

Wat is de bittere drinkbeker van het Kruis?

Jesaja 53:12
De gehoorzaamheid van de Messias, in de tuin tot en met de kruisiging.

Mattheus 20:20-23
De Heer zegt, Ik weet dat de kerk deze beker zal drinken

Johannes 8:10-13
Er is een drinkbeker

Jesaja 51:16-17; 29:9
De aard van de drinkbeker

Johannes 6:38-40
Er is een drinkbeker in de tuin

De kerk moet een drinkbeker drinken, de lering van het Kruis betekent de kruisiging van het vlees. De kerk van nu - God de Almachtige heeft een drinkbeker voor u klaar gezet. Volgt de wegen van de Heer, dan zal de wereld nooit blij zijn met u, bespotten, niet van u houden, lasteren, zich tegen u keren. Eenzaamheid is een must, men haat uw heilige kleding en wandel. Daarom haatte de Farizeeën de Heere Jezus.

Markus 15:21-24
Tot nu toe wil de kerk deze bittere drinkbeker van God niet drinken. Ze gebruiken tranquilizers en pijnstillers, dat betekent ze vermengen de kerk en de wereld met elkaar. Uw collega's zullen u niet aardig vinden, u krijgt geen handel meer vanwege uw levenswandel.

Vertel de mensen om u heen: 'Ik ben dronken van de drinkbeker van de bitterheid van God, ik ben wedergeboren'

Mattheus 27:50
De mensen die gekruisigd werden kregen vooraf een mix van wijn en bittere kruiden toegediend om de pijn van de kruisiging te verdoven. Jezus weigerde deze pijnstillers, die gevoelloos en dwaas maken. Jezus wilde de pijn compleet en bewust doormaken!

Neemt u alstublieft geen pijnstillers meer, waarmee u de wereld in uw behoudenis binnen laat komen. De pijnstillers en verdoving van zonden en verdorvenheid. De wereld zal de bittere drinkbeker van het Kruis nooit aanvaarden.

Deel 3 - 8 december 2017 
Samenvatting
 
De kruisiging van Christus de Messias begon in de tuin van Gethsémané. Hij zwoegde om alle zonden van de mensheid te dragen, dit was zo zwaar dat Hij het bijna opgaf. Wij kunnen wat de Messias deed niet lichtzinnig nemen. De Messias Zelf had geen zonden - het was een ondraaglijk lijden. Het conflict tussen de Geest en het vlees was daar. Het vlees kent allerlei angst en doodsangst.
 
De kruisiging is in essentie de terugkeer, voor de mensheid naar Gods wil, die verloren was gegaan in de hof van Eeden. De weg naar de Hemel gaat via het Kruis.
 
De kerk van nu heeft het vlees niet gekruisigd; daarom is er abortus, wereldsheid, onzedelijkheid, valse profetie. Op vele manieren kunnen wij nagaan 'Ben ik de kerk die het vlees gekruisigd heeft?' Bent u heiliger gaan leven, rechtvaardiger, komt de wil van uw wezen op één lijn met de Goddelijke wil - met God de Vader?
 
En de wil van de Vader leidt altijd naar Godvrezenheid, deze roept op tot volharding, brengt diepere berouw en inkeer.
 
Lukas 9:23-25
Ons kruis dagelijks opnemen betekent een dagelijks proces, het is werk in uitvoering. U verkrijgt een groter leven. Op aarde is het maximaal 70-100 jaar. Dit is niet te vergelijken met de eeuwigheid. Het vlees heeft tot zoveel seksuele zonden geleid. Brengen wij het vlees onder de autoriteit van de Heer dan nemen wij ons kruis op.
 
Droom van de Profeet van de Heer de afgelopen nacht: Het licht van Christus scheen in de duisternis, de heiligen bewogen zich als het Licht, zij waren zo puur. Dit is de opdracht die de Heer ons gaf, dit is evangelisatie.
 
