3 december 2016

Amsterdam Conferentie 3 december 2016

"En voor Europa is dat nu heel erg belangrijk. Want het is duidelijk dat de eindtijd opwekking in andere landen is uitgebroken, in andere Continenten."

"Hij zegt fijn linnen, smetteloos en blinkend is haar gegeven te dragen... oh de kerk in Europa. Ik weet dat u het aangenomen en ontvangen hebt, maar mijn vraag is waarom u het kleed niet draagt. Ja! Hij zegt, u kunt het aannemen en ontvangen, en het bewaren, en het niet dragen. En niemand kan u dwingen. Want ik kijk naar de kerk in Europa: u heeft het ontvangen en aangenomen, maar mijn vraag is waarom u het niet draagt. Het uur van het kleed is nu!"

Amsterdam Conferentie, 3 december 2016 

"Dank u. Hartelijke dank. Ik bid, in de naam van Jezus. “Vader, in de machtige naam van Jezus, de Hemel is Uw troon, en de aarde Uw voetenbank. Heer, vandaag ben ik hier. Heer, help deze mensen. Help dit Continent, zodat ze hun oren zullen vastbinden aan uw instructie, en de weg zullen bereiden, voor de heilige wederkomst van Jezus. Vader, breng opwekking in dit Continent. U ziet dat hun harten klaar zijn. En ik zegen deze bijeenkomst, in de machtige naam van Jezus. Amen.

Hartelijke dank, dierbare mensen. U kunt zien dat de zaal uitgebreid is. Hartelijke dank. Welnu, u kunt gaan zitten in de machtige aanwezigheid van de Heer! Gisteren begon de Heer een gesprek met dit land Europa, een heel belangrijk gesprek, en in dit gesprek dat gisteren begon sprak de Heer met mij over de komst van de Messias; de wederkomst van de Christus, de verheerlijkte dag. De dag waarvan wij weten dat deze grote consequentie heeft voor de kerk. De dag, dat weten wij zeker, die onomkeerbaar is. Dit betekent dat wanneer deze plaats vindt, dan zal het onmogelijk zijn deze terug te draaien. Daarom zei ik, het is heel belangrijk dat we deelnemen in dit gesprek, op dit uur, over hoe ons gereed te maken, om die dag te ontvangen. En Hij komt als een dief, niet alle mensen zullen binnen treden; Hij zegt, alleen degenen wiens geestelijke oren de bazuin van God kunnen horen, de klank van de Aartsengel. Alleen zij die rechtvaardig en heilig bevonden worden, alleen zij zullen meegenomen worden naar het verheerlijkte Koninkrijk van God. Dus gisteren bleek het erg belangrijk de instructie volgen, voor hoe u voor die dag gereed te maken.

En voor Europa is dat nu heel erg belangrijk. Want het is duidelijk dat de eindtijd opwekking in andere landen is uitgebroken, in andere Continenten. Het is dan ook ‘qualitytime’ in deze ontmoeting met de kerk. In het gesprek van gisteren over hoe de kerk zich gereed kan maken werd het heel duidelijk dat de Heer zegt dat wat er in de hof van Eden verloren ging, en wat de dood bracht, dat de Messias kwam en het herstelde. Maar Hij zegt dat dit herstel niet voltooid is, totdat u, de deelnemers aan dit herstel, het verheerlijkte eeuwige Koninkrijk van God zijn binnen getreden. In het gesprek met de kerk gisteren, zei de Heer dat de kerk zich gereed moet maken. Leest u uit het boek Openbaring hoofdstuk 19, daar heeft Hij gezegd ‘fijn linnen, smetteloos en helder is haar gegeven te dragen’. En fijn linnen, zei Hij, vertegenwoordigt de rechtvaardigheid van de kerk. We zagen dus dat de schat die de kerk op dit uur moet bewaren, de acceptatie van de rechtvaardigheid van de Heer is, die aan het Kruis van Calvarie aan de kerk werd gegeven. En ik heb tijd besteed aan het benadrukken van de ernst van het kleed der gerechtigheden. In andere woorden heb ik tijd besteed om u over de autoriteit van rechtvaardigheid in de kerk op dit uur te vertellen. Dit is dus een erg interessante tijd, waarbij de rechtvaardigheid hetgeen is wat er ontbreekt in het lichaam van Christus, wereldwijd.

Dit is nu hét moment voor de kerk, dat de kerk geroepen wordt om terug te keren naar rechtvaardigheid. En zoals we zagen, ik zei, dat als de kerk dat kleed draagt, dan is het eenvoudig om de kerk van de wereld te onderscheiden. Dat zei ik hier gisteren. Hij zegt dat wil de kerk opgemerkt worden, dan moet zij het kleed dragen, de heerlijkheid van God verbeelden in deze donkere wereld. Europa heeft nu licht nodig want er gaat een immense duisternis door Europa; de homoseksualiteit is in dit Continent, het gebrek aan het Evangelie van het Kruis - het Evangelie van het Bloed. Vele kerken gaan voor snelle winst, snelle winst, ze willen nu resultaat. Op die manier raken zij bevangen door de misleiding, ze streven een zekere voorspoed na, en dan missen ze in de loop der dingen het doel van de christelijke behoudenis.
En we ontdekten dat rechtvaardigheid de heiliging van de kerk bewaart. Rechtvaardigheid scheidt de kerk af van de wereld! Hier hadden wij het gisteren over. De Heer ging verder en Hij zei dat dit kleed van rechtvaardigheid, wat deze hemelse kwaliteit aan de kerk schenkt, zo belangrijk is dat het nu de houdbaarheidsdatum van de kerk verlengt. De waarde van de kerk zal niet langer vergankelijk, tijdelijk, aards zijn. Nu wordt haar waarde verlengd tot in de eeuwigheid. Want we zagen dat het deze rechtvaardigheid is die uiteindelijk de kerk verandert van vergankelijk in onvergankelijk; verandert de kerk van verdorven in rechtschapen. Hij zegt, het is rechtvaardigheid wat de kerk transformeert van sterfelijk naar onsterfelijk.

Dus zeker, rechtvaardigheid verlengt de houdbaarheid, het leven van de kerk wordt eeuwig. En gisteren toen wij vertrokken begon ik met u te delen over dit enorme Koninkrijk dat aanstaande is. Ik heb het zien opkomen. Het eeuwige Koninkrijk van de Messias. En in dat gesprek met u, heb ik gedeeld over deze heel grootse droom van Daniel, die de Heer met mij deelde. En u ziet dat recht voor mij een enorm standbeeld was. En de tenen alleen al waren zo groot, de tenen waren heel groot, van klei enzo, en vermengd met ijzer enzo, weet u. Ik werd dus bevangen door verbazing en verwondering, en was verrast. En ziet u, alles in die droom gebeurde met de snelheid van de bliksem. Hierdoor werd ik bevangen. In die schok van: “Wat is dit?” kwam er een steen van deze (linker) kant, een kleine steen, niet door mensenhanden uitgehouwen, en verbrijzelde het enorme standbeeld, en het werd tot stof. En de wind begon te blazen. Deze bijeenkomst wordt wereldwijd uitgezonden. De wereldwijde gemeente volgt dit. Het is heel belangrijk dat de andere landen dit ook meekrijgen.

Wat ik nu zeg is dit; die Steen verbrijzelde die afgod, die de koninkrijken van deze wereld symboliseert. De koninkrijken van de afgoden die wij in deze wereld nastreven. Die de kerk nu najaagt. En toen werd dat koninkrijk verbrijzeld. En er werd een enorme berg gevormd die de hele aarde overdekte. En in de interpretatie van dat gesprek zei de Heer dat Hij een eeuwig Koninkrijk zal doen opkomen. En Hij zei, de God van de hemel zal het Koninkrijk van de Messias vestigen. En u ziet dat een Steen, niet door mensenhanden uitgehouwen, de Ene is die deze koninkrijken verbrijzelt en het Koninkrijk van God vestigt. Dit houdt in dat de Heer zegt dat de vestiging van het Koninkrijk van de Messias niet door mensen gebeurt. Dit Koninkrijk wordt door God Zelf gevestigd. Daarom ziet u: een Steen niet door mensenhanden uitgehouwen. Om dit nu af te ronden wil ik een recent gesprek met u delen, toen de Heer mij meenam in een droom. Dit is één van de meest recente. De Heer bracht mij in een droom helemaal naar Israël, en Hij liet mij de precieze locatie zien van de troon van koning David.

