Welkom!

 
 
 
PROFETIE 05.09.2019 - Mega Bezoek van De HEER zondag 8 september 2019!
De grootste Profeet van De HEER op Jezus Is HEER Radio

‘Wel, gezegende mensen, de HEERE JEHOVA heeft met Mij gesproken. Deze afgelopen nacht, DE HEER, DE MACHTIGE GOD VAN ISRAËL, DE ONTZAGWEKKENDE KONING  VAN RECHTVAARDIGHEID, DE RECHTER, DE SCHEPPER VAN HET HELE UNIVERSUM, DE GOD EN DE VADER VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, HIJ die Jeruzalem koos, DE SCHEPPER VAN DE HELE MENSHEID op het aardoppervlak, de aarde en haar volheid. Gezegende mensen, HIJ heeft met Mij gesproken deze afgelopen nacht, over de aankomende bijeenkomst, dit weekend in Yaya Kilimani.

Nu, er komt een heel groots Bezoek daar, bij Yaya Kilimani. Een machtig, machtig Bezoek van JEHOVA ELOHIM, JEHOVA JAHWE, JEHOVA SABAOTH, JEHOVA ROHI, JEHOVA TSIDKENU, JEHOVA M’KADDESH, JEHOVA KANNA , de MACHTIGE, MACHTIGE, MACHTIGE GOD VAN ISRAËL. En in dit gesprek heeft De HEER Mij al naar deze bijeenkomst gebracht. Dus in deze bijeenkomst komt GOD DE VADER ZELF, GOD DE VADER ZELF zal naar beneden komen en de bijeenkomst bezoeken. HIJ komt naar beneden om ZIJN Dienaren te bezoeken. De twee Dienaren die De HEER van de hele aarde dienen. Zoals u Hen zag voorgaan in Menengai 3. Zoals u Hen zag voorgaan in Menengai 3. De Twee Olijfbomen die de HEER Mij liet zien groeien uit de aarde hier, bijna in de Hemel reikend. Enorme Bomen, die voor de HEER van de hele aarde staan.

Dus gezegende mensen, de bijeenkomst die eraan komt in Yaya Kilimani, in Nairobi, de gemeenschappelijke dienst die plaats zal vinden, zal een mega bijeenkomst zijn. En GOD DE VADER ZELF zal komen en ZIJN Dienaren daar bezoeken. En Ik heb gezien, het eerste deel van het gesprek zag Ik de Wolk van GOD helemaal vanuit de Hemel komen. HIJ kwam ZELF de hele weg, en bezocht ZIJN Dienaren, bedekte ZIJN Dienaren op het Altaar. HIJ bedekte de eerste Dienaar en daarna de tweede Dienaar. De eerste Profeet uit het boek Openbaring, hoofdstuk 11. En daarna de tweede Profeet uit het boek Openbaring, hoofdstuk 11. De enorme Legermachten van de Troon van GOD, die HIJ heeft de Juiste heeft bevonden in ZIJN verborgen wijsheid, in de bovenkamers van de Wijsheid van GOD in de Hemel, en liet Hen los op het aardoppervlak, naar de aarde, naar het universum.

Dus de Wolk komt naar beneden, komt neer en treft opnieuw. Toen hoorde Ik de Stem van de HEER zeggen: ‘Kijk daarnaar! Kijk daarnaar! Kijk daarnaar!’ Hoe HIJ zou komen. Toen HIJ kwam zei de Stem van de HEERE JEHOVA, GOD DE VADER ZELF: ‘Kijk daarnaar, kijk daarnaar!’ En HIJ kwam neer. En daarna, na een tijdje, opnieuw deze morgen, rond vijf uur ofzo bracht HIJ Mij naar Yaya Kilimani en opnieuw liet HIJ Mij deze keer een zeer lange pilaar zien. De pilaar van de witte, verheerlijkte Wolk van de HEER. De eerste Wolk is de Wolk zoals die komt en normaal gesproken op het dak van de tent zetelt, waar Zij voorgaan. Zoals we zagen bij het hoofdaltaar in Nakuru. De reusachtige Wolk van Mozes, de Wolk van de GOD van Mozes. Die ZIJN Dienaar Mozes bezoekt. Degene die ZICH zetelt, de donkere Wolk die zetelde op het dak van de tent, tijdens de negende internationale conferentie van pastors en de dienaren van het evangelie. Dus die Wolk komt en raakt de grond. Dat is nu GOD DE VADER ZELF, raakt de grond. En HIJ doet dat twee keer. HIJ komt neer waar de eerste van de Twee Profeten is, voor de eerste aanraking, en waar de Tweede is. En dan zegt HIJ: ‘Kijk daarnaar, kijk daarnaar, kijk daarnaar!’ met ZIJN eigen Stem. GOD DE VADER ZELF.

