Tsjechië Conferentie 21 april 2016 - deel 4

 "Nu dat God de Vader, de Eigenaar in het Huis is, betekent het dat u hier niet kunt komen om te zondigen. En zeggen, laat me naar de kerk gaan en daar zondigen. Nee. Hij zegt dat dit nu niet kan, u moet zich nu afzonderen. Tussen het heilige en het onheilige. Tussen het gewone en het ongewone. Hij zegt dat de wereld nu de wereld is. De kerk is het heilige huis van God. In andere woorden zegt Hij dat de Christenen nu afgezonderd moeten zijn van de gewone mensen."

 

04/2016 - Conferentie Tsjechië - Video

Conferentie Republiek Tsjechië – 21 april 2016 

"Alleluja. Luistert u, ik zei gisteren dat steeds wanneer de Heer spreekt moeten u en ik het in de Bijbel terugvinden. Als we zoeken naar de boodschap die de Heer aan de kerk geeft, dan staat die boodschap in dat Geschrift. Als we naast het Geschrift leggen, dan zien we dat het Geschrift tevens de openbaring is. In dat Geschrift. Dus, als u naar de Bijbel gaat; in de Bijbel vindt u dit bezoek. En als u dit bezoek in de Bijbel aantreft, dan ontdekt u dat er daar een dienaar van de Heer is wiens leven en levensmissie, in andere woorden bediening, synoniem is aan dit bezoek. Gaat u de Bijbel in, en zoekt u naar dit bezoek, dan vindt u daar een dienaar wiens leven en bediening aansluit bij, synoniem is aan, heel dichtbij dit bezoek is (wijst naar de foto van de Heerlijkheid van God op het projectiescherm). Die dienaar van de Heer heet Mozes, de man van God. Luistert u naar mij, volg mij nauwlettend hierin. Mozes, de man van God, kijkt u naar zijn leven dan direct bij zijn geboorte, bij zijn geboorte; we kijken naar het leven van Mozes- maak u geen zorgen met uw ipads, we gaan Exodus hoofdstuk 2 lezen, maak u geen zorgen, volgt u mij – de dienaar van de Heer wiens leven en bediening synoniem is aan dit bezoek, direct al na zijn geboorte, kijk wat er gebeurde: hij werd in een tijd geboren waarin er enorme ellende heerste.

Er was een instructie gegeven alle Hebreeuwse jongens na hun geboorte te doden. Werden ze geboren dan moest de vroedvrouw ze doden. Dus u kunt zich de mate van nood voorstellen. Luistert u hiernaar: toen zijn moeder hem baarde, de Bijbel zegt dat zij zag dat hij een mooi kind was. Een mooi kind, en ze hield hem bij haar, tot hij drie maanden oud was. Ze vreesde dat ze hem niet langer kon verbergen. Kijk nu, ze maakte een mandje klaar. In het Hebreeuws delen het mandje en de ark hetzelfde stamwoord. Origine, stamwoord, origine, stamwoord. Toen ze het mandje klaar maakte gebruikte ze pek. Pek; pek en asfalt. Hetzelfde pek als Noach gebruikte. Pek om het waterdicht te maken. Pek, zoals lijm, om het te verzegelen. Ik wil geloven dat ze wat zachte doeken voor de baby erin legde, zacht. En ze legde de baby in de mand, in het mandje.

Volg dit, dan zult u de boodschap aan de kerk zien. En vervolgens wist ze dat de dochter van de farao zou komen. Dus ze liet de baby zakken in de snelstromende rivier de Nijl. Snelstromend. Kijk hiernaar nu, er zijn de volgende opties die met de baby gebeurd hadden kunnen zijn: Nummer 1, de dochter van de farao kwam en de baby niet zien. De baby huilde niet. Dus ze horen niets, dus ze zien niets. Nummer 1, de dochter van de farao komt en ziet de baby niet, en de baby drijft weg. Nummer 2, de baby die daar is neergelegd huilt, en de slangen die leven aan de rivieroever ruiken de baby, en bijten. Nummer 3. De baby huilt, de krokodillen ruiken de baby, stoten deze om en eten de baby op. De krokodil ruikt de baby en stoot het mandje omver, en eet het op. Nummer 5. De dochter van de farao ontdekt de baby en zegt, oh, dit is één van de Hebreeuwse kinderen, en doodt het. Nummer 6. De dochter van de farao ontdekt de baby en heeft compassie, medeleven met de baby. En zoekt zelfs naar de moeder, en neemt de baby mee om verzorgd te worden, in het paleis.