1  Korinthe 15:50-56
Op deze manier wordt de dood uiteindelijk overwonnen. De drager van de zonden is het vlees. 
 
Waarom zijn de zoons van de christenen en van de voorgangers meer onzedelijk dan de anderen?
 
Markus 15:22-24
De Heer dronk de drinkbeker in de tuin van Gethsémané. De kerk die de heerlijkheid gezien heeft, de volwassen kerk is de enige die dit soort onderwijs begrijpt. De Messias was zo moe dat Hij het Kruis niet kon dragen - dit liet de Heer Zijn Profeet zien.
 
Toen de Heer Mozes opdroeg de zalfolie te maken, had deze heel specifieke ingrediënten. Mirre werd verbrijzeld en had zo een antibiotische werking, gebruikt voor het reinigen van wonden. De zure wijn met bittere mirre die het publiek verzorgde voor zij die gekruisigd werden was bedoeld om de pijn te verdoven. De vrouwen in Jeruzalem verzorgden deze wijn.
 
De Messias werd zelfs met metaal op het hoofd geslagen - toen de Heer dit Zijn Profeet liet zien huilde Hij 3 maanden aan één stuk. Maar de Messias wilde die wijn met mirre niet, Hij had al gedronken van de beker van de toorn van God - hierin vinden wij een verwijzing naar de drinkbeker in het laatste avondmaal.
 
De Messias wilde zichzelf vrijwillig offeren, uit eigen beweging alle pijn doorstaan. Hij wist dat Hij er doorheen moest: Filippenzen 2:8-9; Jesaja 53 Johannes 10:18.
 
Waarom dan, als de kerk Jezus aanneemt als Heer en redder neemt zij de drinkbeker die verdooft? De kerk wil een vrolijk leven hebben. Maar het is onmogelijk dat u een makkelijk leven heeft als uw Jezus' voetstappen volgt. Wat doet een christen in een kroeg, ook al slaat hij/zij dan misschien alcohol af? Hoe kan een christen zich onzedelijk kleden? De duivel zit met de christenen in de kerk. Jezus weigerde de verdovende drinkbeker. Wij moeten onze zelfzuchtige hartstochten opgeven, zelfzuchtige ambities opgeven.
 
In die staat moeten wij ons afvragen of onze gebeden in de wil van God zijn. Is hetgeen waar u om vraagt de wil van God? De duivel kan ook geld brengen.
 
Mattheüs 20:21-23
De Heere Jezus zei hier, u zult de drinkbeker drinken en gedoopt worden. Is het dezelfde als die van de Heere Jezus? De moeder van de zonen van Zebedeus vroeg om de gunst van de Heer. Dit is wat de kerk van nu ook doet. Mensen denken, ik heb mijn kinderen goed opgevoed, ze doen het beter dan andere kinderen, dus ik heb recht om De Heer om een gunst te vragen, aan de rechter- en linkerhand van de Heer te zullen zitten. De kerk in de eerste wereld brengt haar sociale status voor de Heer en is tevreden over zichzelf.
 
Het antwoord van Christus is echter heel duidelijk: Daar waar wij zeggen dat meer welvaart in de wereld betekent dat we geen loosers zijn - kijk, wij hebben een hulp in huis etc., zegt de Heer dit telt niet in de Hemel. Hij zegt, het is tegengesteld. Bij de Heer is dienen een grootsheid. Sommige Afrikanen komen naar de eerste wereld om de grote dingen van de wereld te verkrijgen en ermee voor de Heer verschijnen. Ze maken winst in de kerk. De Heer zegt, nee dat is niet Mijn wil. Te dienen is Mijn wil. De Heer zei tegen de moeder van de twee, bij de Heer is zelfopoffering en dienen een grootsheid.
 
Jesaja 66:1-3
De Heer zoekt het ellendige hart, de verslagen geest
 
De Heere Jezus zei: en u zult inderdaad uit Mijn beker drinken
Welke beker drinkt de Heer?
Welke beker drinkt de kerk?
 