Degenen die naar onze wereldwijde radio luisteren hebben die profetie vast gehoord. En ik weet zeker dat deze ook op het internet staat. Dit was dus een enorm moment, toen de Heer mij in een droom optilde en Hij mij naar Israël bracht, naar Jerusalem. Toen sprak Hij Zelf met mij aan mijn rechter zijde, waar Hij met mij wandelt. En ik herinner mij dat toen wij bij die plek kwamen, dat Hij met Zijn stem zei: “Dit is de exacte plek, deze hier.” En ik kon Zijn hand zien aanwijzen, Zijn vinger; Zijn hand en vinger wezen de locatie aan – de hand en de vinger van de Heer. En Hij zei: “Dit is de precieze locatie, deze hier. Dit is de exacte plek van de troon waarop David zat en de harp voor de Heer bespeelde”. Ik was daar, toen nam de Heer de echte harp, de harp van David, en toen gaf Hij mij deze. Hij zei: “Houd deze voor Mij vast”. In de droom. “Houdt deze voor Mij vast. Dit is de exacte harp die hij bespeelde. Houdt deze voor Mij vast, zodat Ik het u kan laten zien”. Dus ik herinner mij dat ik deze vasthield. Er is een laagje, er is een bedekking. Er is een laag, dat is denk ik de achterkant van de harp. Deze hield ik vast en Hij zei: “Kijk, dit is de precieze plek van de troon waarop David zat en de harp voor de Heer bespeelde.” Hierna werd ik wakker. Maar voordat ik wakker werd bracht Hij mij natuurlijk naar de tijd van koning David. Ik zag de heerschappij van David zoals deze was. Het was verbazingwekkend, want Hij liet mij een portret van Koning David zien, en daarna ook van de zoon, Salomo. Daarna werd ik wakker.

En wij weten allemaal uit het boek 2 Samuel, hoofdstuk 7, wat ik vandaag niet lees – we weten dat toen de Heer het verbond met Abraham sloot Hij Abraham een land, een volk beloofde. En Hij vertelde Abraham dat Hij hem land zou geven. We gaan hier nu niet verder op in, dat is een andere preek, maar ik breng het hier met opzet naar voren. Hij zei, Ik zal u land geven. Maar volgen we Izak, dan zien we dat de Heer hetzelfde verbond met Izak sloot. En met David, eerst nog Jakob, hetzelfde. En toen was het Josef. Daarna Mozes, en kijken we naar de plek van het aan de hele bloedlijn beloofde land, dan ontdekken we dat dit het Beloofde Land is. Dit is het Israël van vandaag, dezelfde plek. Maar Hij beloofde het, dus het verbond leefde voort. Toen kwam Hij bij David, en Hij beloofde hem al deze dingen, deze grote dingen. Uw naam zal groter zijn dan enige van de groten die hier leefde, zoals de naam van de groten die op aarde zijn. Het is waar. Dat is toch vervuld? Toen dan de Messias kwam zei Hij: ”Ik heb David voortgebracht (* niet goed te verstaan) , dit is de Wortel van David.”

Bedenk dat de mensen op straat waren, ze hadden genezing nodig, “Zoon van David, ontferm U over mij.” Maar wat mij verbaast: hij belooft David dat David’s zoon de troon zal beërven – hij zou op zijn troon zitten. Dus David ziet het grootse verbond met de Heer. De zoon van David zou zijn troonopvolger zijn. Zijn eigen vlees en bloed.
Toen Hij dit verbond sloot, als u verder leest, voegde Hij een clausule toe, Hij zei: “En de troon van zijn koningschap zal Ik voor eeuwig bevestigen.” Dit werd voor de kerk een heel belangrijk moment, en voor de volken. Want nu hebben wij hier de aankondiging van het eeuwige Koninkrijk gezien. Dat is de clausule die de droom voortbracht die ik gisteren deelde. En Hij zei: “En Zijn koningschap zal Ik voor eeuwig bevestigen.” Daarna ziet David in een droom. Eerst ziet hij zijn vlees en bloed, Salomo, zijn troon opvolgen. Maar later ziet hij de Grotere Zoon, Hem ziet hij eeuwig regeren.

Daarom ziet u als u naar het boek Psalmen 22 gaat, we lezen het vandaag niet, dat David zijn Grotere Zoon, de Messias, het hoofd van de slang ziet vermorzelen, toen hij zei: “Eloi, Eloi lama sabachthani.” Psalm 22 vers 1. Vele honderden jaren vooraf kan David Hem zien, aan het Kruis om de slang te vermorzelen. David kan Hem nu zien regeren op Zijn troon, deze plek hier, voor eeuwig. Gisteren zei de Heer dus dat er een Koninkrijk opkomt, het eeuwige Koninkrijk van de Heer. Oké, en Hij bracht mij kortgeleden naar Israël en wees mij de precieze plek aan waar de Messias zal regeren. Dit betekent dat er geen tijd meer is. Hij onderwees mij de aankomende gebeurtenissen.
Het visioen van het standbeeld was zo een groots gesprek; precies hetzelfde als het gesprek in Genesis 3:15. “Ik zal vijandschap brengen tussen de slang en de vrouw, en tussen het Nageslacht van de vrouw en het nageslacht van de slang, en Hij zal u het hoofd vermorzelen.” En we zagen dat de vermorzeling van het hoofd de fatale slag is. Maar vermorzeling van de hiel is niet fataal, want de Messias ging naar het Kruis, en Hij stond op. Maar het vermorzelen van de slang, u ziet in de droom dat Hij kwam en de genadeslag toebracht, en verbrijzelde, in de droom die ik gisteren deelde. De Heer zegt dat de kerk in Europa moet begrijpen dat er een eeuwige strijd is. Hij zei, ik zal vijandschap teweegbrengen tussen de slang en de vrouw, tussen het Nageslacht van de vrouw en het nageslacht van de slang. Deze strijd houdt onze heiliging in stand. Tussen licht en duisternis. Die strijd is een eeuwige strijd die de Heer voor de kerk bepaald heeft. En de reden dat de kerk gevallen is, is dat de kerk in Europa in heeft gestemd met een staakt het vuren. Dus zei Hij, u moet dagelijks strijden, zodat wanneer de duisternis komt, u ertegen strijd.

Vandaag wil ik dit verfijnen. Het kleed, fijn linnen, smetteloos en blinkend is haar gegeven te dragen; dat kleed is ook de troost die de Heer de kerk in Europa geeft, aan de gelovigen in Europa die verdrukking ervaren door de systemen in Europa. Dat wanneer u rechtvaardigheid nastreeft, u zoveel doormaakt. Zelfs het rechtssysteem is zo tegen de Heer. Het is alsof God eruit gegooid is. Hij zegt voor ons als christenen, met dit kleed; als ik naar Europa kom en een kerk dit kleed zie dragen, dan symboliseert dit voor mij de beloning die de Heer aan die kerk geeft, voor alle pijnen. U probeerde werk te vinden, misschien met lange rok en gebonden haren, misschien krijgt u de baan niet. De wereld heeft een andere maatstaf. Lukas 18:7-8. Het kleed is de troost die wij hebben, die de Heer ons gaf. Het staat symbool voor de beloning in Europa, want soms is het zwaar. Hij gebruikt het kleed om de kerk te zeggen: houd vol. U bent misschien alleen, of met weinigen, maar blijf overeind. Blijf voor rechtvaardigheid staan. Het mag er gek uitzien, verdrukking, maar geef niet op. Blijf gewoon staan. Het kleed is de beloning.

In andere woorden zegt Hij, Lukas 18 vanaf vers 1.”En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. 2. Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. 3. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. 4. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, 5. toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat.“
Dit is een arme weduwe, heel kwetsbaar, die gerechtigheid zoekt.
6. ”En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 7. Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten? 8. Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?”
Hij zei: “Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?” Geloof op deze aarde. Dus, ik wil hierover spreken met het oog op de kerk in Europa. De Heer spreekt over de komst van de Messias, vandaag.