Luister, ze noemde hem Mozes. Dit betekent in het Egyptisch, volg dit het is belangrijk. Ze gaf hem de naam Mozes, betekende in het Egyptisch ‘ik heb hem gered uit het water van de Nijl’. Dus, de dienaar van de Heer, wiens leven en bediening heel synoniem is met dit bezoek, direct na geboorte spreekt zijn eigen leven over de wonderbare redding door Jehova. Hehé. Zijn eigen leven zegt, als je naar zijn leven kijkt, als je naar zijn levens geschiedenis kijkt, zie je direct het wonder, de wonderbare redding door Jehova, in zijn leven. Als je naar zijn naam kijkt, Mozes, in Egyptisch betekent het, ik heb hem wonderbaarlijk gered uit het water van de Nijl. En in zijn bediening had hij deze wolk echt nodig, deze wolk stond centraal, in een bediening van de wonderbare redding van de kinderen van Jakob. Oh. (reactie uit de zaal) Dank je mijn dochter, ik zegen je in eeuwigheid.

Zijn bediening; deze wolk stond centraal, een centraal instrument in zijn missie. Dus dan weet u waarom Hij gekomen is. Dezelfde wolk, dezelfde God, dezelfde missie. Wonderbare redding van Israël. In andere woorden, toen Hij wonderbaar Mozes redde, zei Hij daarmee. Oké, laat me dit herhalen. Toen Hij Mozes als een wonder uit de Nijl redde, vertelde Hij Mozes, precies zoals Ik u wonderbaar gered heb, zo zal Ik u gebruiken om bij een wonder het volk Israël te redden. In andere woorden, de Heer is voor een wonderbare redding gekomen van iemand in Europa.

Kan ik hier eerst mee doorgaan? Het boek Exodus hoofdstuk 2, verzen 1-11. We lezen een beetje, en dan ga ik over naar een heel belangrijk deel. Ik wil de boodschap hoger tillen, ik wil de boodschap nu uitbreiden. Ohh, dit is een geweldige generatie. Wat een grootse generatie; we kunnen elkaar ontmoeten en Hem bespreken? Mijn hart smelt weg, steeds wanneer ik over Hem spreek. U weet niet wat ik doormaak hier. Mijn hart smelt constant weg. Eéhh, wonderbare redding. Het boek Exodus, hoofdstuk 2, dierbare mensen. Vers 1 tot 11 lees ik: ‘Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. 2. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag, dat hij mooi was, verborg zij hem drie maanden. 3. Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. 4. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. 5. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Zij stuurde haar slavin om het te halen. 6. Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Zij kreeg medelijden met hem en zei: Dit is een van de Hebreeuwse kinderen. 7. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao: Zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? 8. De dochter van de farao zei tegen haar: Ga maar. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. 9. En de dochter van de farao zei tegen haar: Neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. 10. En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van de farao, en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken.’ Alleluja.

Dit hebben we zeer goed beschreven. De dienaar van de Heer in de Bijbel, wiens leven heel dichtbij dit Bezoek ligt. Nu, ik wil een volgend niveau beschrijven, ik wil nu naar een hoger niveau. Als Mozes dan nu de schapen van Jethro hoedt, en Mozes ontmoet een ander Bezoek van de Godheid; en dit keer verschijnt de heerlijkheid van God de Vader als een vuurvlam in een doornstruik. Exodus hoofdstuk 3, dierbare mensen. En ik lees een aantal verzen hier. Vers 1, ik begin daar: ‘En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. 2. En de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. 3. Mozes zei: Laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. 4. Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik!’ Vers 5. ‘En Hij zei: Kom niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond. 6. Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham de God van Izak en de God van Jakob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken.’

