Tsjechië Conferentie 20 april 2016 - deel 2

"Hoe mooi zou zijn als u zich op een dag als land bewust gereed gaat maken voor de komst van de Koning. In andere woorden, bekeren, zonde afwijzen, heiligheid omarmen, rechtvaardigheid aannemen, in goede verstandhouding met God, gebaande weg van de heiligheid; een dergelijke manier van leven. God verkondigt het nu hier, alleluja, dat dit nu het uur is om sensitief te zijn ten opzichte van zonden."

04/2016 - Conferentie Tsjechie - Video

Conferentie Republiek Tsjechië – 20 april 2016
Dank u, laten we voor de Heer klappen. Alleluja. Amen. Ik zal nu bidden. Dank u wel. Vader, in de machtige naam van Jezus, moge Uw autoriteit hier gevestigd zijn, en moge U onze harten gevangen nemen, onze geesten veroveren, en maken dat wij oplettend luisteren naar deze eeuwige instructie van de Heilige Geest. Zodat wij een verheerlijkte weg zullen bereiden, de baan van heiligheid, voor de verheerlijkte komst van de Messias. Vader, zegen dit land, en vestig Uw woord in dit land, en Uw eindtijd opwekking, in de machtige naam van Jezus. Amen en Amen.

Dank u, veel dank. In de morgen zagen we dat God de Vader nu rechtstreeks met de kerk spreekt, de bruid van Christus. Hij geeft een heel belangrijke instructie aan de kerk, een instructie van eeuwige waarde. Hij geeft instructie over het eeuwige leven dat komt. Hij zegt, dat dit een heel belangrijk uur is in de geschiedenis van de kerk. Dat dit zo kritisch is, want als de kerk zich nu gereed zou maken, dan zal zij binnen gaan. In de morgen zagen we ook dat dit het uur van het gewaad is. Dat op dit uur de kerk zich niet alleen gereed hoort te maken maar ook het gewaad van de Heer zou moeten dragen. De Heer zegt dat u een speciale generatie bent. Waarom? Want vele mensen hebben geleefd, hun christen levens. Ze leefden hun levens op deze aarde, en leefde een gewoon leven, zorgeloos. En sommigen van hen zijn gestorven, dat gaan we nu zien. Sommigen van hen stierven, zoals we in het volgende gesprek zullen zien dat ik hier ga introduceren.

De Heer zegt, dat enkelen van de mensen die gestorven zijn, als christenen, zij hebben de aankondiging niet gehoord, van kijk, ik heb nu de Messias gezien, Hij komt. Maak u nu gereed, dat hebben zij niet gehoord. Simpelweg leefden zij hun christen leven in Europa, en stierven daarna. Maar voor u, u leeft uw christelijke leven in een tijd waarin de aankondiging is gekomen, zeggende, kijk, ik heb de Messias zien komen. Laten we nu het gewaad gereed maken. Daarom zeg ik dat u mensen die hier zitten een gezegende generatie bent. Want u kunt zich letterlijk gereed maken en het verheerlijkte koninkrijk van Jehova binnen gaan. Dit is dus het uur van het gewaad. Dat is wat we in de morgen zagen, en u bént de generatie van het gewaad. De generatie die het gewaad van Jehova gereed maakt. Zoals u nu in Kenia ziet, en zij luisteren nu live, en overal ter wereld natuurlijk. Ziet u, dat is waarom in Kenia de mensen daar bereiden zich opzettelijk voor op de komst van de Messias, weloverwogen. Altijd vragen stellende, hoe kan ik mijn leven meer heilig maken. Wat kan ik nog meer doen om me nog heiliger te maken. Hoe kan ik de Heilige Geest ontvangen om mij te helpen. Wat moet ik verwijderen uit mijn leven, zodat ik de Geest van de Heer kan ontvangen, en heilig kan wandelen.

Er is dus een bewust streven, een landelijke bewust streven, landelijk, in Kenia, ter voorbereiding op de komst van de Messias. Hoe mooi zou het in Tsjechië zijn als u zich op een dag als land bewust gereed gaat maken voor de komst van de Koning. In andere woorden, bekeren, zonde afwijzen, heiligheid omarmen, rechtvaardigheid aannemen, in goede verstandhouding met God, gebaande weg van de heiligheid; zo een manier van leven. God verkondigt het nu hier, alleluja, dat dit nu het uur is om sensitief te zijn ten opzichte van zonden. Ik wil deze samenvatting afronden door te zeggen dat we in de morgen zagen dat als de Hemel ziet dat de kerk zich gereed gemaakt heeft, er een groot feest is in het Koninkrijk van God. Dit betekent dat de vreugde van de Hemel, het feest in de Hemel, de blijdschap van de Hemel afhangt van uw behoudenis, van ieder van u.

Het betekent dat u uw behoudenis niet als vanzelfsprekend kunt nemen. Ieder van u, is individueel van belang voor de Hemel. U kunt niet ineen groep leven, behoudenis als een groep, nee. Ieder individueel, behoudenis is persoonlijk. Persoonlijk, als u zich gereed maakt voor de Heer, weet u dat u verantwoordelijkheid hebt voor de vreugde van de Messias. Want de Bijbel zegt, een Man van smarten, en Hij is kent het lijden aan het kruis. Hij werd gebroken en verbrijzeld aan het kruis, Hij werd mishandeld door mensen. Afgewezen door de mensen die Hij kwam verlossen. In feite, als u naar de beschrijving kijkt in Psalm 22, dan ziet u dat de Messias is gestorven van ellende, vanwege een gebroken hart. Want Hij zag de mate van mishandeling, en het schokte Hem. Hij kwam om hun te verlossen, maar ze mishandelde Hem, niemand anders is zo mishandeld als Hij, in de geschiedenis van de mens.

Als ik de tijd krijg zal ik later met u delen, dat als Hij verschijnt om met mij te spreken, iedere keer dat Hij verschenen is om met mij te spreken, is het eerste wat Hij altijd gedaan heeft, de doorboorde hand laten zien, de spijkerdoorboorde hand. Dat is de mate van lijden waar de Messias doorheen ging, zodat Zijn eigen identiteit symbool werd voor dat lijden. Toen Hij mij riep, het was in Oklahoma, toen Hij kwam om met mij te spreken, die nacht -3 juli, 4 juli, in die nacht – toen Hij met mij kwam spreken, ik herinner mij dat toen Hij Zijn linker hand op de muur naast de deur legde; en natuurlijk zag ik de boord van Zijn gewaad, er is zoveel dat ik voor u kan beschrijven, er is een prachtige boord, je zou denken dat het gouden stofjes zijn. Prachtige boord van Zijn gewaad, er zijn draadjes, ze zijn als koordjes van gouden stofjes, heel krachtig, met balletjes aan de uiteinden en Hij legde Zijn arm neer, en prachtig borduurwerk van goud, stralend, prachtig gemaakt gewaad. De linkerhand legde Hij op deze manier neer, en ik herinner mij dat vanwaar ik was de verheerlijkte hand kon zien, ik zag de heerlijkheid bij de deur daar, maar Hij liet mij ook weten dat de wond nat was, vers was. Natuurlijk is er zoveel gesprek daarna, toen Hij met mij sprak in die droom.

Maar het punt dat ik wil brengen is dit; ik herinner mij dat toen ik wakker werd ik mijzelf begon af te vragen, maar waarom is die wond niet genezen? Waarom heeft Hij mij die wond laten zien? Ik kon de heerlijkheid op die hand zien, maar Hij liet mij weten dat de wond ook niet genezen was. Dus ik vraag dit en iedere keer als Hij komt laat Hij mij dit zien. Dus ik stel één vraag. Waarom laat Hij me het zien? Zou het kunnen dat de prijs die de Messias voor onze redding betaald heeft, dat wij die in dit leven nooit zullen begrijpen? Zou het kunnen?

Want ik heb mij altijd afgevraagd waarom laat Hij mij deze wond zien; de andere boodschap ken ik natuurlijk: ren naar de Republiek Tsjechië, en vertel ze dit te gedenken, de doorboringen van de spijkers te gedenken. Ren naar Europa, Ik zie dat ze modern zijn geworden. Ik zie dat uw wegen prachtige wegen zijn, in Afrika hebben we niet zulke wegen. De gebouwen zijn heel krachtig, het wonen is heel stil en rustig. Modern en werelds hier. Zou het kunnen dat dit leven, het moderne leven, u het oorspronkelijke authentieke kruis heeft doen vergeten? Origineel, oud, oorspronkelijke kruis. Het originele kruis. Daarom zeg ik u dat de behoudenis van ieder van u van belang is voor de vreugde van de Messias, op die dag. Want als die dag komt en u zou de kerk zijn die ik in het stof zag rollen, hun tanden knarsend, en huilend, dan zal de Messias beschaamd worden. Toen Hij aan het kruis gehangen werd, werd Hij beschaamd.

Maar nu, als u Hem aanneemt, en hier leeft, en nalaat binnen te komen, niet binnen gaat, dat wordt Hij weer beschaamd. Want de duivel zal lachen en zal vragen, waar was het kruis dan voor? Deze man was wedergeboren, maar hij is niet binnen gegaan. Daarom zeg ik dat uw behoudenis nu gevoelig moet zijn voor zonden, sensitief. U moet sensitief zijn ten opzichte van zonden, u kunt niet leven alsof er niets aan de hand is.