Hij zegt openlijk, “het is waar, Ik ben de Messias en Ik kom terug.” Hij schetst een beeld van de dagen waarin Hij komt. Hij zegt dat er tijden zullen zijn van grote ongerechtigheid. Luistert u naar de manier waarop Hij spreekt: Hij zegt dat het geestelijke leven van de Kerk afgewezen wordt. Geloof wordt afgewezen. Hij schetst dit beeld, de precieze dingen die u in Europa ziet gebeuren. Hij schetst het en gebruikt het om de komst van de Messias aan te kondigen. Dit gebruikt Hij als achtergrond: Hij zegt, deze weduwe die kwetsbaar en arm is – in Afrika is haar stuk land afgepakt vanwege de onwetendheid van andere mensen, en ze zoekt naar gerechtigheid. Hij zegt dat deze weduwe naar een onrechtvaardige koning gaat, de koning die God niet vreest. En Hij zegt, het feit dat ze volhoudt, consistent, onophoudelijk, ze niet opgeeft, maakt dat de onrechtvaardige koning, de onrechtvaardige rechter gedwongen is om recht te doen. Dit gebruikt Hij nu richting de kerk. Hij zegt, dat als de koning die God niet vreest nu recht doet aan deze vrouw, hoeveel te meer zal de Koning u, kinderen van God in Europa, u uitverkorenen van God in Europa, recht doen? Begrijpt u dit?

Dat is krachtig. Het lijkt misschien zwaar nu in Europa, maar geef niet op. Blijf staan. De onrechtvaardige koning die God niet vreest doet recht. Hoe is het dan voor u, de kinderen van God, met de Koning die rechtvaardig is? De Heer schetst dus een beeld. Hij waarschuwt ons feitelijk voor wat er nu in Europa gebeurt: de afwijzing van het geloof. Hij hanteert de weegschaal van het geloof. Aan de ene kant de rechtvaardige daden van de kerk van Christus in Europa, en aan de andere kant de onrechtmatige daden van de kerk. Waarheen slaat de balans uit? Het kleed van de kerk is met zekerheid een beloning voor het geloof. Het kleed van rechtvaardigheid, de volharding in het nastreven van rechtvaardigheid ligt uw troost, voor het binnentreden van het eeuwige Koninkrijk. Het ziet er nu misschien slecht uit, u verliest misschien al uw vrienden als u besluit rechtvaardigheid na te jagen, maar blijf overeind, geef niet op. Hij gebruikt de weduwe om te zeggen: geef niet op, staande voor een God niet vrezende koning. Volharden in het geloof.

Wat u ook doet nu in Europa, zorg dat uw trouw aan de Heer blijft. Zorg dat u sterk bent. Het maakt niet uit wat u door moet maken op uw werk. Dit gewaad vertegenwoordigt deze volharding. Denk aan Mattheus 22:1-13. Hij schetst een scenario, een bruiloftsmaal. Het belangrijkste is vers 10. Hij zegt aan u, maak u gewoon gereed. Maak u gereed want de Koning komt. Herinnert u zich de dagen van Noach? Noach bouwde een ark. Ik zie hier vele Noachs zitten vandaag, die in een droog land een ark aan het bouwen zijn, op het droge. Noach had veel bespotting en laster te verduren. Men bleef hem vragen: “Waar ben je mee bezig?” “Ik bouw een ark.” “Dat moet u bij de zee doen.” Hij antwoordde: “De wereld komt ten einde.” En de mensen schudden hun hoofden. Ik weet niet hoe diep in het binnenland u de ark bouwt? Enkelen van u studeren aan de universiteit, en het lijkt nergens op te slaan terwijl u de ark bouwt, en dan.. op een Dag, die Dag, deze begon als een goede dag: “Goedemorgen”, men groette elkaar. Iedereen stond op als op een gewone dag. En toen zei de Heer, “Nu kunt u Gods rust binnengaan.” Gods vrede. Denk aan Noach. De Heer zei: “Nu kunt u God’s rust binnentreden, na alle bespotting. Na alle mishandeling, de roddel, zwart gemaakt worden; nu kunt u binnenkomen en rusten.” En de Heer vernietigde de hele aarde. Die Dag kwam.

Herinnert u zich Lot in Sodom?! Oh ja. Daarom zeg ik dat het kleed uw troost is. Genesis 18:20. Het zegt, ‘de grote roep.’ 20. Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. 21. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten.” Dus nu ziet u dat de roep zo groot was. In Europa is de roep nu zo groot. Degenen die rechtvaardigheid gekozen hebben: de roep is zo groot. In Kenia hebben we ook zoveel studenten van Universiteiten. U kunt zich de uitdaging voorstellen, om in heiligheid te leven op de Universiteit. Maar de Heer is zeer machtig. Hij heeft ze constant en getrouw geholpen. Ze hebben nu samenkomsten. Terwijl anderen uitgaan in het weekeinde, gaan zij evangeliseren. Weet gewoon dat de Heer uw God, die Lot uit dat Sodom geholpen heeft, u zal helpen. Hij zal u helpen en erdoorheen helpen.

Ik wil één onderwerp kort noemen, en verder gaan. Op 29 juli 2009 reisde ik naar Venezuela voor een grote opwekkingsbijeenkomst daar, van stad naar stad, de komst van de Messias aankondigende, zoals ik dit nu in Europa doe. In die situatie was ik in Johannesburg voor een overstap, ik sliep op de luchthaven. Langere tijd sliep ik op luchthavens, bijvoorbeeld in San Paulo. Ik weet het nog goed, San Paulo, in de luchthaven, ik sliep in de luchthaven. Dus het was één van die keren, ik sliep wachtend op de volgende dag. In het rumoer daar, in de non-stop aankondigingen op de luchthaven, sprak de Heer met mij over de komst van de Heer. Wat zag ik? In die droom zei Hij, “Kijk wie er komt.” Toen ik naar links keek zag ik de berijder van het vale paard woest komen. Hij heeft trouwens een tulband op het hoofd, op deze manier. De Heer bracht hem bij mij, en het paard stopt voor mij. Dus toen ik naar zijn ogen keek, zagen die eruit als van een lijk uit een graf, dat daar maanden gelegen had. Zijn ogen waren rood en waren in de oogkassen verzonken. Zijn naam is de dood. Toen zag ik hem de hele aarde over rennen.

Het tweede deel van dit gesprek op de luchthaven: ik zag de Heer de kerk opnemen het Koninkrijk van God in. Daarom ben ik hier om dit aan te kondigen, opdat we ons gereed zullen maken. Maar in de vele keren dat ik de Heer de kerk tot Zich zag nemen, had ik haar niet in de Hemel gezien. Dit was de eerste keer dat ik haar binnen zag. Wat mij versteld deed staat is de manier waarop ze voor de Troon stonden, met lange kleden. En ze zongen het meest prachtige zoete lied dat ik ooit had gehoord. En zij aanbaden als één. Ze gingen samen (met hun armen) naar één kant. Het was prachtig om te aanschouwen. Dat was mijn eerste keer dat ik ze in de Hemel zag. Ik herinner mij dat steeds als ze van richting veranderden (met hun armen), de heerlijkheid op hun kleed schitterde als duizenden en duizenden cameraflitsen. Het verblindde mij, steeds als zij bewogen, de heerlijkheid van het kleed dat de kerk nu gaat dragen is zo enorm.

De Heer zal er geen begrip voor hebben: “Oooh wij wonen in Europa”. Nee. Nee. Als in: “Heer, ik woonde in Spanje, in Finland, U moet er begrip voor hebben.” Nee. Ik heb de heerlijkheid gezien waarmee de kerk zich zou moeten kleden. Daarom, toen ik gisteren kwam sprak ik op de toppen van mijn longen, non-stop. Dit is een zaak van leven en dood. Er is geen tijd voor “zaai een zaad, of wat. Laat ons wat geld inzamelen; de man van God komt. Dus laten we vooraf geld inzamelen.” Dat is iets anders. Ik heb het over het binnengaan van de kerk in de eeuwigheid van God. Dat vraagt werk. Dus na die droom gaf ik de profetie van het bloedvergieten dat u nu ziet in Syrië, op het Tahrir plein in Egypte, helemaal naar Libië, naar Syrië, Jemen, Irak. Het eerste gedeelte van die profetie. Maar het tweede deel van de profetie is nog niet vervuld, zei ik “Ik heb de kerk voor de troon van God zien verschijnen.” De woorden van mijn tong zullen vervuld worden. De kerk zal spoedig moeten verschijnen. Dus de tweede profetie is nog niet vervuld.