Jeremia 25:15-17
Dit is waarom de Heer immense pijn en lijden doorstond.
 
Jesaja 51:17
Het is de drinkbeker van de toorn van God
 
Hoe kan de Zoon, God de Vader ins de vorm van de Zoon krijgt de zonden op zich. Hoe kon dit? 
 
Mattheüs 20:28
De vloek van God over de zonden was in die drinkbeker. Niemand wil het oordeel van God op zich hebben, het betekent verloren gaan, voor eeuwig in de hel. De Heer sloot de Hemel over de Messias en verborg Zijn Gezicht voor Hem, na deze drinkbeker te hebben gedronken. Dus deze Beker heeft de afscheiding tussen de mens en God in zich. Op deze manier moest Jezus Christus de heiligheid van God vervullen, Gods ontzagwekkende toorn over de zonden zou nu op Hem neerkomen.
 
Mattheüs 26:39
Hij wist dat Hij de losprijs zou betalen door deze drinkbeker te drinken. Zijn eigen bloed zou nu uitgegoten worden, Hij zou Zijn eigen Bloed drinken.
 
Zou de kerk ooit in staat zijn om uit dezelfde beker te drinken?
 
Alles in het leven van Jezus was perfect ontworpen, ook de plekken waar Hij bepaald onderwijs, bepaalde profetieën en uitspraken deed. Toen destijds de climax kwam voor David vluchtte hij blootvoets en zonder hoofddeksel. Nu de Wortel van de stam van David ook in de climax belandde vluchtte Hij naar de Olijfberg en de tuin van Gethsémané. Waarom daar? Allereerst stonden er vele grote olijfbomen daar - de olijfboom is de boom die heel oud wordt en barre omstandigheden overleeft.
 
De Hemel bepaalde het ritme van de Heere Jezus. Altijd trok Hij zich op een gegeven moment terug om met De Heer te spreken, om Zijn raad te krijgen. In die stille tijd had Hij een diep contact met God de Vader. Zo werd Hij gevoed en opgebouwd. Die plek waar Hij heen ging de tuin, was de plek waar de Heer zei: 'Ik zal u altijd hier ontmoeten.' Het is de geheiligde plek voor gemeenschap met God. Dus vaak rustte Hij daar - na gemeenschap met de Vader - en sliep daar. Noem het Zijn bed.
 
Voor mensen is het hetzelfde, mensen worden ziek en de artsen geven het op, dan gaan ze naar hun eigen plek, hun eigen bed om daar te sterven. Daarom ging Jezus naar de tuin waar Hij Zijn plek. De Heere Jezus was daar en de mensen wisten Hem daar te vinden. Dus, de Messias wilde zich niet verbergen voor zijn moordenaars, zij hoefden niet te zoeken - Hij wilde gevonden worden.
 
Johannes 10:17-18
Ze mochten Hem vinden, er was geen verstoppen bij de Heer
 
Mattheüs 26:15
Hij wilde gevonden worden. 'Doe waar u voor gekomen bent.' Vrijwillig offerde Hij zich op.
 
De Vredevorst die gewoonlijk kalm en rustig was had in Tuin voor de eerste keer geen vrede. Zijn vrede weggenomen. Dit schokte de discipelen enorm. Ook Zijn vreugde was altijd groot, omdat Hij zondeloos was en de perfecte relatie met de Heer. Wandelen wij met God de Vader dan zijn wij altijd van onuitsprekelijke vreugde en vrede vervuld, iedere seconde. Ook de vreugde was weggenomen bij de Heere Jezus, Hij was verstoord, verontrust. Dit schokte de discipelen.
 
De Messias was de schat van de Hemel Zelf, de Godspraak, het eeuwige leven. Maar op die dag waren die hemelse rijkdommen er niet. Men was geschokt. Zijn overvloedige, rijke gemeenschap met de Heer was hier nu weggenomen. Er was ineens grote eenzaamheid, nooit hadden ze Hem zo gezien. De vrede was weggenomen.
 