En HIJ tilde Mij op, in de Troonzaal van GOD de Almachtige, Dus Ik kon het Bezoek zien vanuit de Hemel. Hoe HIJ komt ZIJN twee mega, meest vreeswekkende, meest felle en de dodelijkste Profeten ooit naar de aarde gezonden bezoeken, Degenen waarvan de HEER bij Stem zei dat dit dezelfde twee Engelen zijn die later terugkomen en de aarde vernietigen en deze in brand zetten, na het Nakuru Menengai 3 Bezoek. Opnieuw, na de bijeenkomst in Nakuru, Menengai 3, terug in Nairobi, die nacht sprak de Stem van de HEER, toen Ik Mij gereed maakte om de pastors te ontmoeten uit de vele landen, die bijeengekomen waren bij het hoofdkantoor hier. En GOD DE VADER zei: ‘Dit zijn dezelfde Twee Engelen die later terugkomen, na het duizendjarig rijk van CHRISTUS, en de aarde totaal vernietigen en deze in brand zetten.´ 

Dus de HEERE JAHWE tilde Mij op in ZIJN Hemel, de Troonzaal van GOD De VADER, in de Hemel. En dat is een plaats waar niet iedereen heengaat. En HIJ liet Mij vanaf daar zien hoe HIJ ZIJN twee mega Profeten op het aardoppervlak zou bezoeken. En Ik zag van bovenaf hoe ZIJN Wolk, de Wolk die de kinderen van Israël uit Goshen in Egypte optilde en kwam en hen bezocht op de berg Sinaï. En hen naar het beloofde land bracht. Dus Ik zag die Wolk naar Yaya Kilimani komen, toen de twee mega Profeten van de Hemel, de meest geëerde Profeten van JEHOVA JAHWE binnen in de Hemel. Toen Zij voorgingen in Yaya Kilimani, toen zag Ik de Wolk komen. HIJ kwam helemaal vanuit de Hemel. Vanuit de Hemel kon Ik HEM nu zien. HIJ liet Mij zien hoe HIJ Hen zou bezoeken. HIJ bezoekt de Eerste, bedekt Hem, en de Tweede. En HIJ zei: ‘Kijk daarnaar, kijk daarnaar, kijk daarnaar!’ Op een immense wijze. De Stem van GOD DE VADER, JEHOVA SABAOTH, de HEERE der Legermachten, de AANVOERDER der Hemelse Legermachten, De SCHEPPER van het universum, HIJ DIE was en is en voor eeuwig leeft, JEHOVA JAHWE.

Toen kwam de tweede rond vijf uur deze ochtend, toen HIJ Mij nu de witte pilaar van ZIJN Wolk liet zien, ZIJN EIGEN Aanwezigheid. ZIJN heiligste Aanwezigheid. Zijn meest verheerlijkte en prachtige Aanwezigheid, de hele weg komend. En HIJ kwam en zetelde op de kruin, de kruin van het hoofd van ZIJN Dienaar, Degene die de leiding heeft. Degene die wij zien in het boek Maleachi, hoofdstuk 4. Degene die beloofd is. De meest verwachte Profeet van de HEER die de Hemel gebiedt te openen, en de Hemel opent op ZIJN bevel, in Lima, Peru, Kakamega, Njoro, Eldama Ravine, Kisii, Lagos. En dus, de witte Wolkkolom kwam de hele weg. En HIJ tilde Mij op boven de aarde, de Hemel in, zodat Ik kon zien hoe de pilaar komt en zetelt op de kruin van Zijn hoofd, en met Hem loopt.

Maar dan, als GOD DE VADER met Hem loopt, als de pilaar omhoog gaat, de pilaar zie Ik rond. Ik zie daarboven: rond. De pilaar doorsteekt de zon en HIJ toonde Mij deze twee Profeten midden in de zon staande. Binnen in het midden van de zon staande, en Zij stonden met De HEER. Dus er waren er daar DRIE. Dus De HEER was bij Hen, midden in, in het hart van de zon, toen de Wolkkolom kwam en toen weer zetelde op de kroon van Zijn hoofd. De kroon, verplaatsend met Hen, waar Zij voorgingen. Dus dit zijn heel ontzagwekkende tijden in de geschiedenis van de kerk. We kunnen weten dat deze wereld aan het vergaan is. En het is heel duidelijk dat De MESSIAS komt. De Generaals van De HEER die voor De MESSIAS komen vechten zijn nu ter plekke, Zij zijn nu gekomen. Hun bediening is heel dodelijk, heel ontzagwekkend. Want zij sluiten nul compromis aangaande de zonde. En Zij zijn gekomen om de zonde en satan te bevechten. Dus het is een heel enorme missie, nu Zij de agenda van De HEER op het aardoppervlak uit beginnen te rollen. En de kerk moet zich bekeren en zich afkeren van alle zonden. Seksuele zonde, seksuele onzedelijkheid, het evangelie van de misleiding wat geld, geld, geld predikt in de kerk. Het horizontale evangelie, de schapen aan de wereld verbindend.