Hij zegt dat de kerk heel spoedig voor de troon in de Hemel moet verschijnen. Ik wil dat snel behandelen. Exodus 28:1-4. Ik ben blij dat u gekomen bent. “1. Wat u betreft, laat uw broer Aaron en zijn zonen die bij hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten om Mij als priester te dienen; Aaron, Nadab, en Abihu, Eleazar, en Ithamar, de zonen van Aaron. 2. Dan moet u voor uw broer Aaron geheiligde kleding maken om hem waardigheid en aanzien te geven. 3. En u moet spreken tot allen die wijs van hart zijn, die Ik met een geest van wijsheid vervuld heb, dat zij kleding van Aaron moeten maken om hem te heiligen, zodat hij Mij als priester kan dienen. 4. Dit zijn dan de kledingstukken die zij moeten maken: een borsttas, een efod, een bovenkleed, een onderkleed van bewerkte stof, een tulband en een gordel. Zij moeten namelijk voor uw broer Aaron en voor zijn zonen geheiligde kleding maken om Mij als priester te dienen.

U ziet duidelijk dat Aaron onder de Israëlieten leefde. Hij had daar een gewoon leven, met Gods volk, in het kamp. Totdat nu de tijd gekomen was dat de Heer wilde dat hij verscheen. In het Hebreeuws betekent voor God verschijnen, God dienen. Dus toen riep de Heer hem om de Heer te dienen, om een offer te brengen aan de Heer, de Heer had nu zijn maatstaf aangescherpt. 1. Laat hem uit het midden van de Israëlieten komen. Voordat hij het kleed krijgt, vereist de Heer eerst afzondering. Niet uit Egypte, maar uit het midden van de Israëlieten. Sinds ik hier gisteren gestart ben, is de Heer hier mensen aan het afzonderen van de kerk in Europa! Niet van de wereld, maar van de kerk in Europa. Hij zondert Aaron af van Israël. Als hij eenmaal afgezonderd is, wordt hem nu het kleed gegeven. Het kleed heeft de volgende kwaliteiten met betrekking tot zijn inwijding: het geeft hem waardigheid en aanzien. In andere Bijbelversies staat: heerlijkheid en schoonheid. Het ziet ernaar uit dat hij zonder het kleed naakt is. Met het kleed is hij geschikt. Hij kan voor de Heer verschijnen. Het vertegenwoordigt dit:

Ten eerste, het is een heilig kleed. Ten tweede, het onderscheidt Aaron van de andere Israëlieten. Dus ik vraag mij af hoe het met het kleed van de kerk is. Onderscheidt het kleed dat u draagt u van de rest van Europa? Hij zegt, dat kleed gaf Aaron onderscheiding, zijn identiteit. Zijn waardigheid komt nu van dat kleed. Hij werd een man van het kleed. Kijk, waarom was het belangrijk om hem te kunnen onderscheiden? Omdat het een heilig gedrag aangeeft. Heilig leven. Dit was destijds. En dan nu, ik spreek over een ander kleed, het kleed van de Heer dat de kerk zou moeten dragen in Europa, en, meest belangrijk, het wordt uw identiteit – het duidt uw heilige leven aan. Maar kom je in de kerk in Europa, dan is het kleed niet te zien. Er is veel seksuele immoraliteit in de kerk in Europa.
Dit kleed, zegt Hij, dat ik hier kom verkondigen, herstelt de aanbidding in de kerk in Europa. Zoals Aaron weg moest uit het kamp, niet meer werelds, en in nederigheid het kleed draagt, en nu voor de Heer kan verschijnen. Het is bedoeld om de aanbidding van de kerk in Europa te herstellen. Hoe zal dit kleed de aanbidding herstellen?

1. Het zal het gebrek aan discipline in Europa teniet doen. Het enorme gebrek aan discipline in Europa. De christenen moeten discipline hebben, oh ja.
2. Het zal deze liberale theologie die we in Europa zien wegvagen. De vrijheid-theologen die alles maar toestaan.
3. Het zal de misleiding die we in de kerk in Europa zien verwijderen; het zal de immoraliteit, de compromissen met de wereld en het verval wat we in de kerk zien teniet doen.
Kijk, met deze verkondiging van dit geheiligde kleed vermaan ik in essentie de afvalligheid van de kerk. In Europa moet u voorzichtig zijn. De afvalligheid is hier op subtiele wijze binnen gekomen. Kijkt u naar deze landen (Scandinavië) dan ziet u dat hun vlaggen een Kruis hebben. Dit betekent dat ze ooit goed begonnen zijn. Een Kruis, hoe prachtig. Maar wees voorzichtig. Als ik het over de kerk heb, dan heb ik het ook over individuen. Normaal gesproken komt afvalligheid in kleine beetjes binnen, doordat we iets oogluikend toestaan. U staat het toe. Misschien bent u een voorganger en één van de vrouwen die in de kerk komt.. ze draagt lange kleding en bedekkend, maar de kleding is te strak. Wees voorzichtig. De duivel wilt dat u zoiets toestaat.

Het kan een leugen zijn. Liegen. Iemand liegt en u weet dat het een leugen is, en dan staat u dit gewoon toe. Zo gaat de duivel te werk. Let op. Afvalligheid begon in de hemel, toen Lucifer, de verheerlijkte aanbidder, in opstand kwam tegen God. En toen hebben Michael en de zijnen hem eruit gegooid. Dit zou u moeten vertellen dat er in de hemel nul tolerantie is voor afvalligheid. Wilt u naar de hemel, dan moet u dit weten, dat er totaal geen afvalligheid wordt toegestaan in de hemel. Daarom werd hij eruit gegooid. Afvalligheid in uw leven of in de kerk sluipt er heel eenvoudig in. Laat mij dit herhalen: de rok is lang, bedekkend, maar deze is te strak. Dan zou u terecht gewezen moeten worden. Oh ja. We zijn hier niet om de mens te dienen. We dienen Christus. U bent hier niet om mensen tevreden te stellen. U bent hier om de Heer te dienen, Europa. Dus, zodra afvalligheid begint, ontmasker het, zodat u het direct buiten sluit. (doen we dit niet dan:) De tweede fase is dat het geloof met spoed neergaat. Iets begon ogenschijnlijk met iets kleins, het werd toegestaan, en het volgende wat we zien is dat de kerk nu Schriftgedeelten gaat vermijden die betrekking hebben op heiligheid. Dit is de volgende fase. In de derde fase zal met zeggen, oh, het Oude Testament is te hard, het is te wreed. Ik houdt niet van de wrede God die ik vrees, ik wil de God waar ik van houd. In de vierde fase – ik weet dit want God zond mij om de afvalligheid weg te vagen – is God overal. En er zijn vele wegen om tot Hem te komen. Ook hindoes kunnen via hun geloof tot Hem komen. Met kerst schrijft men het nu aan elkaar ‘prettige vakantie’; “Ziet u, we moeten mensen niet beledigen, laten we gewoon prettige vakantie schrijven. We moeten andere manieren van aanbidden niet beledigen of aan te vallen. En het volgende is dat hij zegt: homoseksualiteit is oké.