Alleluja. Welnu, let een beetje op mij. Wat zegt de Heer hier? U ziet dat Mozes de schapen van Jethro hoedde. En toen hij de schapen van Jethro hoedde, zijn schoonvader, hoedde hij de schapen; en gewoonlijk hoeden herders de schapen een week lang op een plek, en ze willen dat dit gras groeit dus ze verplaatsen de schapen naar een andere plek. Ze passen wat je noemt ‘rotatie’ toe. Wanneer dat gras is gegroeid, dan komen ze terug. Welnu, Mozes, het gebeurde zo dat hij naar een plek ging dichtbij de Horeb. En toen hij daar aan het hoeden was bezocht God de Vader, de God van Abraham, de God van Izak, de God van Jakob die plek. Misschien hoedde hij daar gisteren ook. Maar, nu de Heer besluit om hier het Bezoek te brengen; misschien liep hij daar gisteren, of vorige week, of vorige maand, vorig jaar. Maar nu Jehova besluit deze plaats te bezoeken, nu hoor je: Kom hier niet dichterbij. Kom niet. Hij zegt: doe uw schoenen direct van uw voeten, want de plaats waarop u staat is nu heilige grond geworden.

Als God de Vader verkiest een plek te bezoeken, dan verandert die plek. Hehé, nu komt u dichterbij de boodschap aan de kerk in de Republiek Tsjechië. Als God de Vader, vanuit Zijn genade, verkiest ergens bezoek te brengen, een plek kiest en zegt: Ik zal hier een bezoek brengen, in Mijn Heerlijkheid, dan verandert die plek en wordt heilige grond. Als God verkiest het huis van de Heer te bezoeken, om het Huis te bezoeken. Het doet er niet toe wat we daar gisteren aan het doen waren. Mozes weidde daar, fluitend, en weidde de schapen van Jethro. Maar nu, als de Heer die plek bezoekt: kom niet dichterbij, alstublieft niet, en doe uw schoenen gauw van uw voeten, want de plaats waarop u staat is nu heilige grond geworden. Toen God besloot om het huis van de Heer te bezoeken: aanbidding, tenten, speaker (wijst naar foto op projectie scherm); het huis van de Heer. Het maakt niet uit wat u daar gisteren deed. Voorspoed preken, vrije theologie: nee, maak u geen zorgen, er is vrij christendom. God kijkt niet naar hoe u gekleed gaat, Hij kijkt naar uw hart, maak u geen zorgen. Nee, laat ons met de katholieke kerk mengen, laten we samen aanbidden. Laat ons ook wat profetie van de paus ontvangen. Het maakt niet uit wat u daar gisteren aan het doen was.

Wat ertoe doet is dat de heerlijkheid van God geland is. En Hij zegt, kerk van Christus in de Republiek Tsjechië, kerk van Christus in Brno, kom niet dichterbij nu, en alstublieft, neem direct de schoenen van uw voeten, want nu is het huis van de Heer bezocht. Dus, voorwaar, het huis van de Heer is nu heilige grond geworden. Jehova is nu in het Huis. Hé. U kunt niet dezelfde blijven. En toen Mozes Hem ontmoette, veranderde zijn identiteit direct, daar. En zijn missie, zijn bediening veranderde per direct. Van het hoeden van de schapen van Jethro, de rijkdom van deze wereld, in het hoeden van de schapen van Jehova, Israël. Hé.