Ik wil nu een tweede gesprek introduceren over wat de Heer tegen de Tsjechië zegt. Welnu, in die enorm belangrijke droom van de Heer, om ongeveer 5 uur ’s ochtends. Kijk, wat er gebeurde; de Heer tilde mij op boven de aarde. Toen Hij mij boven de aarde optilde, kon ik de aarde zien vanaf waar ik was. Toen zag ik plotseling het aardoppervlak schudden, toen sprongen er stenen op, en stof. Vanuit waar ik mij bevond dacht ik dat een grote aardbeving de aarde had geraakt. Want ik zag het oppervlak schudden, en het stof. Maar kort daarna realiseerde ik mij dat dit geen aardbeving was. Want toen ik naar de aarde bleef kijken, naar dat fenomeen, toen zag ik mensen in hun verheerlijkte lichamen uit het stof komen. In eerste instantie, toen ze eruit kwamen was hun heerlijkheid vermengd met stof. Dit heb ik allemaal op internet geplaatst. We moeten ze vertalen want op het internet staan ze in het Engels. Ik zie als ze omhoog komen dat hun heerlijkheid met stof vermengd is. Maar toen ze eruit kwamen zag ik dat de heerlijkheid van de Heer er was. En ik besefte dat het de heerlijkheid van de Heer was die de aarde geraakt had. En het was de heerlijkheid van de Heer die hun op deed staan. Ik kan bijna 10 uur vullen over de kracht van de heerlijkheid van God, de autoriteit van de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van de Heer was hetgeen dat hen in hun graven raakte. De heerlijkheid van de Heer was feitelijk wat hen deed opstaan. De heerlijkheid van de Heer is dat wat hen eruit trok, ik zag ze omhoog komen, deze trok hen uit het stof. Kijk, hoe meer ze opstegen, hoe meer ze de zuivere heerlijkheid van de Heer binnen gingen. Daarna zag ik een wolk die ze omsloot, de Hemel in. Toen zei de Stem; en het merendeel van hen is in het stof der aarde achtergebleven. Als er een boodschap is, dan is dit de boodschap. Want Hij zei, en de meerderheid van hun is achtergebleven, in het stof der aarde.

Iets anders dat ik mij realiseerde is dat toen de Heer hen vanuit de hele aarde omhoog trok, waar ze zich maar bevonden, gingen ze niet in een recht lijn. Laat mij hier enkele geheimen van de Hemel delen, met dit land. Ze gingen niet in een rechte lijn omhoog. Ze werden allemaal naar een bepaalde hoek van de aarde getrokken, waar er een entree is, een gat, een communicatiekanaal, een opening naar de Hemel.

Kan ik hier enkele geheimen delen? Oh ja. Jazeker, ik ben hier. De kerk moet nu volwassen worden. Want deze dingen, als Hij deze mij laat zien, dan zijn ze voor u, niet voor mij. Dit is voor u, mensen. Als de Heer komt, dan komt Hij terug voor een volwassen kerk. En dit gaat over volwassenheid. Ze worden naar één hoek getrokken, en ze gaan binnen. In die droom over de opname van de volwassen kerk, de opname van de dode kerk, wat is de boodschap voor Tsjechië? Alleluja.

Deze ochtend zei ik u dat er een probleem is in de kerk, wereldwijd. Ik ga over de wereld, en ik ga werkelijk de wereld over. De reden dat er afvalligheid is in de kerk; één ervan is deze: dat de kerk en de voorgangers zich niet aan dit principe hebben gehouden, ze hebben niet strikt volgens dit principe gewerkt: dat iedere keer wanneer de Heer spreekt, de Bijbel de balans is. U legt het aan één kant, en de weegschaal van God, de balans.. als u legt het hier legt, met het Woord als tegengewicht, dan zou het in evenwicht moeten zijn. Dit betekent dat steeds als de Heer spreekt, of iemand naar u toestuurt, dan moet u het in de Bijbel terugvinden. In die mate dat wanneer iemand hier komt en zegt, de Heer zegt, de Heer zegt en u vindt het Daar niet, dan kunt u ervan uitgaan dat God niet gesproken heeft. Dat is één van de manieren om de kerk te reinigen. Want er zijn nu teveel valse profeten die overal de kerken rondgaan, het evangelie van de buik prekende. Teveel. Hij zegt dus dat één van de sleutelprincipes is dat wat de Heer zegt altijd in lijn moet zijn met het Geschrift. In lijn, lineair met. Ook met deze droom, toen ik wakker werd, ging ik direct naar de Bijbel; daar bevindt zich de boodschap. Ik ontdekte dat toen de Heer met Daniel de profeet had gesproken, en Daniel de profeet sprak met Hem over deze opname, wederopstanding van de dode kerk die binnengaat. Toen hij met Hem sprak, het was zo belangrijk, legde Daniel het vast in Daniel hoofdstuk 12. Laten we daaruit lezen en te weten komen wat de boodschap is voor de Republiek Tsjechië. Ik wil dit zorgvuldig uiteenzetten, want morgen wil ik richten op dit bezoek van de Wolk, en welke boodschap Hij spreekt in deze wolk. Daarom wil ik dit uit de weg hebben vandaag. Dus, Daniel hoofdstuk 12 verzen 1 tot 4, leest u samen met mij. Heel goed. Daniel 12:1-4. Daar zult u een heel belangrijke instructie horen die God spreekt aan Tsjechië.

Ik weet dat er nu wereldwijd mensen naar de radio luisteren, maar ik wil dit ook zeggen, dat er een heel belangrijke verbinding is met dit land. Dit land Republiek Tsjechië. Toen ik in Israel verbleef, toen ik mijn doctorsgraad haalde in Israel had ik enkele vrienden in dit land, hele oude mensen, en zij bezochten mij, vanuit hier, in Israel. Dit ware oude, Joodse mensen. Op een gegeven moment waren ze zeer vermoeid, ze konden niet meer vliegen. Ze kwamen voor hun laatste reis, en ze zeiden nu kunnen we niet nog eens vliegen. Daarom voelt het anders, om deze boodschap hier te geven. Voor mij hier, voelt het heel anders. Ik had hier vrienden, heel oude mensen, Joodse mensen, die mij vanuit hier in Israel kwamen bezoeken. Alleluja. En mijzelf nu hier te zien, dat schokt mij, het voelt anders. Het is niet zoals andere landen.

Luister, toen Daniel deze droom zag, legde Daniel het vast in Daniel hoofdstuk 12. Wanneer we verzen 1 tot 4 lezen, dan ontdekken we de aanwijzing. Ik lees vers 1, Hij zegt:
Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat;’ Dan zegt Hij: ‘en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe.’ Dan zegt Hij: ‘Maar in die tijd zal uw volk ontkomen; al wie in het boek geschreven wordt bevonden.’ Vers 2: ‘Velen van hen die slapen in het stof der aarde’, ik herhaal ‘velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwige afgrijzen.’ Vers 3, Hij zegt: ‘En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.’

Alleluja. Daarna volgt vers 4. Luister, toen Daniel dezelfde droom zag, kwam er een heel belangrijke boodschap voor de kerk uit naar voren. Daarom zei ik, wanneer de Heer spreekt, en u vindt het in de Bijbel, dan is daar ook de openbaring; de boodschap, de instructie. Luister heel zorgvuldig, toen Daniel deze droom zag, als hij deze droom ziet, kijk nu, Daniel beschrijft een chronologie, een chronologie qua tijd, een tijdlijn. U ziet dat Daniel de vreselijke ellende beschrijft, en daarna in vers 2, daar ziet Daniel degenen die ik zag; ontwaken uit het stof en vertrekken. Daniel beschrijft het in 2 delen: de ellende, en dan de opname van de kerk, de wederopstand van de doden. Alleluja. Kijk, in het zien van de ellende zegt Daniel: zoals er nooit en te nimmer op de aarde gebeurd is, ‘sinds er volkeren zijn, tot op die tijd toe.’ En ieder van u beseft, u bent tenminste voldoende volwassen om te kunnen weten dat Daniel een eindtijd profeet is, van Jehova, van de Heer, van Israel. Dus, Daniel zag destijds de dingen die nu gebeuren. Maar wat mij verbaast is dit: als Daniel de wereldwijde ellende ziet, kijk eens, dan ziet Daniel dat er in die tijd een speciaal volk zal zijn, dat hij Uw volk noemt. In andere woorden kan ik zeggen ‘Mijn volk’. Laat me dit herhalen. Daniel ziet afschuwelijke ellende, enorme ellende, historische ellende. Angst ook. Maar Daniel zegt, het geeft niet want al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Dus Daniel zegt, er is vreselijke ellende, maar heel belangrijk is dat hij zegt dat binnen die ellende onder de volken er een speciaal volk zal zijn, Uw volk. Al wiens naam in het boek geschreven bevonden wordt, zal ontkomen.

Begrijpt u mij? Als Daniel een speciale kerk omschrijft, een speciaal volk, een uitverkoren, en hij noemt ze Uw volk, Mijn volk. Alleluja. Laat ons verder gaan. Komen we nu bij vers 2, daar ziet Daniel de wederopstand van de doden. Het doet mij versteld staan, richt u op mij, luister, in vers 2 ziet Daniel de wederopstand van de doden. Maar ik vind het opzienbarend dat toen Daniel die wederopstand zag, de manier waarop Daniel die wederopstanding beschrijft, hij beschrijft ze samen, gezamenlijk. Want hij zegt velen zullen slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven, genen tot versmading, tot eeuwige afgrijzen. Daniel beschrijft het alsof dit tegelijkertijd gebeurt. Wel, nu dit te gebeuren staat, komt de Heer om mij te tonen, Hij laat mij alleen degenen zien die ontwaken om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Dan zegt Hij, met stem, dat de meerderheid van hen achtergebleven zijn in het stof der aarde. Ik wil dat u begrijpt dat dit een heel duidelijke situatie is.

