De dagen en gehoorzaamheid van Noach

BIJBELSTUDIE - DE DAGEN VAN NOACH 

Beknopte samenvatting - Profeet van de Heer  - 1 december 2017

Noach was een leraar van rechtvaardigheid in zijn generatie. Een generatie die precies zo was als onze generatie van nu. Die dagen worden letterlijk herhaald. De Heer gaf de generatie van Noach 120 jaar van Zijn genade en geduld - in de verwachting dat zij zich zouden bekeren, daar was die tijd voor bedoeld. En vervulde Zijn profetie van de vernietiging van de verdorven wereld. Wij zitten ook nu in de genadetijd, waarin de Heer ons de tijd geeft om te rouwen over onze zonden en ons ervan af te keren - ook nu willen de mensen zich niet bekeren.

De Heere God toont ons met pijn in het hart Zijn genade en geduld; onze aanhoudende zondigheid draagt actief bij aan het lijden van God. Voor iedere christen ter wereld is het de plicht en verantwoordelijkheid om tot berouw en inkeer te komen en te veranderen, en te worden als Noach. Daar zal de Heer ons verantwoording voor vragen. 

De Heer schiep de mens met een vrije wil, om voor het goede te kunnen kiezen. Deze kans om met onze vrije wil het goede te kiezen, maakt dat ieder van ons persoonlijk verantwoordelijk gehouden zal worden op de oordeelsdag. We krijgen iedere dag de kans om voor de Heer te kiezen, en tegen het kwaad. Tegen dat wat de Heer als zondig verklaard heeft. Noach was in staat dit te doen, als énige in zijn hele generatie! Wij zijn met meer, en genieten de late heerlijkheid van de Heilige Geest.

We moeten dus ter eerste onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad, tussen heilig en onheilig, etc. - maar dat is niet genoeg - we moeten nu ook actief kiezen voor het goede, dat is de rechtvaardigheid van God in alles wat we doen. We moeten nu de zonden vermanen in ons leven. We kunnen geen slecht zaad zaaien en toch goede vrucht oogsten. De ultieme vrucht is het binnentreden van Gods eeuwige Koninkrijk.

Noach zaaide slechts goed zaad, daar koos hij bewust voor - zoals het zaaien van totale gehoorzaamheid aan God, totale liefde voor de Heer, Godvrezendheid, integriteit, rechtvaardigheid, Noach waarschuwde zijn tijdgenoten, nul tolerantie voor zonden, riep op tot bekering, was een goede prediker (zijn hele gezin heeft hij tot het einde naar de Heer gebracht), standvastigheid, 120 jaar bespotting doorstaan, krachtig, gezond, heilig, met God wandelend, trouw, onberispelijk, oprecht, onwankelbaar geloof, stelde God tevreden, totale zelfontkenning!.

De gunst en genade die Noach had in de ogen van de Heer, dit was een verdienste. Wij moeten het karakter van Noach hebben, op de dag van de wederkomst van de Heer. De Heer zal de profetie van de wederkomst met zekerheid vervullen. De Heer is niet traag of aarzelend, Hij geeft ons slechts nog tijd om tot inkeer te komen en te veranderen. In de dagen van Noach was de genadetijd plotseling klaar, en de Heer zal ook nu doen wat Hij beloofd heeft. We leven zorgeloos als de Noach generatie, van de ene naar de andere dag, en denken och de Heer is nog niet gekomen dus morgen zal Hij vast ook niet komen. Kijk uit; we moeten als Noach zijn die zijn hele hart, geest en wezen iedere microseconde aan de Heer gaf.

Zaait de Kerk vandaag, zaaien wij als christenen dit goede zaad van Noach? Ons leven en karakter moét zijn zoals dat van Noach, alleen Noach werd gered. En de Heer waarschuwt ons dat we nu in precies dezelfde dagen leven. Wij moeten ons deel doen, de Heer test ons of wij gehoorzaam willen zijn. Het is aan ons om deel te doen. Niemand zal zonder dat karakter het Koninkrijk van God binnen kunnen treden. 