Nu, er zijn zoveel veranderingen die plaats moeten vinden in dit land. Alleluja. Want Hij zegt, dat nu de heerlijkheid van God de Vader in het huis is. En Hij zegt, kijk nu hiernaar, zelfs de manier waarop wij de kerk benaderen; soms is mijn hart enorm gebroken, als de Heer mij de zonde laat zien. Ook deze afgelopen nacht liet Hij mij zonde in de kerk zien. Er is een voorganger, en u gaat met een vrouw. Een van de dames uit de kerk. En weet u, eh, er is een voorganger, ik wil de details niet vermelden. En u begint met haar hand vasthouden, ik heb veel details. Maar soms is mijn hart zo gebroken. Want ik vraag, waarom kiest u ervoor om te komen, en zonden in het Huis te begaan? Waarom hier? U had het buiten kunnen begaan. Waarom kiest u er werkelijk voor om naar het huis van de Heer te gaan, en daar zonden te begaan? Waarom? Dit zijn enkele van de dingen die mij bezighouden.

Toen Hij Mozes vertelde zijn schoenen van zijn voeten te doen vertelde Hij hem, dat Hij gebied, Hij, Hij bepaalt de maatstaven voor Zijn aanbidding. Hij bepaalt Zijn eigen referentiekader, referentie. Dus ziet u, als je naar de Republiek Tsjechië komt en u ziet hoe de Christenen gekleed gaan, als voorbeeld alleen de kleding, dan kunt u zien dat de Christenen in de Republiek Tsjechië hun eigen referentiekader bepaald hebben. Ze hebben hun eigen maatstaven bepaald. Ze zeggen, wij in de Republiek Tsjechië hebben ons eigen referentieniveau bepaald, zo is het goed genoeg. Het verwijderen van de schoenen staat symbool voor het referentiekader. Heeft u het begrepen? Nummer 1, Hij wilde dat Mozes liet zien dat Hij Hem als referentie kader ziet. Kijk hiernaar, het is niet referentie om de referentie, het is de aanbeveling van het hart, maar uitgedrukt in een uiterlijk gedrag. Dit betekent dat de Heer vereist dat als wij voor Hem verschijnen, Hij is nu in het Huis; wij moeten nu laten zien dat Hij onze referentie is. Referentie tot het Huis. Dit houdt in, dat nu, Hij de kerk vraagt om Hem nu referent te aanbidden.

De boodschap aan Europa nu, de boodschap aan dit land. Hij zegt, Jehova, dat vele jaren, Hij heeft u door de jaren heen gadegeslagen, en Hij heeft gezien dat voorgangers soms met hun handen in de zakken staan hier. Handen in de zakken, handen in de zakken. Je hand in je zak doen. Als je de psychologie van de lichaamstaal bestudeerd, lichaamstaal, als ik met u spreek en heb mijn hand in mijn zak op deze manier, dan betekent dit dat ik vertrouwd met u ben. Ik ben op mijn gemak bij u, we bevinden ons op hetzelfde niveau. We zijn collega’s. Dus de manier waarop u de Heer in dit land aanbidt, is alsof Hij een collega is. En de Heer zegt nu dat Hij het Huis binnen is gekomen, het niet meer uitmaakt. Of u in Tsjechië bent, of u bent in Europa, of in een rijk land, dat doet er niet meer toe. Hij zegt, maar wat er nu toe doet, Hij sprak, Hij sprak, doe de schoenen van uw voeten, doe deze schoenen uit. Mozes zei niet, zal ik ze uitdoen, of? Nee. Het was een bevel. Van Jehova.

Het betekent dat Hij voor Zichzelf de standaarden bepaalt, voor het referentiekader waaraan wij moeten gehoorzamen, waar wij ons aan moeten confirmeren. Hé. En dat is Zijn aard. We moeten verder gaan, want ik heb u zoveel te zeggen. Hij zegt dat we nu moeten beginnen te aanbidden naar Zijn maatstaven. Alleen daardoor kunt u het Koninkrijk van God binnen gaan. Kijkt u naar Exodus hoofdstuk 12, vers 19, hoofdstuk 12. Heel vlug. 19, vers 12. Hij zegt. 19, vers 12. Ik lees nu heel vlug. Want echt, ik moet dit doen. Kunnen we nu lezen? ‘U moet voor het volk een grens stellen rondom de berg door te zeggen: Wees op uw hoede dat u de berg niet beklimt of ook maar de voet ervan aanraakt. Ieder die de berg aanraakt, zal zeker gedood worden’.