Mattheüs 26:43
Hij liep op en neer, naar de discipelen, geen rust. Schokkend hoe de Koning der heerlijkheid en Vredevorst zo te zien.
 
Mattheüs 26:26-29
Die drinkbeker had Zijn gebroken lichaam. Hij wist wat er in de drinkbeker zat, Zijn uitgegoten bloed. Ongelooflijk. Jesaja 53. Psalm 22.
 
Jesaja 53:10; Johannes 1:29
Hij moet de wet vervullen van rechtvaardigheid en heiligheid. Laat deze aan Mij voorbij gaan, met het oordeel en de vloek van God in de drinkbeker. Hij kende de wil van God. Alleen als Hij zou drinken van deze drinkbeker zou de mensheid verlossing krijgen en de toegang tot de weg naar de Levensboom (Genesis 3:24)
 
2 april 2004 bracht de Heer Zijn Profeet voor Zijn Troon. Uit de immense wolk der heerlijkheid kwam Johannes de Doper met Hem spreken. Deze profetie heeft Hij overal ter wereld gegeven, aangaande de komst van de Messias. Bij de Troon kreeg de Profeet van de Heer de instructie om de wereld te vertellen dat de Messias komt, en dat wij de weg moeten bereiden, in berouw en inkeer, heiligheid, rechtvaardigheid. In dat gesprek ging de Profeet een beetje in discussie met Johannes de Doper omdat Hij wilde weten, waarom moest Christus deze vreselijke dood sterven? Was er geen andere manier. Het antwoord was: maak u geen zorgen, het was de wil van God. Daarna opende de wolk der heerlijkheid weer, en het Lam Gods zat daar, met de sneden en bloed nog in Zijn nek. Het was een enorme schok. In dat gesprek werd Hem ook veel verteld over Israël, een deel is al in vervulling gegaan. Het is overal op internet te vinden.
 
Waarom vroeg de Heere Jezus dan of de drinkbeker aan Hem voorbij kon gaan? Dit vroeg Hij omdat Hij wist hoe ontzagwekkend die drinkbeker zou zijn. Het lag vast dat het Lam zou lijden. Jesaja 9:5-6; Hebreeën 10:14; Handelingen 4:11-12.
 
Openbaring 5: 1, 3, 9-10
De boekrol bevatte de blauwdruk van het Genadeverbond. Waardig is het Lam. 
Het architectonische Meesterplan kende de Heere Jezus zal voordat Hij neerdaalde om de mens te verlossen. Jezus wist dat er geen andere manier was.
 
Lukas 2:22, 27-32
De Hemel had aan Simeon geopenbaard wie de Heere was.
 
Waarom solt de kerk nog steeds met de christelijke behoudenis? Houdt u hier alstublieft mee op, de prijs kennende die de Heere Jezus heeft betaald, alle toorn van God kwam op Hem. In datzelfde gesprek wat de Profeet op 2 april 2004 had, kwam het Lam Gods uit de heerlijkheid en zei: Ja het is waar (dat het Gods wil was), kunt U alstublieft voor Mij de wereld gaan vertellen van Mijn komst. Hoe mooi voor ons als christenen om de Heere Jezus te helpen, want in het drinken uit die Beker was Hij angstig. De prijs van de christelijke behoudenis! Bijna gaf Jezus het op. Als de Vader Hem had weggenomen uit de Tuin dan zouden de dagen van Noach zich moeten hebben herhaald, de vernietiging van de mens.
 
Zonden zijn geen kinderspel! De vloek en het oordeel van God over de zonde zat in die drinkbeker. De Heere Jezus wist dat de drinkbeker de ingrediënten voor de genade van God in zich had. Hij wist dat het drinken betekende dat Hij naar de hel moest afdalen, en daar moest binnengaan. De Profeet kreeg dit te zien, en hoe zwaar dit was.
 