Degenen onder u die het Woord diep kennen weten dat er een gat zit tussen de eerste wederopstanding en de andere wederopstanding, voor het oordeel. Er is daar een tijdzone, een tijdsverschil. Alleluja. Er is een gat, er is een gat. Maar als de Heer spreekt, dit is waarom u heel zorgvuldig moet zijn als de Heer spreekt; daarom vertel ik mensen altijd dat de roeping die ik heb, de roeping die de Heer mij gegeven heeft, de profetische roeping van de Heer, die is op mijn knieën. Knieën, hier. Als de Heer spreekt ga je op de knieën, alleen op de knieën kun je vragen laat het mij zien; je moet altijd op je knieën zijn. Want God spreekt niet zoals de mens, nee. Bijvoorbeeld, als ik voor uw bediening bid, dan kan Hij me een auto laten zien, of een fiets. Die fiets zou vies kunnen zijn, en dan zie ik mijzelf er het vuil en de modder vanaf spuiten. Een witte, wit, dat is heilig. De Heer spreekt dus anders, u weet dit, ik weet zeker dat u dit weet. Dus, als Daniel deze droom ziet, ziet hij dat beiden tegelijkertijd ontwaken. Net zoals ik de profetie geeft van het bloedvergieten dat u in Libië ziet, in Syrië, dat u momenteel ziet, dit bloedvergieten in Irak. Het bloedvergieten op 29 juli 2009, slapende op de vloer van de luchthaven in Johannesburg, op een vloer zoals deze. Ik bereidde mij voor om naar Venezuela te gaan, wachtende op de vlucht, de oceaan over. In dat gesprek, op de luchthavenvloer, toen de Heer me dit liet zien voordat ik de profetie gaf, kijk nu, ik zag het bloedvergieten dat zou komen, en ook het tweede deel van die droom. Ik zag de kerk de Hemel binnen, het was de eerste keer dat ik de kerk binnenin de Hemel zag. Voor het eerst. Ik zag hun verheerlijkte lange gewaden, tot op de vloer en ze slepen een beetje. Deze raakt de grond, en loopt een beetje door. Ik zag ze voor de troon aanbidden, het was de meest prachtige aanbidding die ik ooit gezien heb. En toen ze allemaal tegelijk naar één kant bewogen gaven hun verheerlijkte gewaden flitsen af, zoals het flitsen van een camera. Flits eens met een camera, ja zoals dat. Dus het leek op 1000-en camera’s die flitsten. Maar ik moest voorzichtig zijn, toen ik wakker werd moest ik weten wat er eerst komt. Is het de kerk die binnengaat en aanbidt, en dan zal het bloed vloeien? Of zal het bloed eerst vloeien, en daarna de kerk binnengaan? Ik moet dus weten of eerst het bloed vloeit zoals u ziet in Libië en zo. Dat eerst, en dan komt de Messias? Of komt de Messias eerst, voor het bloedvergieten? Want ze waren dicht op elkaar in de droom. Dat is de verantwoordelijkheid als de Heer met u spreekt. Want als u verkondigt dat het bloed eerst vloeit, dan zullen ze zich waarschijnlijk niet voorbereiden. Daarom ziet u dat ik zeg over dat gesprek, welke ook eerst zij, maar ze gebeuren allebei.

Alleluja. Alleluja. Dus Daniel ziet ze allebei. Zij die ontwaken voor de eeuwigheid met God, en zij die ontwaken voor het oordeel. Maar nu laat de Heer mij alleen degenen zien die ontwaken voor het eeuwige Koninkrijk. Luister heel goed hier. Als Daniel de wederopstand van de kerk ziet, ziet Daniel 2 groepen. 1 groep ontwaakt om opgenomen te worden, een andere groep ontwaakt om geoordeeld te worden. Maar Daniel ziet nu weer de groep die opgenomen wordt. Hij ziet daar twee subgroepen. Let goed op, daarom moet u zich op mij richten. Let goed op, voordat we de Bijbel gaan lezen. Hij zegt, 2 groepen. Eén gaat naar de eeuwigheid, en de andere groep naar de hel. De ene die naar de eeuwigheid gaat kent 2 groepen, subgroepen. 1 groep zegt hij, zij die wijs zijn, de wijze kerk, de christenen die wijs zijn, hé, de landen die wijs zijn, de aanbidder die wijs is. Hij ziet 1 subgroep, zij die verstandig zijn zullen stralen als de glans van het uitspansel. En een andere subgroep, hij ziet, zij die velen tot gerechtigheid leiden, dit betekent de leraren van rechtvaardigheid. Hij zegt zij die verstandig zijn stralen als de glans van de hemel, maar zij die er velen gerechtigheid gebracht hebben zijn stralender dan de anderen, ze zullen stralen als de sterren, voor eeuwig en altijd.

Alleluja. Wat is de boodschap voor de Republiek Tsjechië? Luister dierbare mensen, laten we met de verstandigen beginnen. Het boek Job. Job 28. Alleluja. Amen. Is iedereen er. Heel goed. Laten we met 28 beginnen, zodat we de boodschap aan Brno kunnen brengen. Job 28. Alleluja. In de Bijbel vindt u alles. De verstandige kerk die binnengaat. Daarna kan ik het hier voor u openen, zodat u het als een spiegel kunt gebruiken, en naar uzelf kijkt, vergeleken met deze eigenschappen hier. En u afvraagt, ben ik verstandig? Want Hij zegt dat de verstandigen binnen zullen gaan. Job 28 laat me vanaf vers 25 lezen. Hij zegt: ‘Toen Hij voor de wind de kracht vaststelde, en van het water de maar bepaalde, 26. toen Hij de regen een wet voorschreef en de bliksemschichten een weg, 27. toen zag Hij haar en verkondigde haar, Hij stelde haar op haar plaats en doorgrondde haar: 28. maar tot de mens zeide Hij: Zie, de vreze des Heren – dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht.’

Alleluja. Dan kunt u gaan begrijpen wat de Heer hier vanuit deze droom zegt, toen Hij mij de droom liet zien van het ontwaken van de dode kerk, om binnen te gaan. Nu ziet u toen Daniel zag, schreef Daniel over de verstandige kerk. Nu begrijpt u het, want Hij zegt: de identiteit van die kerk die u binnen ziet gaan, de wijze kerk, wiens lichamen verheerlijkt zijn, wiens gewaden verheerlijkt zijn, die kerk is de verstandige kerk. Hij zegt hier, in Job, dat overal waar hij ging, als u vanaf het begin leest – vers 19 of 20 – hoort u Job zeggen of u nu de lucht in gaat, of de zee, of de vogels in de lucht, niemand weet waar wijsheid woont. Vliegt u in een vliegtuig naar boven om te zoeken, u zult het niet vinden. Of u gaat naar het internationale ruimtevaart station en reikt hoog, het is daar niet. Dan zegt Hij, later zegt hij, alleen God weet waar het zich bevindt. Daarna zegt hij, zie, het is de vreze des Heren – dat is wijsheid. Dit betekent dat door deze enorme droom te tonen, en mij naar de Republiek Tsjechië te sturen heeft de Heer mij in essentie gezonden om aan de kerk in dit dierbare land, prachtige land te verkondigen, om aan u te verkondigen en te vertellen dat zie, dit is het uur van wijsheid in de kerk. Zie, dit is het uur van de vreze des Heren in de kerk, en zie, dit is het uur van de vreze des Heren in het leven van de Tsjechische mensen. Zie, dit is het uur van de vreze des Heren in het preekgestoelte. Alleluja.

Dan is nu de vraag, wat u zich af moet vragen als u dit hoort, u moet uzelf afvragen, sinds ik christen ben geworden in de Republiek Tsjechië, heb ik werkelijk mijn leven in de vreze des Heren geleefd? Sinds ik christen ben geworden heb ik mijn leven werkelijk in de vreze des Heren, mijn behoudenis in de vreze des Heren? Daarom zei ik dat de Heer mij hiernaartoe gestuurd heeft om dit te doen (maakt schuddende bewegingen), opdat ze wakker zal worden. Want Hij zegt dat er een maatstaf is voor toegang tot het Koninkrijk van God. Hij zegt dat de gebruikelijke levensstijl, onzorgvuldig, gewoon, onzorgvuldig, roekeloos, u ziet dat het leven dat de christen in Tsjechië zorgeloos is, onzorgvuldig, het maakt ze niet uit hoe ze zich kleden, wat ze doen, of wat ook, het maakt ze niet uit. Hij zegt dat dat leven u niet naar het Koninkrijk van God kan brengen. Die onzorgvuldige christelijkheid kan niet, zal u niet toestaan om binnen te gaan. In plaats daarvan zal het u vernederen op die dag, herinner u, rollen in de aarde en tandenknarsen.

Waarom? Omdat als de kerk wordt opgenomen, zoals ik gezien heb, dan zult u door het stof rollen. Waarom? Omdat er iemand naar u toe zal komen en zeggen, hé, u, u bent een christen, en u wist het en ging naar de kerk, en toen bent u achtergebleven. U bent niet binnen gegaan. Maar voor mij, zie, ik dronk in de bar, ik ging met vrouwen, hoeren. De duivel zal u op die dag uitlachen, begrijpt u? Als u zich als een christen niet gereed maakt, dan zal op die dag ook de duivel u uitlachen. Want Hij zegt, als u wedergeboren bent en u blijft achter, waarvoor was dan het Kruis? Daarom ben ik gekomen om de kerk zo wakker te schudden. Dat de kerk die in Europa heel modern is wakker zal worden en gevoelig wordt, gevoelig ten aanzien van zonden. En zonde zonde zal noemen. Want in Europa bent u soms angstig, u bent zo modern, u wilt zonde wit verven, met witte verf. Nee, niet doen, u legt veel psychologische druk op mensen. Welke God aanbidt Europa? Toen Afrika, en miljoenen luisteren nu, ik wil dat zij dit horen. Toen Afrika de olifanten aanbad, ze waren gewend om bergen en rivieren te aanbidden. Afrikanen aanbaden de maan en de zon. Enkele Europeanen namen een grote boot, een schip, en gingen naar Afrika. Ze namen een risico, van malaria, van vliegen die slaapziekte veroorzaken, de leeuwen aten enkele van hun op. Luipaard. De leeuwen die menseneters genoemd worden aten hen op. Soms gingen ze naar de Afrikanen toe, maar konden niet communiceren, en de Afrikanen doodden hen. Toen Afrika bergen en rivieren en olifanten aanbad, de maan aanbad, en de zon, toen namen enkele Europeanen, blanke Europeanen, een risico en ze gingen naar Afrika en ze vertelden de Afrikanen; alstublieft, stop, stop er nu mee, Jezus is al naar het kruis gegaan. Aanbidt de zon niet, laat ons nu Jezus aanbidden. Het Evangelie ging naar het duistere continent Afrika. Enkele Europeanen namen een risico.