Kijkt u, Hij bezocht de berg. Deze zelfde wolk, deze zelfde heerlijkheid (op projectiescherm) bezocht de berg. Dezelfde heerlijkheid, dezelfde God. Maar Hij zei, stel een grens voor hun, en vertel ze dat ze de voet, niet boven, maar de voet; u kunt de voet niet aanraken. Raakt u deze aan, dan sterft u. Eehh. De voet, beneden, kunt u niet aanraken. En als u vers 21 ziet, wat we niet lezen. Hetzelfde Exodus 19. Daar zegt Hij, ren, haast u ernaar toe. Hij ziet dat de mensen willen komen, ze willen de Heer zien. En Hij zegt, ren, haast je ernaar toe. Stel een grens en waarschuw ze.

Leest u het boek 1 Koningen hoofdstuk 8, vers 11, wanneer dezelfde wolk de tempel van Salomon bezoekt haasten de priesters zich naar buiten. De wolk was te groot, ze moesten naar buiten gaan. Waarom? Waarom zegt de Heer altijd kom niet dichterbij, als Hij komt. En nu is Hij in het Huis. Hoe gaan we met dit bezoek om? Kom niet dichterbij. Ook 1 Koningen 8 vers 11. Luister naar mij dierbare mensen. Kunt u met mij lezen, laten we naar het boek Mattheus 27 gaan. Ik kan het u vertellen, u hoeft het niet te lezen. Toen Jezus stierf, aan het Kruis, toen was er een aardbeving. Enkele heilige mensen verschenen, en het gordijn, het voorhangsel scheurde. En toen het voorhangsel scheurde, het voorhangsel scheurde; Hij stierf, en was een aardbeving, en het voorhangsel dat de rest van de tempel scheidde van het heilige der heiligen..pjaa..scheurde. Toen het voorhangsel scheurde, toen bracht Hij de kerk het heilige der heiligen binnen.

We gaan naar het boek 1 Korinthe hoofdstuk 15, dan begrijpt u wat Hij zegt. 1 Korinthe dierbare mensen. Heel vlug. In 1 Korinthe 15, zegt Hij. 1 Korinthe 15 verzen 50-56, Hij zegt: ‘Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet.’
Het vergankelijke beërft dit onvergankelijke Koninkrijk van God niet (wijst naar projectiescherm). En Hij zegt, ook beërft het sterfelijke dit onsterflijke Koninkrijk niet. En dan zegt Hij ook beërft het vergankelijk het onvergankelijke niet. Heeft u het begrepen, waarom Hij zegt: Kom niet.. Begrijpt u? Hij zei Mozes: nee, nee, nee kom niet, kom niet dichterbij. De priesters haastten zich naar buiten, ze konden daar niet overleven. En ook in het boek Exodus hoofdstuk 40, hetzelfde. Waarom? Want de menselijke natuur is vol met de zonden van het vlees. Dus toen Hij hun zei, alstublieft, stel een grens rondom de berg, vertel ze niet te komen, en de berg ook maar aan te raken, was dat een profetie.