De HEER heeft nu openlijk gesproken, en zei dat dit het uur is om u gereed te maken voor het verheerlijkte Koninkrijk der Hemelen. HIJ zetelde al op Hij die met u spreekt. Verplaatst ZICH met Hen op zeer ontzagwekkende wijze, om deze generatie toe te spreken dat de tijd voor gereedmaking voor het verheerlijkte Koninkrijk van GOD nu is. Dus De MESSIAS komt. De HEER nam Mij mee de Hemel in. Vanochtend was Ik binnen in de Troonzaal van GOD De Almachtige in de Hemel, slechts een paar uur weg, een paar uur geleden. En HIJ sprak met Mij over dit immense Bezoek wat naar Yaya Kilimani komt. Dit zijn de ontzagwekkende dagen die beloofd zijn in de Bijbel. De dagen waarin de late sterkere wijn, de tweede wijn gaande zou zijn, de late zalving gaande zou zijn. En voor één enkel doel: om de kerk te herstellen. Om hen weg te halen uit de afvalligheid en het onderwijs van de valse genade die we hen in de Verenigde Staten zien onderwijzen. En in Azië onderwijst men een valse vorm van genade, zonder heiligheid. En toch kwam JEZUS, en toen HIJ kwam stierf HIJ aan het Kruis. En toen HIJ uit de dood opstond scheurde het voorhangsel wat het heilige der heilige afscheidde, en HIJ bracht de kerk over naar het heilige der heiligen, de heiligste plek.

En dus de genade was bedoeld dat de kerk gebruik zou maken van De HEILIGE GEEST, om heilig te zijn, rechtvaardig te zijn, volwassen te zijn, en zonder rimpel, zonder vlek. Opdat zij het verheerlijkte Koninkrijk van GOD zal beërven. Ik heb het binnentreden van de kerk gezien, de Hemel in. En Ik heb de kerk gezien, dat is een heilige kerk. Zij is het overblijfsel van De HEER. Dus, het is de plicht, iedere christen is het verplicht om ervoor te zorgen dat zij zich bekeren en zich afkeren van de zonde en nul tolerantie voor de zonde hebben, opdat zij het verheerlijkte eeuwige Koninkrijk van GOD zullen zien. Nog eens, De HEER heeft met Mij gesproken over de aankomende bijeenkomst, deze zondag in Yaya Kilimani. En op die plek komt er een enorm Bezoek. Ik heb de mensen daar al zien zitten. Ik heb vele mensen daar gezien. Vele mensen kwamen, Ik heb veel mensen op het gras zien zitten, op het tapijt wat daar was neergelegd. Veel mensen kwamen daar. En er was een enorm Bezoek. GOD de Almachtige, slechts een paar uur geleden, bracht Mij in ZIJN Troonzaal, en had dit heel schokkende en enorme gesprek over de komst van De MESSIAS en hoe HIJ de kerk gereed maakt, en het Bezoek van GOD De VADER ZELF JEHOVA SABAOTH wat naar Yaya Kilimani komt. De Wolk van GOD - GOD De VADER ZELF komt uit de Hemel om ZIJN twee enorme Olijfbomen te bezoeken, de twee Kandelaren die licht geven staande voor De HEER van de hele aarde.

De kreupelen zijn gaan lopen, de blinden zijn gaan zien, de stommen kunnen spreken, de doven zijn gaan horen, gehandicapten lopen, ruggengraat aandoeningen genezen, kankertumoren drogen op. Het wordt een hele mega tijd bij Yaya Kilimani. Moge De HEER diegenen zegenen die oren hebben. Heeft De HEER niet met deze generatie gesproken? Heeft JEHOVA niet op zo een ontzagwekkende manier met u gesproken? De MESSIAS komt. Bereid de weg van De HEER. Dit is de Stem over wie er geschreven staat, dat Zie, Ik zend u een boodschapper om voor u uit te gaan, om de weg voor u te bereiden, om u naar de beloofde plaats te brengen. En als u naar Hem luistert zal Hij u naar de belofte begeleiden. Maar toon Hem alstublieft niet uw rebellie en afvalligheid, want IK heb MIJN Naam op Hem gelegd, IK heb MIJN Heerlijkheid op Hem gelegd. IK heb MIJN macht op Hem gelegd. Dus alstublieft, toon Hem niet uw zwartmakerij, laster, bespotting. Maar als u naar Hem luistert zal Hij u naar de belofte brengen. Mogen zij die oren hebben luisteren naar wat De GEEST van De HEER vanochtend heeft gesproken. Toda shalom. Shalom haverim. Baruch hashem. Toda hashem. Toda toda. Boker tov. Shalom.´