Maar nu de Messias op het punt van komen staat, en de Heer heeft gezien dat de Europeanen de zon aanbidden, Europeanen aanbidden nu de maan, ze aanbidden kankerziekenhuizen, de Europeanen zijn druk met het aanbidden van goede artsen. Ze zeggen laat ons naar een goed kanker ziekenhuis gaan, waar de specifieke kanker wordt weggesneden en ze mij behandelen. De Europeanen aanbidden nu technologie, ieder antwoord en oplossing liggen in technologie. De Europeanen aanbidden goede wegen. Wilt u naar Praag, dan hoeft u niet neer te knielen en te bidden. U stapt simpelweg in uw auto en komt aan. De Europeanen aanbidden goede wegen en goede ziekenhuizen. Goede Universiteiten, wiskunde en natuurkunde; software. Applicatie oplossingen. Dus de Heer heeft nu gezegd, men aanbidt homoseksualiteit en immoraliteit. De Heer zegt, u staat op vanuit het duistere continent Afrika, ik zie dat het licht nu met het duistere Continent is; ren nu naar Europa, ren naar Europa, en als u daar aankomt en vertel ze stop ermee, de Messias komt, laten we de weg bereiden en Jezus aanbidden. En het kruis aanbidden en het bloed. Hij zegt nee, wat onze toestand ook is, Jezus is het antwoord. Er is geen ander antwoord. Wat de toestand ook is. Of we nu zoeken naar betere economische oplossingen, de modellen op de aandelen markt, aandelen, of we zoeken naar betere software voor laseroperaties, het maakt niet uit: laat Jezus het antwoord zijn in de Republiek Tsjechië. Want toen Afrika de olifant aanbad, en heel grote slangen in de woestijn, toen kwamen de Europeanen en zeiden, stop er alstublieft mee. Jezus is al naar het kruis gegaan. En nu ziet Hij dat aan deze kant u weer de maan, de zon aanbidt, en technologie, wegen, ziekenhuizen, en Universiteit; u bent druk deze te aanbidden. De wegen, het ziekenhuis, de goede economie, wiskunde en software, het zijn ziekenhuizen, specialisten, universiteiten.

Hij zegt ren erheen, ren, en vertel ze ermee te stoppen, en nu de weg te bereiden, en ga Jezus aanbidden. De Heer zegt, luister dierbare mensen, Hij zegt dat gebaseerd op de behoudenis van Daniel, Daniel zag de verstandigen, hun namen stonden geschreven. Hij zegt dat alleen de verstandigen zullen binnen gaan. Het zal niet afhangen van of u Afrikaans, Europees, Amerikaans of Aziatisch bent, het zal niet afhangen van de levensstijl. Maar het hangt af van één maatstaf: de vreze des Heren. Daarom heeft Hij mij naar Europa gestuurd, naar uw land, nu, om u te vragen, heeft u sinds u Jezus heeft ontvangen uw leven in de vreze des Heren geleefd? Bedenk u dat als u in de vreze des Heren leeft, er bepaalde dingen zijn die u niet kunt doen. Amen. Bedenk dat als u in de vreze des Heren leeft er bepaalde dingen zijn die u niet doen kunt, u kunt het niet, het is niet mogelijk.

Want in dit land zeggen een jongeman en een jonge vrouw dat ze christen zijn, maar ze leven ongehuwd samen. Is dat de vreze des Heren in de Republiek Tsjechië? Ziet u nu? En de voorganger, omdat de voorganger de Heer niet vreest kan hij het niet vermanen, hij kan het niet. Hij zou u zelfs kunnen zeggen, ziet u, ik wil geen psychologische druk op mensen leggen, want de mensen in de kerk wil ik geen angst aanjagen, waardoor ze misschien weggaan. Mag ik u iets vragen? Wilt u mij vertellen dat u liever 1000 mensen in uw kerk heeft die naar de hel gaan, dan 2 mensen die naar de Hemel gaan? Nee, nee. Ik heb liever 5 families in mijn kerk, vijf families die heilig zijn en zich gereed maken voor het eeuwige Koninkrijk van God. Als ik dit over Kenia vertel: destijds zeiden ze deze boodschap die u uitdraagt is te sterk, u vermaant geld, ik vermaan geld, ik vermáan het, u vermaant geld in de kerk. De boodschap is te hard, heel bitter, heel slecht, ze is niet smaakvol, wie zal deze accepteren? Hoe? De mensen in mijn kerk zullen wegrennen, ze gaan wegrennen. Maar dr. Onjoro hier is een voorbeeld. Hij had 27 mensen, 2 en 7, 27, toen ik hem vertelde de hel uit hen weg te vermanen. En de angst was, hij had huurgeld nodig voor het gebouw, huur, en een beetje geld voor zijn eten, hij had wat nodig. Hier was ik, hun vertellende dat ze moesten gaan vermanen. In het begin klonk dat niet goed. Maar ik vertelde hun dat ze zich geen zorgen moesten maken, dat de God van de oogst, de God van de oogst mensen zal brengen die van God houden. U zult een heilige kerk bouwen. Nu heeft hij in zijn eigen kerk meer dan 16 duizend leden, vol met mensen, vol, vol met mensen. Mensen die het uitroepen naar de Hemel, iedere dag, iedere dag roepen ze om heiligheid, ze willen rechtvaardigheid. Ze willen heiligheid, ze willen Jezus, ze willen de eeuwigheid, ze willen de Hemel, ze willen binnen gaan, ze willen niet hier, ze willen eeuwigdurend leven, eeuwigdurend leven. Eeuwig durend leven, dat willen ze.

Daarom zeg ik dat ook de mensen in de Republiek Tsjechië eeuwig durend leven willen. Ze zijn moe van dit leven met kanker, diabetes, vol van problemen. Laten we ons gereed maken voor het prachtige eeuwig durende leven van vrede. Vrede, vrede heet dat. Daarom zag Daniel de verstandigen daar binnen gaan. Ik heb u geholpen, ik ging naar het boek Job. U ziet, Job wil wijs zijn. Job in de Bijbel was een verstandige man. Bijvoorbeeld zegt hij dat de vreze des Heren wijsheid is. Maar gaat u naar het boek Job hoofdstuk 1 vers 1, dan ziet u ook het verstandige leven, hoe het geleefd zou moeten worden. Job hoofdstuk 1. Heel goed. Job hoofdstuk 1 vers 1. Alleluja. Amen. Vandaag is de dag van waarheid in dit land.

Ik geef u simpelweg de boodschap van de basis van deze opwekking (wijst naar de foto’s op projectiescherm), deze opwekking, de historische opwekking waarbij de wolk van Mozes, de wolk van de God van Mozes neerdaalt, in deze tijd. Hahaha. De Bijbel belooft de late heerlijkheid, en nu is de later heerlijkheid gekomen. Wat een grote eer om te komen, en deze aan de Republiek Tsjechië te verkondigen. Hé, om u te vertellen dat God op het punt staat de kerk op te nemen. Hoe krachtig. Wat geweldig. Alleluja. Bedenk dat het gratis is, er wordt geen geld betaald om dit te horen. Want de Heer stuurt u de goedkoopste dienaar, de goedkoopste. Iedere Tsjechië heb. Als ik kom, laat me gewoon een hotel zien, ik zal de kamer zelf huren en organiseer het in uw woonkamer, al komen er vijf mensen, ik zal u de boodschap geven over de komst van de Messias. Maar kijk naar de ‘miljoenen’ hier, haha, dit is prachtig. Alleluja. Ik ga vaker en vaker komen in dit land, de Heer zal Zijn mensen hier genezen. Alleluja. Nu zegt Hij in het boek Job 1 vers 1: ‘Er was in het land Us een man, wiens naam was Job, en die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.’

Óhh, hij vreesde God en week van het kwaad, en was zonder gebrek. Bedenk dat het woord gebrekloos in het Oude Testament gebruikt werd om het offer te omschrijven dat aan Jehovah gebracht werd. U moest een dier zonder gebrek gebruiken. Zonder gebrek. Een dier zonder gebrek, zonder fout, zonder misslag. Zonder gebrek, en dat dier zonder gebrek werd een gaaf offer genoemd. Toen Jezus kwam, Jezus nu, Zijn middelste naam werd gebrekloos, Hij werd het perfecte Lam van God dat gaaf was. Zonder gebrek. Dat voor ons kon sterven. U ziet hier hoe Job de kerk in de Republiek Tsjechië helpt door de kerk te omschrijven die ontwaakt en het Koninkrijk van God binnengaat. De wijze kerk. Als Daniel zegt zij die wijs zijn, dan stelt u uzelf de vraag, sinds u christen in Europa bent, in de Republiek Tsjechië, heeft u een gebrekloos leven in acht genomen? Heeft u een gaaf leven geleefd? Hij zegt, er zijn mensen die zonder de vreze des Heren leven, mensen die liegen. Leugens vertellende, onbezorgd leven, postmodern christendom.

De Heer heeft me hier naartoe gestuurd om uw behoudenis aan te scherpen, het aan te scherpen. Door u te laten weten dat op dit uur we sensitief moeten zijn aangaande zonde. Gevoelig. Want kijkt u naar het leven van de christen vandaag, en dit is één van de rijkste landen met zekerheid, die we nu zien. Maar dat rijke leven heeft de christen murw gemaakt, afgestompt, gevoelloos voor zonde. Kan de zonde niet voelen. Ik ben gekomen opdat u zonde zonde zal noemen. Want in de Hemel is er geen moderne christen, maar er zal daar de heilige christen zijn. Kan ik nu verder gaan? Er is zoveel meer interessants hier. Als Daniel zegt, maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden, wat is de boodschap aan het land Republiek Tsjechië? Welnu, als u naar het boek 2 Korinthiërs hoofdstuk 6 gaat, verzen 14 tot 18. Er is daar een duidelijke omschrijving van de mensen die Jehova Mijn volk noemt. Daniel zegt dat hij de mensen die Jehova Mijn volk noemt zag ontwaken, opstijgen en binnengaan. Dus het is voor u en mij heel belangrijk te weten wie de Heer Mijn volk noemt, wie de Heer Mijn volk noemt is belangrijk. Alleluja.

