16/09/2017 - De Messias komt!

Die tweedeling zien wij ook in het boek hoofdstuk Mattheus 25, de verzen 1-13, waar binnen dezelfde kerk nu de wijze meisjes en de dwaze meisjes zijn. Dit betekent dat als de komst van de Messias naderbij komt, de kerk die slaapt nu wakker gemaakt wordt. Echter, dan komt het aan op de zalving van de Heilige Geest.

Boodschap & Onderwijs 16 september 2017
Profeet van de Heer, live op Jezus Is HEER Radio

"Ik wil graag aan de voorgangers en de overzieners zeggen, die morgen de zondagdiensten zullen leiden. En Ik weet dat er een documentaire is die beschikbaar komt aan alle voorgangers, alle overzieners, alle bisschoppen, senior bisschoppen en allen die het Evangelie verkondigen, dit is voor morgen.
 
En Ik weet dat deze op het internet wordt gezet, misschien staat deze er al op, op Youtube om te downloaden. Ik wil dit naar voren brengen bij de voorgangers en de bisschoppen zodat zij morgen zullen begrijpen dat na het laten zien van de vreselijke vervulling van de profetie, met wat er nu in de VS gebeurt. De woorden van de Heer die nu in de VS worden vervuld. En nadat deze documentaire is getoond moeten ze morgen over komst van de Messias preken. Het zal heel belangrijk zijn dat zij in dit uur preken over de komst van de Messias.
 
En zoals zij uit die video kunnen opmaken, over de gebeurtenissen die er nu plaatsvinden in de Cariben – zijn gebeurd en zetten zich nu voort – de gebeurtenissen die in de VS van Amerika plaatsvinden. En de autoriteit van Hij die met u spreekt en hoe Hij bepaalde dingen in het leven heeft geroepen die nu in de VS plaatsvinden. Dus het zal heel belangrijk zijn dat na dit bekeken te hebben de voorgangers en de bisschoppen over de komst van de Messias kunnen onderwijzen.
 
Die tweedeling zien wij ook in het boek hoofdstuk Mattheus 25, de verzen 1-13, waar binnen dezelfde kerk nu de wijze meisjes en de dwaze meisjes zijn. Dit betekent dat als de komst van de Messias naderbij komt, dat de kerk die slaapt nu wakker gemaakt wordt. Echter, dan komt het aan op de zalving van de Heilige Geest. Dus de Schriftgedeelten om morgen uit te onderwijzen zijn Mattheus 24, u kunt zover gaan als mogelijk is voor u. Waar er valsheid zal zijn, valse profeten en dat alles. Valse profetie. En alle tekenen. De Heer spreekt over hongersnood, aardbevingen, en dat alles. Zodat de kerk nu goed belicht krijgt, dat zij mogen leven in het begrip dat de komst van de Messias naderbij is gekomen. Na het bekijken van de documentaire, die verbijsterende en vreselijke documentaire die uitkomt, over de vervulling van de profetie van 25 juli 2017.
 
En dus, als er enig Schriftgedeelte is dat heel belangrijk is morgen, dan is het waarschijnlijk het boek Mattheus 24, waar de discipelen zich rondom de Heer verzamelen, op die plek, de Olijfberg, en Hem vragen. Heer, wat zullen de tekenen zijn van Uw komst en van de voleindiging van de wereld? Dus die tekenen zijn er, waar de Heer de geheimenissen naar voren brengt, die op dit moment plaatsvinden, richting de komst van de Messias. En dat is Mattheus 24 vanaf vers 1. Dat zal morgen heel belangrijk zijn.
En dan na het bekijken van die documentaire zult u ook ontdekken dat u waarschijnlijk ook uit Daniel hoofdstuk 12 wilt onderwijzen. Verzen 1-4. En u zult zien dat Daniel de chronologie van de gebeurtenissen benadrukt en beschrijft, die in dit uur plaatsvinden, richting de komst van de Messias. En dus, Mattheus 24. U kunt lezen vanaf 1. Als u wilt kunt u helemaal doorgaan tot de toename van de wetteloosheid. En u kunt ook verder lezen in Mattheus 24, u kunt helemaal gaan naar de plek waar er staat “Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen worden en de andere zal achtergelaten worden. Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.” Dit betekent dat de komst van de Messias een enorme tweedeling zou brengen.
 
Die tweedeling zien wij ook in het boek hoofdstuk Mattheus 25, de verzen 1-13, waar binnen dezelfde kerk nu de wijze meisjes en de dwaze meisjes zijn. Dit betekent dat als de komst van de Messias naderbij komt, dat de kerk die slaapt nu wakker gemaakt wordt. Echter, dan komt het aan op de zalving van de Heilige Geest. Dus de Schriftgedeelten om morgen uit te onderwijzen zijn Mattheus 24, u kunt zover gaan als mogelijk is voor u. Waar er valsheid zal zijn, valse profeten en dat alles. Valse profetie. En alle tekenen. De Heer spreekt over hongersnood, aardbevingen, en dat alles. Zodat de kerk nu goed belicht krijgt, dat zij mogen leven in het begrip dat de komst van de Messias naderbij is gekomen. Na het bekijken van de documentaire, die verbijsterende en vreselijke documentaire die uitkomt, over de vervulling van de profetie van 25 juli 2017.
 