Dit allemaal wetende, hoe is het met uw leven, hoe is het met de kerk gesteld? Zijn deze het spiegelbeeld van het leven en het hart van Noach?

Mattheus 24:3 - 24:36-39 - 24:23-31; Genesis 6:1-9 - 1:26 - 3:6 - 4:4 - Leviticus 3:6 - Lukas 17:26-27 - Genesis 6:11-12 - Spreuken 1:29-31; 2 Petrus 2:4-9; 2 Petrus 3:5-7 - Mattheus 15:19 - Lukas 18:18-27; Mattheus 25:31-33; 2 Petrus 3:8-14 +17; Romeinen 2:4; 1 Petrus 3:18-20; Genesis 7:23-24; Jesaja 30:18a; Numeri 23:19; Romeinen 4:18-25; Jesaja 1:14-15; Prediker 1:15; Romeinen 2:5-6; Jesaja 66:15-16; 1 Kronieken 1:3-4; Hebreeën 11:7; Ezechiël 14:14; Genesis 6:18; Daniel 2:17-18; Daniel 12:3; Mattheus 7:16

 

DE GEHOORZAAMHEID VAN NOACH

Mattheus 24:36-39 & Genesis 6:22
In zijn generatie had de Heer alleen genade met Noach, en met niemand anders, omdat hij als enige gehoorzaam was, rechtvaardig, Godvrezend. Noach had nog nooit een boot gebouwd - een immens schip met drie verdiepingen en een dak. En hij woonde in het binnenland. Hij had alles nodig om te kunnen bouwen, dat was een enorme opdracht die Noach kreeg.
 
Vele christenen vandaag zouden vragen stellen en in discussie gaan met de Heer. Waar moet ik beginnen, ik heb hulp nodig, waar haal ik het hout vandaan, is dit wel echt van God? Maar Noach praktiseerde volledige gehoorzaamheid - Genesis 6:22.
Genesis 7:9 - Noach bracht al die dieren naar binnen. Stelde geen vragen, deed slechts wat de Heer hem opdroeg.
 
Heeft u alles gedaan wat de Heer u geboden heeft om te doen?
Heeft u zich bekeerd, bent u heilig, volgt u Gods Woord 100%, heeft u Jezus geëvangeliseerd, Zijn licht geschenen?
De kerk van nu gaat met ons in discussie als we de heilige ark gaan bouwen, die vreest mensen in plaats van de Heer - Spreuken 29:25-26. Vrees voor mensen is een valstrik.
 
De Heer verwijst in Mattheus 24 naar Noach, Hij zegt daarmee: Wees zoals Noach, die opvallend goed was, leef rechtvaardig als Noach te midden van een compleet verdorven generatie. Bedenk dat het destijds, net als nu, niet populair was om de Heer te vrezen. Noach wees de vrees voor mensen af en begon de ark te bouwen, onder alle bespotting en gehoon van de wereld. De onzedelijkheid in de kerk van nu is er omdat deze meer populair is, je hoort erbij. Noach hield zich daar verre van en deed enkel alles wat God hem opdroeg. 
 
Heeft de kerk van vandaag de publieke mening afgewezen?
Heeft de kerk van vandaag zich afgezonderd van de wereld, zodat u het licht in de wereld zult zijn?
 
Fillipenzen 2:14-16
1 Petrus 2:12 - Zo dient Noach de Heer. Hij had niets te maken met de heidense wereld, anders dan evangelisatie en preken
Romeinen 12:2 - De gehoorzaamheid van Noach
Spreuken 13:20; 14:7
Noach was de Heer zo gehoorzaam dat hij voldeed aan de blauwdruk van de oorspronkelijke mens.
 
Noach moest vanuit gehoorzaamheid aan de Heer het schip bouwen, en moest daarvoor ook op tijd beginnen en vooruit plannen. Is de kerk gehoorzaam en plant zij vooruit?
 
Noach besefte dat als hij de ark niet zou bouwen en niet naar binnen zou gaan, hij voor eeuwig verloren zou zijn. Beseft de kerk dit?
 