2 Korinthiërs, dierbare mensen, kan ik lezen of niet? 2 Korinthiërs hoofdstuk 6, vers 14-18. 2 Korinthiërs, ik moet het zelf vinden, en dan zal ik het lezen. Wat een prachtige dag in Europa. Ik ben zo blij dat ik gekomen ben. Ik kan het doen, en ik ben betaalbaar. Iedereen kan zich mij veroorloven. Maar één email, en dan kom ik. Iedereen kan zich dat veroorloven, toch? Alleluja. Ik kom uit de dorpen in Afrika, de huizen met klei op de muur. De muur is van aarde. U heeft het gezien (tegen de vertaler), u bent naar Kenia gekomen, het gras op het dak en aarde op de muur. Dat is goedkoop, iedereen kan zich het veroorloven. Slechts één email en ik zal komen. Eén email. Alleluja. Dan zullen we spreken over het verheerlijkte Koninkrijk van God. Als familie moeten we spreken over hoe we kunnen binnengaan. Het is zo een eer. Wie ben ik dat de Heer mij hier heen kan sturen met de boodschap. Wie ben ik? Deze boodschap. Wie ben ik dat Hij me hier naartoe stuurt en zeg: kijk, de Koning komt. Dus het is een grote eer. Ja, Hij heeft er zo velen die Hij kan sturen. Hij kan de hele wereld sturen. Alleluja.

Het boek 2 Korinthiërs hoofdstuk 6, vers 14-18: ‘Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?’ Vers 15:’Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige?’ Vers 16: ‘Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden?’ en dan zegt Hij ‘Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. ‘ Mijn volk. 17. ‘Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Heere, en houdt niet vast aan het onreine, en Ik zal u aannemen,’ Vers 18: en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige.’

Dus toen Daniel deze droom zag, hoe de doden zullen ontwaken en naar de Hemel gaan, wat was de boodschap aan dit land? Want als Daniels beschrijving van dit gesprek met God; Daniel benadrukt ik zie een speciale groep, genaamd Mijn volk, Daniel zegt Uw volk en voegt toe Mijn volk wijzende op Uw volk, Uw volk. Dan zegt Hij al wie in het boek geschreven wordt bevonden zal ontkomen. Nu leg ik dit voor u open, dat Hij zegt dat deze speciale groep die u wilt kennen, u wilt weten wie dat volk is waar Hij zoveel van houdt, want Hij noemt ze Zijn volk, want Daniel ziet dat ze binnengaan. Nu ziet u in 2 Korinthiërs hoofdstuk 6, vers 14 tot 18 de kenmerken van die kerk. Hij zegt het is een kerk waar er geen ongelijk span is tussen een gelovige en een ongelovige. Zorg dat u het Woord niet verkeerd begrijpt. Hij zegt niet dat u tegen een ongelovige niet kunt getuigen (evangeliseren), maar Hij zegt gewoon dat die kerk, Mijn volk, een afgezonderde kerk is. Afgezonderd. Dit betekent, Hij zegt, welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Het betekent dat toen ik de Hemel zag openen en de heerlijkheid kwam, en kijk, het licht verjoeg de duisternis, verjoeg, dat is de omschrijving van die kerk. De heerlijkheid onderhandelde niet met de duisternis. Ik gebruik het woord omverwerpen, het licht heeft de duisternis ten val gebracht. Het is als met een regering die wordt overgenomen door het leiderschap, dat is de soort situatie die ik zag. Er was geen discussie; de heerlijkheid kwam en bracht de duisternis ten val, de heerlijkheid kwam en overwon, verjoeg de duisternis. De Heer vraagt wat is deze discussie die in Europa gaande is.

Zoveel gesprek. De christenen zijn druk om met de vijand gesprek te voeren. In de kerk; zullen we homoseksualiteit aannemen.. ik denk, laten we hierover onderhandelen want laten we deze groep mensen geen pijn doen. Bijvoorbeeld u, hoe zou u zich voelen als u zwart zou zijn en ze staan u het niet toe een voorganger te zijn. Dus laten we begrip hebben voor hoe zij zich voelen. Probeer dat niet, de duivel is een leugenaar. Haha, alleluja. Ik ben gekomen om zonde, zonde te noemen. Wat zijn dan deze onderhandelingen die ik in Europa zie? Nee, ziet u, mijn dochters zijn nu volwassen, ze zijn 18, 16, en psychologen zeggen dat ze vriendjes moeten krijgen, want dat is normaal. Ze hebben een vriendje nodig, ze kan met hem gaan slapen, we zijn niet bang, we zijn liefdevolle mensen.

Hée. Welke God aanbidt Europa? De God die jullie mensen in Europa aanbidden, en de God van Israel die ik aanbidt zijn twee verschillende goden. De Ene die ik aanbidt wordt de Heilige van Israel genoemd, Heilige, heilig. Hij onderhandelt niet over zonde. Hij zegt welke gemeenschap bestaat er tussen het licht en de duisternis? Toen Jezus naar het kruis kwam, haalde Hij ons weg uit de dood, naar het eeuwige leven. Jezus bracht ons niet halverwege, in het midden, in het grijze gebied. Nee. De redding van het kruis die wij ontvangen hebben kent geen mengsel van licht en duisternis. Nee, nee, nee, het is het evangelie van licht. Waarom, waarom mengt Europa licht en duisternis? Europa bespreekt en onderhandelt. Continue onderhandelingen. Nee, we zijn christen maar we gaan naar de bioscoop, onderhandeling, bioscoop. Hoe kunt u wedergeboren zijn, naar de bioscoop gaan en een immorele man zien? Immoreel. Hoe hij zijn vrouw bedriegt, hoe hij iemand neerschiet en doodt. Nu kijkt u daarnaar. Waarom onderhandelt de kerk in de Republiek Tsjechië altijd over het evangelie? De Heer, de Heer, de Heer, toen Hij voor ons stierf werd Hij verbrijzeld. U kunt zich voorstellen, de Koning der heerlijkheid die publiekelijk sterft, onder de mensen. En publiekelijk gekruisigd worden. Dat is heel radicaal. De redding die wij van Jezus ontvangen hebben is radicaal, er is geen onderhandeling. Oh ja, oh ja, daarom zegt Hij u kunt niet onderhandelen. Toen Daniel de mensen zag, Mijn volk; hij zag de kerk die afgezonderd is. Waar licht en duisternis niet vermengd kunnen worden. Waar zonde zonde is.

Daarom ben ik naar Europa gekomen. Laat me u zeggen dat ik heel blij ben. Kan ik u uitleggen waarom? Want ik heb bewijs, bewijs, dat dit waar is, vanwege de opwekking in Kenia. Dit werkt. Als u dit navolgt, dan ziet u de opwekking. Dit is historisch. Ik heb bewijs, dat ja, deze weg is de juiste weg. Want deze weg, zelfs de wolk van God die voor het Nieuwe Testament kwam, is nu gekomen. Oh ja, God is nu neergedaald. Deze weg is de ware weg om te volgen voor dit land. Want iedereen wil de heerlijkheid van God zien. Alleluja. Hij zegt, het is de kerk, waar u licht, het licht van de behoudenis die u ontvangen heeft niet kunt mengen met duisternis.

Er is zoveel dat ik wil delen. Ik wil door naar het volgende level. U ziet heel duidelijk, Hij zegt dat u het aanbidden van Jezus niet kunt vermengen met het aanbidden van idolen. Ik ben naar Europa gekomen om de kerk in Europa te vertellen dat we terug moeten keren naar het originele evangelie, het eerste evangelie. Vandaag, in de ochtend, toen ik deelde over de twee verheerlijkte huwelijksringen, dat visioen daar (wijst naar projectiescherm met daarop de 2 ringen afgebeeld), toen noemde ik ook dat die huwelijksringen origineel zijn, antiek.

Want de Heer liet mij in dat gesprek weten dat waar u ook gaat in de wereld, u zult deze ringen nooit vinden. Ze waren van lang geleden, alsof uw overgrootvader of uw overgrootmoeder in 2016 zijn trouwring afdoet en deze aan u geeft. En kijkt u naar het ontwerp, dit is van heel vroeger, antiek. Er is een boodschap, want die boodschap vertelt over de drager, de drager van de ring, de drager, de persoon die deze zal dragen. In die boodschap zegt de Heer, Ik weet dat de Bijbel de late heerlijkheid belooft, de late zalving zal groter zijn. De vraag is, als je kijkt naar de kerk in Republiek Tsjechië, de kerk in Europa, dan ontdekt u dat God geen keus heeft, dan te verlangen naar de eerste gemeente. Want die kerk preekte Christus Jezus gekruisigd en opgestaan. Ze leefden hun leven Christus Jezus gekruisigd en opgestaan. Als ze getuigenis gaven, getuigden ze Christus Jezus gekruisigd en opgestaan. Als ze brood braken, braken ze samen brood, Christus Jezus gekruisigd en opgestaan. Als ze preekten, preekte ze, ze preekten geen postmoderne filosofie, postmoderne theologie, ze preekten Christus Jezus gekruisigd en opgestaan. Als ze gingen slapen, hadden ze een droom en droomden Christus Jezus gekruisigd en opgestaan. Als ze ontwaakten getuigden ze Christus Jezus gekruisigd, opgestaan. Als het tijd was om te sterven, stierven ze Christus Jezus gekruisigd, opgestaan. Enkele van hun werden onthoofd, enkele van hen werden ondersteboven opgehangen omdat ze de Bijbel hadden vertaald. Omdat ze de Bijbel hadden vertaald.

Dus als de Heer naar de kerk in Tsjechië kijkt, en naar de eerste kerk, dan heeft Hij geen andere keuze dan naar de eerste getrouwe kerk te verlangen. Vol van geloof. De voorgangers uit Afrika die nu in Europa zijn, jullie scheppen er genoegen in om naar de immigratiedienst te gaan en te liegen. U vindt het leuk om daarheen te gaan en te liegen. Oh, ik ben een vluchteling, als ik naar mijn land ga zullen ze mij doden. Maar wat is uw beroep? Oh ik ben een voorganger. U gaat naar de immigratiedienst en u liegt als een voorganger. Hoe kunnen twee blinde mensen elkaar leiden? Hoe kunt u een bevrijder zijn als u zelf nog niet bevrijd bent? U wilt liegen, en dan zegt u ik ben een voorganger. Hoe? De mensen in Republiek Tsjechië zijn heel wijs. Wijs. Als u tegen ze liegt is het afgelopen. Ze vertrouwen u niet. Afgelopen. U zegt ik ben een voorganger, ze zeggen nee, nee, nee, dus u kunt hun het evangelie niet eens verkondigen. Begrijpt u mij? Als u een bevrijder in Tsjechië wilt zijn, zorg dan dat u eerst zelf bevrijd bent. Zorg dat u eerst de balk uit uw oog haalt. Ik spreek slechts over de sleutels voor opwekking.