Nogmaals, Mattheus 24.Ten tweede, Ik heb het boek Daniel hoofdstuk 12, 1-4 genoemd. En Daniel beschrijft hele belangrijke gebeurtenissen. In het eerste vers spreekt Hij over deze zeer ondragelijke benauwdheid, zoals deze er niet geweest is, sinds er een volk is geweest. De enorme worsteling. Als u morgen uit dat Schriftgedeelte leest in uw onderwijs, dan kunt u zeggen dat echter, beginnende bij Daniel 12 vers 1. Hij zegt, ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. Dus morgen in uw onderwijs wilt u wellicht naar voren brengen dat we ervoor moeten zorgen dat op die dag onze naam gevonden moet worden, opgeschreven in het Levensboek, van het Lam van God.
 
Dus u kunt werkelijk naar voren komen, met het Levensboek nu, na dit gepreekt te hebben uit Daniel hoofdstuk 12, verzen 1-4. Echter, vers 1 – de grote benauwdheid die op de aarde plaatsvindt, en dan: Echter, ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek zal ontkomen. Dus in uw onderwijs benoemt u nu de grote strijd, de grote benauwdheid, het begin van de barensweeën. Echter, het zou heel krachtig zijn voor u, om dit levensboek eruit te pikken, en te vragen 'Wie zijn dit, wiens namen in het boek geschreven zullen staan?' En dat zal u terugwerpen op het boek Openbaring hoofdstuk 3, waar wij ontdekken dat er een boek is, een Levensboek van het Lam van God, En de Heer legt heel duidelijk uit over ieder wiens naam gevonden wordt, opgeschreven in het boek. Daar spreekt Hij over witte kleren, de witte kleren die staan voor rechtvaardigheid, in het boek Openbaring hoofdstuk 19, verzen 6-9.
 
Vers 8 speekt over dit heel krachtige fijne linnen, smetteloos en blinkend, wat haar gegeven was te dragen. Waar fijn linnen de rechtvaardigheid van de kerk is. En dus, nogmaals. Ik zeg, morgen na het bekijken van deze heel krachtige en heel verbijsterende documentaire die morgen komt, over de verbijsterende vervulde profetie, gegeven door Hij die hier nu met u spreekt – van 25 juli 2017. De profetie die immens oordeel heeft gebracht, nu, over de Verenigde Staten van Amerika en de Cariben. En dat zal ontsluierd worden in die documentaire.
 
Echter, na het bekijken van de documentaire zal het belangrijk zijn om onderwijs te geven over de komst van de Messias. En in dat onderwijs, zei Ik, zal het ook belangrijk zijn om de tekenen van de komst van de Messias te onderwijzen. En daarom bracht ik Mattheus 24 in, u kunt helemaal verder lezen. We zien dat de komst van de Messias niet populair zal zijn, deze zal tweedeling brengen, weet u? Dochter zal afgescheiden worden van de moeder, weet u. Het betekent dat twee in één bed zullen zijn, en één zal meegenomen worden en de ander niet. De wijze en de dwaze meisjes.
 
En Ik zei dat u dat gesprek morgen verder kunt brengen, over het Levensboek. U kunt Openbaring hoofdstuk 3 bezoeken, door te vragen 'Wie zijn dit echt, die gevonden worden, opgeschreven in dat boek?' Dan spreekt Hij over zij die overwinnen, en vele belangrijke dingen staan daar. Dus u kunt daar hele belangrijke lessen uithalen, tijdens uw onderwijs over de komst van de Messias. En over de belangrijke mijlpaal: zorg dat uw naam gevonden wordt, opgeschreven in het boek. En Ik zei, dat fijne linnen, dat fijne kleed, voor ieder die hun kleed niet vervuilen, die in dat boek zullen staan - daarbij kunt u ook lessen halen uit Openbaring 19:6-9. Waar echt dat fijne linnen, smetteloos en blinkend bejubeld wordt. Dit is de rechtvaardigheid van de kerk. Dus nu, in het proces, verheft de autoriteit van de rechtvaardigheid.
 