Oh ja, en dan besef je vervolgens dat de kerk uiteen is gevallen. Die afvalligheid brengt daarna zonen en dochters voort, gladde sprekers, perfecte misleiders die de ‘perfecte’ voorbeelden gebruiken. Zij zeggen, “Ik ben een leraar, in die en die kerk groot gebracht”. Weest u waakzaam voor afvalligheid. Waarom ik dit zeg? Omdat de Heer mij gezonden heeft te vertellen dat afvalligheid gelijk staat aan het weerspreken van God. De consequentie is de dood. Afvallige werd uit de Hemel gegooid. De afvalligheid waarmee u in Europa zo licht omgaat heet rebellie tegen God en Zijn wegen; het verlaten van God en Zijn wegen. Dat is geen grap.
Kijkt u hoe Hij ermee omgaat in Deuteronomium, met afvalligheid, in Deuteronomium, de manier waarop Hij het bestrijd. Hij zegt, Ik heb gehoord dat sommigen de aanbidding veranderd hebben. Het is een revolutie tegen God. God verwerpen. God afwijzen. Rebellie tegen Hem. Dit is wat we in Europa zien, de christelijke gelovigen leven in rebellie tegen God. In Deuteronomium 13:14 zegt Hij ga en onderzoek, zoek het grondig uit en doe goede navraag. En ontdekt u dat het waarheid is, zeg de inwoners van die stad alles, ook het vee, met de scherpte van het zwaard te slaan. En breng ze bijeen, ook alle buit, op het marktplein en verbrand de stad en haar buit. Houdt niets voor uzelf. En Hij zei, offer het als een offer aan de Heer. Ik was zeer geschokt toen ik dit las. Toen begreep ik de ernst van afvalligheid voor de Heer.

Voordat ik de late zalving bespreek, en wat Hij komt doen in Europa, is dit directe gesprek met de kerk belangrijk, zodat u zult weten dat afvalligheid niet zo eenvoudig is als Europa denkt. De beloning is de dood. De duivel zal u met zich meenemen naar de hel. Bijvoorbeeld: toen Adam en Eva een ware kans hadden om God te gehoorzamen, en ze werden ongehoorzaam, toen trad de dood in. Genesis 3:23, 24, de cherub der heerlijkheid blokkeerde de weg naar de Hof, dit is de weg naar de eeuwigheid, naar de boom des Levens. De Boom des Levens is het Heilige Avondmaal, als u er deel aan heeft, dan heeft u deel aan de eeuwigheid. Hij zegt, wees Mij nu gehoorzaam hierin, en als u deze vrijwillige gehoorzaamheid opbrengt, dan had de Heer de mens bij de hand genomen, en was met de mens die weg naar de eeuwigheid gegaan. Weg. En dit is de weg die naar de Boom des Levens leidt. Eet je zijn bladeren, dan leef je voor eeuwig. Begrijpt u? Afvalligheid; de beloning is de dood. De leugentjes die we in de kerk van Europa zien. Een beetje begeerte naar een meisje, je blijft haar telefoontjes beantwoorden -“ik help haar”. Dat soort praatjes! “Weet je, ze is een nieuwe student, dus de voorganger zegt dat hij niet kan komen”. En je weet al dat dit contact ergens toe leidt. Sta geen leugen toe. Ze noemen het een leugentje om bestwil.

En nu wil ik spreken over een heel belangrijke eigenschap die het kleed aan de kerk in Europa geeft. Het kleed geeft de kerk het karakter van onberispelijkheid. Afvalligheid haalt de mens weg van onschuld, en maakt haar verwerpelijk. Jezus komt, geeft haar het kleed wat de mens toelaat om onberispelijk aan de Heer te verschijnen, zodat ze eindelijk voor de Heer kan staan. Dus ik wil nu naar het kleed van de Heer kijken. Het kleed van rechtvaardigheid. Het is bedoeld om de kerk, om u in Europa, een onberispelijk karakter te geven. Een onberispelijk leven. Het betekent dat u uw leven in Europa leeft als een christen, of een voorganger, en niemand kan met de vinger naar u wijzen. Oh ja. Daarom moet u erg voorzichtig zijn met wat u zegt en doet. Deze eigenschap die het kleed aan de kerk brengt werd de maatstaf voor de kerk, zodat zij kan binnentreden. Jezus zegt, een onberispelijke kerk.

Wees heel voorzichtig hoe u met zulke telefoontjes omgaat. U kunt Jezus preken – dit heb ik zien gebeuren, ik ben de hele wereld over geweest – een voorganger begint rechtvaardigheid te preken, en een dame zegt: “nee, nee, wie preekt er hier heiligheid? Nee, nee”. Vanwege je vroegere zonde strooit de duivel roet in het eten. Weest u voorzichtig met de behoudenis die u heeft. U kunt zich het niet veroorloven een alledaags christelijk leven te leiden. Kijk nu, zodat u zult begrijpen wat God de Vader voor de kerk van Europa wilde doen toen Hij Jezus met dit gekoesterde kleed stuurde, dat het karakter van de kerk herstelt. Het is zo mooi hoe de Heer onberispelijkheid gebruikt. Vandaar dat Hij Jezus stuurde om ons van verwerpelijkheid te bevrijden, zodat we onberispelijk zullen zijn en aan Hem mogen verschijnen.
In de Bijbel zijn er generaals van God. Gewoonlijk zijn generaals goed gekwalificeerd, vanwege hun rang. Ze hebben karakter. Laten we bij Henoch beginnen. Genesis 5:21-25. “21. Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwerkte Methusalach. 22. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 23. Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. 24. Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. 25. Methusalach leefde honderdzevenentachtig jaar, en verwekte Lamech.”

Henoch wandelde met God. En het is iets groots om met God te wandelen. God is heilig. Als u met God wandelt, en u kijkt naar het leven van Henoch, dan was Henoch het tegengif van Adam en Eva. De Heer gebruikte hem om te bewijzen: “Ja, het is mogelijk”. Dat het niet hoeft te mislukken vanwege ongehoorzaamheid. De vijand bewees in de Hof dat geen schepsel op aarde te vertrouwen is. Toen kwam Henoch die in gehoorzaamheid leefde, in rechtvaardigheid, en geloof. Het leven van Adam en Eva kent 3 fasen:
1. De onschuldige fase
2. Toen zij vielen
3. Toen de Heer hen zocht, “Waar bent u?” De Heer zit Zijn gevallen kinderen achterna. Ik was zeer geschokt toen ik dat vers las. Hij had ze net geschapen en dan vallen zijn. Dan zien we de Heer achter zijn kinderen aan gaan. Hij achtervolgt Zijn gevallen kinderen.

Vervolgens preekt de Heer het Evangelie tot hun en vertelde hen dat Hij de slang zal komen vermorzelen. Ze leefde onschuldige levens en vielen. Nu komt Henoch die in staat was de totale gehoorzaamheid en rechtvaardigheid te behouden. Een andere generaal die onberispelijk leefde is Noach. Genesis 6:9. “Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God.” Noach, als we de Bijbel lezen, daar zegt de Heer dat er op de hele aarde niemand zoals Noach was, vanwege de onberispelijkheid. Dus Noach wandelde onberispelijk voor de Heer. En u ziet dat de aarde met miljoenen mensen gevuld was. De Bijbel zegt dat de aarde vol was. Maar toen Hij één onberispelijk mens aantrof, Noach, toen Hij hem vond, een onberispelijk mens, toen vernietigde Hij de hele aarde en redde Noach. Let op hoezeer de Heer onberispelijkheid koestert. Zo, dat toen Hij een onberispelijk iemand vond, Hij in staat was de hele aarde weg te vagen, iedereen te vermoorden en hem te behouden. Het onberispelijke karakter, een onberispelijk leven.

In Genesis 17:1, daar ontmoeten we Abraham, een ander die onberispelijk leefde. Toen Abraham 99 was, verscheen de Heer aan hem en zei, “Ik ben God de Almachtige, wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht.” En Hij zei, als u onberispelijkheid in acht neemt, een oprecht leven, dan zal ik Mijn verbond met u in stand houden. En Abraham wandelde oprecht voor Gods aangezicht. Kijk nu wat er gebeurde, hoe Hij het leven van Abraham gebruikte.
Een andere generaal in de Bijbel is Job. Job 1, vers 1 en vers 8. Een volgende generaal van God die onberispelijk leefde en de Heer bejubelde hem. 1. “Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht; hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad.” Opdat u weet wat het kleed van rechtvaardigheid, het kleed dat de kerk nu zou moeten dragen, zou moeten brengen in de kerk in Europa. 8. “De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad.” Wauw, Hij zegt omdat Job een oprecht leven leidde, de Heer satan kon zeggen: oh, stel hem op de proef, u zult geen succes hebben. Als u in onberispelijkheid wandelt, dan bent u beschermd tegen de duivel. En de Heer kan de kerk helpen, toch?