De Heer heeft me hiernaartoe gezonden om de mensen in Europa wakker te maken. Want, soms, als de mensen in Tsjechië slapen, kan er iemand uit Afrika komen en een opwekking beginnen, maar hij kan niet komen door te liegen. Nooit. Mijn God is heilig. Heeft u mij begrepen? Alleluja. Het moment van waarheid is gekomen. Als ik u niet de waarheid vertel verjaagt mijn God mij en brengt een andere persoon. Daarom heb ik nul tolerantie aangaande zonde, het maakt mij niet uit, ik wil niet dat mensen van mij houden, dat wil ik niet. Ik wil alleen dat u van Jezus houdt. Alleluja. Welnu, luister, luister, ik spreek nog steeds over deze mensen, het speciale volk, Mijn volk. In Openbaring hoofdstuk 21 vers 3. Ik ga nu hoger. Openbaring hoofdstuk 21 vers 3. Alleluja. Jezus is Heer. Amen. Openbaring hoofdstuk 21 vers 3. Hij zegt: ‘En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. ‘

Toen Daniel deze droom zag, en Daniel de speciale uitverkorenen zag, Mijn volk, Uw volk, kijk, kijk hoe groot de openbaring is. Hij zegt dat deze kerk, de Mijn volk kerk, zij zijn de verblijfplaats van God. Hé. Zij zijn de heilige verblijfplaats van de Heilige Geest. De heilige woonplaats, de heilige verblijfplaats van de Geest van God. Dat zegt de Heer hier. Dus de Heer zegt dat die kerk een geestvervulde kerk moet zijn. De vraag is dan, deze kerk in Brno, deze kerk in Brno, bent u een heilige geest vervulde kerk? Want Daniel zag dat alleen die kerk opging en de Hemel binnen ging. Luister, toen ik het visioen en de profetie gaf van de vrijlating van het zwarte paard, vanuit de troon van God. Alles staat op het web, u kunt de details lezen. De profetie van de wereldwijde economische crisis. Het duurde slechts 3 weken, nadat ik sprak, toen vielen alle financiële aandelenmarkten van New York, Europa, Azië. Ik was zelf ook geschokt.

Luister naar de belangrijkste boodschap: toen ik dat visioen zag, wakker werd, en de profetie gaf, hoe wist ik dat dit zou komen. Wereld economie, wereldwijd, hoe kon ik zeggen: wereldwijd. Ik gebruik dit om voor u de kerk te omschrijven die Hij Mijn volk noemt. Verlies het spoor niet, we richten ons op het omschrijven van de bruid van Christus. We karakteriseren de kerk die wordt opgenomen en binnen gaat. Luister, de reden dat ik de term wereldwijde economische crisis gebruikte, is omdat toen ik wakker werd ik de bijbel doorzocht. Naar het zwarte paard. Ik vond het in Openbaring hoofdstuk 6, verzen 5-6. Openbaring hoofdstuk 6, verzen 5-6. Wat een prachtige dag in Europa. Hoeveel willen er dat ik terugkom? Maar een paar, hoeveel? Drie maar? Wilt u dit niet, dat ik weer kom? Hahaha. Ik kom terug. Of u het wilt of niet. Hahaha. De Heer zegene u.

Morgen is de laatste dag en dan verlaat ik uw land. Maar als ik terug kom: ik heb een grootse genezingsdienst gezien in dit land. Zelfs nu ik aan het spreken ben, zijn er mensen die genezen zullen worden, in deze 2 dagen hier. Voordat ik Kenia verliet, en gisteren toen ik in slaap viel zag ik het. Laten we dus opmerken dat de Heer gekomen is om de kerk lief te hebben, om de kerk te zegenen. Tumoren zullen verdwijnen, zoals in Kenia. De blinden zullen zien, de doven zullen horen. Waarom, waarom? Wanneer in Kenia mensen genezen, dan komen de artsen met papieren. Eén patiënt, twee documenten. Eén zegt er dit is mijn patiënt, HIV positief, iemand met aids, en deze patiënt gebruikt deze medicijnen. Ik ken sommige van de medicijnen van tegenwoordig, ik ken ze, vanwege deze genezingen. Enkele heten lamudine, mariepine (oid), vele medicijnen voor hiv aids. Eén document beschrijft dit. Maar na de bijeenkomsten van de Heer, u weet dat ik de waarheid preek, dus ik zeg altijd u moet met uw papieren teruggaan, naar uw eigen arts. Ga niet naar een andere arts, ga naar uw eigen arts, om zo de leugens in de kerk uit de weg te ruimen. Als ze naar hun arts gaan, de arts die hun kent onderzoekt ze, en ontdekt dat zijn patiënt hiv negatief is. Geen virus. Welnu, dat is groot, de heerlijkheid van de Heer is zo groot. Dan brengt de arts het bloed overal, sommigen nemen het mee naar Engeland of Zuid-Afrika. Ze brengen het naar verschillende universitaire ziekenhuizen. En zeggen kijk, dit is niet mogelijk, nee nee nee. Dus ze halen andere artsen erbij om dit ‘ding’ te onderzoeken. Hoe kan een patiënt die hiv positief is aan aids lijden naar een bijeenkomst gaan, en dan terugkomen en testen en dan: negatief. Weet u, in Kenia blijven we onderzoeken, nieuw onderzoek, en weer een onderzoek, steeds, we onderzoeken tot op het dna niveau. Dna. Jaarlijks onderzoeken we ze, we volgen ze door de tijd heen. De symptomen zijn verdwenen. Ze beginnen te eten en in gewicht toe te nemen. Weet u, als de artsen weten dat je genezen bent dan is het eerste wat ze doen de medicatie stopzetten. Stoppen met medicijnen.

Zelfs nog afgelopen week, was het donderdag, vrijdag, welke dat kwamen (een naam) uit Bogoma? Donderdag. De afgelopen donderdag kwamen ze en brachten twee van hun bij me. Eén heet er Odingo, een klein jongetje, hij was jong, hiv positief geboren. Nu is hij een jongeman geworden, in de Universiteit. De andere heet Sirengo, ze brachten er twee mee deze afgelopen week. Als ze hen meenemen test men ze ook. Ze zijn nog altijd negatief, en gezond. Ze zijn volwassen geworden.

Dus u ziet, deze heerlijkheid is zo krachtig. Deze heerlijkheid. De boodschap die ik dit land geef is te krachtig, het is de boodschap van Jezus. Dit is de boodschap van de late heerlijkheid van God, de late bezoeking, de late zalving. De boodschap van de komst van de Messias. Opwekking, opwekking. Alleluja. Daarom moet u zorgvuldig luisteren, u moet u zelf afvragen wat kan ik doen om die kerk te zijn die de Heer Mijn volk noemt? Nu zien we in Openbaring hoofdstuk 21 vers 3, Hij zegt dat is de kerk waar de Heilige Geest woont, en Ik gebruik die heilige verblijfplaats van de Heilige Geest. Door deze kerk beter opnieuw te beschrijven door deze boodschap van het zwarte paard te gebruiken, ik gaf een profetie van de wereldwijde economische crisis toch? Laat ons dan gaan naar Openbaring hoofdstuk 6 verzen 5-6, dan ziet u een andere beschrijving van Mijn volk.

Openbaring hoofdstuk 6:5-6, Hij zegt: ‘En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand.’ En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.’

We hebben allemaal gezien dat als de Heer Mijn volk omschrijft. Hij zegt, voorwaar, voorwaard, de verblijfplaats van God is nu de mens. De tent van God is nu bij de mensen. Dit betekent dat Hij nu bij hen zal verblijven. Hij zegt, zij zullen Mijn volk zijn, en ik zal hun God zijn. Hij zegt, en ik zal onder hen wandelen, zij zullen Mijn volk zijn, en ik zal hun God zijn, dat is Openbaring hoofdstuk 21, vers 3. Dit betekent de Mijn volk kerk, is de kerk die de verblijfplaats van God is, de kerk die de zalving van God draagt. Maar nu zag ik de openbaring van deze droom over het zwarte paard. Kijk nu, toen ik deze profetie gaf was er een diepere boodschap voorbij aan de profetie. Want u ziet dat Hij zegt dat als het zwarte paard losgelaten is, de berijder met een weegschaal komt. In dat grote gesprek met de Heer zag ik het zwarte paard over de hele aarde rennen, alle landen. Daarom zei ik toen ik de boodschap gaf: wereldwijd, wereldwijd. Hij draagt een weegschaal, een balans, een weegschaal. En als hij komt wordt hem een instructie gegeven. Hij zegt, de Stem van God zelf zegt, als u een plek tegenkomt waar er schaarste heerst, waar er niets is, er is geen brood, maak dingen dan moeilijker, erger. In andere woorden, vernietig die plek. Als u een plek aantreft waar er genoeg is, overvloed, Hij zegt, zegen die plek, bescherm die plek, verdedig die plek. Als u een kerk treft die in schaarste werkt, zonder olie en wijn, zonder, Hij zegt, dat is niet de Bruid. Dit is hard. Dit is heel hard, dit is heel krachtig. En het is rechtdoorzee. Hij zegt dat als Hij het zwarte paard loslaat, de profetie die daar vastgelegd is, die daar geschreven staat, is dat er twee gemeenten zullen zijn. Twee gemeenten, binnen de kerk. Hij zegt dat er één omschreven zal worden als schaars. Zelf het Woord, de boodschap; ze hebben geen openbaringen en de voorgangers zijn komedianten, er is komedie hier. Ze praten maar raak en zeggen laten we popcorn maken en voetbal kijken, dat soort dingen.