Exodus 7:6 - Gehoorzaamheid redt ons
Exodus 12:28 Als de Israëlieten ongehoorzaam waren geweest, dan was het een heel ander verhaal geworden.
 
Deze eenvoudige gehoorzaamheid is cruciaal. De Heer zegt, kleed u heilig en mensen zijn simpelweg ongehoorzaam; ga niet uit, en de jeugd in de kerk is gewoon ongehoorzaam.
Hoe kan de Heer een ongehoorzame kerk verlossen?
Hoe kan de Heer Zijn eigen wetten breken en de ongehoorzame christen verlossen?
 
Gehoorzaamheid maakt dat God u genadig is = u de gunst van de Heer krijgt, het maakt dat God van u houdt.
De Profeet, de stem in de wildernis roept de verdwaalde kerk toe, dat ze de weg terug moet inslaan
 
Hoe de weg te bereiden voor de komst van de Messias?
Het gehoorzame karakter is het karakter van Christus Jezus.
 
1 Petrus 3:17-20 Christus de Messias is het grootste voorbeeld van gehoorzaamheid.
Fillipenzen 2:5-11
Vers 8 - Christus was gehoorzaam aan de dood en aan het Kruis
Hebreeën 9:28 - de verwachting tot zaligheid, hier komt alles op neer 
 
Mattheus 11:28-30 - Kom, en neem Mijn karakter van gehoorzaamheid aan, en van zelfontkenning.
Johannes 13:15 - Nederigheid
Johannes 14:6 - De smalle weg is Christus Jezus de Messias = gehoorzaamheid en zelfontkenning
 
2 Timotheüs 3:1-5
Vers 5 - de kracht verwijst naar de heiligheid die de kracht van onze behoudenis is.
Mensen haten heiligheid en rechtvaardigheid, en hebben een religie die niet van het Kruis is.
 
De kerk die in de genadetijd van de Heer leeft zou de heilige weg moeten bewandelen.
Jesaja 35:8-9 - Er is één weg, de andere is vals. De heilige weg is de Heere Jezus.
Want Zijn naam is boven iedere naam verheven. Volg die Weg zodat de kerk op die Dag binnen zal treden.
 
Jezus Christus is het excellente voorbeeld van
1. Gehoorzaamheid
2. Zelfontkenning, zelfopoffering, verootmoediging
3. Ogen gericht op de hemel, op niets anders
4. De Weg naar de zegeningen van het genadeverbond
5. Deze Weg volgende zullen wij de dood overwinnen - Openbaring 21:7
6. De genade kan de zondaars verlossen, Jood of Griek, en hen naar het eeuwige leven leiden
7. Deze Weg loopt overal ter aarde
8. Deze is verheven boven de stoffige, modderige wegen van de zonde waar de kerk nu wandelt
9. Zondeloos, heilig
10. Zelfopoffering, daarmee alle genoegens van de wereld achterlaten
11. Waarschuwing: een onreine zal niet over de heilige weg gaan - Jesaja 35:9
 
Omdat de Heere Jezus zelf door de zelfopoffering ging, kan Hij nu de kerk verlossen.
 
Visioen 15 januari 2017 
De heiligen gingen de hemel binnen, door een berg van heerlijkheid; de Profeet van de Heer
stond op ca. 30 meter afstand van de Hemeldeur. De mensen die de Profeet van de Heer zag
waren zij die op de heilige Weg wandelen - de weg van gehoorzaamheid en zelfontkenning.
Jezus hielp hun op die Weg, Hij opende hen de ogen en de oren. Ze liepen door en door, gericht
op de eeuwigheid bij God. Het zijn bekeerde mensen, met een hart van continu berouw en inkeer,
mensen van Opwekking, die weten 'dit is de weg'. Volg die, want die mensen hebben de eeuwigheid gezien. Er is bekering, heerlijkheid van de Heer, ze zijn niet te stoppen. Zij kunnen de heerlijkheid van de Heer zien. Zij letten niet op de bespotters, ze blijven simpelweg doorlopen, niet links of rechts kijkend - ook niet als ze gehoond worden, op deze weg zegt de Heer steeds 'Je kunt het!', volg deze smalle weg!