Ook als u dat telefoontje tegenhoudt, u zegt “Ik wil niet dat iemand een vinger naar mij wijst. Ik weet niet zeker of ik die kant uit moet gaan.. Ik wil niet naar dat Kerstdiner want het helpt mij niet op mijn weg naar de eeuwigheid”. U wordt sensitief, u wilt niet dat iemand een vinger naar u wijzen kan. Onberispelijkheid is een schild tegen de aanval die komt, tegen de kerk in Europa. U ziet de generaals en hoe zij oprechtheid aanhangen, en dan zegt de Heer aan de kerk dat dit kleed de hemelse kleding is. Het betekent dat de kerk in Europa dit moet dragen om de hemel te betreden. En Hij zegt dat als de kerk het draagt, je het niet via Whatsapp, Facebook of Twitter ziet. U kunt het licht zien, de heerlijkheid die de Kerk afgeeft. U kunt de onberispelijkheid in de kerk zien. De Godvrezendheid.

Want ik zei, behoudenis is niet wat u in de kerk doet, behoudenis is niet wat u doet wanneer u met vrienden bent. Het gaat om wanneer de christen alleen is. Dat is behoudenis. Als u alleen bent. Welke TV kijkt u? Als u werkelijk behouden bent, dan kunt u niet naar die kanalen kijken. Toen Mozes kwam, en een tempel van God oprichtte, daar werd dit onberispelijke karakter benoemd als ‘zonder gebrek’, het kleed dat Christus aan de kerk in Europa moest geven. Dus onberispelijkheid verwijst naar het dier voor de offergave in de tempel: zonder enig gebrek. Dus in de tempel van God heet het karakter van onberispelijkheid ‘zonder gebrek’. Leviticus 1:3. Er zijn er velen, maar we zullen er maar een paar lezen. De kerk in Europa wordt vandaag gelouterd, ja. De instructie van God wordt nu aan de kerk overhandigd. En de dingen die gezegd worden hebben eeuwige invloed. Wat een groot iets, dat we ons nu gereed kunnen maken voor de eeuwigheid. Sommige kerken zijn clubs geworden, er zijn groepen. Maar ik zeg, er is een rol, een verantwoordelijkheid als u samen komt. “3. Als zijn offergave een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de HEERE.”
Leviticus 3:6 “Als zijn offergave als dankoffer voor de HEERE afkomstig uit het kleinvee is, of het nu een mannetje of een vrouwtje is: zonder enig gebrek moet hij het aanbieden.” Alles zonder gebrek. Zonder gebrek. Wilt u de ernst hiervan begrijpen, gaat u dan naar Maleachi 1:10, waar nu de priesters voor het aangezicht van de Heer verschenen met een offergave met gebrek. En u hoort de woede van God over de priesters die een offer met gebrek bereidden. Zo sterk dat de Heer zegt “10. Was er ook maar iemand onder u die de deuren zou sluiten, dan zou u niet zonder reden Mijn altaar aansteken.”

Nu naar het Nieuwe Testament, waar u betrokkene wordt, daar treft u het karakter van onberispelijkheid aan. Daar krijgt het een nieuwe waarde, die van morele zuiverheid. Het wordt morele perfectie. Morele uitmuntendheid. Dit ziet u Hem nu toevoegen aan het karakter dat het kleed de kerk zou moeten geven. Hij noemt het nu morele uitmuntendheid. Morele perfectie. Morele zuiverheid. En langzaam aan ziet u dat de benaming ‘onberispelijkheid’ op een bepaald moment exclusief gebruikt wordt als naam van Jezus: het perfecte Lam van God, zonder enig gebrek. Het moment van de waarheid is nu gekomen voor Europa.

We zagen dat God onberispelijkheid koestert. Zij die in oprechtheid wandelen worden in de Bijbel beschouwd als generaals van God. Zij zijn de mensen die God in de Bijbel koestert. Kijkt u naar Henoch die oprecht voor Gods aangezicht wandelt, en Noach die in Genesis 6:9 onberispelijk wandelt. Toen de Heer hem aantrof, vernietigde Hij alles en behield Noach, omdat Noach onberispelijk voor Gods aangezicht wandelde. Toen Hij Abraham onberispelijk aantrof, sloot Hij een verbond met hem, en ook gebaseerd op zijn geloof; geloof staat gelijk aan gehoorzaamheid, en dat staat gelijk aan rechtvaardigheid. Dit is wat de Heer daar zei. Zo was Abraham. Job: God daagde satan uit en zegt, stel hem op de proef en zie. Als het kleed van rechtvaardigheid wat ik kom verkondigen – als dit het uur van het kleed is , dat dit het uur is om het kleed te dragen – onberispelijkheid aan de kerk in Europa geeft, dan is het een te koesteren kleed. Een krachtig kleed. Dat kleed moet bewaakt worden.

Daarom vroeg ik de kerk in Europa gisteren: “Kerk in Europa, waar is uw kleed?” “Waarom draagt u het niet?” Wat is ermee gebeurd?” U zegt, “Nee, ik heb het”. Maar: “Waar is het?” We zagen dat er acceptatie is, de ontvangst, en het dragen. U kunt het aannemen en het niet dragen. Als we uitgaan van de tempel van Mozes, dan betekent het onberispelijke karakter dat niemand meer een vinger naar u wijst. Als u het kleed van rechtvaardigheid draagt, dat u onberispelijkheid geeft, dan kan er niemand meer opstaan en zeggen: “Kijk, homoseksuelen in de kerk. Die voorganger, zijn echtgenoot staat op de parkeerplaats. Zíjn, zíjn.” Of, “Oh, deze mensen willen alleen maar geld.” De voorgangers uit Afrika in Europa preken geld en dan wijzen de mensen met vingers naar de kerk. De kerk is bedoeld als een oase, een fontein van levend water. De kerk in Kenia, en de aartsbisschop is hier, deze kerk staat erom bekend dat als u een zieke heeft dan kunt u hem daar gratis brengen en u hoort van een viering in dat dorpje. Niemand wijst met een vinger naar de kerk. De mensen kleden zich heilig. Er is nul tolerantie voor zonden. Zelfs kleine kinderen gaan heilig gekleed. Als er immoraliteit op de Tv verschijnt, dan haast Joshua van 8 jaar zich, hij pakt de afstandsbediening en zet de Tv uit.

Ik ben zo blij dat voorganger Banza er is. Ik wil terugkomen naar Europa. Kunnen we het voor elkaar krijgen, dat we ieder jaar een conferentie hebben? Ieder jaar rond deze tijd zullen we hier een conferentie hebben. Ieder jaar zullen er mensen reizen vanuit Zweden, Portugal, Italie..er zal ieder jaar in Amsterdam een conferentie zijn. Ieder jaar. Er is een zuivering van de kerk gaande, totdat de Messias komt. Ik ben er klaar voor. Want dit is heel krachtig. Hij is begonnen prachtige resultaten te geven, maar we moeten de winst behouden. Dus ieder jaar zullen we nu een Conferentie in Amsterdam hebben. Alle landen, sluit een verbond om te komen. Ieder jaar. Laat men zich gereed maken om te komen!!

Hij zegt, onberispelijkheid is een krachtige eigenschap die de kerk in Europa kan helpen. Het is niet ver, het is dichtbij. Hij zegt, fijn linnen, smetteloos en blinkend is haar gegeven te dragen. Iedereen heeft het vermogen om het kleed te dragen. Gaan we naar de tempel van God, dan is die eigenschap die het kleed aan de kerk nu in Europa geeft, synoniem aan het offerlam. Hij zegt, zonder gebrek. Nu wordt het ‘zonder enig gebrek’. Een dank- of een zondoffer, mannetje of vrouwtje, het moet zonder enig gebrek zijn. Dit wordt nu de benaming van dat kleed. Zonder gebrek. De benaming van die eigenschap: zonder gebrek.

Gaan we verder naar het Nieuwe Testament, dan krijgt het een nieuwe benaming. Nu wordt het gelijk aan morele zuiverheid. Morele perfectie. Morele uitmuntendheid. En als u dat karakter weer van dichtbij bekijkt, in het Nieuwe Testament, dan hoort u dat dit de ‘middle name’ is van Jezus. Men zegt nu, het perfecte Lam van God, zonder gebrek. De tweede fase. Als Jezus naar het Kruis gaat en weer opstaat, dan zie je een heel interessant fenomeen. De benaming onberispelijk wordt verlengd, tot na de wederopstanding; nu is het niet alleen de naam van Jezus, maar deze wordt uitgebreid naar de naam van de volgelingen van Jezus. Dat is nu waar mijn gesprek met de kerk van Europa is. Onberispelijk. Dat zien we de Heer nu aan de kerk zeggen: u zou onberispelijk moeten zijn.