Er is schaarste. Als u hoort wat de voorgangers preken, dan hoort u dat ze als de wereld preken, de wereld. Er is schaarste. En als er schaarste is brengt men valse profeten binnen, en wat er binnenkomt, de mensen eten het gewoon. Ze zeggen dat ze hongerig zijn. Hij zegt dat er een andere kerk is. De kerk van de olie en de wijn. Bedenk waar de olie voor staat. De olie, olie, olie, de zalving van God, de kerk met de stroom van de zalving van God. Het Woord is heel diep en heel rijk. Het Bezoek vindt plaats in die kerk. De dromen, de visioenen, u kunt ze niet voorliegen. Als u zich de kerk uit Mattheus hoofdstuk 25 herinnert; Jezus spreekt ook over die kerk, Hij zegt, de wijze kerk met olie. De wijze kerk met een kruik met olie. Jezus spreekt er ook over. Hij zegt, de wijze meisjes, de wijze kerk met olie, die kerk gaat binnen. Hé. De verblijfplaats van God is nu bij de mensen. Vandaag is de dag van de waarheid in dit land. Want we moeten echt weten welke kerk wij in de Republiek Tsjechië. Vandaag moeten we de beschrijven. En als we ontdekken dat we niet de kerk van olie en wijn zijn, betekende de opwekking van de heilige geest, de opwekking van de heilige geest, mochten we ontdekken dat wij die kerk niet zijn, dan doet niets er meer toe, onze vrienden zullen er niet toe doen, ons werk doet er niet toe, onze ouders zullen er niet toe doen, onze rijkdom, geld, doet er nu niet toe. We zullen ons bekeren en gereed maken om die kerk te zijn.

Dit is het uur van beschrijven, om onszelf te identificeren. Vandaag moeten we identificeren: zijn wij de kerk van de afvalligheid, waar we zoveel abortus in de kerk aantreffen, waar mensen samenwonen, man en vrouw, zonder huwelijk. Waar de voorganger filosofische leringen brengt, wereldse theologie, menselijk, theologie van de mens. Of zijn wij de verheerlijkte kerk van de olie en de wijn, de kerk van de late opwekking, de bruid van Christus, de wijze kerk, de heilige verblijfplaats van God. De woonplaats van God, Gods volk, de uitverkorenen, de uitverkorenen van God. De vraag is welke kerk zijn wij in de Republiek Tsjechië? Het soort behoudenis dat we in Tsjechië hebben, het is niet houdbaar in de Hemel. Want als u de heilige verblijfplaats van God bent, moet alles in uw leven veranderen. Uw vrienden zullen veranderen, uw simkaart in de telefoon moet veranderen, die moet verwijderd worden en weggooien, want u identiteit is veranderd. Men zal zeggen, laten we wat wijn gaan drinken, het is winter. Nee, u zegt nee, ik ga naar Bijbelstudie, alles in uw leven verandert. Oh ja, zodra u dit ontdekt. Hij zegt, de wijze kerk draagt de kruik met olie, dit betekent dat de belofte van de late heerlijkheid in de kerk een ware belofte was, werkelijk. Het was niet denkbeeldig.

Het witte verheerlijkte gewaad, het is een echt kleed, het is geen fictie, en het vertelt over de drager, de persoon die het zal dragen. Hij zegt, dat er de stroom van de late heerlijkheid zal zijn in de Republiek Tsjechië, die Bijbel belooft het. De Bijbel is het enige boek ter aarde dat tot op de letter vervuld moet worden. Heeft u mij begrepen. Dus vandaag moeten we beschrijven, welke kerk zullen wij zijn in dit land, prachtig land. Moderne wegen, de wegen hier zijn beter dan in Duitsland, toch? Beter dan Duitsland. Het leven is rustig en vredig. Maar welke soort kerk zijn we? Wat is belangrijk? Deze hele wereld te beërven en er niet in slagen de Hemel binnen te gaan? Vandaag zullen we dus besluiten nemen. Als we het Koninkrijk van God binnen willen gaan, vandaag is een dag van verandering. Die verandering heet bekering.

Bekering betekent ik ging deze kant uit, en toen het Woord mij raakte, mij overtuigde, draaide ik om en ging de tegenovergestelde richting in. Niet een andere, nee, tegenovergesteld. Dit betekent afkeren van de zonde. Daarom zeg ik, kijk nu, bedenk toen Jezus de beker wijn nam en gaf het hun, zei Hij neem van deze beker, de beker met Zijn bloed. Dus als Hij de berijder van het zwarte paard zegt, als u de kerk aantreft met de olie en de wijn, breng deze geen schade toe. Dit betekent dat als u kerk met de Heilige Geest aantreft, de opwekking is Heilige Geest, de kerk die de verblijfplaats is van de Heilige Geest, de verblijfplaats van God. Treft u in hen niet alleen de Heilige Geest aan, maar ook het bloed van Jezus, de kerk van het bloed van Jezus, als u die kerk aantreft in de Republiek Tsjechië, behoud die kerk, verdedig die kerk, bescherm die kerk. Beveilig die kerk, zegen die kerk, houdt van die kerk, dat is de bruid van Christus. Dat is de Bruid.

Dus vandaag hebben wij onszelf de gevraag gesteld, zijn wij de kerk van de opwekking van de Heilige Geest, of zijn we de moderne kerk? Welke kerk zijn wij? Want, want als de Heilige Geest in u leeft zijn er bepaalde dingen die Hij u zal zeggen nooit te doen. Oh ja, hij zal uw leven transformeren. Hij zal u zeggen dat u geen alcohol kunt drinken. Oh, ik was dronken, ik weet niet wat er gebeurd is, ik werd wakker in zijn huis. Ik weet niet eens hoe hij me daar mee naartoe heeft genomen. Dat kan niet. Want nu zijn we sensitief aangaande zonde. En wanneer we zien dat een bepaalde weg naar gevaar leidt, dan stoppen we gewoon, we doen het niet. Dus we zullen daar niet aangetroffen worden. Daarom ziet u Job, als u Job 28 leest vanaf vers 20, hij zegt, de wijsheid waar komt zij vandaan? In andere woorden, waar is de plek van de wijze kerk. Hij zegt, dat zelfs verderf en de dood zeggen we weten niet waar wijsheid is, we weten niet waar de wijze kerk is. Ze zeggen, wij hebben slechts een gerucht over haar gehoord. Dat betekent, waar verderf en dood de kerk zal vernietigen, de kerk die de drager van wijsheid is, de kerk die wijsheid heeft, de wijze kerk, zal niet aangetroffen worden waar verderf en de dood zijn, want ze zullen instructie van de wijsheid van God ontvangen. Dus zelfs verderf en de dood kunnen hen niet vinden.

Als men uit drinken gaat, zult u daar niet worden aangetroffen. Als men naar de bioscoop gaat zult u daar niet aangetroffen worden. Waar er abortus in de kerk is zullen uw dochters niet aangetroffen worden. Ja, want u leert ze het goede, u leert ze zich goed te kleden. Ik vraag u, u dient de ware God van Israël, u aanbidt Jezus, en u heeft een Heilige Geest van God om u te helpen. En u leest het enige boek ter aarde van de Heer, het enige juiste boek, de Bijbel, hoe is het dan mogelijk dat de moslims zich meer heilig dan de christenen kleden. Hoe? Hoe? U aanbidt de enige ware God, u leest het boek van de enige levende God, het boek dat vervuld moet worden, het levende boek. Vanwege dit boek wordt hiv genezen, kunnen de blinden zien, de doven. We komen net terug uit Nigeria, de blinden zagen. Afgelopen week, de mensen vertelden de Aartsbisschop daar dat ze zieken weer ontmoet hadden en onderzochten of ze nog steeds genezen waren. In Lagos, Lagos, en er was groot feest want ze waren nog steeds genezen. Het enige boek, dat het boek van de levende God is. Maar hoe? Hoe kunnen de moslims, hun dochters zich heiliger kleden van de kerk? Wat een schande. Hoe kunt u aan hun getuigen? Hoe kunt u naar de moslim gaan en zeggen, nee, ik wil u bekeren, ik wil dat u naar mijn Jezus overstapt. Ze zullen weigeren, ze zijn niet gek.

Ze zullen zeggen, nee, nee, nee, ik wil niet dat mijn vrouw en dochters zich op die manier kleden. En dan als ze tv kijken, zien ze dat de christenen meestal met geld bezig zijn. Geld op tv. Ook dat zal ze tegenhouden om naar Jezus te komen. Ze zeggen waar is de bruidegom in die kerk, van die God, voor een arme vrouw? U moet dus voorzichtig zijn, we moeten voorzichtig zijn. Want Hij zegt dat de wijze kerk de Hemel binnen zal gaan, in deze droom. Hij zegt ook dat zij die er velen tot gerechtigheid brengen, ze zullen stralender zijn dan de wijze kerk, ze zullen als sterren zijn. U weet zeker, zij onder u die een piloot bent, u weet dat wanneer u opstijgt met het vliegtuig vanuit Sidney Australië, dat er altijd een grote ster is die u zijn licht geeft. U heeft het instrumentarium in het vliegtuig, maar die ster geeft u ook licht. U wacht er altijd op dat deze aan een kant verschijnt. Zij die er velen naar gerechtigheid brengen, zullen er velen begeleiden naar het Koninkrijk van God, zoals de sterren voor eeuwig en altijd. Als u ’s nachts naar de sterren kijkt, ziet u hoe prachtig ze zijn. Hun licht is heel krachtig. De natuurwetenschappers en wiskundigen hier zullen u vertellen dat dit licht van de sterren er zoveel jaar over doet om de aarde te bereiken. Wauw, het is zover en toch zo een krachtig licht. Zij die er velen tot gerechtigheid brengen, hun licht zal stralend en duurzaam schijnen, voor eeuwig en altoos. Weet u dat als u ’s nachts kijkt, kijk naar deze (lampen), laten we ons voorstellen dat dit sterren zijn, wanneer u ze weghaalt is het lelijk. Ook in de Hemel, wanneer u de sterren uit de Hemel weghaalt, ziet het er heel lelijk uit, de sterren geven de Hemel diens schoonheid. Kan het waar zijn dat de rechtvaardigen, als ze de Hemel binnen gaan, ze de Hemel diens schoonheid geven? Hé, (lacht), alleluja. Rechtvaardigheid, onthoud rechtvaardigheid. De Heer heeft rechtvaardigheid voorop staan, rechtvaardigheid is van zo een cruciaal belang voor God, en daarom viert Hij het. Hij viert rechtvaardigheid. De sterren in de land, zullen ze u zeggen, die en die is een ster in dit land. Deze was een grote filosoof in dit land. Er was een oorlog en deze generaal is een ster in dit land. Deze professor in de Universiteit is een ster, hij heeft een prijs gewonnen. Wat ze ook maar doen.