Hij zei, u bent vol zonden, de zonden van het vlees, u zult het niet overleven, in deze zuivere en heilige heerlijkheid, het Koninkrijk der heerlijkheid. En Hij zei, er zal er Een komen die u zal voorbereiden. En als Hij u gereed maakt, zal het voorhangsel scheuren. Gordijn..pjaa, en Hij zal de kerk overgeven, overbrengen. En als Hij die behoudenis van genade en erbarmen brengt, dan zal u dit gebeuren: de verdorvenheid in u, in het vlees, zal veranderd worden in onverdorvenheid. De vergankelijkheid in u, zal veranderd worden in onvergankelijkheid, door die behoudenis. Hij zegt dat het sterflijke in u veranderd zal worden in onsterflijkheid. En Hij zegt dat als de verdorvenheid veranderd is in onverdorvenheid, en het vergankelijke in onvergankelijkheid, en het sterflijke in onsterflijkheid, dan wordt wat geschreven staat werkelijkheid: dat dood overwonnen is in u. De prikkel van de dood is de zonde. Dus zonde in u zal overwonnen zijn. Dus nu begrijpt u wat Hij tegen ons zegt. Hij zegt dat het vlees en het bloed; als je naar de kerk in Europa kijkt, die leeft in het vlees en het bloed. Hij zegt dat een dergelijke behoudenis dit Koninkrijk van God niet kan beërven. Dierbare mensen, vandaag moeten we wedergeboren worden, in de Republiek Tsjechië. Want Hij zegt zij zijn pilaren van behoudenis in het Koninkrijk van God. Hij zegt dat u uzelf nu moet afvragen, nu dat de heerlijkheid naar de kerk is gekomen, stel uzelf een belangrijke vraag. Sinds u Jezus heeft ontvangen, is het vergankelijke in u veranderd in onvergankelijkheid? Is dat sterfelijke in u, dat sterft, als u het goed bekijkt, is het in onsterflijkheid veranderd?

Kijk eens, kijk, het vergankelijke; brood, om te eten, brood – als u naar de supermarkt gaat en u neemt brood, dan controleert u altijd een datum, de datum. Het wordt de houdbaarheidsdatum genoemd, voorbij aan die datum zal het bederven. Hij zegt dus, dat vergankelijke in u, sinds u Jezus heeft aangenomen, in de kerk in de Republiek Tsjechië, heeft de behoudenis van Jezus het vergankelijke in u werkelijk veranderd in onvergankelijkheid? Dit houdt in dat het enige wat de houdbaarheidsdatum van de kerk kan verlengen, is rechtvaardigheid. Hij zegt alleen de behoudenis van Jezus heeft u rechtvaardigheid gegeven. Hij zegt dat alleen rechtvaardigheid kan overleven, eeuwig kan bestaan. Als er één ding is met betrekking tot onze God, wat nooit kan veranderen, van eeuwigheid tot eeuwigheid, dan is het de rechtvaardigheid van onze God. Dus, sinds u in de Tsjechië Jezus ontvangen heeft, vertel mij 1 ding, is die behoudenis van genade en erbarmen, heeft dit het vergankelijke in u, is de houdbaarheidsdatum gelijk aan eeuwigheid.

Hij zegt als die behoudenis van Jezus zich nog geen rechtvaardigheid in u geworteld, ingebed heeft, dan vertel ik u broeders en zusters: vlees en bloed kunnen dit Koninkrijk niet beërven. Laten we voorzichtig zijn, laten we voorzichtig zijn. Laat me afronden vanwege lunch. Staat u het me toe om met één ding nog af te ronden, één, alstublieft? Alleluja. Ja. Dit is geweldig. Want we zien dat de Heer de kerk zuivert. Er zijn zoveel boodschappen nog te geven. Ik heb ook het visioen gezien waarin deze wolk uiteindelijk opstijgt. Ik wil dit allemaal delen, en wat het voor de kerk betekent. En in één droom schreef Hij voor mij in de lucht: getabernakeld, getabernakeld, betekenend: Ik ben nu binnenin de kerk. Er is veel informatie, maar kan ik één ding hier nog behandelen: de schoenen van de voeten doen.