Psalm 15:2. Daarom ben ik gekomen, zodat als alles gezegd en gedaan is, we de eeuwigheid in zullen gaan. Dat ik dit met heel mijn hart gedaan heb. “15. “Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt”. Daar zien we de overgang. Laat ons nu naar Christus kijken, toch? We gaan naar de Heer nu. Johannes 1:29, “Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!”. We kennen Jesaja 53, “als een lam dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.”1 Petrus 1:18. “18. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die door de vaderen overgeleverd is.” Dit is nu het centrale thema. Ik wil voor u een basis leggen, van hoe wij hier (wijst naar de Wolk van heerlijkheid op het scherm) zijn aangekomen. We kwamen hier via rechtvaardigheid, heiligheid, bekering, nul tolerantie voor zonde.

Hebreeën 9:14. “hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!”  Ook Efeze 1:4. Efeze 5:25-27 lees ik. Colossenzen 1:22. 2 Petrus 3:1,14. Efeze 5:25 “Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven 26. opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord. 27. opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.”
Nu mogen wij die benaming gebruiken. Het is een grote verantwoordelijkheid voor de kerk, vooral in Europa, het continent dat het Evangelie naar de Afrikanen bracht. Zij aanbaden olifanten, grote bomen. Grote rivier – ‘deze rivier is té groot, dit moet God zijn’. De zon aanbiddend, de maan. Het continent Afrika. Het continent Europa zond mensen, die geconfronteerd werden met malaria, leeuwen, en sommige Afrikanen begrepen hun niet en joegen hen weg met stokken. Ze namen een risico door naar Afrika te gaan. Maar nu is Europa ondergedompeld in duisternis, en de Heer stuurt nu licht vanuit het Afrikaanse continent, en zegt “Haast u alstublieft naar Europa. Ik zie dat ze de goede wegen aanbidden. “Ik heb God niet nodig om ergens te komen, de wegen zijn goed. De kanker klinieken. Wauw, ik heb God niet nodig, ik heb een ziektekosten verzekering.” Ze doen yoga, de maan aanbidden. Haast u alstublieft erheen: “Stop daar nu mee, de Heer heeft de gehele mensheid geschapen.”

Deze boodschap is belangrijk. Er is een hele generatie in Europa die losgekoppeld is van de Heer. Het kleed van gerechtigheden doet ook iets krachtigs in de kerk in Europa, als zij zich ermee kleed. Dat kleed kan uw naam in het Levensboek plaatsen. Het Levensboek. Het kleed waarvoor de Heer mij hiernaartoe heeft gestuurd, om het u te verkondigen, heeft de capaciteit om uw naam in een Boek te zetten, waarvan God Zelf de auteur is. Het heet het Levensboek. Voordat we Openbaring 3 lezen.. Dat Boek is een register. In andere woorden, het is een Boek met een lijst van de namen van alle rechtvaardige mensen. Iedereen die rechtvaardig is, op die dag moet uw naam, op die dag van de waarheid, gevonden worden in dat Boek, om de Hemel binnen te kunnen treden.

Als u inwoner wordt van dit land, dan moet u zich inschrijven en er zijn voorwaarden enzo. Als u tot inwoner benoemd wordt, misschien gebeurt er eerst iets en als dat proces is afgerond dan wordt uw naam toegevoegd aan de lijst van inwoners van dit land. Ze vertellen u dat wilt u het burgerschap behouden, dan moet u geen misdaad plegen, en wat u nog meer niet mag. In andere woorden, u moet uw naam op die lijst zien te houden. Daarom zeg ik u, zoals God de Vader een Boek heeft geschreven; in dat Boek staat de lijst van rechtvaardige mensen. Hij noemt dit het Levensboek . En ik ontdekte dat dit kleed wat de Messias aan de kerk gaf hetgeen is dat u toestaat om op die lijst te komen, in het Levensboek. Want dat Boek bevat een lijst van de inwoners van de hemel!

Kunnen wij Openbaring 3:3-5 lezen? Hij zegt, 3.“Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houdt het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen. 4. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. 5. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek de levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.”

Waardig, voor de Heer. Dat is heel krachtig. Hij zegt dat er een Boek is. In Exodus zien we de auteur van het Boek, toch? “Nu dan, of U toch hun zonden wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt.” Dat is enorm bekrachtigend! Een krachtig moment voor de kerk in Europa. Dit geeft u kracht. Want Hij zegt, fijn linnen, smetteloos en blinkend is haar gegeven zich mee te kleden. In Exodus 16:4 zegt Hij dat Hij brood uit de hemel zal laten regenen, maar ieder mens moet erop uitgaan en verzamelen. Kan ik dit herhalen? Hij zal brood uit de hemel laten regenen, maar de Heer had in ieder huis een hin neer kunnen laten regenen, maar Hij wilde hun gehoorzaamheid op de proef stellen. Dus Hij zei, Hij laat manna regenen, maar ieder moet eropuit gaan en verzamelen.

Fijn linnen is haar gegeven zich mee te kleden. Dus, u moet moeite doen om u ermee te kleden. De kerk van Christus in Europa moet moeite doen om zich ermee te kleden. Het brengt uw naam in de lijst. Ik wil dat de mijne daar gevonden wordt. Zorg dat uw naam daar gevonden wordt. Hij zegt dat door het kleed te dragen uw naam in het Boek komt. Nu gaat Hij verder door te zeggen dat er in Sardis enkele personen zijn, daar in Sardis, die hun kleren niet bevlekt hebben. Dit betekent dat als u het kleed hebt, dan moet u het kleed onderhouden, zodat het fijn linnen blijft, smetteloos en blinkend. Hij zegt, die enkele personen die hun kleed bewaren, zij hebben hun kleden niet bevlekt, zij zullen met het Lam wandelen. Daarom, omdat zij hun kleden van fijn linnen smetteloos en blinkend gehouden hebben zal Hij hun namen niet uit het Levensboek wissen. Dus het bewaren van dit kleed zorgt dat uw naam in het Levensboek blijft staan. Gisteren zei ik, dat als u weet had van het kleed dat u draagt, dan zult u het vrezen en het niet bevlekken, want dit zijn de kleden van Christus. En dit kleed is geen fictie, een fantasiefilm. Het is geen fictie. Dit kleed is te verkrijgen in uw leven. Het is geen verheven inspiratie, die u alleen maar wensen kunt. Nee. Het is nu haalbaar. Het is nu waar te maken!

Dus Hij zegt, als u uw kleed bewaart dan staat dit gelijk aan het bewaren van uw naam in het Boek. Zij die hun kleed bevlekken - u ging naar de kerk, sommige van uw kerken: uw danst. Dans niet in de kerk. In Kenia heb ik het een halt toegeroepen. Niet in deze kerk. In de andere kerken danst men en begeert men de vrouwen. U danst en bevlekt uw kleed. Dat is een drama. Zij die het bevlekken zullen uit het Boek geschrapt worden. Weet u wat dat betekent? Dat het kleed verloren kan gaan! Fijn linnen, smetteloos en blinkend is haar gegeven zich mee te kleden. Maar als ze niet voorzichtig is, kan ze het kleed verliezen. Ik ben gekomen om u te waarschuwen. Weest u voorzichtig. Verlies het kleed niet. Het uur van het kleed is gekomen. “Ik moet naar de immigratiedienst en daar liegen,” en het kleed verliezen? Doe dat niet. Ik zou hier de toegestane tijd blijven en dan met mijn kleed terug gaan naar Afrika of Azië. Het is een tragedie als u het kleed verliest. Het kleed is de eeuwigheid.