De Heer koos de Tuin als plek omdat Hij gevonden wilde worden, zodat men Hem kon martelen en vermoorden. Hij wilde niet dat zij moesten zoeken om Hem te kruisigen. Terwijl Hij de duivelse mens die dit deed eenvoudig had kunnen vernietigen, en zelfs de hele aarde, ware het niet dat de Heer op dat moment Zijn Gezicht van Hem had afgekeerd.
 
Lukas 22:44
Hij had zoveel pijn dat Hij bloed zweette en huilde.
 
Efeze 1:4; Openbaring 13:8 
Voor de schepping, voor de val, wist God al dat de mens zou vallen en dat Jezus moest komen. Hij was dan ook betrokken bij de Schepping van de aarde. Dus Hij wist dat Hij gemarteld zou worden, dat Zijn kleding afgenomen zou worden.
 
Mattheüs 17:22-23
Kunt u zich die wandel voorstellen! De Heer had de hele aarde kunnen vernietigen. 
Hij kon niets doen om het te veranderen, Hij wist al dat Hij het was.

Lukas 16:7, 21:23; Johannes 12:27-28; Markus 10:32-33, 13:31
Hij wist dat het geschreven stond, het moést gebeuren, Hij moest het doen. Hij wist dat Hij nooit voor Zichzelf zou bidden, dat de Vader Hem zou verlossen van deze weg. Maar in het moment wilde Hij wegvluchten. Ze spuugden in Zijn gezicht. Hij wist dat Gods genade verborgen lag in deze drinkbeker.
 
De Heer leed immens terwijl zelfs veel voorgangers hun roeping lichtzinnig opvatten. Ze doen geen echte moeite om de schapen gereed te maken.
 
Mattheüs 20:23
Welke drinkbeker moet de kerk drinken?
Geen mens kan drinken van de drinkbeker van de Messias, anders zou zij zichzelf verlossen.
 
2 Korinthe 4:10-12
Via geloof komt de dood van de Christus tot stand in de gelovige. Dus hier is er ook eenzaamheid en lijden maar op een veel lager niveau.
 
2 Petrus 4:13-14
Zodat de Geest van heerlijkheid in u mag zijn. De drinkbeker die Jezus gaf bij het laatste avondmaal was een symbool, van 'ga door die pijn heen' neem het lijden aan. Maar voor u is het heel anders:
  • Als wij de drinkbeker drinken is dit in een moment waarop de liefde van God op ons is!
  • Gods genade is op ons uitgestort
  • U draagt het lijden van Christus terwijl de heerlijkheid op u is, het gezicht van God schijnt over u
  • Gods aanwezigheid is onze bescherming in het lijden, en Hij beproeft ons niet boven onze kracht
  • Wij kruisigen ons vlees onder Zijn autoriteit, onderworpen aan de Heer
 
Voor de Messias was God er niet, de haat van zonden was op Hem. Hij was werkelijk alleen. Toen Jezus naar de hel moest en de Profeet zag dit, nam de Heer Hem daar vandaan op, in Zijn licht.
 
Waarom zegt de kerk dat zij de drinkbeker niet kan drinken? Het kan! Bitterheid en afzondering zijn met de Heer te doorstaan. De drinkbeker voor de kerk is echt veel lichter dan die van de Messias. De afwijzing die wij doorstaan is veel lichter. De Heer vraagt de kerk om meer te rouwen en weeklagen over de zonden die Jezus allemaal gedragen heeft.
 
1 Timotheüs 2:11-13; Handelingen 12:1-2
Jakobus moest vermoord worden, en Stefanus gestenigd. Maar dit was anders, het was gezegend, met Gods gezicht wat op hen scheen. Zij droegen niet de zonden van de hele aarde.
 
De Messias moest bedroefdheid doorstaan, tot bloedens toe. Hij had geen vrede, het ijsberen, ongewoon. Tot Hij aan het Kruis ging en zei: 'Het is volbracht'. Kruisigt u het vlees alstublieft, zodat de geestelijke kerk geboren wordt. Moge u het lijden van de Meester dagelijks leven. Moge u het leven van het Kruis dagelijks leven.