Dus dat opent weer een nieuwe weg voor u als voorganger in de kerk. Zodat u nu grote vragen kunt stellen. U kunt nu vragen 'Wie zijn dit, wat betekent het, te wandelen in vlees en bloed?' Wat betekent dit? Dat helpt u om de huidige staat van de kerk te ondervragen. Het leven in vlees en bloed. Wat houdt het in, te wandelen in vlees en bloed? En dan kunt u nu een grotere vraag stellen aan de Gemeente: Waarom, na de behoudenis behaald aan het Kruis op Golgotha, wandelt de kerk vandaag de dag nog steeds in vergankelijkheid, in sterfelijkheid, in bedrieglijkheid?' Weet u, deze valsheid die we zien. Valse preken, valse apostelen. U weet het, al deze valse leringen die we overal ter wereld zien. Deze zijn de reden waarom de Heer de VS op deze wijze geoordeeld heeft. es, verheft u de autoriteit van de rechtvaardigheid.
 
Want in uw onderwijs gaat u aan ze overbrengen dat het de kerk veranderd, van de staat van sterfelijkheid, vergankelijk, bedrieglijk, in onsterfelijkheid, onvergankelijkheid, oprechtheid. En dat zou u direct moeten duwen naar het boek 1 Korinthe hoofdstuk 15. Vanaf vers 50, enkelen onder u kunnen beginnen bij vers 45. Maar u kunt lessen halen uit de verzen 50-56. Waar Hij nu het feit bejubeld – dat is het Koninkrijk der hemelen – waar het sterfelijke wezen niet kan komen. Ze kan geen deelhebben aan de heerlijkheid van de komst van de Messias, kan de heerlijkheid van de komst van de Messias niet in zich dragen. We horen Hem daar dingen zeggen als: 'Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven.'
 
Dus dat opent weer een nieuwe weg voor u als voorganger in de kerk. Zodat u nu grote vragen kunt stellen. U kunt nu vragen 'Wie zijn dit, wat betekent het, te wandelen in vlees en bloed?' Wat betekent dit? Dat helpt u om de huidige staat van de kerk te ondervragen. Het leven in vlees en bloed. Wat houdt het in, te wandelen in vlees en bloed? En dan kunt u nu een grotere vraag stellen aan de Gemeente: Waarom, na de behoudenis behaald aan het Kruis op Golgotha, wandelt de kerk vandaag de dag nog steeds in vergankelijkheid, in sterfelijkheid, in bedrieglijkheid?' Weet u, deze valsheid die we zien. Valse preken, valse apostelen. U weet het, al deze valse leringen die we overal ter wereld zien. Deze zijn de reden waarom de Heer de VS op deze wijze geoordeeld heeft.
 
Dus, het zal heel belangrijk zijn voor u, om echt enkele heel belangrijke aspecten naar boven te halen. Enkele belangrijke kenmerken die de Heilige Geest de kerk brengt. Onsterfelijkheid, onvergankelijkheid, oprechtheid. En daarna de Gemeente, de schapen bemoedigen om nu alles wat sterfelijk, wat vergankelijk is in hun leven te schuwen. Wat corruptie is. Dan, als u de tijd heeft, zal het denk Ik ook heel belangrijk zijn om morgen Mattheus 25:1-13 te behandelen. Waar u spreekt over de twee verschillende kerken die er in één kerk zijn, hier op aarde. Ze bestaan hier vandaag op de aarde, want die profetie is nog niet vervuld.
 
De wijze kerk, en de dwaze kerk. En dan nu de wijze kerk – de Bijbelse definitie van wijsheid is de Godvrezendheid. Dus, dat geeft u als voorganger een heel krachtige houding. U kunt nu een uitgebreider gesprek hebben met uw Gemeente, morgen. Over dit onderwerp, wijsheid. Want gaat u verder, dan zien wij in Daniel 12 Daniel ook de wijsheid bejubelen. Hij zegt, echter de verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd. Dus u ziet nu dat Daniel die wijsheid verheerlijkt. En dan verhoogt Hij de leraren der gerechtigheid. En dan ook hier in Mattheus 25, is het dezelfde wijsheid die de Heer daar bejubelt.
 
En Hij zegt dat die wijsheid inderdaad, de wijsheid die de Heilige Geest naar zijn plicht geeft en aangaat met de kerk, om wijsheid te brengen – dat betekent de Godvrezendheid. Dan heeft u als voorganger weer een prachtige kans om de kerk te ondervragen, door te vragen 'Sinds u de Heer heeft aangenomen, heeft u werkelijk in Godvrezendheid gewandeld?' Heeft u werkelijk in wijsheid gewandeld, in andere woorden. Want Hij zegt, zij die wijs zijn zullen binnentreden. Dit houdt in, ieder die in Godvrezendheid leeft. En dat is waarschijnlijk meer dan u nodig heeft voor morgen. Omdat er ook de viering van de wederopstanding van mama Rosa is.
 
Dit is voor ieder die naar deze raad van de Heer wil luisteren, zeker na het bekijken van de schokkende documentaire die vanavond uitkomt. Moge de Heer u overvloedig zegenen. De Messias komt. Er is niets groters dan u in rechtvaardigheid en heiligheid gereed te maken. Shalom. Ik zegen uw diensten morgen. Amen."