Gaat u naar Mattheus 22, of Zacharia 3:1-5, dan ziet u dat het kleed verloren kan worden. U moet dus voorzichtig zijn, toch? Zacharia 3:1-5, blinkende kleden voor de hogepriester. “Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. 2. De HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u bestraffen, satan! DE HEERE Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? 3. Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond. 4. Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. 5. Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de HEERE erbij stond. 6. Toen verzekerde de Engel van de HEERE Jozua: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Als u Mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van Mij vervult, dan zult ú ook Mijn huis besturen, en ook Mijn voorhoven bewaken, en zal Ik u omgang geven met hen die hier staan.”

Jozua staat hier voor het land Israël. Het land van de priesters. En haar was een priesterlijk gewaad gegeven. En dat land, zij bevlekte het priesterlijke kleed, daarom hoort u Hem spreken over de tulband, dat is een symbool van de priester. De HEER geeft ze nu een andere weg, van bekering en hoe voor God te verschijnen. Het belangrijkste is dat toen het kleed verloren ging, Satan dichtbij kwam, zijn positie opeisend. Het recht om zich met u te bemoeien, geboorte recht, vriendschapsrecht, recht om zijn identiteit op te leggen.. zeggende: “Bent u niet degene die gisteren in de disco aan het drinken was”? Nu eist hij zijn recht op. Dit zien we in Europa, de wereld is in de kerk aanwezig. Ze zijn richting verloren. Ze hebben het kleed bevlekt. U ziet de grote claim die de duivel op de kerk legt. De duivel eist eigendomsrecht op van de kerk. Gaat u naar Mattheus 22:1, 44, daar ziet u dat het kleed werkelijk verloren kan gaan in de kerk van Christus in Europa. “En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen en zei: 2. Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had.”

De mensen voor wie de bruiloft bereid was, zij kwamen in opstand, verlieten, weerspraken God. Dat is de afvalligheid die we in Europa zien. Zij hebben de Heer en Zijn wegen afgewezen. De wegen van God. Er is een hele vertelling, waar Hij zegt, oké ga de straten, de kruispunten op..nu gaan we naar vers 11. “Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. 12. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen, terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg.”

Vriend, mon ami, rafiki (vriend in Swahili). De man was sprakeloos, kon niets zeggen. “13 Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 14. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.”
Zeker, zeker, zeker, dit kleed dat de Heer mij hier laat bazuinen, waarvoor Hij mij gezonden heeft, om het hier te verkondigen, het is werkelijk de toegang tot de Hemel. Want Hij zegt toen Hij naar de mensen kwam, Zijn volk, om ze over de toegang te vertellen, hebben zij het afgewezen, vanwege afvalligheid. Maar volken verzamelden zich bij de ingang van de Hemel. De ingang, dit gesprek vindt plaats bij de ingang van de Hemel. Dit is wat ik vaker doe, en u lacht dan: “Wat is uw naam, Huan, Huan, waarvandaan? Uit Italië? Nee, uit Noorwegen. Welke kerk?” Dit gesprek vindt plaats aan de ingang, een de toegangspoort. Hij vraagt, mon ami. Dit betekent dat zij elkaar kennen. Ze hadden een relatie. Bedenk dat Jezus destijds Judas eens bij Zich riep en hem vriend noemde. En Hij zei, wat komt u hier doen? Ook in Mattheus 22, ze kenden elkaar. Mon ami. Vriend. Dit gesprek is aan de ingang naar de eeuwigheid. En de eerste vraag die Hij stelt: “Hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt?” Het houdt in dat op die dag, wanneer het aankomt op het kleed, dat vriendschap niet telt. Oh ja. Nee, het is zeer schokkend. Gaat het over het kleed.. ”Oh, Jezus, ik ken Hem. Gisteren bad ik nog en toen heeft Hij mij geholpen.” Maar op die Dag, als het over de eeuwigheid gaat, over het kleed, dat is er geen vriendschap.

Hetzelfde gesprek zien we in Mattheus 25 gereflecteerd, waar Hij weer over het binnentreden spreekt. In Mattheus 25 zegt Hij, de dwaze mensen, de 5 meisjes zonder olie, arm, zij hebben niets, achtergesteld. En dan zijn er de rijke, met olie, bevoorrecht; Dezelfde Jezus die altijd preekte: vraag, en het zal u gegeven worden; klopt, en er zal opengedaan worden, help de armen; de Jezus die dit steeds weer preekte… maar als het aankomt op het binnetreden zegt Jezus Zelf; als de dwaze meisjes vragen, toen de armen, de achtergestelden aan degenen vroegen die veel hadden “help mij alstublieft met wat olie”, toen zei Hij dat het hun niet gegeven wordt. Je kunt zelfs achterblijven als u het wel geeft. Zij gingen olie kopen en klopten aan en de Heere Jezus doet het volgende: Hij zegt tegen degenen die het kleed hadden, hun namen in het Boek, dat de andere plekken bij de Bruiloft nu bezet zijn, vol, en het protocol zegt: “Alle mensen zitten nu, alle plekken zijn nu bezet.” De achtergestelden kloppen nu aan. Jezus zei, u bént de kerk niet. De Heer Zelf! Laat me dit afhandelen en dan met de bruiloft doorgaan. Zij zeggen: Heer, heer, doe ons open! Hij zei “Voorwaar, ik zeg u: Ik ken u niet.” Op die dag heeft Jezus geen vriend.

Bij de ingang van de Hemel is het kleed de maatstaf. Ze gebruiken de meetlat van het kleed, om mensen de maat de nemen. Bedenk dat als we de eeuwigheid binnen treden, het bruiloftsmaal van het Lam.. ik zag mijzelf andere dingen doen; ik zag ernstig werk. Er is hier een grotere strijd gaande. Zeer ernstig. Verwarring. Maar als u mensen hier binnentreed, en plaatsneemt aan die tafels, dan zult u de Heer nu van gezicht tot gezicht zien. Bedenk dat u nog steeds zult kunnen praten “Wauw, kun je je voorstellen dat mijn voorganger achtergebleven is? Maar ze was zo serieus, ze ging iedere dag naar de Bijbelstudie, maar ze is achtergebleven.” Waarom? Vanwege het kleed. Het kleed is de kleding van de Hemel. En de Heer zegt, dat dit voor de kerk in Europa het uur is om het kleed te dragen.

Kunt u het mij toestaan om één vers te delen, en dan zal ik weg zijn. Deuteronomium 7:7. “Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken.“ De Heer verkoos u niet omdat u de grootste ben van allen, maar Hij verkoos u omdat u het overblijfsel bent. In het Spaans zegt men ‘remanente’. Wees hier dus voorzichtig mee mensen. In Kenia, ook nu er miljoenen en miljoenen wedergeboren zijn, spreekt men over de persoonlijke wandel met Christus. Maar in Europa zie ik dat u het overblijfsel bent. U die hier bent, u bent het overblijfsel. De Heer verkoos u niet omdat u groter bent. U bent met weinigen. Dus, vraag u niet af waarom uw vrienden hier niet zijn! De Heere zegene u.

Ik bid voor degenen die de Heer willen ontvangen. Ik geef u een kans. Misschien is het Woord in uw hart binnengekomen en u heeft mij immoraliteit horen vermanen, de duivelse kleding van de vrouwen in de kerk, de duivelse kleding van mannen in de kerk. U heeft mij leugens horen vermanen, en valse apostelen in Europa. U heeft mij de zorgeloze christelijkheid in de kerk horen vermanen. De lauwwarme christelijkheid, waarbij u vandaag wedergeboren bent en morgen niet. Het afkeren van de zonde. De nul tolerantie voor zonde. Ik heb de liberale theologie in de kerk in Europa vermaand.

Zeg, “Geliefde Jezus, vandaag bekeer ik mij, en keer mij af van zonden. Ik ontvang U, Heere Jezus, in mijn hart, als mijn Heer en Redder. Bevestig alstublieft rechtvaardigheid en heiligheid in mij. En zegen mij met de Heilige Geest. In de Machtige naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren.” Laat mij u zegenen. “Vader, in de machtige naam van Jezus. Ik verklaar met mijn profetische tong, in de dierbare naam van Jezus, dat U Heer, deze mensen op speciale wijze bezoekt, opdat zij nu een nieuwe wandel mogen beginnen, dat zij de getuigen zullen zijn van rechtvaardigheid, redding, het licht van God. En ik vraag U mijn Heer, dat U degenen die ziek zijn bezoekt. In de dierbare meest machtige naam van Jezus. Amen"