Zo is het ook in de Hemel. De Heer zal de sterren van de Hemel aanwijzen, de verlichtten. Dus speel niet met rechtvaardigheid. Ik heb de kerk gezien die God opneemt. Als u weet hoe de Hemel eruit ziet, dan zult u Republiek Tsjechië vergeten. U zult zich gereed gaan maken voor dat Koninkrijk. Alleluja. In de afronding, mensen van Tsjechië, ik wil nu afronden. Ik wil het volgende zeggen: dat de Messias komt. De profetie is gegeven. Dit grote gesprek dat ik hier net gegeven heb, hoe ze uit hun graven kwamen, betekende dat op die dag het zo zal gebeuren. Het was een profetie die ik u gegeven heb, dat de Messias komt voor de kerk, en wij moeten ons gereed maken, individueel.
En er dan voor zorgen dat we het gewaad onderhouden. Ik heb een aantal dingen hier vandaag genoemd. Ik heb het feit genoemd dat de maatstaf voor de Hemel door God bepaald wordt. Deze wordt niet bepaald door de Republiek Tsjechië, of door de kerk in Republiek Tsjechië. Nee, de Heer heeft de maatstaf. Hij zegt, zij die wijs zijn, betekenende zij die in de vreze des Heren leven. Als een voorganger kan ik dit niet doen, want ik vrees God. De vreze des Heren is één standaard die de Heer hier opgebracht heeft. De tweede maatstaf is rechtvaardigheid. Hij zegt, dat deze twee, de vreze des Heren en rechtvaardigheid, dat betekent de zonde afwijzen. Dit houdt in dat u een onderzoek moet verrichten, een geestelijk onderzoek naar uw geestelijk leven, en erachter komen wat de dingen in uw leven zijn die niet met de vreze des Heren overeenkomen.

En dan zult u ze verjagen. Op die manier doet u een bewuste poging om u voor te bereiden op de komst van de Heer. Nu bent u sensitief, want u maakt uzelf gereed. Alles wat zonde betekent, u doet het niet. U leeft uw leven gewoon in rechtvaardigheid. En volgt de weg van heiligheid. Als u dat doet, dan zal God u als een werktuig gebruiken om hier opwekking te brengen. Nu kunt u dit doorgeven aan anderen. Ze zullen in dit land weten dat als je naar die kerk gaat, die voorganger rechtvaardigheid preekt. Hij staat het niet toe dat mannen en jongemannen zich willekeurig kleden. Hij staat jongemannen niet toe om maar in zonde te zijn, als ze willen roken, ze aanbidden en aanbidden, en nemen dan een pauze en gaan roken. Nee, die voorganger preekt rechtvaardigheid. En heiligheid. En maakt de kerk gereed.

Tegenwoordig zijn er geen prekers van rechtvaardigheid. Er zijn geen prekers van rechtvaardigheid, dus als u besluit om de preker van rechtvaardigheid te zijn, vanwege het kwaad dat er nu heerst, dan is God genegen, u zet God ertoe aan om u met een grote gemeente te zegenen. U haalt Hem over, u dwingt Hem ertoe. Want er zijn geen predikers van rechtvaardigheid in deze vuile, kwade dag. Als u besluit om op te vallen als de preker van rechtvaardigheid, de zonde van de stad vermaant, de zonde van het land vermaant, de immoraliteit van dit land vermaant, dan zal de Heer u doen oprijzen, u overtuigt Hem, u dwingt Hem om u te gebruiken. Want Hij moet u beschermen, Hij moet het land bewijzen dat wat u zegt waar is. Alleluja. Ik zei dat de maatstaven er zijn. De maatstaf is de vreze des Heren en de standaard is rechtvaardigheid. Als er iets is dat de Heer nu spreekt aan de kerk, dan is het bekering en het afkeren van zonde. En alles wat zich in uw hart verhoogt als zijnde meer dan Christus, als dat eenmaal uit de weg geruimd is, dan, zegt Hij, onderhoudt u rechtvaardigheid. Het feest der rechtvaardigheid.

Als u dat verheerlijkte gewaad draagt, dan legt dat gewaad u de kwaliteiten van rechtvaardigheid op. Opleggen. Hij vertelde Mozes, breng Aaron naar buiten met zijn zonen en Ik zal op hem wachten, en voor hem een heilig gewaad maken. Hij zegt, om hem waardigheid en eer te geven. Dat lezen we niet, het is Exodus 28 verzen 1-4. We lezen het vandaag niet. Maar u ziet ook dat toen Aaron zich gereed maakte om voor God te verschijnen, om te verschijnen, er een vereiste was aangaande een gewaad. Ik deelde over het visioen van 29 juli 2009, toen ik zag dat de kerk uiteindelijk verschijnt en ze gezamenlijk voor de troon van God aanbidt, een prachtige aanbidding samen. Dat is een profetie, dat heel spoedig de kerk zal moeten verschijnen. Als u verschijnt is er een maatstaf voor wat betreft het gewaad.

Michael laat nu instrumentele muziek horen. Op dit uur, op deze plek, wil ik vragen dat terwijl we ons voorbereiden op de grote finale van morgen, en de grote finale is deze (de wolk van Heerlijkheid op het projectiescherm) hier, deze krachtige late heerlijkheid. Wie is dit? Wat komt Hij doen? Wat zegt Hij aan de kerk? Dit is een boodschap die de hele aarde op dit moment doet schudden. Dus zorg dat u morgen zoveel mogelijk vrienden meetrekt om te komen en hiernaar te luisteren. Ik geef er de voorkeur aan dat morgen meer mensen hier de kans krijgen om zich voor te bereiden. Want deze opwekking is groter dan Kenia. Deze opwekking is in het huis van de Heer, het lichaam van Christus. Daarom, wat een gezegende generatie, dat Hij zelf neer kan komen om met u te spreken. Maar dit vertelt ook over de tijd, vertelt over tijd (wijst langdurig op zijn horloge).

Staat u op geliefde mensen. Ik weet dat soms in Europa, de druk te groot word. De druk van het system van leven in deze landen. De druk van cultuur, cultuur. De druk van modernisme, modern. Die drukken soms heel zwaar. Ze hebben ertoe geleid dat u uw leven op een bepaalde manier heeft geleefd. De Heer zegt dat er hier een ware mogelijkheid, ware kans is voor ons, om een grote winst voor het Koninkrijk van God te maken. Om vandaag onze eeuwigheid vast te stellen, om vast stellen welke kant we uit zullen gaan. Want soms in dit land, in Europa, heeft u getracht uw leven als een christen te leven, en soms is het heel zwaar geweest. Soms probeert u zich te bekeren en het verleden te vergeten en opnieuw te beginnen. Maar als u morgen wakker wordt is het alsof dezelfde zonde nog altijd naar u terugblikt. Misschien is het een abortus die u onderging, en u probeert deze te vergeten en door te gaan. Maar als u probeert het op te ruimen en u morgen wakker wordt, dan ziet u dat die vlek (op het gewaad) er nog steeds is. En u huilt. Misschien is het een huwelijk dat u verbroken heeft, en u heeft die vrouw eruit gegooid. En u heeft gehoord dat ze ging, leed, en stierf. U probeert het te belijden, met u nieuwe echtgenote, maar de andere vrouw die u slecht behandeld heeft blijft terugkomen in uw bewustzijn. U blijft huilen.

De Heer zegt, dat sommige vlekken te moeilijk kunnen zijn om te reinigen. Er zijn sommige vlekken die nooit te lijken kunnen verdwijnen. Maar nu zegt de Heer, laat ze nu aan Mij over. Geef deze vlekken aan Mij over, want ik ging naar het Kruis. En dit is het uur om het gewaad te reinigen. Geef deze vlekken over. Heft u uw handen op, allemaal. Laat ons in de taal van dit land herhalen, en daarna in het Engels. Zegt u, geliefde Jezus, machtige Heer, ik heb over eeuwigheid gehoord, Heer help mij. Heer help mij. En bevestig in mij de vreze des Heren, en rechtvaardigheid, en wek mijn leven op. In heiligheid, voor het verheerlijkte Koninkrijk van God. Heer, gebruik mij, op dit uur, en zegen mij met eeuwigheid. Ik geef mijn bediening vandaag aan u over, en vraag U mijn bediening te zalven, met de late heerlijkheid van God. In de machtige naam van Jezus. Amen.
Laat mij u zegenen. Vader in de machtige naam van Jezus, Heer, ik vraag u deze mensen op machtige wijze te bezoeken. Bezoek hun bedieningen, bezoek hun levens, hun huizen. Bezoek ze op iedere machtige manier, in de machtige naam van Jezus, zo zal het zijn, overeenkomstig de woorden van mijn tong, Amen.
Morgen beginnen we opnieuw. Ik wil u bedanken. Kunt u nog één minuut gaan zitten? Morgen starten we om 9 uur. Dus morgen beginnen we weer, en morgen is de grote finale. Breng iemand mee, ik wil meer mensen zien deelnemen aan deze krachtige heerlijkheid. En vanaf daar moeten we door naar een volgend niveau, zodat er in het volgende bezoek, er moet hier een genezingsdienst zijn. De Heer moet komen en Zijn mácht aan dit land tonen. Bedenk, tijdens dit verblijf heb ik de genezingen van de Heer gezien, dus er zal zoveel gebeuren, hier in deze landen. Alleluja. Zijn heerlijkheid is onbegrensd, heeft geen grenzen. Ik ben heel dankbaar voor uw geduld, zodat we bij de boodschap over de vreze des Heren en rechtvaardigheid konden aankomen. Nogmaals, vul deze ruimte morgen. Laat opwekking in dit land beginnen. Laat me beginnen vanuit Tsjechië, het hart van Europa. Het zal vloeien. Ik weet dat Finland denkt, waarom zegt Hij dit? Het is in Helsinki al begonnen. Alleluja. Maar moge de Heer u zegenen.

En zij uit andere landen, u ontmoet ik morgen, toch? Uit Denemarken, uit Zweden, ik moet naar de kalender kijken en meer tijd in Europa door gaan brengen nu. Want Europa is klaar, hier in Europa willen we nu de hemel binnen treden. Moge de Heer u zegenen, en zegenen. Shalom, shalom. To dara ba."