Dus u ziet dat het uitdoen van de schoenen een prachtige boodschap aan de kerk in de Republiek Tsjechië is. Hij vertelt de kerk in Republiek Tsjechië dat het schoenen van de voeten doen staat voor: dit is een afgezonderde plek. Dit betekent dat u daarbuiten met schoenen aan kunt lopen. Maar nu dat u hier gekomen bent kan dat niet, het is afgezonderd, afgezonderd van gewone plekken. Kan ik heel gauw Leviticus 10:10 lezen? Leviticus 10:10, dierbare mensen. En weet, ik houd van u met de liefde van Christus. Soms is het misschien niet te zien op mijn gezicht, maar in mijn hart is het echt zo. Alleluja. Ik benoem dat het misschien niet op het gezicht te zien is, want ik wil dat u van Hem houdt. Maar gewoon dat u het weet, van de bodem van mijn hart, ja, ik houdt van u met de liefde van Christus. Daarom ben ik hier. Daarom ben ik hier. En voor mij is dit zo een ‘extravaganza’, want dit gaat over miljoenen mensen. De Heer neemt nu landen, neemt de landen, bereidt ze voor, polijst de kerk. Polijsten, verfijnen en polijsten. De kerk polijsten.

En als die Dag komt, dan vieren we het in de hemel. We zullen elkaar in de hemel ontmoeten, en elkaar een high-five geven in de hemel. En we zullen zeggen, oh, dit is zo goed, je hebt het gered. Alleluja. Het boek Leviticus 10:10. Leviticus 10:10. Hij zegt ‘zowel om onderscheid te kunnen maken tussen het heilige en het onheilige, tussen het onreine en het reine,’ Hij zegt dat nu Hij naar het Huis is gekomen, is het huis van de Heer afgezonderd van het gewone. Nu dat God de Vader, de Eigenaar in het Huis is, betekent het dat u hier niet kunt komen om te zondigen. En zeggen, laat me naar de kerk gaan en daar zondigen. Nee. Hij zegt dat dit nu niet kan, u moet zich nu afzonderen. Tussen het heilige en het onheilige.. Tussen het gewone en het ongewone. Hij zegt dat de wereld nu de wereld is. De kerk is het heilige huis van God. In andere woorden zegt Hij dat de Christenen in de Tsjechië nu afgezonderd moeten zijn van de gewone mensen. Onderscheid tussen heilig en onheilig. Alleluja. Dit is het uur. En als Hij zegt, doe de schoenen van uw voeten, dan bedoeld Hij respect. Geef Mij alstublieft eer. Schoenen van de voeten doen is het geven van eer. Dit betekent nu dat u de Heer in dit land aanbidt, dien Hem alstublieft met eer. Eer God alstublieft met uw leven, uw aanbidding. Het betekent heiligen. Deze plek is geheiligd; ik moet de schoenen van mijn voeten doen. Het houdt in gewijd. Deze plek is nu gewijd. Het betekent dat God zegt dat God een hoge standaard hanteert als u voor Hem wilt komen. Hij zegt dat wanneer u komt om te voor Hem te verschijnen, dan moet u een hoge standaard in acht nemen.

Herinner u Aaron. Exodus 28:1-4. We lezen het niet want we hebben geen tijd. Exodus 28:1-4. Toen de tijd aangebroken was om voor de Heer te verschijnen, nu moest hij een kleed hebben, en kijkt u er goed naar, dan zien we dat er belletjes aan zaten. Verschijnen voor de Heer heeft hoge standaarden. Dus we moeten de schoenen van de voeten doen. Want we hebben in het Huis aanbeden met de schoenen aan. De schoenen van homoseksualiteit, de schoenen van abortus, schoenen van post-modernisme, schoenen van vrijheid, schoenen van voorspoedprediking, schoenen van valse apostelen, schoenen van naar de kerk komen om een meisje te vinden, de kerk is de plek waar ze naartoe gaan om te zoeken naar een vriendin. We moeten de schoenen nu uit doen. Voorwaar, het huis van de Heer is nu heilige grond.

Kan ik dit nu afronden, dierbare mensen? Als we terugkomen, er is zoveel, dan zal ik u brengen wat is het doel?, in andere woorden, wat is de boodschap aan de kerk. Bedenk dat dezelfde wolk in de wildernis verscheen. En Hij verscheen, en omdat Hij verscheen, gingen zij binnen. Deze middag ga ik spreken over waarom Hij de kerk binnen is gekomen, en hoe Hij de kerk gaat helpen om het heerlijke Koninkrijk van de Messias binnen te gaan. Hee. Ik ga ook bespreken dat Hij gekomen is om de Hemel boven de kerk te openen. Ik ga ook bespreken dat Hij gekomen is om met de kerk te wandelen. Herinnert u zich Henoch? Henoch wandelde met Hem, en hij ging binnen. Dit is een prachtige tijd in de geschiedenis van de kerk. Gaan we elkaar vanmiddag ontmoeten? Alleluja.

Alleluja, in de middag kan ik de ‘grande finale’ doen. Ik zal ook spreken over Zijn komst om de voorgangers te zalven. Zalven. Om de kerk te zalven. Want in de wildernis, toen Hij op de 70 oudsten neerdaalde, trof de zalving hun. En ze begonnen te profeteren. Ze begonnen te profeteren. Dierbare mensen, dat is de reden dat de Heer mij naar u toestuurt. Ik ben niet naar u toegekomen zodat u een zaad zou zaaien en u uw wonder zou kopen. U kunt zien dat ik niet eens tijd heb om de boodschap af te ronden, de tijd is tekort. Er is geen tijd voor een andere evangelie. Maar ik ben gekomen zodat de kerk dit verheerlijkte Koninkrijk van de Heer binnen zal gaan. Als u dit ziet dat weet ik dat u weet, dat er geen tijd meer is. En vandaag in de middag zal ik ook bespreken dat als u Hem ziet, dat u weet dat de deur dan bijna dicht gaat. Als u alle visioenen en dromen nagaat die ik hier gedeeld heb, ze beginnen met: en ik zag de hemel openen, ik zag de hemel openen en.. ik zag de hemel openen. Maar nu ga ik delen wat Hij mij heeft laten zien over de hemel die sluit. En ik ga u adviseren over de zijde, daarboven, of beneden, waar u moet zijn op dat moment.

Kunt u gaan staan? Alleluja. Kan de muziek zachter, zodat ik een aanbiddingslied kan zingen, kort. Zet de muziek helemaal uit. (Zingt ‘Alleluhja’). Hartelijk dank. Als er iemand is die zijn behoudenis in Jezus wil vernieuwen, of de Heer voor de eerste keer wil ontvangen. De Bijbel zegt dan niemand de dag en het uur kent. Maar vandaag hebben we nog de kans om Jezus te ontvangen. Als u dit wilt, hef uw handen op, daar waar u staat. Hartelijk dank. Hef uw handen heel hoog op. Zij die hun handen omhoog hebben, herhaal dit gebed met mij, in twee talen. We beginnen met Engels en herhalen in Tsjechisch. Zeg: Geliefde Jezus, Heer, ik heb Uw woord vandaag gehoord. Ik heb gehoord over het machtige bezoek van de heerlijkheid van de Heer. En ik belijdt nu, en keer mij af van alle zonden. En vraag U Heer, om rechtvaardigheid in mij te vestigen. En zalf mij met de Heilige Geest. En gebruik mij voor deze opwekking. Vandaag ontvang ik U als mijn Heer en redder. In de machtige naam van Jezus. Amen.

Laat mij u zegenen. Zij die de Heer ontvangen hebben. Laat mij degenen zegenen die de Heer ontvangen hebben. Vader, in de machtige naam van Jezus. Heer ik bepaal hier vandaag met mijn profetische tong dat het verlangen van hun harten, dat u ze zult vervullen, u zult ze zalven, u zult ze manifesteren en ze zegenen. En als er mensen zijn Heer die genezing nodig hebben, ik vraag U mijn Vader om ze te bezoeken en ze te gedenken, in de machtige naam van Jezus. Amen. De Heer zegene u, zie u vanmiddag"